Pricelist

Prices in this pricelist are in SIT.
0799__ 0. .
Item No.0799 --- Pcs.:

Robotický vysava? QQ-2L

vysavac03.jpg0262_vysavac03_Roboticky_vysavac_QQ-2L 584. .Inteligentní robotický vysava? usnadní úklid ve Vašem byt? nebo kancelá?i. Oblíbený model vysava?e se systémem detekce p?ekážek.
Vhodný pro úklid dlažby, linolea, parket a koberc? s nízkým vlasem.
Automaticky vysaje podlahu a poté sám vyhledá dobíjecí stanici, takže je op?t p?ipraven k použití. Inteligentní systém vyhýbání se p?ekážkám a zabra?ující pádu vysava?e nap?. ze schod?.
N?kolik režim? úklidu zajistí dokonalou ?istotu Vašich prostor, navíc vestav?n systém UV desinfekce podlahy.
Malá výška umož?uje vysava?i uklidit pod k?esly, pohovkami apod.
Vysava? lze také ovládat p?ímo na p?ístroji nebo dálkovým ovládáním.

Technické parametry:
Napájení: napaje?+ základnová inteligentní stanice
Akumulátor: 14.4V/2500mAh NiMh baterie
Objem zásobníku na ne?istoty: 0,3l
Doba provozu: až 80 minut
Doba dobíjení: 3-4 hodiny
Cišt?ní: hlavní rota?ní kartá?+bo?ní kartá?ek pro vy?išt?ní skulin, UV antibakterialni sterilizace
T?ífázový systém úklid?, 5 režim? pohybu
LCD displej
Velikost: pr?m?r 35cm, výška 9cm
Hlu?nost: 50dB
Obsah balení: vysava?, nabíjecí stanice, napaje?, dálkový ovlada?
Item No.0262 --- Pcs.:

Automatická robotická seka?ka Hutermann SmartMower 500

xsek01.jpg0260_xsek01_Automaticka_roboticka_sekacka_Hutermann_SmartMower_500 720. .DOCASNE NEDOSTUPNE

Inteligentní robotická seka?ka usnadní každodenní údržbu Vašeho trávníku. Automaticky poseká, pokud detekuje vybitou baterii nebo za?ne pršet, sama vyhledá dobíjecí stanici, kde se samo?inn? dobije a pokra?uje v se?ení. Inteligentní systém vyhýbání se p?ekážkám.
N?kolik režim? se?ení zajistí dokonalost Vašeho trávníku. V sad? je též sada "oplocení" pro zamezení pohybu v místech, kam nechcete aby seka?ka zajížd?la. Seka?ku lze také ovládat p?iloženým dálkovým ovládáním.

Technické parametry:
Doporu?ená plocha trávníku: až 800m2
Pohyb: pln? automatický
Deš?ový sensor: ano
Dálkové ovládání (dosah cca 10m)
Automatické nabíjení: ano
Žací b?ity: 2x, 14cm
Výška se?ení: 3cm/4cm
Ochrana proti odcizení: 2 klí?e
Max. sklon svahu: 30 stup??
Akustická signalizace poruchy
Výkon: 82 W
Otá?ky: 6000ot/min
Nabíjecí stanice: ano
Doba nabíjení: 3-4 hodiny
Doba provozu na jedno nabití: 2-3 hodiny
Hlu?nost: do 65db
Rozm?ry seka?ky: 56 x 51cm x 25 cm
Hmotnost: 21 kg
Item No.0260 --- Pcs.:

Automatická robotická seka?ka Hutermann SmartMower 2000

xsek02.jpg1300_xsek02_Automaticka_roboticka_sekacka_Hutermann_SmartMower_2000 725. .Nová generace inteligentní robotické seka?ky pro usnadn?ní každodenní údržby Vašeho trávníku. Automaticky poseká, pokud detekuje vybitou baterii nebo za?ne pršet, sama vyhledá dobíjecí stanici, kde se samo?inn? dobije a pokra?uje v se?ení. Inteligentní systém vyhýbání se p?ekážkám.
N?kolik režim? se?ení zajistí dokonalost Vašeho trávníku. V sad? je též sada "oplocení" pro zamezení pohybu v místech, kam nechcete aby seka?ka zajížd?la. Seka?ku lze také ovládat p?iloženým dálkovým ovládáním.

Technické parametry:
Doporu?ená plocha trávníku: až 800m2 na jedno nabití
Pohyb: pln? automatický, dva režimy pohybu, ru?n? nebo automaticky dle výšky trávy
Deš?ový sensor: ano
Dálkové ovládání (dosah cca 10m)
Automatické nabíjení: ano
Ší?ka záb?ru: 25,5cm
Výška se?ení: 2,5-6cm
Ochrana proti odcizení: heslo
Max. sklon svahu: 30 stup??
Akustická signalizace poruchy
Detekce p?ekážek: ultrazvuková + virtuální ze?
Programování: Ovládací panel+ LED displej
Programování: Ano, nastavení ?asova?e se?ení
Automatické zastavení b?it? p?i zvednutí nebo uchopení za držadlo, nouzové tla?ítko STOP na krytu
Alarm poruchy nabíjecí stanice nebo seka?ky
Výkon: 85 W
Otá?ky: 4000ot/min
Nabíjecí stanice: ano
Doba nabíjení: 3-4 hodiny
Doba provozu na jedno nabití: cca 3 hodiny
Hlu?nost: do 75db
Rychlost: 20m/min
Rozm?ry seka?ky: 70x 48cm x 27 cm
Hmotnost: 22 kg
Item No.1300 --- Pcs.:

Sm?rový audioreflektor 16" Holosonics Audio Spotlight AS-16-B

as16b.jpg0277_as16b_Smerovy_audioreflektor_16"_Holosonics_Audio_Spotlight_AS-16-B 740. .Revolu?ní za?ízení americké spole?nosti Holosonics - audioreflektor pro úzce sm?rový p?enos zvuku. Zvuk uslyšíte pouze v p?esn? daném míst?, zvukem tak není rušeno okolí.
Velmi vhodné pro reklamní ú?ely (ozvu?ení reklamních panel?), muzea (ozvu?eníexponát?), kancelá?e i domácnosti (zvukem z televize nerušíte ostatní ?leny domácnosti)

Technická specifikace-zesilova?:
Vstup: Audio (RCA-Cinch)
Spot?eba: max. 25W
Výstup: BNC koaxiální kabel, v balení kabel 7m
Nastavení hlasitosti Ovládání:Hlasitost, tón, on/off
Napájení: 100-240V 50/60Hz
Rozm?ry: 150 x 175 x 40 mm

Technická specifikace - reproduktor:
Rozm?r: 400 x 400 x 19mm
Váha: 2,5kg

Obsah balení: zesilova?, reproduktor, propojovací kabel 7m

Bližší informace na www.holosonics.com
Item No.0277 --- Pcs.:

Sm?rový audioreflektor 16" Holosonics Audio Spotlight AS-16-W

as16w.jpg0278_as16w_Smerovy_audioreflektor_16"_Holosonics_Audio_Spotlight_AS-16-W 760. .Revolu?ní za?ízení americké spole?nosti Holosonics - audioreflektor pro úzce sm?rový p?enos zvuku. Zvuk uslyšíte pouze v p?esn? daném míst?, zvukem tak není rušeno okolí.
Velmi vhodné pro reklamní ú?ely (ozvu?ení reklamních panel?), muzea (ozvu?eníexponát?), kancelá?e i domácnosti (zvukem z televize nerušíte ostatní ?leny domácnosti)

Technická specifikace-zesilova?:
Vstup: Audio (RCA-Cinch)
Spot?eba: max. 25W
Výstup: BNC koaxiální kabel, v balení kabel 7m
Nastavení hlasitosti Ovládání:Hlasitost, tón, on/off
Napájení: 100-240V 50/60Hz
Rozm?ry: 150 x 175 x 40 mm

Technická specifikace - reproduktor:
Rozm?r: 400 x 400 x 19mm
Váha: 2,5kg

Obsah balení: zesilova?, reproduktor, propojovací kabel 7m

Bližší informace na www.holosonics.com
Item No.0278 --- Pcs.:

Náramkový GPS minilokalizátor Hutermann WL80 (SMS/GPRS)

lokal_wl80.jpg0154_lokal_wl80_Naramkovy_GPS_minilokalizator_WL80 1060. .Náramkové provedení GPS minilokalizátoru pro vyhledání osob, p?ivolání pomoci atd. Nejmenší provedení GPS lokalizátoru, jaké jste kdy vid?li.

Mikrolokátor prost?ednictvím vestav?né GPS satelitní p?ijímací antény zjiš?uje svoji polohu s p?esností na n?kolik metr? a tuto polohu odesílá na zabezpe?ený server sledovacího systému "REX". Z libovolného po?íta?e p?ipojeného na internet si v map? p?ístupné jen Vám tuto polohu jednoduše zobrazíte.
Mikrolokátor je vybaven tla?ítkem pro zaslání SOS zprávy v p?ípad? nouze.
Režim SMS (polohy pouze na dotaz) nebo GPRS (pravidelné zasílání poloh na server REX)

Mikrolokátor je ur?en pro zajišt?ní bezpe?nosti d?tí, senior?, zdravotn? postižených osob apod., v p?ípad? nouze si osoba jednoduše p?ivolá pomoc, rovn?ž velmi jednoduše lze zjistit polohu osoby.
Dále je velmi vhodný pro sledování pohybu ps?, koní apod., lokalizátor jenoduše p?ipevníte na obojek.

Další funkce integrované v p?ístroji: Informace o vypnutí/zapnutí p?ístroje, vybití baterie, Geofence
Nastavení p?ístroje lze provést SMS zprávami z jiného telefonu.

GSM: 900/1800MHz
GPS: Integrováno, All-In-View, 20 kanál?
SOS zpráva : Ano, stiskem tla?ítka
Napájení: adaptér 5Vss
Baterie: 3,7V/300mAh
Doba provozu:cca 35 hodin režim SMS, cca 5hodin režim GPRS
Provozní teplota: -20oC - +60oC
Váha: 38g
Rozm?ry: 49x39x19mm
Item No.0154 --- Pcs.:

GPS lokalizátor mini GPS tracker lokátor pro sledování d?tí, zví?at atd PetLoc HC-100

lokalizp5.jpg0162_lokalizp5_GPS_lokalizator_pro_sledovani_deti,_zvirat_atd_HC-100 1070. .Nemáte jistotu, kde se nachází Vaše dít?? S tímto mikrolokátorem se Vaše obavy rozplynou. Satelitní mikrolokátor je vhodný zejména pro lokalizaci d?tí, starších osob, handicapovaných osob ?i zam?stnanc?. Výdrž v pohotovostním režimu až 110 hodin. Miniaturní velikost a jednoduchá obsluha tento p?ístroj p?edur?ují pro široké použití.
Mikrolokátor prost?ednictvím vestav?né GPS satelitní p?ijímací antény zjiš?uje svoji polohu s p?esností na n?kolik metr? a tuto polohu odesílá na zabezpe?ený server sledovacího systému. Z libovolného po?íta?e p?ipojeného na internet si v map? p?ístupné jen Vám tuto polohu jednoduše zobrazíte. Zasílání jednotlivých poloh nebo periodické odesílání v nastavitelném intervalu.
Mikrolokátor je vybaven multifunk?ním tla?ítkem pro odeslání SOS zprávy v p?ípad? nouze.
P?ístroj lze samoz?ejm? použít i pro sledování vozidel, zví?at, zboží a jiných objekt?.
Lokalizátor je standardn? dodáván s aktivovanou SIM kartou, neplatíte žádné poplatky za aktivaci, p?ístroj je ihned po zakoupení pln? funk?ní.

Možnost dodání vod?odolného pouzdra pro p??ipevn?ní na obojek, varianta PetLoc (za p?íplatek 150,-K?)

Další tech. parametry:
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- lokalizace: GPS, GSM
- Provozní doba: standby cca 110 hodin, pracovní režim cca 7 hodin
- SOS zpráva stiskem tla?ítka
- funkce GeoFence - hlídání opušt?ní nastavené zóny
- napájení: napaje? 5V USB
- váha: 30g
- rozm?r: 45 x 34,5 x 21mm
Popis funkce a další provedení lokalizátor? najdete klikn?te ZDE
Item No.0162 --- Pcs.:

GPS osobní lokalizátor - satelitní tracker pro sledování osob s SOS voláním, geofence, speedalarm- Hutermann HPT-3

lokalizp4.jpg0138_lokalizp4_Satelitni_mikrolokator_s_nouzovym_SOS_volanim_HPT-3 1120. .Satelitní mikrolokátor pro lokalizaci d?tí, starších osob, handicapovaných osob ?i zam?stnanc?. Výdrž v pohotovostním režimu až 12 dní.
Mikrolokátor prost?ednictvím vestav?né GPS satelitní p?ijímací antény zjiš?uje svoji polohu s p?esností na n?kolik metr? a tuto polohu odesílá na zabezpe?ený server sledovacího systému. Z libovolného po?íta?e p?ipojeného na internet si v map? p?ístupné jen Vám tuto polohu jednoduše zobrazíte. Zasílání jednotlivých poloh nebo periodické odesílání v nastavitelném intervalu.
Mikrolokátor je vybaven multifunk?ním tla?ítkem pro SOS volání v p?ípad? nouze a pro p?íjem telefonních hovor?.
Stiskem tla?ítka p?ístroj automaticky odešle SMS zprávu se zem?pisnou polohou a vyto?í až t?i p?ednastavená telefonní ?ísla. Uživatel m?že p?ijímat tel. hovory stiskem tla?ítka.
V p?ístroji je integrováno ot?esové ?idlo, p?ístroj lze nastavit do režimu snížené spot?eby a automatické aktivace GPS p?ijíma?e pouze p?i pohybu.
P?ístroj lze také p?epnout do tichého režimu, kdy p?i volání nevyzvání, ale automaticky se vyzvedne a umož?uje tak dálkový odposlech pro p?ípad, že osoba v nouzi nem?že komunikovat, toto výrazn? pom?že vyhodnocení situace a p?ivolání další pomoci.
P?ístroj lze samoz?ejm? použít i pro sledování vozidel, zví?at, zboží a jiných objekt?.
Lokalizátor je standardn? dodáván s aktivovanou SIM kartou, neplatíte žádné poplatky za aktivaci, p?ístroj je ihned po zakoupení pln? funk?ní.

Další tech. parametry:
- GSM 900/1800 MHz
- lokalizace:GPS, Sirf Star III
- Provozní režim GPS: GPS trvale zapnuto, GPS zapnuto p?i detekci pohybu, GPS zapnuto pouze na dotaz
- Režim lokalizace: pomocí SMS nebo automatické zasílání poloh v nastavitelném intervalu p?es GPRS
- volání : tís?ové volání, spojení až na t?i nastavená tel. ?ísla
- SOS zpráva: SMS zpráva se zem?pisnou polohou stiskem tla?ítka
- funkce GeoFence - hlídání opušt?ní a vstupu do nastavené zóny
- funkce SpeedAlarm - hlídání nastavené rychlosti
- vibrátor pro potvrzení SOS volání v p?ípad? použití p?ístroje handicapovanou osobou
- provozní doba: až 280 hodin pohotovostní režim (GPS p?ijíma? aktivován p?i SOS volání nebo na dotaz)
- napájení: napaje? 5V
- váha: 78g
- rozm?r: 95x46x18mm
Popis funkce a další provedení lokalizátor? najdete klikn?te ZDE

Item No.0138 --- Pcs.:

Lokalizátor pro GPS sledování vozidel tracker Hutermann SmartLoc Basic LE

lokal_ba.jpg0153_lokal_le_Univerzalni_lokalizator_Hutermann_SmartLoc_Basic_LE 1150. .Satelitní lokalizátor Hutermann SmartLoc Basic LE (Limited Edition) pro vyhledání a sledování Vašeho vozidla. S nejmenší možnou investicí zajistíte svému vozu nonstop dohled. Jen za 109,-K? m?sí?n? sami získáte p?ehled o okamžité poloze i pohybu Vašeho vozu, pouze se p?ipojíte k internetu a v podrobné map? vidíte, kde se Vaše vozidlo nachází a kudy se pohybovalo.
Limitovaná série oblíbeného lokalizátoru Basic.
K lokalizátoru Basic LE je aktivována služba LOC LE (online non-stop satelitní sledování, historie pohybu, dispe?ink) v cen? 109 K?/m?síc bez DPH (131,-K? v?. DPH)
Lokalizátor je dodáván v?etn? aktivované SIM karty, zaregistrované ve st?ežícím systému, neplatíte již žádné poplatky za aktivaci.
K tomuto modelu lokalizátoru nelze p?idat dopl?kové vstupy pro knihu jízd, GSM pager atd. Pokud požadujete osazení vstupem, objednávejte typ Uniloc E
Žádné další náklady!!! Samomontáž lokalizátoru možná!!!

U p?íležitosti pátého výro?í zahájení výroby našeho prodejn? nejúsp?šn?jšího typu satelitního lokalizátoru Hütermann Basic uvádíme na trh omezenou serii jeho ak?ní modelové varianty Basic LE (Limited Edition). Všechny funkce a charakteristiky lokalizátoru Basic LE (Limited Edition) jsou shodné s b?žným typem Basic.
Balí?ek Basic LE obsahuje:
- satelitní GPS lokalizátor Basic LE
- službu satelitního sledování LOC LE na 6 m?síc?.

Uvedené ceny jsou ceny samotného lokalizátoru a platí pouze p?i dodávce lokalizátoru spolu se službou LOC LE na 6 m?síc?.
Kompletní cena balí?ku (lokalizátor Basic LE + služba LOC LE na 6 m?síc?): 2753,-K? bez DPH (3304,- v?. DPH)

Lokaliza?ní jednotka je v základním provedení trvale aktivní, pro prodloužení provozní doby z vestav?ného akumulátoru, p?ípadn? p?i použitíve vozidle s menším provozem je jednotka osazována Sleep modulem (pokud není detekován pohyb, jednotka se vypne) za p?íplatek 349,-K?.

Zákazník?m poskytujeme plnou internetovou technickou podporu.

Tato ak?ní nabídka je množstevn? omezena. Budevyrobenou maximáln? 1000 ks.
S Vaší objednávkou neváhejte !!!
Item No.0153 --- Pcs.:

Univerzální GPS satelitní lokalizátor pro sledování vozidel Hütermann UniLoc-E

lokal_ba.jpg0135_lokalizt1_Univerzalni_satelitni_lokalizator_Hutermann_UniLoc-E 1180. .Jde o kompletní hotový lokalizátor (v?etn? satelitní GPS antény - je již zahrnuta v cen?) v?. napájení z vestav?ných záložních akumulátor?.

Lokalizátor je dodáván v?etn? aktivované SIM karty, zaregistrované ve st?ežícím systému, neplatíte jižžádné poplatky za aktivaci.

Popis pro laiky:
krabi?ka, která prost?ednictvím satelitní p?ijímací antény zjiš?uje svoji polohu a rychlost a n?kolikrát za minutu ji odesílá "na internet". V map? (nebo v plánu m?sta) p?ístupné jen Vám se trasa, kterou se p?ístroj pohybuje, pr?b?žn? zobrazuje. Polohu krabi?ky, její "cestu", kterou se pohybovala a rychlost jejího pohybu jak v sou?asné chvíli tak v minulosti, m?žete na map? sledovat odkudkoli ze sv?ta z libovolného po?íta?e p?ipojeného na internet a to s p?esností na n?kolik metr?.
K lokalizátoru je standardn? aktivována služba Hut-179 (on-line sledování za 179,-K?/m?síc), p?ípadn? dle požadavku zákazníka.

Lokalizátor je vybaven pam?tí pro p?ípad, že se dostane mimo dosah sít? mobilního operátora.
P?i použití ve vozidle lze modul za p?íplatek vybavit alarmem p?i nepovoleném pohybu (+349,-) apod.
Za p?íplatek +399,-K? lze modul osadit mikrofonem s možností automatického vyzvednutí pro p?ípad dálkového odposlechu prostoru apod.
P?i použití ve vozidle; lze modul za p?íplatek vybavit podporou pro generování knihy jízd (+149,-).
VSTUP GSM PAGER (ALARM) - za p?íplatek (+149,-K?) m?že být lokaliza?ní jednotka vybavena vstupem nap?. pro p?ipojení autoalarmu, p?i aktivaci autoalarmu bude zaslána poplachová SMS na nastavené ?íslo. Vstup lze samoz?ejm? použít pro libolný jiný ú?el (detekce otev?ení kapoty apod.)

Výstupní kontakt ovládaný SMS - Lokalizátor m?že být za p?íplatek (+349,-) vybaven výstupem pro spínání externíchza?ízení SMS zprávou (nezávislé topení apod.)

Lokaliza?ní jednotka je v základním provedení trvale aktivní, pro prodloužení provozní doby z vestav?ného akumulátoru, p?ípadn? p?i použití ve vozidle s menším provozem je jednotka osazována Sleep modulem (pokud není detekován pohyb, jednotka se vypne) za p?íplatek 349,-K? (nelze kombinovat se vstupy/výstupy).

Lokaliza?ní modul Vám rádi na vyzkoušení zap?j?íme za 80,-K?/den (+vratná záloha ve výši ceny jednotky).

Bližší popis najdete na samostatném letáku nebo klikn?te ZDE

V p?ípad? požadavku na více kus? lokalizátor? nás kontaktujte, rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku
Item No.0135 --- Pcs.:

Univerzální GPS satelitní lokalizátor pro sledování osob a vozidel Hütermann UniLoc-C

lokalizp3z.jpg0137_lokalizp3_Univerzalni_satelitni_lokalizator_Hutermann_UniLoc-C 1210. .Univerzální lokalizátor, kompaktní provedení, s integrovanou GPS anténou
Rozm?r 51x72x19mm
Item No.0137 --- Pcs.:

GPS anténa

lantena.jpg0136_lantena1_GPS_antena 1230. .Samostatná GPS anténa s magnetem pro snadné uchycení.
POZOR, POKUD SI OD NAS KUPUJETE JAKÝKOLI LOKALIZATOR, MATE TUTO (NEBO PODOBNOU) ANTENU JIŽ ZAHRNUTU V CENE LOKALIZATORU a nemusíte si ji tedy zvláš? samostatn? objednávat a kupovat.
Kabel 3m, konektor MCX, 2.7V
Item No.0136 --- Pcs.:

Napaje? automobilový (do cigaretového zapalova?e)

napcig1.jpg0139_napcig1_Napajec_automobilovy 1250. .Samostatný napaje? pro lokalizátory nebo kamery pro napájení z palubní sít? automobilu.
Item No.0139 --- Pcs.:

Držák univerzální s p?ísavkou

drzak_uni1.jpg0131_ldrzak1_Drzak_univerzalni_s_prisavkou 1370. .Držák univerzální s p?ísavkou, nastavitelný
Item No.0131 --- Pcs.:

Držák kamery s p?ísavkou

1149_ldrzak2_Drzak_kamery_s_prisavkou 1372. .Držák kamery s p?ísavkou
Item No.1149 --- Pcs.:

Infraspína?e – detektory pohybu

0__Infraspinace_–_detektory_pohybu 1560. .Reagují na teplo, které vyza?uje lidský organismus. P?istroje sledují Vámi zvolené prostory (místnosti, prostor p?ed vchodem do domu) a pokud do sledovaného prostoru vstoupí ?lov?k nebo vjede automobil, p?ístroj rozsvítí nebo cokoli zapne (spustí poplašnou sirénu, ventilaci na WC apod). Když odejdete, p?ístroje po nastavitelné dob? samy zhasnou nebo cokoli vypnou. Mají i bezpe?nostní funkci – posvítí na nevítané vet?elce. Zvlášt? vhodná je montáž k lamp?, osv?tlující vchodové dve?e, chodby schodišt? a pod. P?ístroje odpovídají i požadavk?m hygieny, protože odpadají doteky na vypína?e. Šet?í elekt?inou, protože se svítí pouze tam, kde jsou lidé. Oproti klasickým fotobu?kám mají zásadní výhodu v tom, že jediný p?ístroj sleduje souvisle celýprostor (paprsek klasické fotobu?ky se dá "podlézt " nebo "p?elézt" – infrapasivní detektor nep?elstíte). Vaši návšt?vníci budou p?ekvapeni technickou úrovní Vašeho bydlení. Pokud není uvedeno jinak, mají všechny infraspína?e Hütermann úhel záb?ru nejmén? 180 stup?? a automatické nastavení citlivosti.
Item No.0 --- Pcs.:

Infraspína? (pohybové PIR ?idlo pohybu) stropní Hütermann 360 stup?? Cell R

icellc.jpg0402_icellc_Infraspinac_osvetleni_Hutermann_Cell-R_360_stupnu 1590. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Stropní provedení infraspína?e. Jedná se o vylepšené provedení oblíbeného infraspína?e Cell-C s plynulou regulací osv?tlení a ?asu a se zvýšenou citlivostí. Extrémn? velký detek?ní úhel v horizontální i vertikální rovin?.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 360 stup??, vertikální úhel max. 130 stup??
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 10 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1000 W žárovky nebo 400W zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná
Indika?ní stavová LED dioda
Rozm?r (pr?m?r x max. výška): 114x58
Item No.0402 --- Pcs.:

Infraspína? (pohybové PIR ?idlo pohybu) stropní Hütermann 360 stup?? Cell S

cell.jpg0404_hts_Infraspinac_osvetleni_Hutermann_Cell-S_360_stupnu 1600. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Stropní provedení infraspína?e.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 360 stup?? v horizontální rovin?, 100 stup?? ve vertikální rovin?
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): až 10m
Maximální spínaná zát?ž: 1100 W žárovky nebo 400W zá?ivky, výbojky nebo jiná induk?ní zát?ž
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná
Kompletní pokrytí (vertikální úhel 180 stup??) zajistí typ W !
Citlivost: plynule nastavitelná
Indika?ní stavová LED dioda
Item No.0404 --- Pcs.:

Infraspína? (pohybové PIR ?idlo pohybu) stropní Hütermann 360 stup?? Cell W bílý

cell.jpg0405_htw_Infraspinac_osvetleni_Hutermann_Cell-W2_360_stupnu_bily 161010.06.2013PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Stropní provedení infraspína?e. Extrémn? velký detek?ní úhel v horizontální i vertikální rovin?. Typ W je svými vlastnostmi malým technickým zázrakem. Ideální pro umíst?ní v blízkosti Vašeho stávajícího svítidla (infraspína? jednoduše p?ipojíte ke svítidlu a to se bude automaticky rozsv?cet, pokud vstoupíte do detek?ní zóny infraspína?e).
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 360 stup?? v horizontální rovin?, 180 stup?? ve vertikální rovin?

Ostatní technické parametry shodné s typem Cell-S

Barva bílá
K DODANI CCA 10.06.2013
Item No.0405 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) Hütermann 360 stup?? Cell W ?erný

htw_c.jpg0499_htw_Infraspinac_osvetleni_Hutermann_Cell-W2_360_stupnu_cerny 1630. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Stropní provedení infraspína?e. Extrémn? velký detek?ní úhel v horizontální i vertikální rovin?. Typ W je svými vlastnostmi malým technickým zázrakem. Ideální pro umíst?ní v blízkosti Vašeho stávajícího svítidla (infraspína? jednoduše p?ipojíte ke svítidlu a to se bude automaticky rozsv?cet, pokud vstoupíte do detek?ní zóny infraspína?e).
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 360 stup?? v horizontální rovin?, 180 stup?? ve vertikální rovin?

Ostatní technické parametry shodné s typem Cell-S

Barva ?erná
Item No.0499 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) stropní Hütermann 360 stup?? Cell K3

icellk3.jpg1207_icellk3_Infraspinac_osvetleni_Hutermann_360_stupnu_Cell_K3 1642. .Nový elegantní design stropního ?idla, kvalita t?ísenzorového PIR ?idla v novém pouzd?e malé velikosti.
PIR pohybové ?idlo se t?emi detek?ními senzory, extrémn? velký detek?ní úhel v horizontální i vertikální rovin?.

Technické parametry:
Napájení: 230V/50HZ
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 360 stup??, vertikální úhel 180 stup??
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): až 10 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1200 W žárovky nebo 300VA zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná cca 10s - 7min
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná cca <20lux->2000lux
Vlastní spot?eba: 0,1W (v klidu), 0,45W (p?i sepnutí)
Rozm?r: pr?m?r: 89mm, výška v?. PIR ?idla: 57mm
Item No.1207 --- Pcs.:

Infraspína? (pohybové PIR ?idlo pohybu) Hütermann W180S bílý

w180_b.jpg0186_htb_Infraspinac_osvetleni_Hutermann_W-180S_-_bilyb1670. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, je tedy ur?en pro venkovní i pro vnit?ní použití. Specialitou tohoto p?ístroje je vyjíme?n? p?kný vzhled a pom?rn? malé rozm?ry: pr?m?r koule cca 65mm, základna cca 82 x 66 mm.
zvlášt? p?i použití v interiérech, má i estetickou funkci.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 180 stup??
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 14 m.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná.
Maximálníspínaná zát?ž: 1100 W pro žárovky nebo 400W pro zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
Cidla jsou vhodná i pro spínání svítidel s elektronickými p?ed?adníky, v p?ípad? dotaz? kontaktujte našeho technika
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná plynule nastavitelná.

Barva bílá.
Item No.0186 --- Pcs.:

Infraspína? (pohybové PIR ?idlo pohybu) Hütermann W180L

w180l_b.jpg0182_htl_Infraspinac_osvetleni_Hutermann_W-180L_bilyb1690. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Jedná se o vylepšené provedení oblíbeného infraspína?e W-180 s rozší?eným vertikálním úhlem záb?ru
Rozm?ry: pr?m?r koule cca 67mm, základna cca 87 x 76 mm.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 180 stup??
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, vhodný pro venkovní i vnit?ní použití.
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže):cca 14 m.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná.
Maximální spínaná zát?ž: 1100 W pro žárovky nebo 500W pro zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná plynule nastavitelná.

Barva bílá
Item No.0182 --- Pcs.:

Infraspína? osv?tlení Hütermann W-180L - ?erný

w180l_c.jpg0183_htl_Infraspinac_osvetleni_Hutermann_W-180L_cernyc1700. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Jedná se o vylepšené provedení oblíbeného infraspína?e W-180 s rozší?eným vertikálním úhlem záb?ru
Rozm?ry: pr?m?r koule cca 67mm, základna cca 87 x 76 mm.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 180 stup??
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, vhodný pro venkovní i vnit?ní použití.
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže):cca 14 m.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná.
Maximální spínaná zát?ž: 1100 W pro žárovky nebo 500W pro zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná plynule nastavitelná.

Barva ?erná
Item No.0183 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) Hutermann 202-S Multi

pir202b.jpg0202_ht9_Infraspinac_202-S_Multi_-_bilyb1710. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Možnost nato?ení ?idla v kloubu v horizontálním i vertikálním sm?ru.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 180 stup??
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 14 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1100 W žárovky nebo 300VA zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, vhodný pro venkovní i vnit?ní použití.

Barva bílá:
Item No.0202 --- Pcs.:

Infraspína? 202-S Multi - ?erný

pir202c.jpg0201_ht9_Infraspinac_202-S_Multi_-_cernyc1715. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Možnost nato?ení ?idla v kloubu v horizontálním i vertikálním sm?ru.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 180 stup??
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 14 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1100 W žárovky nebo 300VA zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, vhodný pro venkovní i vnit?ní použití.

Barva ?erná.
Item No.0201 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) Hütermann 202- MINI 210 stup?? bílý

minib.jpg0208_htm_Infraspinac_Hutermann_202_-_MINI_bilyb1720. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Revolu?ní infraspína?! Aby mohl být infraspína? nastavitelný ve dvou osách (horizontáln? i vertikáln?), musel dosud být kv?li k?ížovému kloubu pom?rn? velký. Náš typ 202-MINI je nastavitelný ve 2 osách, ale je krásn? malý. Jeho tvar je v podstat? zmenšený tvar populárního infraspína?e Hütermann 202 Multi a musí se líbit každému.
Rozm?ry: pr?m?r koule cca 85mm, základna cca 61 x 57 mm, hloubka ?idla 110 mm.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 210 stup??, v jakékoli místnosti p?i jakémkoli umíst?ní na zdi Vám tedy posta?í na dokonalé snímání celé místnosti pouze jeden p?ístroj. K p?ístroji s tímto úhlem se nelze odnikud p?iblížit, aniž by p?ístroj sepnul.
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže):cca 14 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1100 W žárovky nebo 300VA zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, vhodný pro venkovní i vnit?ní použití.

Barva bílá:
Item No.0208 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) Hütermann 202- MINI 210 stup?? ?erný

minic.jpg0209_htm_Infraspinac_Hutermann_202_-_MINI_cernyc1740. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Revolu?ní infraspína?! Aby mohl být infraspína? nastavitelný ve dvou osách (horizontáln? i vertikáln?), musel dosud být kv?li k?ížovému kloubu pom?rn? velký. Náš typ 202-MINI je nastavitelný ve 2 osách, ale je krásn? malý. Jeho tvar je v podstat? zmenšený tvar populárního infraspína?e Hütermann 202 Multi a musí se líbit každému.
Rozm?ry: pr?m?r koule cca 85mm, základna cca 61 x 57 mm, hloubka ?idla 110 mm.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 210 stup??, v jakékoli místnosti p?i jakémkoli umíst?ní na zdi Vám tedy posta?í na dokonalé snímání celé místnosti pouze jeden p?ístroj. K p?ístroji s tímto úhlem se nelze odnikud p?iblížit, aniž by p?ístroj sepnul.
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže):cca 14 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1100 W žárovky nebo 300VA zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, vhodný pro venkovní i vnit?ní použití.


Barva ?erná
Item No.0209 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) Hütermann 203- MINI 220 stup??

imini203.jpg0203_imini203_Infraspinac_Hutermann_203_-_MINI_bily 1750. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Designová varianta infraspína?e Mini. Infraspína? je nastavitelný v horizontální (o 90 stup?? !) i vertikální rovin? a p?esto je velmi malý.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 220 stup??, v jakékoli místnosti p?i jakémkoli umíst?ní na zdi Vám tedy posta?í na dokonalé snímání celé místnosti pouze jeden p?ístroj. K p?ístroji s tímto úhlem se nelze odnikud p?iblížit, aniž by p?ístroj sepnul.
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 10 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1200 W žárovky nebo 300VA zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, vhodný pro venkovní i vnit?ní použití, IP44.
Rozm?r (šxvxh): 65x80x95mm
Barva bílá.
Item No.0203 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) Hütermann 204- MINI

imini204.jpg1208_imini204_Infraspinac_(PIR_cidlo_pohybu)_Hutermann_204-_MINI 1753. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Designová varianta infraspína?e Mini. Infraspína? je nastavitelný v horizontální (o 90 stup?? !) i vertikální rovin? a p?esto je velmi malý.

Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 180 stup??
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 10 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1200 W žárovky nebo 300VA zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná (cca 10s - 7min).
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná (3-2000lux)
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, vhodný pro venkovní i vnit?ní použití, IP44.
Rozm?r (šxvxh): 63x90x82mm
Barva bílá.
Item No.1208 --- Pcs.:

Infraspína? (pohybové PIR ?idlo pohybu) Hütermann Wide 270 (nahradí až dv? b?žná ?idla, APS)

wide.jpg0403_htr_Infraspinac_Hutermann_Wide_270_(APS) 1760. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor) s funkcí APS.
Cidlo je ur?eno pro montáž kamkoli na ze? do venkovního i vnit?ního prost?edí. Dá se také umístit nap?íklad i na roh objektu - detekuje pohyb v úhlu 270 stup??, tzn., že pro pokrytí dvou stran objektu Vám sta?í jeden infraspína?. Pouze s rohovou koncovkou.
Vestav?ná funkce Automatického P?idržení Sepnutí (APS). Tato funkce Vám umož?uje pomocí p?ívodu proudu (krátkým klapnutím stávajícím vypína?em - tedy bez nutnosti mechanicky p?epínat cokoli na ?idle) zablokovat infraspína? v sepnuté poloze pokud si vyjíme?n? p?ejete, aby p?ístroj po Vašem odchodu nechal rozsvíceno. Odblokuje se stejn? jednoduše.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 270 stup??
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 12 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1200 W žárovky nebo 300VA zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná.
Item No.0403 --- Pcs.:

Infraspína? (pohybové PIR ?idlo pohybu) Hütermann Angolo 240 (nahradí až dv? b?žná ?idla)

iangolo.jpg1205_iangolo_Infraspinac_Hutermann_Angolo_240 1765. .Rohové PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor) s moderním designem
Cidlo je ur?eno pro montáž na roh do venkovního i vnit?ního prost?ed,í detekuje pohyb v úhlu 220 stup??, tzn., že pro pokrytí dvou stran objektu Vám sta?í jeden infraspína?.

Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 240 stup??
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 12 m.
Maximální spínaná zát?ž: 1200 W žárovky nebo 300VA zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná, cca 10s - 8min.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná od cca 15Lux
Spot?eba v klidu: 0,1W
Krytí: IP44
Item No.1205 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) Hütermann Bubble

ibubble.jpg0216_ibubble_Infraspinac_Hutermann_Bubble 1780. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor)
Revolu?ní infraspína?! Výhody stropního infraspína?e v nást?nném provedení ! Infraspína? s kulovou ?o?kou a detek?ním úhlem 210 stup?? pro montáž na ze?. Na snímání místnosti sta?í pouze jeden p?ístroj. K p?ístroji s tímto úhlem se nelze odnikud p?iblížit, aniž by p?ístroj sepnul.

Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 210 stup??
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže):cca 8 m.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: nastavitelná 5s, 30s, 2min, 6min.
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: <15Lux (v testovacím režimu bez omezení)
Maximální spínaná zát?ž: 1200 W pro žárovky nebo 300W pro zá?ivky, výbojky nebo jiná induktivní zát?ž s ú?iníkem>0,95.
P?i použití pro spínání induktivní zát?že bez elektronického p?ed?adníku kontaktuje našeho technika.
P?ístroj odolný proti pov?trnostním vliv?m, vhodný pro venkovní i vnit?ní použití.
Barva bílá
Item No.0216 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) Hütermann mikro - Univerzální provedení (venkovní i vnit?ní)

zu_b.jpg0220_zu_Hutermann_Micro_-_univerzalni_provedeni_-_bilyb183010.06.2013Vysoce kvalitní miniaturní p?ístroje - nejmenší existující infraspína?e které doporu?ujeme vyzkoušet zvlášt? zabezpe?ovacím firmám (posu?te nap?. rozm?ry). Podle našich zkušeností mnoho zabezpe?ovacích firem p?echází po jejich vyzkoušení na výhradní použití t?chto ?idel pro venkovní sv?telnou ostrahu.
Rozm?ry: 4 x 3 x 3,2 cm + ?o?ka 1,85 cm.
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): 12 až 40 m.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): cca 200 stup??.
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru 5 – 300 s plynule nastavitelná.
Spínaná zát?ž max. 500 W (induk?ní zát?ž 150 W).
Stupe? krytí u univerzálních provedení IP 44 – odolné proti pov?trnostním vliv?m a vod?.

Univerzální provedení ur?eno zejména pro montáž ke svítidl?m jak pro vnit?ní tak pro venkovní použití.

Barva bílá:
K DODANI CCA 10.06.2013
Item No.0220 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu dvouvodi?ové) s PIR a zvukovou detekcí- Hutermann Wall-S

iwalls.jpg0189_iwalls_Infraspinac_s_PIR_a_zvukovou_detekci-_Hutermann_Wall-S 1880. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor) , navíc s aktivací hlukem.
Dvouvodi?ové provedení infraspína?e umož?uje jeho zapojení na místo jakéhokoli vypína?e bez nutnosti natahovat t?etí vodi?.
Navíc možno aktivovat ojedin?lý systém zvukové detekce. P?ístroj v tom p?ípad? spíná jak p?i detekci pohybu, tak p?i detekci zvuku. Vhodné nap?. do d?tského pokoje- plá?em dít?te se ?idlo aktivuje a rozsvítí. Též vhodné do míst, kde s ohledem na ?lenitost prostoru není detekce osob pouhým infraspína?em dokonalá, p?ístroj rozsvítí nap?.p?i zabouchnutí dve?í apod.
P?epína? instalovaný p?ímo na infraspína?i Vám dává možnost p?ístroj vypnout, trvale zapnout, aktivovat infraspína? ?i zvukovou detekci.
Velice jednoduchá montáž, svým provedením je ur?en pro montáž do standartních elektroinstala?ních krabic na místo p?vodního vypína?e.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 160°
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 12m.
Spínaná zát?ž : 40W – 500W žárovky nebo jiná odporová zát?ž, není ur?enpro spínání zá?ivek, relé a jiné induk?ní zát?že.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná cca 5s - 10minut
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná plynule nastavitelná cca 3-2000Lux.
Urove? intenzity zvuku nutná k aktivaci p?ístroje plynule nastavitelná cca 30-90dB.
Item No.0189 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu) osv?tlení Hutermann Wall-3

iwall3.jpg0188_iwall3_Infraspinac_osvetleni_Hutermann_Wall-3 1890. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor). Velice jednoduchá montáž, svou velikostí je ur?en pro montáž do elektroinstala?ních krabic na místo p?vodního vypína?e (hranaté elinst. krabice). Vypína? instalovaný p?ímo na infraspína?i Vám dává možnost kdykoli p?ístroj vypnout.

Technické parametry:
Napájení: 230V/50Hz
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 120°
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 12 m.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná plynule nastavitelná (<10Lux-2000Lux)
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná (cca 8sec-7min)
Spínaná zát?ž : 230V/ 600W žárovky nebo jiná odporová zát?ž, 150W zá?ivky, výbojky nebo jiná induk?ní zát?ž.
Pracovní teplota 20°-40°C
Pracovní vlhkost: <93%RH
Klidová spot?eba: cca 0,1W
Item No.0188 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR ?idlo pohybu dvouvodi?ové) osv?tlení Hutermann Wall-3D

iwall3.jpg0185_iwall3d_Infraspinac_osvetleni_dvouvodicovy_Hutermann_Wall-3D 1895. .Dvouvodi?ové provedení infraspína?e WALL-3 umož?uje jeho zapojení na místo jakéhokoli vypína?e bez nutnosti natahovat t?etí vodi?.
PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor). Velice jednoduchá montáž, svou velikostí je ur?en pro montáž do elektroinstala?ních krabic na místo p?vodního vypína?e (hranaté elinst. krabice). Vypína? instalovaný p?ímo na infraspína?i Vám dává možnost kdykoli p?ístroj vypnout.

Technické parametry:
Napájení: 230V/50Hz
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 120°
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 12 m.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná plynule nastavitelná (<10Lux-2000Lux)
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná (cca 8sec-7min)
Spínaná zát?ž : 40W – 200W žárovky nebo jináodporová zát?ž, není ur?en pro spínání zá?ivek, relé a jiné induk?ní zát?že.
Pracovní teplota 20°-40°C
Pracovní vlhkost: <93%RH
Klidová spot?eba: cca 0,1W
Item No.0185 --- Pcs.:

Infraspína? (PIR pohybové ?idlo dvouvodi?ové) místo vypína?e Hutermann Wall-N2

iwalln.jpg1203_iwalln2_Infraspinac_Hutermann_Wall-N2 189710.06.2013PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor).
Designov? líbiv?jší provedení oblíbeného pohybového ?idla.
Dvouvodi?ové provedení infraspína?e umož?uje jeho zapojení na místo jakéhokoli vypína?e bez nutnosti natahovat t?etí vodi?.

P?epína? instalovaný p?ímo na infraspína?i Vám dává možnost p?ístroj vypnout, trvale zapnout nebo aktivovat infraspína?.
Velice jednoduchá montáž, svým provedením je ur?en pro montáž do standardních elektroinstala?ních krabic na místo p?vodního vypína?e.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 160°
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 8m.
Spínaná zát?ž : 230V/ 500W žárovky nebo jiná odporová zát?ž, 50W kompaktní zá?ivky, LED žárovky, není ur?en pro spínání ventilátor? a podobné induk?ní zát?že.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná cca 10s - 7minut
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná plynule nastavitelná cca 3-2000Lux.
Pracovní teplota -20°-40°C
Pracovní vlhkost: <93%RH
Klidová spot?eba: cca 0,1W
K DODANI CCA 10.06.2013
Item No.1203 --- Pcs.:

Objímkový infraspína? (PIR ?idlo pohybu do objímky) Hutermann Z-172

iobjim1.jpg0172_iobjim1_Objimkovy_infraspinac_Hutermann_Z-172 1900. .Objímkové provedení pohybového ?idla se spína?em osv?tlení. Jednoduše zašroubujete do svítidla a do infraspína?e zašroubujete žárovku.
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): až 6 m.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): cca 120° horizontáln?, 40° vertikáln?.
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: <10Lux
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru cca 120 sekund
Spínaná zát?ž max. 60 W (úsporné zá?ivky max. 20W).
Závit E27
Délka v?etn? závitu 126mm, pr?m?r v nejširším míst? 65mm
Vnit?ní provedení, krytí IP20
Item No.0172 --- Pcs.:

Podhledový infraspína? (PIR podhledové stropní ?idlo pohybu) do podhledu Hutermann HD-741

ipodhl1.jpg0210_ipodhl1_Infraspinac_do_podhledu_Hutermann_HD-741 1910. .Pohybové ?idlo se spína?em osv?tlení v provedení pro montáž do podhledu. Obdobná instalace jako u podhledových svítidel.

Technické parametry:
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): až 6 m.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 360° horizontáln?, 120° vertikáln?.
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: plynule nastavitelná cca 3-2000Lux
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná cca 10 sekund - 7 minut
Spínaná zát?ž max. 1200 W (induk?ní zát?ž 300 W).
Spot?eba v klidu: cca 0,1W
Rozm?r: pr?m?r krytu ?o?ky 76mm, pr?m?r montážního otvoru 65mm, hloubka 58mm
Vnit?ní provedení, krytí IP20
Item No.0210 --- Pcs.:

Hütermann Nano - PIR ?idlo pohybu - modul

imodulk1.jpg0211_imodulk1_Hutermann_Nano_-_modul 1915. .Modul pohybového PIR ?idla pro zabudování do rozli?ných p?edm?t? apod. Miniaturní rozm?ry ?idla zaru?ují nenápadnost.
Cidlo je spojeno se spínacím obvodem odnímatelným kablíkem délky 20cm, montáž a protažení ?idla je tak velmi jednoduché.
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): až 6 m.
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 360 stup?? horizontáln?, 100 stup?? vertikáln?.
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: <10Lux + režim spínání i ve dne
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: nastavitelná cca 5 sekund - 8 minut
Nastavitelná citlivost
Spínaná zát?ž max. 800 W (induk?ní zát?ž 150 W).
Pr?m?r ?o?ky: 17mm
Vnit?ní provedení, krytí IP20
Nelze upravit na 12V.
Item No.0211 --- Pcs.:

Zabezpe?ovací PIR ?idlo pohybu Hutermann SEC1

isec1.jpg0227_isec1_Zabezpecovaci_PIR_cidlo_pohybu_Hutermann_SEC1 1930. .Zabezpe?ovací ?idlo pro rohovou i nást?nnou montáž. Nastavitelný ?íta? poplach?. Indika?ní LED dioda s možností aktivace/deaktivace
Detek?ní oblast (charakteristiku ?idla) lze korigovat posuvem vnit?ního modulu.
Sníma? je vybaven ochranným kontaktem krytu ?idla (TAMPER)
Napájecí nap?tí: 12V
Detek?ní vzdálenost cca 12m dle podmínek v míst? montáže
Detek?ní úhel:140 stup??
Výstup poplachu: relé
Rozm?r: 62x97x47mm
Item No.0227 --- Pcs.:

Mikrovlnné aktivní pohybové ?idlo pohybu Hutermann Cell-MW

cellmw1.jpg0236_icellmw1_Mikrovlnne_pohybove_cidlo_Hutermann_Cell-MW 1940. .AKCE!

Mikrovlné aktivní ?idlo pohybu, pracuje na principu radaru.
Na rozdíl od infrapasivního ?idla detekuje pohyb i za p?ekážkami (okna, dve?e..), s výhodou lze tedy použít tam, kde b?žné infrapasivní ?idlo vzhledem k charakteristice prostoru nereaguje.

Technické parametry:
Napájení: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Systém detekce:HF 5.8GHz CW radar
Výkon: <10 mW
Spínaná zát?ž.: 1200 W žárovky nebo 300W zá?ivky
Detek?ní úhel: 360° v horizontální rovin? (kruhová detekce)
160° ve vertikální rovin?
Dosah: až 10 metr? dle podmínek v míst? montáže
doporu?ená vzdálenost <7m
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: Plynule nastavitelná cca 8s až cca 12min
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: Plynule nastavitelná v?etn? oblasti denního sv?tla 2 ~ 2000 LUX
Rozm?ry: 100 x 45 mm
Vnit?ní použití, IP20
Item No.0236 --- Pcs.:

Uprava infraspína?? pro napájení 12Vss

upr12v.jpg0233_m12_Uprava_infraspinacu_pro_napajeni_12Vss 1950. .Standardní infraspína?e jsou napájeny sí?ovým nap?tím 230V. Pokud pro Vaše použití pot?ebujete infraspína? napájený nap?tím 12Vss, m?žeme pro Vás (na objednávku) vyrobit libovolný infraspína? z naší nabídky s napájením 12V stejnosm?rných. Takto dodaná ?idla jsou po ostatních stránkách technicky shodná se standardními ?idly na 230V. Cidla jsou osazena p?epínacím relé, p?i objednání lze vybrat ze dvou zp?sob? zapojení relé:
a) na výstup je spínáno napájecí nap?tí 12Vss
b) p?epínací kontakt je "volný" pro Vaše použití a infraspína? tak m?že spínat libovolnou zát?ž do max. zatížení
Cena infraspína?e pro napájení 12Vss je složena z ceny vybraného infraspína?e a ceny za úpravu (viz. níže).
Item No.0233 --- Pcs.:

Uprava infraspína?? pro spínání na delší ?as

clock.jpg0234_mtime_Uprava_infraspinacu_pro_spinani_na_delsi_cas 1960. .Standardní infraspína?e mají možnost nastavit dobu do vypnutí po opušt?ní prostoru zpravidla na max. 10 minut. Pokud pro Vaše použití pot?ebujete infraspína? s delší dobou do vypnutí, m?žeme pro Vás (na objednávku) vyrobit libovolný infraspína? z naší nabídky s úpravou na dobu do vypnutí až 45 minut. Takto dodaná ?idla jsou po ostatních stránkách technicky shodná se standardními ?idly.
Cena takto upraveného infraspína?e je složena z ceny vybraného infraspína?e a ceny za úpravu (viz. níže).
Item No.0234 --- Pcs.:

Orienta?ní (no?ní) svítidlo do zásuvky lampi?ka s ?idlem (PIR ?idlo pohybu)

xplz.jpg0312_xplz_Orientacni_svitidlo_do_zasuvky_s_infraspinacem 1970. .PIR pohybové ?idlo (pohybový senzor) s lampi?kou.
Za šera ?i v noci se p?i pohybu osob automaticky rozsvítí vestav?ná svítilna. Jednoduchá instalace, není t?eba žádné nastavování infraspína?e. Ideální pro umíst?ní do chodeb, na schodišt?, do sklep?a všude tam, kde hrozí riziko úrazu p?i pohybu za šera.
Napájení: 230V / 7W max (žárovka 7W v cen?)
Detek?ní úhel 180 stup??
Item No.0312 --- Pcs.:

LED orienta?ní (no?ní) svítidlo do zásuvky s pohybovým ?idlem lampi?ka LED80

snight02.jpg0311_snight02_LED_lampicka_s_PIR-_LED80 1972. .LED no?ní lampi?ka do zásuvky s pohybovým ?idlem a soumrakovým senzorem.
Za šera ?i v noci se p?i pohybu osob automaticky rozsvítí vestav?ná LED svítilna. Jednoduchá instalace, není t?eba žádné nastavování infraspína?e. Ideální pro umíst?ní do chodeb, na schodišt?, do sklep? a všude tam, kde hrozí riziko úrazu p?i pohybu za šera. Minimální spot?eba.

Technické parametry:
Napájení: 230V/50Hz
Sv?tlený zdroj: 8x LED dioda
P?íkon: 1W max !!
Detek?ní úhel 120°
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? instalace): cca 5 m.
Zpožd?ní do vypnutí po opušt?ní prostoru: cca 30s
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: <10Lux
Pracovní teplota -10°-40°C
Pracovní vlhkost: <93%RH
Item No.0311 --- Pcs.:

Svítidlo s ?idlem pohybu (pohybovým infraspína?em) Klw II-Pir

sklw2.jpg0528_sklw_Svitidlo_s_infraspinacem_Klw_II-Pir 2030. .Lampa s infraspína?em z lešt?né nerez oceli s atraktivním designem.
Výška (v?. držáku) 33,5 cm
Detek?ní úhel: 100°
Dosah: cca 8m
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: nastavitelná cca 5s-8min
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná: p?epínatelná <10Lux nebo <2000LUX (denní sv?tlo)
Citlivost: nastavitelná ve dvou úrovních
Nap?tí: 230V
Spínaná zát?ž: max 60W
Item No.0528 --- Pcs.:

Svítidlo s ?idlem pohybu (infraspína?em) nást?nné 60W- Hutermann Oval Pir-Mikro bílé

bul2b.jpg0537_bul2_Svitidlo_s_infraspinacem_Oval_Pir-Mikro_bilab209010.06.2013Automaticky pohybem osob nebo automobil? se rozsv?cující svítidlo s pohybovým ?idlem estetického vzhledu. Detek?ní úhel 200 stup??
Varianta svítidla Oval, osazeno kvalitním infraspína?em Mikro s relé.
Toto provedení má oproti standardní variant? Oval tyto výhody:
- Vyšší stabilitu p?i kolísání nap?tí
- Vyšší odolnost proti poruše p?i zkratu (prasknutí žárovky)

Další vlastnosti:
Regulace úrovn? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná a ?asu do vypnutí.
Max. zát?ž: 230V, 60W
Dosah cca 12m
Rozm?r: 265x185x100mm

Barva bílá
K DODANI CCA 10.06.2013
Item No.0537 --- Pcs.:

Svítidlo s infraspína?em (PIR ?idlem pohybu) Hutermann TUBA

stuba.jpg0564_stuba_Svitidlo_s_infraspinacem_TUBA 2120. .Svítidlo s pohybovým PIR ?idlem. Automaticky pohybem osob nebo automobil? se rozsv?cující svítidlo.
Velmi vhodné pro montáž ke vchodu do objektu.
Detek?ní úhel 180 stup??, ?o?ka oto?ná ve vertikálním sm?ru
Dosah až 9m
Regulace úrovn? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná a ?asu do vypnutí.
Rozm?ry: 330x180x110mm
Spínaná zát?ž: žárovka max. 60W , kompaktní zá?ivka max. 11W
Item No.0564 --- Pcs.:

Svítidlo s mikrovlnným pohybovým ?idlem (mikrovlný senzor) Hütermann BOLLO-MW

sbollomw.jpg0566_sbollomw_Svitidlo_s_mikrovlnnym_pohybovym_cidlem_Hutermann_BOLLO-MW 214010.06.2013Svítidlo s mikrovlným ?idlem pohybu, ur?eno pro stropní nebo nást?nnou montáž. Matné sklen?né stínidlo.
Mikrovlné aktivní ?idlo pohybu, pracuje na principu radaru. Na rozdíl od infrapasivního ?idla detekuje pohyb i za p?ekážkami (okna, dve?e..), s výhodou lze tedy použít tam, kde b?žné infrapasivní ?idlo vzhledem k charakteristice prostoru nereaguje.

Technické parametry:
Napájení: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Systém detekce:HF 5.8GHz CW radar
Výkon: <10 mW
Spínaná zát?ž.: max. 60W žárovky nebo 11W zá?ivky
Detek?ní úhel: 360° v horizontální rovin? (kruhová detekce)
160° ve vertikální rovin?
Dosah: až 8 metr? dle podmínek v míst? montáže
doporu?ená vzdálenost <7m
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: Plynule nastavitelná cca 8s až cca 12min
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: Plynule nastavitelná v?etn? oblasti denního sv?tla 2 ~ 2000 LUX
Rozm?ry: pr?m?r 27cm
Vnit?ní použití, IP20
K DODANI CCA 10.06.2013
Item No.0566 --- Pcs.:

LED svítidlo s mikrovlnným pohybovým ?idlem Hütermann GALLA-MW

sgallamw.jpg0567_sgallamw_LED_svitidlo_Hutermann_GALLA-MW 2145. .LED svítidlo s mikrovlným ?idlem pohybu, ur?eno pro stropní nebo nást?nnou montáž.
Mikrovlné aktivní ?idlo pohybu, pracuje na principu radaru. Na rozdíl od infrapasivního ?idla detekuje pohyb i za menšími p?ekážkami (okna, dve?e..), s výhodou lze tedy použít tam, kde b?žné infrapasivní ?idlo vzhledem k charakteristice prostoru nereaguje.
Svítidlo je osazeno 96ks LED diod, p?i dostate?né intenzit? sv?tla je velmi úsporné.

Technické parametry:
Napájení: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Systém detekce:HF 5.8GHz CW radar <1 mW
Sv?telný zdroj: 96xLED dioda SMD5050, sv?telný tok 1030lm
P?íkon: 16W
Klidová spot?eba: <0,9W
Detek?ní úhel: 360°
Dosah: cca 2-10 metr?, nastavitelná citlivost (dle podmínek v míst? montáže)
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: Plynule nastavitelná cca 12s až cca 20min
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: Plynule nastavitelná v?etn? oblasti denního sv?tla 5 ~ 2000 LUX
Rozm?ry: pr?m?r 27cm
Vnit?ní použití
Item No.0567 --- Pcs.:

Halogenový reflektor Hutermann HR280 (pro žárovku 78mm) s ?idlem pohybu

rz1.jpg0155_rz1_Halogenovy_reflektor_HR280/_150W_s_infraspinacem 2150. .Estetický reflektor s PIR ?idlem pohybu.
Automaticky pohybem osob nebo automobil? se rozsv?cující halogenový reflektor.
Regulace citlivosti, úrovn? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná a ?asu do vypnutí. Infraspína? na sm?rov? nastavitelném kloubu.
Možno osadit halogenovou žárovkou 100 nebo 150W (délka 78mm).
Regulace úrovn? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná a ?asu do vypnutí.
Infraspína? na sm?rov? nastavitelném kloubu, detek?ní úhel 180 stup??.
Item No.0155 --- Pcs.:

LED reflektor Hutermann HR512 (12x H-LED) s ?idlem pohybu

sreflled1.jpg0506_sreflled1_LED_reflektor_Hutermann_HR512_(12x_H-LED)_s_cidlem_pohybu 2175. .Usporný LED reflektor s PIR ?idlem pohybu.
Automaticky pohybem osob nebo automobil? se rozsv?cující reflektor, osazený 12ks vysoce svítivých LED diod.

Technické parametry:
Napájení: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Systém detekce: PIR pohybové ?idlo
Sv?telný zdroj: 12xH-LED dioda, sv?telný tok 630lm, barva sv?tla 6200K
P?íkon: 21W max
Klidová spot?eba: cca 0,1W
Detek?ní úhel: 180° , ?idlo na sm?rov? nastavitelném kloubu.
Dosah: až cca 10 metr?
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: Plynule nastavitelná cca 8s až cca 7min
Urove? osv?tlení, pod kterou p?ístroj spíná: Plynule nastavitelná v?etn? oblasti denního sv?tla 3 ~ 2000 LUX
Krytí: IP44
Item No.0506 --- Pcs.:

Svítidlo Oval Grid

sovalgrid.jpg0524_sovalgrid_Svitidlo_Oval_Grid 2180. .Svítidlo oválného tvaru s ochrannou m?ížkou, sklen?né stínidlo.
Rozm?r: 20x11x10cm
230V / E27 / 60W / IP44
Barva bílá
Item No.0524 --- Pcs.:

Podhledové svítidlo TILT MATT- kompletní set v?. transformátoru

spodhlvs.jpg0540_spodhlvs_Podhledove_svitidlo_TILT_MATT_-_setc2280. .Sada výklopného podhledového svítidla v barv? matného kovu.
Sada obsahuje
- výklopné svítidlo
- transformátor 20-60VA, podporuje stmívání
- objímka+držák
- halogenová žárovka 50W s krycím sklem
Pr?m?r svítidla: 10cm
Barva satén - matný kov (v nabídce též svítidlo v bílé barv?)
Item No.0540 --- Pcs.:

Podhledové svítidlo TILT WHITE - kompletní set v?. transformátoru

spodhlvb.jpg0541_spodhlvb_Podhledove_svitidlo_TILT_WHITE_-_setb2290. .Sada výklopného podhledového svítidla v bílé barv?.
Sada obsahuje
- výklopné svítidlo
- transformátor 20-60VA, podporuje stmívání
- objímka+držák
- halogenová žárovka 50W s krycím sklem
Pr?m?r svítidla: 10cm
Barva bílá (v nabídce též svítidlo v barv? satén- matný kov)Item No.0541 --- Pcs.:

Podhledové svítidlo FIX MATT- kompletní set v?. transformátoru

spodhlvs.jpg0542_spodhlps_Podhledove_svitidlo_FIX_MATT_-_setc2300. .Sada pevného podhledového svítidla v barv? matného kovu.
Sada obsahuje
- podhledové svítidlo pevné
- transformátor 20-60VA, podporuje stmívání
- objímka+držák
- halogenová žárovka 50W s krycím sklem
Pr?m?r svítidla: 8cm
Barva satén -matný kov (v nabídce též svítidlo v bílé barv?)
Item No.0542 --- Pcs.:

Podhledové svítidlo FIX WHITE - kompletní set v?. transformátoru

spodhlvb.jpg0543_spodhlpb_Podhledove_svitidlo_FIX_WHITE_-_setb2310. .Sada pevného podhledového svítidla v barv? matného kovu.
Sada obsahuje
- podhledové svítidlo pevné
- transformátor 20-60VA, podporuje stmívání
- objímka+držák
- halogenová žárovka 50W s krycím sklem
Pr?m?r svítidla: 8cm
Barva bílá (v nabídce též svítidlo v barv? satén- matný kov)
Item No.0543 --- Pcs.:

Solární LED svítidlo s PIR ?idlem pohybu- bezpe?nostní reflektor SOLIO3, dobíjení slune?ní energií, akumulátor

sreflsol3.jpg1042_sreflsol3_Bezpecnostni_reflektor_Hutermann_Solio3 235315.06.2013Toto elegantní svítidlo je plnohodnotným reflektorem s kvallitním výkonným sv?telným zdrojem, nejedná se pouze o orienta?ní zahradní "bludi?ku", kterou máte problém ve tm? najít. Svítidlo je osazeno 45ks LED diod, které zajiš?ují dostatek sv?tla pro osv?tlení vchodu, vjezdu do garáže apod.
Reflektor je oto?ný a sklopný, lze jej tedy nasm?rovat požadovaným sm?rem.
Svítidlo je navíc vybaveno nastavitelným PIR ?idlem pohybu (infraspína?em) s kloubem, rozsv?cí se tedy automaticky pohybem osob nebo automobil?.
Sou?ástí svítidla je externí solární panel, který zajiš?uje dobíjení akumulátor? ve svítidle. Panel je sm?rov? nastavitelný na montážním kloubu, jednoduše ho namontujete na místo se slune?ním svitem.
Velmi vhodné nap?. na chatu ?i chalupu a do jiných míst, kde není elektrická p?ípojka.

Technické parametry:
Svítidlo: 45ks Super Bright LED diod, 180 lm
Akumulátor: Li-Pol 7,4V/1800mAh
Solární panel: Monokrystal 10VDC/>2,5W
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 180 stup??, ?idlo sklopné a oto?né
Dosah (dle konkrétních podmínek v míst? montáže): cca 10 m.
Doba do vypnutí po opušt?ní prostoru: plynule nastavitelná cca 8s-3min.
Urove? osv?tlení pod kterou p?ístroj spíná plynule nastavitelná.
Délka kabelu mezi panelem a svítidlem: cca 3m
Rozm?r svítidla: 33 x 18 x 15 cm
Krytí: IP54 - venkovní použití
K DODANI CCA 15.06.2013
Item No.1042 --- Pcs.:

Solární svítidlo - lou? z p?írodních materiál?

ssolar04.jpg1030_ssolar04_Solarni_svitidlo_-_louc 2354. .Solární lou? s efektem blikajícího plamene.
Kvalitní a v?rné provedení lou?e z p?írodních materiál?, plastové stínidlo.
Velmi vhodné pro vytvo?ení pohodové ve?erní atmosféry na Vaší zahrad?, p?ed vchodem restaurace atd.
Výška: 150cm, lou? je ve t?ech nastavitelných dílech, lze tedy použít i kratší variantu
Pr?m?r: 12 cm
Sv?telný zdroj: 2x LED dioda, automatické zapnutí po setm?ní
Vým?nný akumulátor 2x600mAh NiMH (v cen?)
Solární panel 5,3 x 5,3 cm
K dodání po 1ks, sada 2ks se slevou
Item No.1030 --- Pcs.:

LED p?enosná svítilna kovová 9 x LED - HLED-21

slampa21.jpg0556_slampa21_LED_prenosna_svitilna_kovova_9_x_LED,_HLED-21 2356. .LED svítilna v kovovém odolném provedení, s 9 LED diodami a poutkem pro snadné držení.
Ideální do auta, na chatu.
Napájení: 3xAAA baterie (alkalická), doba svitu až 12 hodin.
Item No.0556 --- Pcs.:

LED p?enosná svítilna kovová 1 WATT , 1xH-LED ?ip, 1W - HLED-22

slampa22.jpg0557_slampa22_LED_prenosna_svitilna_1_WATT,_HLED-22 2356. .LED svítilna v kovovém odolném provedení, s vysoce svítivou H-LED diodou.
Ideální do auta, na chatu.
Napájení: 3xAAA baterie (alkalická)
Item No.0557 --- Pcs.:

LED p?enosná svítilna kovová 1 WATT , 1xH-LED ?ip Super Bright, 1W - HLED-23

slampa23.jpg0558_slampa23_LED_prenosna_svitilna_1_WATT,_HLED-23 2358. .LED svítilna v kovovém odolném provedení, s vysoce svítivou Super Bright H-LED diodou.
Ideální do auta, na chatu.
Napájení: 3xAAA baterie (alkalická)
Sv?telný tok 60lm
Item No.0558 --- Pcs.:

LED svítilna CREE 3W LED ZOOM - HLED-25

slampa25.jpg3200_slampa25_LED_svitilna_CREE_3W_LED_ZOOM_-_HLED-25 2360. .Exklusivní kapesní svítilna v hliníkovém pouzd?e je osazena vysoce výkonnou CREE LED diodou.
Tato LED svítilna je p?i vysokém výkonu zárove? velmi ekonomická, je tedy vhodná pro každou p?íležitost. Kovové t?lo svítilny výborn? sedí v ruce.
Svítilna je osazena sklen?nou ?o?kou se zoomem -nastavením sv?telného kužele.
T?i režimy svitu: plná intenzita-snížená intenzita-blikání

Technické parametry:
- Kovové pouzdro
- Vod?odolné provedení
- LED dioda CREE, životnost až 50000 hodin
- Napájení: 1x AA baterie
- Rozm?r: 92x24mm
- Klips na p?ichycení k od?vu
Item No.3200 --- Pcs.:

Celová LED svítilna LED ?elovka 7x LED - HLED-31

slampa31.jpg0560_slampa31_Celova_svitilna_7x_LED,_HLED-31 2361. .Celovka osazená sedmi LED diodami, vod?odolné provedení. Vhodná pro turistiku i pro použití doma ?i na chalup?.
Nastavitelné popruhy, nastavitelný sklon svítilny.
T?i úrovn? svícení - 1 nebo 3 nebo 7 diod.
Napájení: 3x AAA baterie
Item No.0560 --- Pcs.:

Celová LED svítilna LED ?elovka 14 LED - HLED-32

slampa32.jpg0562_slampa32_Celova_svitilna_14x_LED,_HLED-32 2362. .Celovka osazená ?trnácti LED diodami s vysokou svítivostí, vod?odolné provedení. Vhodná pro turistiku, cyklistiku i pro použití doma ?i na chalup?.
Nastavitelné popruhy, nastavitelný sklon svítilny.
Cty?i režimy svícení: trvalé svícení 4 nebo 8 nebo 14 LED, blikání 14LED
Napájení: 3x AAA baterie
Item No.0562 --- Pcs.:

Celová LED svítilna LED ?elovka 1 WATT 1x LED ?ip 1W - HLED-33

slampa33.jpg0576_slampa33_Celova_svitilna_1WATT,_HLED-33 2363. .Celovka osazená vysoce svítivým LED ?ipem 1W, vod?odolné provedení. Vhodná pro turistiku, cyklistiku i pro použití doma ?i na chalup?.
Nastavitelné popruhy, nastavitelný sklon svítilny.
T?i režimy svícení: trvalé svícení se sníženým výkonem, svícení s plným výkonem, blikání
Sv?telný tok 50 lumen
Napájení: 3x AAA baterie
Item No.0576 --- Pcs.:

LED svítilna na kolo - p?ední - 5xbílá + 2x ?ervená LED z boku

slampa41.jpg1040_slampa41_LED_svitilna_na_kolo_-_predni_-_5xbila_+_2x_cervena_LED_z_boku 2364. .LED svítilna na kolo
5x bílá LED vp?edu, 2x ?ervená LED z boku
Svítilna v silikonovém pouzd?e, velice jednoduchá instalace, pouze jednodu?e p?ichytíte pružným silikonovým páskem.
2 režimy blikání + trvalé svícení

Barvy: bílá, modrá, ?ervená, ?erná (barvu p?ípadn? uve?te do poznámky k objednávce)
Item No.1040 --- Pcs.:

LED p?enosná pracovní svítilna montážní p?enoska 24 LED - HLED-11

slampa11.jpg0579_slampa11_LED_svitilna_montazni_24_LED,_HLED11 2365. .Montážní LED svítilna s magnetem a záv?sným há?kem, 24x LED dioda.
Vzhledem k nízké hmotnosti je vhodná i na cesty, pro kempování atd.
Na zadní stran? je vložen magnet pro snadné p?ichycení ke kovové podložce, vykláp?cí há?ek pro zav?šení.
Napájení: 3x AA tužková baterie
Item No.0579 --- Pcs.:

LED p?enosná svítilna s magnetem "PUK" 24 LED - HLED-12

slampa12.jpg0584_slampa12_LED_svitilna_s_magnetem_24_LED,_HLED12 2366. .LED svítilna s magnetem a záv?sným há?kem, 24x LED dioda.
Vzhledem k nízké hmotnosti je vhodná i na cesty, pro kempování atd.
Na zadní stran? je vložen magnet pro snadné p?ichycení ke kovové podložce, výklopný há?ek pro zav?šení.
Napájení: 3x AAA baterie
Item No.0584 --- Pcs.:

LED p?enosná svítilna univerzální s magnetem SOAP 24 + 3 LED - HLED-13

slampa13.jpg0585_slampa13_LED_svitilna_s_magnetem_24+3_LED,_HLED-13 2366. .LED svítilna s magnetem a záv?sným há?kem, 24x LED dioda na horní ?ásti + 3 x LED dioda vp?edu.
Vzhledem k nízké hmotnosti je vhodná i na cesty, pro kempování, do auta nap?. pro p?ípad vým?ny pneu atd.
Na zadní stran? je vložen magnet pro snadné p?ichycení ke kovové podložce, výklopný há?ek pro zav?šení.
Napájení: 3x AAA baterie
Rozm?r: 62 x 97 x 35 mm
Item No.0585 --- Pcs.:

LED dotykové sv?tlo Push-light 4xLED HLED-15

slampa15.jpg1035_slampa15_LED_dotykove_svetlo_Push-light_4xLED_HLED-15 2366. .Univerzální samolepící bateriová svítilna s bateriovým napájením.
Vhodná pro osv?tlení sk?ín?, šatníku, komory, spíže a všude tam, kde není b?žné osv?tlení.
Jednoduché ovládání stla?ením svítidla.

Technické parametry:
napájení: 3 AAA 1,5V baterie
sv?telný zdroj: 4xLED
pr?m?r: 67mm
barva: st?íbrná
Item No.1035 --- Pcs.:

LED lampi?ka na knihu

slampa51.jpg1037_slampa51_LED_lampicka_na_knihu 2368. .LED lampi?ka na knihu s klipsnou.
Jednoduše p?icvaknete na otev?enou knihu.
3ks knoflíkové baterie v cen?.
Barva: modrá
Item No.1037 --- Pcs.:

LED stolní p?enosná lampi?ka

slampa52.jpg1038_slampa52_LED_stolni_prenosna_lampicka 2368. .Stolní LED lampi?ka s rukojetí, lze jednoduše použít i jako pracovní svítilnu.
Nakláp?cí svítilna
Sv?telný zdroj: 12xLED
Vypína?
Rozm?r vxšxh: 20x8x11cm
Napájení: 3x1,5V AA baterie nebo akumulátor
Item No.1038 --- Pcs.:

Dekorativní svítidlo s barevnými efekty, solární napájení

slampab1.jpg1039_slampab1_Svitidlo_s_barevnymi_efekty 2369. .AKCE!

Keramické svítidlo, po setm?ní se automaticky aktivuje a barevnými efekty zp?íjemní ve?erní atmosféru.
Postupn? se m?ní sedm barev, které Vás uvolní , usnete jako nemluv?átko.
Napájení: Vestav?ný NiMh akumulátor, dobíjení solárním panelem, není t?eba m?nit baterie.
Doba nabíjení: cca 6 hodin
Doba svitu: cca 5 hodin

Item No.1039 --- Pcs.:

Solární kapesní LED svítilna - p?ív?sek HSL-01

sledsol01.jpg0569_sledsol01_Solarni_kapesni_LED_svitilna_-_privesek_HSL-01 2370. .P?ív?sek - LED svítilna se solárním panelem, žádné investice do baterií.
Vestav?ná baterie 3,6V/40mAh
3x vysoce svítivá LED dioda
životnost LED> 10000 hodin
Solární panel: 35×20mm
Doba nabíjení: cca 3 hodiny
Doba svícení: až 8 hodin
Rozm?r: 51x35x11mm
Barva st?íbrná
Item No.0569 --- Pcs.:

Solární kovová LED svítilna HSL-03

sledsol03.jpg0571_sledsol03_Solarni_kovova_LED_svitilna_HSL-03 2372. .Kapesní LED svítilna se solárním panelem, žádné investice do baterií.
Kvalitní provedení t?la z lehkých slitin a velký solární panel p?edur?uje svítilnu k rozmanitému použití doma, v díln?, p?írod? apod.
Vestav?ná baterie 3,6V/300mAh
7x vysoce svítivá LED dioda 12000mcd
životnost LED> 10000 hodin
Solární panel: 103×18mm; 0,31W
Doba nabíjení: cca 6 hodin
Doba svícení: až 8 hodin
Rozm?r: 177x35 mm
Odolná proti vlhkosti
Item No.0571 --- Pcs.:

Solární LED svítilna nabíje?ka FM rádio HSL-04FC

sledsol04.jpg0572_sledsol04_Solarni_LED_svitilna/nabijecka/FM_radio_HSL-04FC 2373. .Multifunk?ní za?ízení napájené solární energií. LED svítilna kombinovaná s nabíje?kou MP3, mobil? apod, integrované FM rádio.
- Solární panel 0,6W, rozm?r 70x37mm
- Akumulátor 3,7V/600mAh
- LED svítilna: 4x vysoce svítivá LED dioda 12000mcd
- Nabíje?ka MP3, mobil? apod, v p?íslušenství redukce pro nabíjení
- FM rádio
Doba nabíjení: cca 8-10hodin, možnost dobíjení z USB
Doba použití: 17 hodin svítilna, 8 hodin FM rádio
Rozm?r: 135x61x35mm
Obsah balení: svítilna, redukce USB, miniUSB, mobily
Item No.0572 --- Pcs.:

Solární LED svítilna HSL-05

sledsol05.jpg0573_sledsol05_Solarni_LED_svitilna_HSL-05 2374. .Kapesní LED svítilna s velkým solárním panelem a dlouhou dobou svitu, žádné investice do baterií.
Vestav?ná baterie 3,6V/40mAh
3x vysoce svítivá LED dioda
životnost LED> 10000 hodin
Solární panel: 65×26mm, 0,45W
Doba nabíjení: cca 6 hodiny
Doba svícení: až 8 hodin
Vn?jší rozm?r: 145x55x55mm
Item No.0573 --- Pcs.:

Montážní LED lampa 60 LED s akumulátorem, dobíjecí Hutermann HWL-60

slampa01.jpg0553_slampa01_Montazni_LED_lampa_60_LED_s_akumulatorem,_dobijeci_Hutermann_HWL-60 2375. .Dobíjecí montážní lampa, 60 vysoce svítivých LED diod zajistí dostatek sv?tla všude, kde pot?ebujete, snadná manipulace, neomezuje Vás p?ívodní kabel.
Vod?odolné provedení, malá spot?eba a dlouhá životnost

Technické parametry:
Sv?telný zdroj: 60x H-LED
Dobíjení: adaptér 230V, kabel do autozásuvky 12V
Doba dobíjení: cca 1,5hod.
Doba svitu: cca 5-6 hodin
Délka: 38cm

AKCE!
Item No.0553 --- Pcs.:

Halogenová akumulátorová svítilna nabíjecí Hutermann HHL-55

slampa02.jpg0554_slampa02_Halogenova_akumulatorova_svitilna_Hutermann_HHL-55 2376. .P?enosná halogenová svítilna s vestav?ným akumulátorem zajistí dostatek sv?tla tam, kde zrovna pot?ebujete.
Svítilna je vod?odolná, pro dobíjení lze použít p?iložený sí?ový adaptér nebo kabel do autozástr?ky 12V.

Technické parametry:
- halogenová žárovka H3 6V/55W
- olov?ný akumulátor 6 V/4 Ah
- doba nabíjení: cca 6 hodin
- doba svícení: cca 30-45 min
- dobíjení: adaptér 230V, autozástr?ka 12V
- nastavitelná rukoje? a podstavec
Item No.0554 --- Pcs.:

LED sprchová hlavice s barvou podle teploty vody

sledshower.jpg0578_sledshower_LED_sprchova_hlavice 2378. .Sprchová hlavice s LED diodami, které m?ní barvu podle teploty protékající vody.
Napájení je generované protékající vodou, není pot?eba žádné baterie.
Jednoduchá instalace, pouze vym?níte stávající hlavici za tuto.
Barvy sv?tla:
- zelená do30°C
- modrá 31-41°C
- fialová 42-45°C
- ?ervená nad 45°C
Item No.0578 --- Pcs.:

Žárovka halogenová

za118mm.jpg0018_za8_Zarovka_halogenova_150W/_230V_118mm 2379. .Jakostní halogen. žárovky pro halogenové reflektory . Délka trubic 118mm a 78mm. Dlouhá doba svítivosti, vysoká ú?innost a nízká cena z t?chto žárovek ?iní velmi ekonomický sv?telný zdroj.

Žárovka 150W/ 230V, 118mm
Item No.0018 --- Pcs.:
. za118mm.jpg0031_za3_Zarovka_halogenova_300W/_230V_118mm 2380. .Jakostní halogen. žárovky pro halogenové reflektory . Délka trubic 118mm a 78mm. Dlouhá doba svítivosti, vysoká ú?innost a nízká cena z t?chto žárovek ?iní velmi ekonomický sv?telný zdroj.
Žárovka 300W/ 230V, 118mm
Item No.0031 --- Pcs.:
. za118mm.jpg0051_za5_Zarovka_halogenova_500W/_230V/_118mm 2390. .Jakostní halogen. žárovky pro halogenové reflektory . Délka trubic 118mm a 78mm. Dlouhá doba svítivosti, vysoká ú?innost a nízká cena z t?chto žárovek ?iní velmi ekonomický sv?telný zdroj.
Žárovka 500W/ 230V, 118mm
Item No.0051 --- Pcs.:
. za78mm.jpg0011_za0_Zarovka_halogenova_100W/_230V/_78mm 2400. .Jakostní halogen. žárovky pro halogenové reflektory . Délka trubic 118mm a 78mm. Dlouhá doba svítivosti, vysoká ú?innost a nízká cena z t?chto žárovek ?iní velmi ekonomický sv?telný zdroj.
Žárovka 100W/ 230V, 78mm
Item No.0011 --- Pcs.:
. za78mm.jpg0016_za1_Zarovka_halogenova_150W/_230V/_78mm 2410. .Jakostní halogen. žárovky pro halogenové reflektory . Délka trubic 118mm a 78mm. Dlouhá doba svítivosti, vysoká ú?innost a nízká cena z t?chto žárovek ?iní velmi ekonomický sv?telný zdroj.
Žárovka 150W/ 230V, 78mm
Item No.0016 --- Pcs.:

Halogenová žárovka Hütermann ECO A55, E27/18W (cca 25W standardní žárovka) úsporná

halogen55.jpg0730_zahal5518_Halogenova_zarovka_A55,_E27/18W 2430. .Náhrada klasické žárovky, až 30% úspora elektrické energie. Po omezení prodeje klasických žárovek je vzhledem k cen?, barv? sv?tla a možnosti stmívání ideální náhradou klasických žárovek. Další výhodou je až dvojnásobná životnost oproti b?žným žárovkám a okamžitý náb?h.
Závit: standardní E27
Ba?ka: A55, pr?m?r 56mm
P?íkon: 230V / 18W (odpovídá cca 25W klasické žárovce)
Av?telný tok: 200lm
Teplota sv?tla: 2900K
Životnost: 2000h
Stmívatelná: ano
Energetická u?innost C
Item No.0730 --- Pcs.:

Halogenová žárovka Hütermann ECO A55, E27/ 28W (cca 40W standardní žárovka) úsporná

halogen55.jpg0731_zahal5528_Halogenova_zarovka_A55,_E27/_28W 2440. .Náhrada klasické žárovky, až 30% úspora elektrické energie. Po omezení prodeje klasických žárovek je vzhledem k cen?, barv? sv?tla a možnosti stmívání ideální náhradou klasických žárovek.
Závit: standardní E27
Ba?ka: A55, pr?m?r 56mm. délka 108mm
P?íkon: 230V / 28W (odpovídá cca 40W klasické žárovce)
Teplota sv?tla: 2900K
Sv?telný tok: 370lm
Životnost: 2000h
Stmívatelná: ano
Energetická u?innost C
Item No.0731 --- Pcs.:

Halogenová žárovka Hütermann ECO A55, E27/ 42W (cca 60W standardní žárovka) úsporná

halogen55.jpg0732_zahal5542_Halogenova_zarovka_A55,_E27/_42W 2450. .Náhrada klasické žárovky, až 30% úspora elektrické energie. Po omezení prodeje klasických žárovek je vzhledem k cen?, barv? sv?tla a možnosti stmívání ideální náhradou klasických žárovek.
Závit: standardní E27
Ba?ka: A55, pr?m?r 56mm, délka 108mm
P?íkon: 230V / 42W (odpovídá cca 60W klasické žárovce)
Teplota sv?tla: 2900K
Sv?telný tok: 630lm
Životnost: 2000h
Stmívatelná: ano
Energetická u?innost C
Item No.0732 --- Pcs.:

Halogenová žárovka Hütermann ECO A55, E27/ 60W (cca 85W standardní žárovka) úsporná

halogen55.jpg0733_zahal5560_Halogenova_zarovka_A55,_E27/_60W 2460. .Náhrada klasické žárovky, až 30% úspora elektrické energie. Po omezení prodeje klasických žárovek je vzhledem k cen?, barv? sv?tla a možnosti stmívání ideální náhradou klasických žárovek.
Závit: standardní E27
Ba?ka: A55, pr?m?r 56mm, délka 108mm
P?íkon: 230V / 60W (odpovídá cca 85W klasické žárovce)
Teplota sv?tla: 2900K
Sv?telný tok: 950lm
Životnost: 2000h
Stmívatelná: ano
Energetická u?innost C
Item No.0733 --- Pcs.:

Halogenová žárovka Hütermann C35, E14/ 18W (cca 25W standardní žárovka) úsporná sví?ka

halogen35.jpg0737_zahal3518_Halogenova_zarovka_C35,_E14/_18W 2470. .Náhrada klasické žárovky, až 30% úspora elektrické energie. Po omezení prodeje klasických žárovek je vzhledem k cen?, barv? sv?tla a možnosti stmívání ideální náhradou klasických žárovek.
Závit: standardní E14
Ba?ka: C35, pr?m?r 38mm, délka 104mm
P?íkon: 230V / 18W (odpovídá cca 25W klasické žárovce)
Sv?telný tok: 200lm
Teplota sv?tla: 2900K
Životnost: 2000h
Stmívatelná: ano
Energetická u?innost C
Item No.0737 --- Pcs.:

Halogenová žárovka Hütermann C35, E14/ 28W (cca 40W standardní žárovka) úsporná sví?ka

halogen35.jpg0738_zahal3528_Halogenova_zarovka_C35,_E14/_28W 2480. .Náhrada klasické žárovky, až 30% úspora elektrické energie. Po omezení prodeje klasických žárovek je vzhledem k cen?, barv? sv?tla a možnosti stmívání ideální náhradou klasických žárovek.
Závit: standardní E14
Ba?ka: C35, pr?m?r 38mm, délka 104mm
P?íkon: 230V / 28W (odpovídá ca 40W klasické žárovce)
Sv?telný tok 370lm
Teplota sv?tla: 2900K
Životnost: 2000h
Stmívatelná: ano
Energetická u?innost C
Item No.0738 --- Pcs.:

LED žárovka Hütermann C35 E14/230V/0.8W sví?ka (15x LED úsporná sví?ka) bílá

zaled1415.jpg0711_zaled1415_LED_zarovka_C35_E14/230V/08W_(15_LED)_bila 2490. .Žárovka LED C35 E14/230V (15xLED) - bílá
- p?íkon 0.8 W
- barva sv?tla bílá, 6000K
- sv?telný tok 38 lm
- 15 LED diod
- pr?m?r žárovky 35 mm, délka 121mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
Item No.0711 --- Pcs.:

LED žárovka Hütermann C30 E14/230V/1.7W (14x 3014 LED úsporná sví?ka) neutrální bílá

zaled1415.jpg1086_zaled1414_LED_zarovka_Hutermann_C30_E14/230V/17W_neutralni_bila 2523. .Žárovka LED C30 E14/230V (14x 3014LED) - neutrální bílá
- p?íkon 1.7 W
- barva sv?tla bílá, 4200K
- sv?telný tok 120 lm
- 14 LED diod SMD3014
- pr?m?r žárovky 37 mm, délka 99mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
Item No.1086 --- Pcs.:

LED žárovka Hütermann C30 E14/230V/1.7W (14x 3014 LED úsporná sví?ka) teplá bílá

zaled1415.jpg1071_zaled1414w_LED_zarovka_Hutermann_C30_E14/230V/17W_tepla_bila 2524. .Žárovka LED C30 E14/230V (14x 3014LED) - teplá bílá
- p?íkon 1.7 W
- barva sv?tla bílá, 3000K
- sv?telný tok 120 lm
- 14 LED diod SMD3014
- pr?m?r žárovky 37 mm, délka 99mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
Item No.1071 --- Pcs.:

LED žárovka Hütermann C30 E14/230V/2,4W (21x LED úsporná sví?ka) teplá bílá

zaled1415.jpg1073_zaled1421w_LED_zarovka_Hutermann_C30_E14/230V/2,4W_(21x_LED)_tepla_bila 2546. .Žárovka LED C30 E14/230V (21xH-LED) - teplá bílá
Vysoce svítivé High-Lumen LED diody, vyšší svítivost oproti standardním LED diodám p?i stejném p?íkonu.
- p?íkon 2,4 W
- barva sv?tla teplá bílá, 3000K
- sv?telný tok 180 lm
- 21 H-LED diod SMD3014
- pr?m?r žárovky 37,5 mm, délka 99mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
Item No.1073 --- Pcs.:

LED žárovka úsporná Hütermann B45B E27/230V/1.7W (14x LED) bílá

zaledb45.jpg1074_zaled2714_LED_zarovka_B45B_E27/230V/17W_(14x_LED)_bila 2594. .Žárovka LED B45B E27/230V (14xLED)
- p?íkon 1.7 W
- barva sv?tla neutrální bílá, 4000K
- sv?telný tok 120 lm
- 14 LED diod SMD3014
- pr?m?r žárovky 45 mm, délka 74mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
Item No.1074 --- Pcs.:

LED žárovka úsporná Hütermann B45B E27/230V/1.7W (14x LED) teplá bílá

zaledb45.jpg1075_zaled2714w_LED_zarovka_B45B_E27/230V/17W_(14x_LED)_tepla_bila 2596. .Žárovka LED B45B E27/230V (14xLED)
- p?íkon 1.7 W
- barva sv?tla teplá bílá, 3000K
- sv?telný tok 120 lm
- 14 LED diod SMD3014
- pr?m?r žárovky 45 mm, délka 74mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
Item No.1075 --- Pcs.:

LED žárovka úsporná Hütermann B60 E27/230V/4,2W (42x LED) neutrální bílá

zaledb60.jpg1076_zaled2742_LED_zarovka_B60_E27/230V/4,2W_(42x_H-LED)_neutralni_bila 2614. .Žárovka LED B60 E27/230V (42xH-LED) - bílá
Vysoce svítivé High-Lumen SMD LED diody, vyšší svítivost oproti standardním LED diodám p?i stejném p?íkonu.
- p?íkon 4,2 W (odpovídá standardní žárovce cca 30W)
- barva sv?tla neutrální bílá, 4200K
-sv?telný tok 350 lm
- 42 LED diod High-Lumen SMD 3014
- pr?m?r žárovky 60 mm, délka 96mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
Item No.1076 --- Pcs.:

LED žárovka úsporná stmívatelná Hütermann A60D E27/230V/5,5W bílá

zaled2716d.jpg1085_zaled2716d_LED_zarovka_usporna_stmivatelna_Hutermann_A60D_E27/230V/5,5W_bila 2618. .Stmívatelná žárovka LED A60 E27/230 bílá
Vysoce svítivé High-Lumen SMD LED diody, vyšší svítivost oproti standardním LED diodám p?i stejném p?íkonu.
- p?íkon 5,5W max (odpovídá standardní žárovce cca 50W)
- barva sv?tla neutrální bílá, 4200K
- sv?telný tok 450 lm
- pr?m?r žárovky 59 mm, délka 119mm
- životnost 30000 hodin
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
- stmívatelná (nelze použít odporový regulátor-reostat)
Item No.1085 --- Pcs.:

LED žárovka úsporná Hütermann B120 E27/230V/4.5W (90x LED) bílá

zaled2790.jpg0719_zaled2790_LED_zarovka_B120_E27/230V/45W_(90_LED)_bila 2620. .Žárovka LED B120 E27/230V (90xLED) - bílá
- p?íkon 4.5 W
- barva sv?tla bílá, 6000K
- sv?telný tok 230 lm
- 90 LED diod
- pr?m?r žárovky 120 mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50000x
- energetická u?innost A
Item No.0719 --- Pcs.:

LED žárovka úsporná Hütermann CORN-54LED E27/230V/7,5W (54x H-LED) bílá

zaled2754.jpg1078_zaled2754_LED_zarovka_CORN-54LED_E27/230V/7,5W_(54x_H-LED)_bila 2672. .Žárovka LED CORN-54 E27/230V (54xH-LED) - bílá
- p?íkon 7,5 W
- barva sv?tla neutrální bílá, 4000K
- sv?telný tok 600 lm
- 54 LED diod 5050 High-Lumen
- pr?m?r žárovky 41 mm, délka 120mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
Item No.1078 --- Pcs.:

LED žárovka úsporná Hütermann CORN-72LED E27/ 230V/9W/800lm bílá

zaled2772.jpg0722_zaled2772_LED_zarovka_CORN-72_E27/_230V/9W_bila 2680. .Žárovka LED CORN-72 E27/230V (72xH-LED) - bílá
Vysoce svítivé Piranhas High-Lumen LED diody
- p?íkon 9 W
- barva sv?tla neutrální bílá, 4000K
- sv?telný tok 800 lm
- 72 LED diod Piranhas High-Lumen
- pr?m?r žárovky 52 mm, délka 126mm
- životnost 30000 hodin
- nelze stmívat
- okamžité rozsvícení
- po?et cykl? zapnutí/vypnutí 50 000x
- energetická u?innost A
Item No.0722 --- Pcs.:

LED žárovka úsporná Hütermann MR16 12/1.5W (30x LED) bílá

zaledmr30.jpg1083_zaledmr30_LED_zarovka_MR16_12/15W_(30x_LED)_bila 2705. .Žárovka LED MR16 12V (30x SMDLED) - bílá
Keramický korpus žárovky, plastový kryt LED diod
Vysoce svítivé LED diody, vyšší svítivost oproti standardním LED diodám p?i stejném p?íkonu.
- p?íkon 1,5 W
- patice MR16
- barva sv?tla neutrální bílá, 4200K
- sv?telný tok 130 lm
- 30 SMD LED 3528
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- pr?m?r žárovky 50 mm
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.1083 --- Pcs.:

LED žárovka úsporná Hütermann MR16 12/3,7W (60x LED) bílá

zaledmr30.jpg1084_zaledmr60_LED_zarovka_MR16_12/3,7W_(60x_LED)_bila 2707. .Žárovka LED MR16 12V (60x SMDLED) - bílá
Keramický korpus žárovky, plastový kryt LED diod
Vysoce svítivé LED diody, vyšší svítivost oproti standardním LED diodám p?i stejném p?íkonu.
- p?íkon 3,7 W
- patice MR16
- barva sv?tla neutrální bílá, 4200K
- sv?telný tok 255 lm
- 60 SMD LED 3528
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- pr?m?r žárovky 50 mm
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.1084 --- Pcs.:

LED trubice T8 " zá?ivka " 60cm 9W (120 LED) bílá

zat8_1.jpg0702_zat060120_LED_trubice_T8_"_zarivka_"_60cm_9W_(120_LED)_bila 2710. .Trubice LED 60cm/100-260V (120xLED) - bílá
- p?íkon 9 W
- barva sv?tla bílá, 6000K
- sv?telný tok 680 lm
- 120 LED diod 3528SMD
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- Napájení: 230V standardní zá?ivková patice (bez startéru)
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.0702 --- Pcs.:

LED trubice T8 " zá?ivka " 60cm 9W (120 LED) neutrální bílá

zat8_1.jpg0703_zat060120w_LED_trubice_T8_"_zarivka_"_60cm_9W_(120_LED)_neutralni_bila 2715. .DOCASNE NEDOSTUPNE

Trubice LED 60cm/100-260V (120xLED) - neutrální bílá
- p?íkon 9 W
- barva sv?tla neutrální bílá, 4200K
- sv?telný tok 680lm
- 120 LED diod 3528SMD
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- Napájení: 230V standardní zá?ivková patice (bez startéru)
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.0703 --- Pcs.:

LED trubice T8 " zá?ivka " 60cm 14,5W (150 SMD LED) teplá bílá

zat060_150.jpg1079_zat060150w_LED_trubice_T8_"_zarivka_"_60cm_14,5W_(150_SMD_LED)_tepla_bila 2718. .Trubice LED 60cm/100-260V (150x SMD LED) - teplá bílá
Technické parametry:
- p?íkon 14,5 W
- barva sv?tla teplá bílá, 3000K
- sv?telný tok 1000 lm
- 150 x SMD LED 3528
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- rozm?r: 26x600mm
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.1079 --- Pcs.:

LED trubice T8-H " zá?ivka " 60cm 13,8W (180 H-LED) bílá

zat060_180.jpg0704_zat060180_LED_trubice_T8-H_"_zarivka_"_60cm_13,8W_(180_H-LED)_bila 2720. .Trubice LED 60cm/100-260V (180xH-LED) - bílá
- p?íkon 13,8 W
- barva sv?tla bílá, 6000K
- sv?telný tok 1000 lm
- 180 vysoce svítivých High-Lumen LED diod
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.0704 --- Pcs.:

LED trubice T8 " zá?ivka " 120cm 21W (270 LED) bílá

zat8_1.jpg0706_zat120270_LED_trubice_T8_"_zarivka_"_120cm_21W_(270_LED)_bila 2740. .Trubice LED 120cm/100-260V (270xLED) - bílá
Velmi nízká spot?eba, dlouhá životnost, oproti klasickým trubicím ?asté zapínání a vypínání neovlivní životnost LED trubice.
- p?íkon 21 W
- barva sv?tla bílá, 6000K
- sv?telný tok 1500 lm
- 270 LED diod
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.0706 --- Pcs.:

LED trubice T8 " zá?ivka " 120cm 21W (270 LED) teplá bílá

zat8_1.jpg0707_zat120270w_LED_trubice_T8_"_zarivka_"_120cm_21W_(270_LED)_tepla_bila 2750. .Trubice LED 120cm/100-260V (270xLED) - teplá bílá
- p?íkon 21 W
- barva sv?tla teplá bílá, 3000K
- sv?telný tok 1500 lm
- 270 LED diod
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.0707 --- Pcs.:

LED trubice T8 " zá?ivka " 120cm 23W (300 LED) bílá

zat060_150.jpg1080_zat120300_LED_trubice_T8_"_zarivka_"_120cm_23W_(300_LED)_bila 2755. .Trubice LED 120cm/100-240V (300xSMD LED) - bílá
Velmi nízká spot?eba, dlouhá životnost, oproti klasickým trubicím ?asté zapínání a vypínání neovlivní životnost LED trubice.
- p?íkon 23 W
- barva sv?tla neutrální bílá, 4000K
- sv?telný tok 1800 lm
- 300 SMD LED diod 3528
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- rozm?r: 26x1200mm
- patice T8
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.1080 --- Pcs.:

LED trubice T8-H " zá?ivka " 120cm 27W (360 H-LED) bílá

zat060_180.jpg0708_zat120360_LED_trubice_T8-H_"_zarivka_"_120cm_27W_(360_H-LED)_bila 2760. .Trubice LED 1200cm/100-260V (360xH-LED) - bílá
- p?íkon 27 W
- barva sv?tla bílá, 6000K
- sv?telný tok 2000 lm
- 360 vysoce svítivých High-Lumen LED diod
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.0708 --- Pcs.:

LED trubice T8-H " zá?ivka " 120cm 27W (360 H-LED) teplá bílá

zat060_180.jpg0709_zat120360w_LED_trubice_T8-H_"_zarivka_"_120cm_27W_(360_H-LED)_tepla_bila 2770. .Trubice LED 1200cm/100-260V (360xH-LED) - teplá bílá
- p?íkon 27 W
- barva sv?tla teplá bílá, 3000K
- sv?telný tok 1900 lm
- 360 vysoce svítivých High-Lumen LED diod
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.0709 --- Pcs.:

LED trubice T8 " zá?ivka " 150cm 35W (450 LED) bílá

zat8_1.jpg0742_zat150450_LED_trubice_T8_"_zarivka_"_150cm_35W_(450_LED)_bila 2774. .Trubice LED 150cm/100-260V (450xLED) - bílá
- p?íkon 35 W
- barva sv?tla bílá, 6000K
- sv?telný tok 1900 lm
- 450 LED diod
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.0742 --- Pcs.:

LED trubice T8 " zá?ivka " 150cm 35W (450 LED) teplá bílá

zat8_1.jpg0743_zat150450w_LED_trubice_T8_"_zarivka_"_150cm_35W_(450_LED)_tepla_bila 2776. .Trubice LED 150cm/100-260V (450xLED) - teplá bílá
- p?íkon 35 W
- barva sv?tla teplá bílá, 3000K
- sv?telný tok 1900 lm
- 450 LED diod
- vyza?ovací úhel 120°
- životnost 25000 hodin
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
Item No.0743 --- Pcs.:

Lištové LED svítidlo 50cm/5W 72LED teplá bílá sv?telná lišta CAB50-WW

zapcab50.jpg1090_zapcab50w_Listove_LED_svitidlo_50cm/5W_CAB50-WW 2777. .LED lištové svítidlo, vhodné pro osv?tlení pracovní desky v kuchyni, na pracovišti apod.
Kompaktní provedení, na rozdíl od samotných LED pásk? je instalace LED lišty velmi jednoduchá, pouze se p?ipevní na p?iložené konzolky a p?ipojí napáje?, nenít?eba pájet koncovky atd..
Hliníková lišta s akrylátovým pr?hledným krytem LED diod.
Lišty lze jednoduše spojovat spojkami, napájení je adaptérem 230V/12V

Technické paranmetry:
- p?íkon 5 W
- barva sv?tla teplá bílá, 3300K
- sv?telný tok 450lm
- 72 SMD LED 3528
- vyza?ovací úhel 90°
- životnost 25000 hodin
- rozm?r (DxŠxV): 500x32x9 mm
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
- napájení: 12V/0,45A

Spojky a napaje? nejsou sou?ástí dodávky svítidla.
Item No.1090 --- Pcs.:

Lištové LED svítidlo 50cm/5W 72LED neutrální bílá sv?telná lišta CAB50-CW

zapcab50.jpg1091_zapcab50_Listove_LED_svitidlo_50cm/5W_CAB50-NW 2778. .LED lištové svítidlo, vhodné pro osv?tlení pracovní desky v kuchyni, na pracovišti apod.
Kompaktní provedení, na rozdíl od samotných LED pásk? je instalace LED lišty velmi jednoduchá, pouze se p?ipevní na p?iložené konzolky a p?ipojí napáje?, nenít?eba pájet koncovky atd..
Hliníková lišta s akrylátovým pr?hledným krytem LED diod.
Lišty lze jednoduše spojovat spojkami, napájení je adaptérem 230V/12V

Technické paranmetry:
- p?íkon 5 W
- barva sv?tla: bílá, 6000K
- sv?telný tok 450 lm
- 72 SMD LED 3528
- vyza?ovací úhel 90°
- životnost 25000 hodin
- rozm?r (DxŠxV): 500x32x9 mm
- nestmívatelná
- okamžité rozsvícení
- napájení: 12V/0,45A

Spojky a napaje? nejsou sou?ástí dodávky svítidla.
Item No.1091 --- Pcs.:

Spojka p?ímá pro LED lištová svítidla CAB-CS

zapcabsp1.jpg1093_zapcabsp1_Spojka_prima_pro_LED_listova_svitidla_CAB-CS 2780. .Spojka p?ímá pro LED lištová svítidla CAB.
Spojka je ur?ena pro rovné spojení jednotlivých segment? LED lišty.
Item No.1093 --- Pcs.:

Napaje? pro LED lištová sv?tla 230V/12V/1A

zapcabnap1.jpg1094_zapcabnap1_Napajec_pro_LED_listova_svetla_230V/12V/1A 2782. .Sí?ový adaptér pro napájení LED lištových svítidel.
Napaje? je vhodný pro svítidla s max. p?íkonem 10W, tedy nap?. dv? spojené LED lišty CAB50
Item No.1094 --- Pcs.:

LED pásek bílá 4,8W / metr strip 3528 vnit?ní 5m, segment á 5cm - LS048CWI

zap30.jpg0665_zap048cwi_LED_pasek_4,8W_/_metr_segment_a_5cm_barva_bila_LS048CWI 2783. .LED pásek pro osv?tlení ve vnit?ních prostorech. Barva sv?tla studená bílá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na páskuozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní). Na spodní stran? pásku je samolepicí folie 3M, instalace je tak velmi jednoduchá

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 4,8W/m
- LED diody: SMD LED 3528, úhel 120°
- Sv?telný tok: 7 lm/LED (420 lm/m)
- barva sv?tla bílá, 6000-7000K
- velikost segmentu: délka 5cm ( 3xLED), ší?ka 8mm, výška 3mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0665 --- Pcs.:

LED pásek teplá bílá 4,8W / metr strip 3528 vnit?ní, segment á 5cm - LS048WWI

zap30.jpg0666_zap048wwi_LED_pasek_4,8W_/_metr_vnitrni_(segment_a_5cm)_tepla_bila_LS048WWI 2784. .LED pásek pro osv?tlení ve vnit?ních prostorech. Barva sv?tla teplá bílá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní). Na spodní stran? pásku je samolepicí folie 3M, instalace je tak velmi jednoduchá

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 4,8W/m
- LED diody: SMD LED 3528, úhel 120°
- Sv?telný tok: 4 lm/LED (240 lm/m)
- barva sv?tla teplá bílá, 3000K
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 8mm, výška 3mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0666 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný bílá venkovní 4,8W / metr IP65 strip, segment á 5cm - LS048CWO

zap30v.jpg0667_zap048cwo_LED_pasek_venkovni_4,8W_/_metr_(segment_a_5cm)_LS048CWO_-_bila 2786. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla studená bílá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 4,8W/m
- LED diody: SMD LED 3528, úhel 120°
- Sv?telný tok: 7 lm/LED (420 lm/m)
- barva sv?tla bílá, 6000-7000K
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0667 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný teplá bílá venkovní 4,8W / metr IP65 strip 5m, segment á 5cm - LS048WWO

zap30v.jpg0668_zap048wwo_LED_pasek_venkovni_4,8W_/_metr_(segment_a_5cm)_tepla_bila_LS048WWO 2787. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla teplá bílá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 4,8W/m
- LED diody: SMD LED 3528, úhel 120°
- Sv?telný tok: 4 lm/LED (240 lm/m)
- barva sv?tla teplá bílá, 3000K
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0668 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 4,8W / metr IP65 strip 5m (segment á 5cm) barva ?ervená LS048REDO

zap048redo.jpg0684_zap048redo_LED_pasek_venkovni_4,8W_/_metr_(segment_a_5cm)_cervena_LS048REDO 2788. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla ?ervená.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 4,8W/m
- LED diody: SMD LED 3528, úhel 120°
- Sv?telný tok: 5 lm/LED (300 lm/m)
- barva sv?tla ?ervená
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívkaje 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0684 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 4,8W / metr IP65 strip 5m (segment á 5cm) barva žlutá LS048YELO

zap048yelo.jpg0734_zap048yelo_LED_pasek_venkovni_4,8W_/_metr_(segment_a_5cm)_zluta_LS048YELO 2788. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla žlutá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (bodyd?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 4,8W/m
- LED diody: SMD LED 3528, úhel 120°
- Sv?telný tok: 3 lm/LED (180 lm/m)
- barva sv?tla žlutá
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0734 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 4,8W / metr IP65 strip 5m (segment á 5cm) barva modrá LS048BLUO

zap048bluo.jpg0735_zap048bluo_LED_pasek_venkovni_4,8W_/_metr_(segment_a_5cm)_modra_LS048BLUO 2789. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla modrá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (bodyd?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 4,8W/m
- LED diody: SMD LED 3528, úhel 120°
- Sv?telný tok: 2 lm/LED (120 lm/m)
- barva sv?tla modrá
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0735 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 4,8W / metr IP65 strip 5m (segment á 5cm) barva zelená LS048GREO

zap048greo.jpg0736_zap048greo_LED_pasek_venkovni_4,8W_/_metr_(segment_a_5cm)_zelena_LS048GREO 2790. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla zelená.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 4,8W/m
- LED diody: SMD LED 3528, úhel 120°
- Sv?telný tok: 3,5 lm/LED (210 lm/m)
- barva sv?tla zelená
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívkaje 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0736 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 7,2W / metr IP65 strip 5m (segment á 10 cm) barva teplá bílá LS072WWO

zap90wv.jpg0669_zap072wwo_LED_pasek_venkovni_7,2W_/_metr_(segment_a_10_cm)_tepla_bila_LS072WWO 2793. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení s vysoce svítivými TRI-CHIP LED diodami, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla teplá bílá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 10cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 7,2W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 11 lm/LED(330 lm/m)
- barva sv?tla teplá bílá, 3000K
- velikost segmentu: délka 10cm (3xLED), ší?ka 14mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 150xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (10cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 20ks, celá cívka je 50ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0669 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 7,2W / metr IP65 strip 5m (segment á 10 cm) barva ?ervená LS072REDO

zap072redo.jpg0316_zap072redo_LED_pasek_venkovni_7,2W_/_metr_(segment_a_10_cm)_cervena_LS072REDO 2793. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení s vysoce svítivými TRI-CHIP LED diodami, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla ?ervená.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 10cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 7,2W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 8,5 lm/LED (255 lm/m)
- barva sv?tla ?ervená
- velikost segmentu: délka 10cm (3xLED), ší?ka 14mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 150xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (10cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 20ks, celá cívka je 50ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0316 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 7,2W / metr IP65 strip 5m (segment á 10 cm) barva žlutá LS072YELO

zap072yelo.jpg0317_zap072yelo_LED_pasek_venkovni_7,2W_/_metr_(segment_a_10_cm)_zluta_LS072YELO 2794. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení s vysoce svítivými TRI-CHIP LED diodami, pásek je zasazen v PE hadici.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 10cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dlekonkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 7,2W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 10 lm/LED (300 lm/m)
- barva sv?tla žlutá
- velikost segmentu: délka 10cm (3xLED), ší?ka 14mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 150xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (10cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 20ks, celá cívka je 50ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0317 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 7,2W / metr IP65 strip 5m (segment á 10 cm) barva modrá LS072BLUO

zap072bluo.jpg0319_zap072bluo_LED_pasek_venkovni_7,2W_/_metr_(segment_a_10_cm)_modra_LS072BLUO 2795. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení s vysoce svítivými TRI-CHIP LED diodami, pásek je zasazen v PE hadici.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 10cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dlekonkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 7,2W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 7,5 lm/LED (225 lm/m)
- barva sv?tla modrá
- velikost segmentu: délka 10cm (3xLED), ší?ka 14mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 150xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (10cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 20ks, celá cívka je 50ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0319 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 7,2W / metr IP65 strip 5m (segment á 10 cm) barva zelená LS072GREO

zap072greo.jpg0320_zap072greo_LED_pasek_venkovni_7,2W_/_metr_(segment_a_10_cm)_zelena_LS072GREO 2796. .LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení s vysoce svítivými TRI-CHIP LED diodami, pásek je zasazen v PE hadici.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 10cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dlekonkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 7,2W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 9 lm/LED (270 lm/m)
- barva sv?tla zelená
- velikost segmentu: délka 10cm (3xLED), ší?ka 14mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 150xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (10cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 20ks, celá cívka je 50ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0320 --- Pcs.:

LED pásek RGB venkovní 7,2W / metr strip 5m (segment á 10 cm) LS072RGBO

zap15rgb.jpg0659_zap072rgbo_LED_pasek_RGB_venkovni_7,2W_/_metr_(segment_a_10_cm)_LS072RGBO 2796. .LED pásek pro venkovní a vnit?ní osv?tlení s vysoce svítivými RGB LED diodami. Prostým p?ipojením nap?tí na jednotlivé složky RGB m?žete pásek rozsvítit sedmi barvami.
Použitím LED kontroléru m?žete vybrat barvu z celého spektra, zvolit p?echodovéefekty, rychlost atd.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 10cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní)

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 7,2W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 10 lm/LED (300 lm/m)
- barva sv?tla RGB
- velikost segmentu: délka 10cm (3xLED), ší?ka 12mm, výška 3mm
- velikost cívky: délka 5m, 150xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (10cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 20ks, celá cívka je 50ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0659 --- Pcs.:

LED pásek 5050 SMD vnit?ní 14,4W / metr strip 5m (segment á 5 cm) barva studená bílá LS144CWI

zap30v.jpg1051_zap144cwi_LED_pasek_vnitrni_14,4W_/_metr_(segment_a_5cm)_studena_bila_LS144CWI 2797. .Výkonný LED pásek pro vnit?ní osv?tlení. Barva sv?tla studená bílá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 14,4W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 18 lm/LED (1080 lm/m)
- barva sv?tla studená bílá, 6000-7000K
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.1051 --- Pcs.:

LED pásek 5050 SMD vnit?ní 14,4W/ metr strip 5m (segment á 5 cm) barva neutrální bílá LS144WWI

zap30v.jpg1052_zap144wwi_LED_pasek_vnitrni_14,4W_/_metr_(segment_a_5cm)_neutralni_bila_LS144WWI 2797. .Výkonný LED pásek pro vnit?ní osv?tlení. Barva sv?tla teplá bílá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny,jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 14,4W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 11 lm/LED (660 lm/m)
- barva sv?tla neutrální bílá, 4200K
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.1052 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný SMD 5050 venkovní 14,4W / metr IP65 strip 5m (segment á 5 cm) barva studená bílá LS144CWO

zap30v.jpg1053_zap144cwo_LED_pasek_venkovni_14,4W_/_metr_(segment_a_5cm)_studena_bila_LS144CWO 2797. .Výkonný LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla studená bílá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 14,4W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 18 lm/LED (1080 lm/m)
- barva sv?tla studená bílá 6000-7000K
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.1053 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 14,4W / metr IP65 strip 5m (segment á 5 cm) 5050 barva neutrální bílá LS144WWO

zap30v.jpg0321_zap144wwo_LED_pasek_venkovni_14,4W_/_metr_(segment_5cm)_neutralni_bila_LS144WWO 2798. .Výkonný LED pásek pro venkovní nebo vnit?ní osv?tlení, pásek je zasazen v PE hadici. Barva sv?tla teplá bílá.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn? funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 14,4W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 11 lm/LED (660 lm/m)
- barva sv?tla neutrální bílá, 4200K
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložtedo košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0321 --- Pcs.:

LED pásek vodot?sný venkovní 14,4W / metr IP65 strip 5m (segment á 5 cm) 5050 RGB LS144RGBO

zap144rgbo.jpg0325_zap144rgbo_LED_pasek_venkovni_14,4W_/_metr_(segment_a_5cm)_RGB_LS144RGBO 2798. .Výkonný LED pásek pro venkovní a vnit?ní osv?tlení s vysoce svítivými RGB LED diodami. Prostým p?ipojením nap?tí na jednotlivé složky RGB m?žete pásek rozsvítit sedmi barvami.
Použitím LED kontroléru m?žete vybrat barvu z celého spektra, zvolit p?echodové efekty, rychlost atd.
Délka pásku (kotou?) je 5m, pásek je d?litelný po 5cm, dodáme libovolnou délku pásku, p?ípadn? si pásek m?žete nast?íhat sami dle konkrétní délky (body d?lení jsou na pásku ozna?eny, jednotlivé segmenty jsou samostatn?funk?ní).

Technické parametry:
- napájení: 12Vss
- p?íkon: 14,4W/m
- LED diody: SMD LED 5050, úhel 120°
- Sv?telný tok: 10 lm/LED (600 lm/m)
- barva sv?tla RGB
- velikost segmentu: délka 5cm (3xLED), ší?ka 10mm, výška 4mm
- velikost cívky: délka 5m, 300xLED
- životnost 50 000 Hodin
- venkovní provedení, krytí IP65

CENA ZA 1 SEGMENT (5cm = 3LED)
Pokud chcete objednat nap?. 2m vložte do košíku 40ks, celá cívka je 100ks. Pásek Vám samoz?ejm? zašleme vcelku (max. 5m).
Item No.0325 --- Pcs.:

LED kontrolér ?ídící jednotka pro RGB LED pásek

zapcont2.jpg0689_zapcont1_LED_kontroler_ridici_jednotka_pro_RGB_LED_pasek 2799. .?ídící jednotka s dálkovým ovládáním pro ?ízení LED RGB pásk?.
Umož?uje výb?r barvy z celého spektra, plynulé zm?ny barev v?. p?echodových efekt?, nastavení jasu (stmívání), nastavení rychlosti.
Ovládání p?iloženým dálkovým ovládáním
Napájení 12Vss
Max. zatížení: 2A na kanál (barvu)
Item No.0689 --- Pcs.:

LED sv?telná tabule hliníková 60x40 cm svítící popisovací reklamní LEDB-6040

sledb05.jpg1012_sledb02_LED_svetelna_tabule_60x40cm_LEDB-6040 2821. .LED sv?telná tabule 60x40cm- velmi efektní reklamní pouta?.
Fixem napíšete nebo namalujete reklamní text, aktivujete n?který z barevných LED efekt? a zá?ivé fluorescen?ní barvy upoutají každého kolemjdoucího.
Ideální reklama pro restaurace, hotely, herny, diskotéky, ale také jako pouta? do komer?ních provozoven atd.
Tabule je vyrobena z plexiskla s ?erným pozadím, osazena v hliníkovém rámu, há?ky pro zav?šení na výšku nebo na ší?ku.
Panel je zboku osv?tlen LED diodami ?ervené, modré a zelené barv?. P?iloženým ovlada?em m?žete zvolit jeden z mnoha sv?telných efekt?:
- jedna ze sedmi trvale svítících barev
- blikající barvy
- plynulý p?echod mezi barvami
U efekt? lze nastavit rychlost.
Na tabuli se píše fluorescen?ními popisova?i, pro ?išt?ní se použije m?kký had?ík.
LED diodové podsvícení zaru?uje dlouhou životnost a ekonomický provoz.

Technické parametry:
Rozm?r: 60x40cm
Instalace: zav?šení nebo postavení do stativu
Napájení: adaptér 230V
Spot?eba: 1,4W

Obsah balení: LED tabule, programátor-ovlada?, napaje? 230V, fixa, had?ík
Item No.1012 --- Pcs.:

LED sv?telná tabule hliníková 70x50 cm svítící popisovací reklamní LEDB-7050

sledb05.jpg1015_sledb04_LED_svetelna_tabule_70x50cm_LEDB-7050 2823. .LED sv?telná tabule - velmi efektní reklamní pouta?.
Fixem napíšete nebo namalujete reklamní text, aktivujete n?který z barevných LED efekt? a zá?ivé fluorescen?ní barvy upoutají každého kolemjdoucího.
Ideální reklama pro restaurace, hotely, herny, diskotéky, ale také jako pouta? do komer?ních provozoven atd.
Tabule je vyrobena z plexiskla s ?erným pozadím, osazena v hliníkovém rámu, há?ky pro zav?šení na výšku nebo na ší?ku.
Panel je zboku osv?tlen LED diodami ?vervené, modré a zelené barv?. P?iloženým ovlada?em m?žete zvolit jeden z mnoha sv?telných efekt?:
- jedna ze sedmi trvale svítících barev
- blikající barvy
- plynulý p?echod mezi barvami
U efekt? lze nastavit rychlost.
Na tabuli se píše fluorescen?ními popisova?i, pro ?išt?ní se použije m?kký had?ík.
LED diodové podsvícení zaru?uje dlouhou životnost a ekonomický provoz.

Technické parametry:
Rozm?r: 70x50 cm
Instalace: zav?šení nebo postavení do stativu
Napájení: adaptér 230V
Spot?eba: 1,6W

Obsahbalení: LED tabule, programátor-ovlada?, napaje? 230V, fixa, had?ík
Item No.1015 --- Pcs.:

Fluorescen?ní popisova? na LED tabuli - bílý LMA-01

sledbma01.jpg1023_sledbma01_Fluorescencni_popisovac_na_LED_tabuli_-_bily_LMA-01 2830. .Fluorescen?ní popisova? na LED tabuli - bílý
Item No.1023 --- Pcs.:

Stojan pro LED tabule - t?ínohý stativ

sledbtri1.jpg1028_sledbtri1_Stojan_pro_LED_tabule_-_trinohy_stativ 2835. .T?ínohý výškov? stavitelný stojan pro LED tabule
Item No.1028 --- Pcs.:

Zásuvkový pokojový termostat TZ33 elektronický nap?. pro koupelnový radiátor (do zásuvky)

tez33.jpg1615_tez33_Zasuvkovy_pokojovy_termostat_TZ33 2850. .Zásuvkový termostat automaticky spíná p?ipojený spot?ebi? dle nastavené teploty. Jednoduchý p?enosný termostat, žádná složitá instalace.
Vhodný pro spínání p?ímotopných radiátor?, panel? apod.
Zobrazení aktuální nebo nastavené teploty.
Zobrazení stavu (sepnuto/rozepnuto) symbolem na displeji a LED diodou.
Protizámrzová ochrana bez ohledu na nastavení sepne p?i poklesu teploty pod 5°C
Jednoduché nastavení oto?ným ovlada?em.

Napájení: 220-250VAC /50Hz
Max. zát?ž: 16A - odporová, 3A- induk?ní
Regulace teploty 5-35 °C
Item No.1615 --- Pcs.:

Zásuvkový pokojový termostat TZ63 (elektronická verze TZ33) nap?. pro koupelnový radiátor (do zásuvky)

tez63.jpg1620_tez63_Zasuvkovy_pokojovy_termostat_TZ63 2853. .Zásuvkový termostat automaticky spíná p?ipojený spot?ebi? dle nastavené teploty.
Vhodný pro spínání p?ímotopných radiátor?, panel? apod.
Protizámrzová ochrana bez ohledu na nastavení sepne p?i poklesu teploty pod 5°C
Zobrazení teploty a stavu nadispleji.

Napájení: 220-250VAC /50Hz
Max. zát?ž: 16A - odporová, 2A- induk?ní
Regulace teploty 5-35 °C, hystereze 0,5 °C
Item No.1620 --- Pcs.:

Pokojový termostat elektronický prostorový Euro Thermo TH3

te003.jpg0053_te003_Pokojovy_termostat_TH3 2865. .Jednoduchý pokojový termostat, nastavení teploty oto?ným ovlada?em, jeho ovládání zvládne i naprostý laik.
Elektronické m??ení a regulace zajiš?uje p?esn?jší udržení nastavené teploty oproti starším typ?m termostat? s bimetalovým páskem.
Vypína?emna termostatu m?žete topení vypnout.
Navíc je v termostatu integrována tzv. funkce Set-back, kdy na dobu 6 hodin stiskem tla?ítka snížíte regulovanou teplotu o 5°C. Nemusíte p?enastavovat teplotu ovládacím kole?kem, ve?er jednoduše stiskem tla?ítkap?epnete termostat do úsporného režimu (udržuje teplotu o 5°C nižší než je nastavená teplota), po šesti hodinách se automaticky p?epne do režimu udržování nastavené teploty. Další den se ve stejnou dobu op?t p?epne do úsporného režimu, dokud funkci Set-back nezrušíte.
Technické parametry:
Napájení: 220-250VAC /50Hz
Max. zát?ž: 7A - odporová, 3A induk?ní
Regulace teploty 5-30 °C
Set-back: Ano, indikace LED diodami
Rozm?r (š x v x h): 91 x 62 x 27mm
Item No.0053 --- Pcs.:

Bezdrátový programovatelný pokojový prostorový termostat Hütermann- Euro Thermo 105-TS

te105.jpg0105_te105_Bezdratovy_programovatelny_termostat_Hutermann-_Euro_105-TS 2870. .Bezdrátový programovatelný týdenní termostat.
Nepot?ebujete natahovat žádné dráty mezi m??ící jednotkou a topením (regula?ní jednotkou). M??ící jednotku jednoduše umísíite kdekoli v byt?, regula?ní jednotku umístíte ke kotli, p?enos mezi t?mito jednotkami je bezdrátový.

Technické parametry:
- Regulace vytáp?ní nebo klimatizace
- Bezdrátové propojení m??ící a p?ijímací jednotky
- Týdenní ?asova? s devíti programy (6 program? p?ednastavených, 3 programy nastavitelné)
- Ru?ní nebo automatické ?ízení
- ECONO režim v p?ípad? delší nep?ítomnosti uživatele
- Zobrazení aktuální teploty, ?asu, dne v týdnu, nastaveného programu, režimu provozu na LCD displeji
- Regulace teploty 7-30°C
- Režim "7 stup??" zabra?ující promrznutí
- Nastavení rozptylu regulace vytáp?ní
- Podsvícení displeje
- Kódování p?enosu pro použití více termostat? v jednom objektu (32 kanál?)
- Napájení: vysílací/p?enosná jednotka: 2x tužková (AA) alkalická baterie 1.5V
p?ijímací/spínací jednotka: 230V /50Hz
Max. zát?ž: 16A - odporová, 8A induk?ní
Item No.0105 --- Pcs.:

Bezdrátový programovatelný pokojový prostorový termostat Hütermann- Euro Thermo 105-TB

te105.jpg0106_te105b_Bezdratovy_programovatelny_termostat_Hutermann-_Euro_105-TB 2875. .Varianta termostatu T105 s bezpotenciálovým kontaktem.
Nejv?tši nevýhodou tém?? všech bezdrátových termostat? na evropském trhu dosud bylo, že mohly byt použity pouze pro spínani kotl?, které mají ovládací nap?tí 220-230 V. Takove kotle se ale už dnes prakticky nevyráb?jí...
Hutermann s radosti ohlašuje, že tento problém je vy?ešen!!! Náš nový typ bezdrátového termostatu Hutermann Euro 105-TB m?že spínat všechny kotle na sv?t?, tedy jak kotle ovládané nap?tim 220-230 V tak nap?tií jiným. Práv? tak m?že spínat jakékoli jiné topení.
Regula?ní jednotka (p?ijíma?) je nadále napájena sí?ovým nap?tím 230V, ale je navíc vybavena nezávislým spínacím (bezpotenciálovým) kontaktem, tzn., že tento termostat m?žete použít nap?. i pro kotle ovládané nap?tím 24V.
Ostatní technické údaje jsou shodné s typem Euro 105-TS
Item No.0106 --- Pcs.:

Týdenní programovatelný pokojový prostorový termostat EuroThermo 099-ECO2

te9.jpg0099_te9_Tydenni_programovatelny_termostat_Euro_99-ECO2 2890. .Základní model programovateného termostatu s týdenním programem.
Programy a jejich nastavování je STEJNE JAKO U STARŠIHO TYPU EURO 093, tento model má ale navíc následující výhody: mnohem menší rozm?r (74x74x28mm), v?tší rozsah m??ení teploty 0 - 40 st. C, v?tší rozsah regulace teploty 5 - 35 st. C, samostatné programy pro sobotu a ned?li !!! a navíc za nesrovnateln? nižší cenu.
Termostat ECO2 m?že být vybaven externím ?idlem na kabelu - provedení ECO 2 EXT v ceníku (s výhodou lze použít nap?. pro podlahové vytáp?ní, pro p?esn?jší nebo dálkové snímání teploty)

Technické parametry:
- Týdenní ?asova? s osmi programy (4 programy pro všední den, 2 programy pro sobotu, 2 programy pro ned?li).
- Regulace teploty: +5-35 °C
- Ru?ní nebo automatické ?ízení
- Zobrazení teploty, ?asu a provozního stavu na displeji
- režim "SLEEP" pro p?ípad, že termostat není delší dobu používán
-Max,
- Napájení: 2x alkalická baterie (AAA)
Item No.0099 --- Pcs.:

Týdenní programovatelný pokojový termostat EuroThermo 099 - ECO2 EXT

te9_ext.jpg0088_te9ext_Tydenni_programovatelny_termostat_Euro_99-ECO2_EXT 2892. .Varianta termostatu ECO 2 s externím ?idlem na 3m kabelu.
S výhodou lze použít nap?. pro podlahové vytáp?ní, pro p?esn?jší nebo dálkové snímání teploty
Technické údaje jsou shodné s typem ECO 2
Item No.0088 --- Pcs.:

Tydenni programovatelny pokojový prostorový termostat Euro Thermo 099 - ECO 220

te220.jpg0085_te220_Tydenni_programovatelny_termostat_Euro_099-ECO_220 2894. .Nový typ oblíbeného termostatu Euro 99- ECO
Termostat ECO 220 má zásadní novou vlastnost: nepot?ebuje napájecí baterie (provoz termostatu je zajišt?n p?ímo ze spínaného sí?ového nap?tí 220V, tedy ŽADNE NAPAJECI ADAPTERY). Pokud pot?ebujete snad spínat jiné než sí?ové nap?tí (12V,24V,48V), termostat lze p?ípadn? napájet ze zásuvky 230V. Na p?ání ale vyrobíme termostaty napájené jakýmkoli nap?tím, aby šlo k napájení použít spínané nap?tí.

Technické údaje:
- Týdenní ?asova? s osmi programy (4 programy pro všední den, 2 programy pro sobotu, 2 programy pro ned?li).
- Regulace teploty: +5-35 °C
- Ru?ní nebo automatické ?ízení
- Zobrazení teploty, ?asu a provozního stavu na displeji
- režim "SLEEP" pro p?ípad, že termostat není delší dobu používán
- Spínané nap?tí: max 230V/50Hz
- Napájecí nap?tí: 230V/50Hz (Na p?ání ale vyrobíme termostaty napájené jakýmkoli nap?tím, aby šlo k napájení použít p?ímo jakékoli spínané nap?tí jakýchkoli kotl?).
- Spínaný proud: max. 10A
Item No.0085 --- Pcs.:

Tydenni programovatelny pokojový termostat Euro Thermo 099- ECO 220 EXT

te9_ext.jpg0086_te220ext_Tydenni_programovatelny_termostat_Euro_099-ECO_220_EXT 2896. .Varianta s externím ?idlem na kabelu.
S výhodou lze použít nap?. pro podlahové vytáp?ní, pro p?esn?jší nebo dálkové snímání teploty.
Technické údaje jsou shodné s typem ECO 220.
Item No.0086 --- Pcs.:

Týdenní programovatelný pokojový prostorový termostat Euro Thermo 091-N/F

te1f.jpg0092_te1n_Tydenni_programovatelny_pokojovy_termostat_Euro_91-N/F 2898. .Nová varianta oblíbeného termostatu 091/091N. Programovatelný termostat pro regulaci vytáp?ní, klimatizace nebo chlazení.
Nezávislý spínací kontakt umož?uje ovládat elektrické ?i plynové kotle, p?ímotopy atd.
Programuje se stejn? jako typ 091, nemusíte se ni?emu novému u?it, navíc má proti typu 091 ?adu nových vlastností:
- v?tší rozsah m??ené teploty: 0-39.5 st.C
- v?tší rozsah regulace teploty: 5 - 35 st.C
- v?tší p?esnost: +/- 0.5 st.C
- více program?: 8 p?ednastavených + 8 uživatelsky nastavitelných
- vyšší spínanou zát?ž: 230V/ 8(3)A
- možnost nastavení zpožd?ní sepnutí: 10sec, 5min

další vlastnosti, shodné s typem 091:
- Ovládání topení nebo klimatizace
- ru?ní nebo automatické ?ízení
- zobrazení teploty, ?asu a provozních stav? na displeji
- režim zabra?ující promrznutí objektu
- napájení bateriemi 2x1.5V AA
Item No.0092 --- Pcs.:

Týdenní programovatelný termostat s dotykovým displejem TE012T

te012t.jpg1612_te012t_Programovatelny_termostat_TE012T 2905. .Programovatelný termostat pro regulaci vytáp?ní, klimatizace nebo chlazení s dotykovým displejem.
Nezávislý spínací kontakt umož?uje ovládat elektrické ?i plynové kotle, p?ímotopy atd.
Velký podsvícený LCD displej zobrazuje nastavené parametrytermostatu, ?as a teplotu.
Týdenní ?asova? s nastavitelnými programy pro vytáp?ní podle Vašich požadavk?, ru?ní nebo automatické ?ízení.
Režim zabra?ující promrznutí.

Vlastnosti:
- regulace vytáp?ní nebo klimatizace
- bezpotenciálový (nezávislý) spínací kontakt
- podsvícený LCD displej 110x55mm zobrazuje den v týdnu, ?as, program, okolní a nasatvenou teplotu, stavy a režimy termostatu
- po?ítadlo provozu
- nastavitelný interval kontroly topení
- nastavitelný rozptyl regulace vytáp?ní
- režim zabra?ující promrznutí objektu
- možnost nastavení zpožd?ní sepnutí
- možnost zabezpe?ení nastavení heslem

Technické parametry
Rozsah m??ení teploty: 0-40°C
Rozsah ?ízení teploty: 5-30°C
Rozlišení: 0,5°C
Rozptyl regulace vytáp?ní (hystereze): 0,5°C; 1°C; 1,5°C
Zpožd?ní sepnutí 5s nebo 4 minuty
Programy: pro každý den individuáln? ?ty?i programy
Spínání: 0-230V, max. 8A
Rozm?ry: 160x115x30 mm
Napájení: 2x AA tužková baterie
Item No.1612 --- Pcs.:

Digitální programovatelná termostatická radiátorová hlavice HET-3030C programovatelný pokojový radiátorový termostat na radiátor

te3030.jpg0097_te3030_Digitalni_termostaticka_hlavice_HET-3030 2945. .Termostatická hlavice - programovatelný termostat pro regulaci vytáp?ní. Velice jednoduchá instalace p?ímo na ventil radiátoru místo stávající hlavice.
Týdenní ?asova? se šesti programy pro každý den pro nastavení vytáp?ní podle Vašich požadavk?.
V sad? t?i redukce Danfoss pro r?zné ventily.

Technické parametry
- Rozsah ?ízení teploty: 5-29,5°C
- Po?et program?: 6 ?as? sepnutí denn?, nastavení pro dny nebo skupiny dn? (pracovní dny)
- Ru?ní nebo automatické ?ízení, funkce "dovolená"
- Režim zabra?ující promrznutí.
- Automatické rozpoznání otev?ení okna
- D?tská pojistka
- Automatické nastavení letního/zimního ?asu
- Nastavení teplotní kompenzace
- Napájení: 2x alkalické baterie LR6

Termostatická hlavice - programovatelný termostat pro regulaci vytáp?ní. Velice jednoduchá instalace p?ímo na ventil radiátoru místo stávající hlavice.
Týdenní ?asova? se šesti programy pro každý den pro nastavení vytáp?ní podle Vašich požadavk?.
V sad? t?i redukce Danfoss pro r?zné ventily.

Technické parametry
- Rozsah ?ízení teploty: 5-29,5°C
- Po?et program?: 6 ?as? sepnutí denn?, nastavení pro dny nebo skupiny dn? (pracovní dny)
- Ru?ní nebo automatické ?ízení, funkce "dovolená"
- Režim zabra?ující promrznutí.
- Automatické rozpoznání otev?ení okna
- D?tská pojistka
- Automatické nastavení letního/zimního ?asu
- Nastavení teplotní kompenzace
- Napájení: 2x alkalické baterie LR6
Item No.0097 --- Pcs.:

Bezdrátová programovatelná termostatická hlavice HET-3271RF programovatelný pokojový radiátorový termostat na radiátor

te3271rf.jpg0098_te3271_Bezdratova_termostaticka_hlavice_HET-3271RF 2947. .Termostatická hlavice s bezdrátovým ?ízením. Velice jednoduchá instalace hlavice p?ímo na ventil radiátoru místo stávajícího "kole?ka".
?ídící jednotku (vysíla?) umístíte jednoduše v objektu.
Týdenní ?asova? se sedmi programy pro nastavení vytáp?ní podle Vašich požadavk?.
V sad? t?i redukce Danfoss pro r?zné ventily.

Technické parametry
- Rozsah ?ízení teploty: 5-29,5°C
- Po?et program?: 7 ?as? sepnutí denn?, nastavení pro dny nebo skupiny dn? (pracovní dny)
- Ru?ní nebo automatické ?ízení, funkce "dovolená"
- Režim zabra?ující promrznutí
- Automatické rozpoznání otev?ení okna
- D?tská pojistka
- Automatické nastavení letního/zimního ?asu
- Nastavení teplotní kompenzace.
- Napájení: 2x alkalické baterie LR6
Item No.0098 --- Pcs.:

Zásuvkový hydrostat (vlhkom?r) TH33

zasvlhk02.jpg1610_zasvlhk02_Zasuvkovy_hydrostat_(vlhkomer)_TH33 2972. .Zásuvkový hydrostat (vlhkom?r) automaticky spíná p?ipojený spot?ebi? p?i nižší než nastavené vlhkosti.
Jednoduchý p?enosný p?ístroj, žádná složitá instalace.
Vhodné pro spínání zvlh?ova?? p?i p?íliš malé vlhkosti v prostoru.
Jednoduché nastavení oto?ným ovlada?em.
Zobrazení aktuální nebo nastavené vlhkosti na displeji, indikace stavu (sepnutí/vypnutí).

Technické parametry:
- Zobrazení vlhkosti a stavu sepnutí na displeji
- Regulace vlhkosti 30-90% po 1%
- M??ení vlhkosti: 25-95%
- Napájení: 220-250VAC /50Hz
- Max. zát?ž: 16A - odporová, 2A- induk?ní
Item No.1610 --- Pcs.:

Elektrom?r zásuvkový m??i? spot?eby s pam?tí PM4 - digitální wattmetr do zásuvky zálohování baterií

powmet4.jpg1635_powmet4_Osobni_zasuvkovy_elektromer-_meric_spotreby_PM4 3002. .Vypni ten po?íta?/televizi/fén!!! Víš, co to sežere proudu! Kdo to má platit... Tak tohle už nikdy neuslyšíte, tohle už nikdy nemusíte ?íkat. Jakýkoli spot?ebi? si m?žete nyní zapojit p?es náš osobní zásuvkový elektrom?r. Tento malý chytrý p?ístroj jednoduše zasunete do zásuvky a jakýkoli spot?ebi? pak pustíte p?es n?j.

Tento elektrom?r (nebo též m??i? spot?eby) má následující výhody:
- m??í p?íkon, celkovou spot?ebu, dobu provozu v hodinách i procentech a cenové náklady v K?
- dva programovatelné cenové tarify
- p?ehledné zobrazení údaj? na LCD displeji
- zálohovací baterie pro p?ípad výpadku proudu
- velmi jednoduchou obsluhu

Technická data:
M??ená hodnota zát?že: 5-3680 W, proud: 16 A
Zobrazení spot?eby: 0-999.9 kWh
Item No.1635 --- Pcs.:

Elektrom?r na DIN lištu jednofázový digitální m??i? spot?eby wattmetr Hutermann HT-1YD

powmdin1d.jpg0769_powmdin1d_Elektromer_na_DIN_listu_jednofazovy_digitalni_Hutermann_HT-1YD 3024. .Jednofázový, jednosazbový podružný elektrom?r pro montáž na DIN lištu.
Impulsní výstup pro externí záznam spot?eby nap?. v PC (podle velikosti oakmžitého odb?ru se m?ní frekvence blikání LED diody a frekvence puls? impulsního výstupu- viz. tech. parametry).
Ideální pro m??ení spot?eby jednotlivých nájemník?, v autokempech, chatách apod.

- Proudový rozsah: 0,025-80A
- Nap?tí: 230V +/- 20%
- Referen?ní proud: 5A
- Maximální proud: 50A
- Kmito?et: 50-60Hz
- Po?et fází: 1
- Po?et sazeb:1
- T?ída p?esnosti 1
- Standard IEC61036/EN61036
- Vlastní spot?eba: <0,4W
- LCD displej 5+2 desetinná místa (99999,99 kWh)
- Zálohování stavu pro p?ípad výpadku proudu vysokokapacitním kondenzátorem
- Montáž na DIN lištu
- Velikost 1 modul(výška 117mm / hloubka 63mm / ší?ka 17,5mm)
- Pracovní teplota: -25-65°C
- Pr?m?rná pracovní ro?ní vlhkost: 75%
- Maximální krátkodobá vlhkost: 95%
- Možnost zaplombování

- Impulsní výstup SO + LED dioda 1000 imp. / kWh
- Parametry impulsního výstupu:
- Nap?tí: 12-27V
- Proud: 27mA
- Max. délka vedení: 20m
- Délka impulsu: 90ms
Item No.0769 --- Pcs.:

Elektrom?r V / A / kW / k Wh na DIN lištu jednofázový digitální m??i? spot?eby wattmetr Hutermann HT-1YDM

powmdin1dm.jpg1625_powmdin1dm_Elektromer_na_DIN_listu_1f_digitalni_V_/_A_/_kW_/_k_Wh_HT-1YDM 3025. .Jednofázový, jednosazbový podružný elektrom?r pro montáž na DIN lištu.
Zobrazení nap?tí, proudu, maximální pr?m?rné spot?eby a celkové spot?eby na displeji.
Záložní napájení pro zobrazení informací na LCD displeji v p?ípad? odpojení sí?ového nap?tí.
Impulsní výstup pro externí záznam spot?eby.

- Proudový rozsah: 0,025-50A
- Nap?tí: 230V +/- 20%
- Referen?ní proud: 10A
- Maximální proud: 80A
- Kmito?et: 50-60Hz
- Po?et fází: 1
- Po?et sazeb: 1
- Zobrazení nap?tí (V), proud (A), maximální pr?m?rná spot?eba v 15min intervalu(kW), celková spot?eba (kWh)
- T?ída p?esnosti 1
- Standard IEC61036/EN61036
- Vlastní spot?eba: <0,4W (<0,8VA)
- LCD displej 5+1 desetinné místo (99999,9 kWh)
- Montáž na DIN lištu
- Velikost 1 modul (výška 98mm / hloubka 70mm / ší?ka 19,5mm)
- Pracovní teplota: -25-65°C
- Pr?m?rná pracovní ro?ní vlhkost: 75%
- Maximální krátkodobá vlhkost: 95%
- Možnost zaplombování

- Impulsní výstup SO + LED dioda 1000 imp. / kWh
- Parametry impulsního výstupu:
- Nap?tí: 12-27V
- Proud: 27mA
- Max. délka vedení impulsního výstupu: 20m
- Délka impulsu: 90ms
Item No.1625 --- Pcs.:

Elektrom?r na DIN lištu jednofázový mechanický m??i? spot?eby wattmetr Hutermann HT-1Y

powmdin1m.jpg0770_powmdin1m_Elektromer_na_DIN_listu_jednofazovy_mechanicky_Hutermann_HT-1Y 3026. .Jednofázový, jednosazbový podružný elektrom?r pro montáž na DIN lištu.
Impulsní výstup pro externí záznam spot?eby nap?. v PC (podle velikosti oakmžitého odb?ru se m?ní frekvence blikání LED diody a frekvence puls? impulsního výstupu -viz. tech. parametry).
Ideální pro m??ení spot?eby jednotlivých nájemník?, v autokempech, chatách apod.

- Proudový rozsah: 0,025-50A
- Nap?tí: 230V +/- 20%
- Referen?ní proud: 5A
- Maximální proud: 50A
- Kmito?et: 50-60Hz
- Po?et fází: 1
- Po?et sazeb: 1
- T?ída p?esnosti 1
- Standard IEC61036/EN61036
- Vlastní spot?eba: <0,4W
- Mechanický ?íselník 5+1 desetinné místo (99999,9 kWh)
- Montáž na DIN lištu
- Velikost 1 modul (výška 117mm / hloubka 63mm / ší?ka 17,5mm)
- Pracovní teplota: -25-65°C
- Pr?m?rná pracovní ro?ní vlhkost: 75%
- Maximální krátkodobá vlhkost: 95%
- Možnost zaplombování

- Impulsní výstup SO + LED dioda 1000 imp. / kWh
- Parametry impulsního výstupu:
- Nap?tí: 12-27V
- Proud: 27mA
- Max. délka vedení impulsního výstupu: 20m
- Délka impulsu: 90ms
Item No.0770 --- Pcs.:

Elektrom?r na DIN lištu t?ífázový digitální m??i? spot?eby wattmetr Hutermann HT-353D

powmdin3d.jpg0778_powmdin3d_Elektromer_na_DIN_listu_trifazovy_digitalni_Hutermann_HT-353D 3027. .T?ífázový, jednosazbový podružný elektrom?r pro montáž na DIN lištu.
Impulsní výstup pro externí záznam spot?eby.

- Proudový rozsah: 0,05-100A
- Nap?tí: 3x230/380V +/- 15%
- Referen?ní proud: 10A
- Maximální proud: 100A
- Kmito?et: 50-60Hz
- Po?et fází: 3
- Po?et sazeb: 1
- T?ída p?esnosti 1
- Standard IEC61036/EN61036
- Vlastní spot?eba: <2W
- LCD displej 6+1 desetinné místo (999999,9 kWh)
- Montáž na DIN lištu
- Velikost 7 modul? (122 mm), výška 100mm, hloubka 65mm
- Pracovní teplota: -20-60°C
- Pr?m?rná pracovní ro?ní vlhkost: 75%
- Maximální krátkodobá vlhkost: 95%
- Možnost zaplombování

- Impulsní výstup SO + LED dioda 800 imp. / kWh
- Parametry impulsního výstupu:
- Nap?tí: 12-27V
- Proud: 27mA
- Max. délka vedení impulsního výstupu: 20m
Item No.0778 --- Pcs.:

Elektrom?r na DIN lištu t?ífázový mechanický m??i? spot?eby wattmetr Hutermann HT-353M

powmdin3m.jpg0779_powmdin3m_Elektromer_na_DIN_listu_trifazovy_mechanicky_Hutermann_HT-353M 3028. .T?ífázový, jednosazbový podružný elektrom?r pro montáž na DIN lištu.
Impulsní výstup pro externí záznam spot?eby.

- Proudový rozsah: 0,05-100A
- Nap?tí: 3x230/380V +/- 15%
- Referen?ní proud: 10A
- Maximální proud: 100A
- Kmito?et: 50-60Hz
- Po?et fází: 3
- Po?et sazeb: 1
- T?ída p?esnosti 1
- Standard IEC61036/EN61036
- Vlastní spot?eba: <2W
- Mechanický ?íselník 6+1 desetinné místo (999999,9 kWh)
- Montáž na DIN lištu
- Velikost 7 modul? (122 mm), výška 100mm, hloubka 65mm
-Pracovní teplota: -20-60°C
- Pr?m?rná pracovní ro?ní vlhkost: 75%
- Maximální krátkodobá vlhkost: 95%
- Možnost zaplombování

- Impulsní výstup SO + LED dioda 800 imp. / kWh
- Parametry impulsního výstupu:
- Nap?tí: 12-27V
- Proud: 27mA
- Max. délka vedení impulsního výstupu: 20m
Item No.0779 --- Pcs.:

Dálkov? ovládaná bezdrátová zásuvka (sada) Hütermann RS05

swsocket2.jpg0780_swsocket1_Dalkove_ovladana_zasuvka_Hutermann_RS05-SET 3030. .Dálkov? ovládaná zásuvka pro bezdrátové zapínání a vypínání spot?ebi??. Sada vysíla?e a p?ijíma?e.
- pohodln? zapnete a vypnete osv?tlení, topení, ventilátor atd.
- není t?eba p?ímá viditelnost mezi vysíla?em a p?ijíma?em
- v základním nastavení možnost ovládání p?ti zásuvek, p?i zm?n? kódu až 160ti zásuvek

Technické parametry:
Vysíla?:
Napájení: bat.12V, typ 23A
Frekvence: 433,92MHz
Po?et p?enos. kanál? 160

P?ijíma?:
Napájení 230V/50Hz
Max.spínaný výkon 5A/1150W
Frekvence 433,92MHz
Krytí IP20
Item No.0780 --- Pcs.:

Dálkov? ovládaná zásuvka Hütermann RS05 (zásuvka)

swsocket1z.jpg0782_swsocket1z_Dalkove_ovladana_zasuvka_Hutermann_RS05_(zasuvka) 3040. .Samostatná zásuvka ze soupravy RS05
Item No.0782 --- Pcs.:

GSM zásuvka s termostatem- spína? - ovládaná mobilem- Hutermann GS30

zasgsm2.jpg0784_zasgsm2_GSM_zasuvka_GS30 3055. .GSM zásuvka je ur?ena pro ovládání p?ipojených spot?ebi?? SMS zprávou z mobilního telefonu nebo prozvon?ním (zadarmo), neoprávn?ná osoba nem?že zásuvku sepnout.
Ideální pro ovládání topení na chat?, spínání osv?tlení, zavlažování atd.
Sou?ástí je teplotní ?idlo, na dálku tak m?žete nastavit teplotu, p?i které zásuvka sepne a která je poté udržována, podobn? jako pokojovým termostatem .
Jednoduše m?žete zjistit aktuální teplotu v objektu, zabráníte tak nap?. promrznutí objektu a p?ípadnému zamrznutí a roztrhání rozvod? vody. Nastavitelný alarm teploty Vás bude informovat p?i poklesu nebo p?ekro?ení teploty mimo nastavený rozsah, p?ípadn? o rychlé zm?n? teploty.
V zásuvce lze aktivovat ?asova? pro opakované sepnutí na nastavenou dobu.
Zásuvku m?žete ovládat také p?ímo tla?ítkem na p?ístroji.

Základní funkce:
- Zapnutí a vypnutí spot?ebi?e SMS zprávou (z oprávn?ných ?ísel)
- Zapnutí a vypnutí spot?ebi?e prozvon?ním
- Zapnutí a vypnutí dle nastaveného ?asova?e (použití jako Watchdog apod.)
- Funkce termostatu - udržování nastavené teploty
- Alarm poklesu nebo p?ekro?ení teploty mimo nastavený rozsah
- Alarm rychlé zm?ny teploty
- Zjišt?ní stavu a teploty
- Zabezpe?ení PINem a definicí oprávn?ných ?ísel

Technické parametry
Napájecí nap?tí: 230V/50Hz
Max. zát?ž: 10A
Zástr?ka pro b?žné ?eské zásuvky s kolíkem, zásuvka Schuko (použití s b?žnými Unischuko/Euro vidlicemi), p?ípadn? lze použít adaptér Schuko-CZ z naší nabídky
GSM pásmo: 900/1800MHz
Teplotní ?idlo: v balení
Termostat: nastavitelný SMS, -10-+50C
Povolená tel, ?ísla pro ovládání zásuvky: max. 5 ?ísel
Do?asné sepnutí, rozepnutí, ?asova?: Ano
Automatická synchronizace ?asu: Ano, z GSM sít?
Zasílání SMS p?i zm?n? stavu: nastavitelné Ano/Ne
Item No.0784 --- Pcs.:

Zásuvkový stmíva? regulátor osv?tlení do zásuvky HD-21

stmivac02.jpg0793_stmivac02_Stmivac_osvetleni_zasuvkovy_HD-21 3080. .Stmíva? do zásuvky. Vhodné pro standardní i halogenové žárovky. Regulace osv?tlení se provádí jednoduše otá?ením knoflíku.
D?tská pojistka zásuvky. Vestav?ná LED dioda pro indikaci funkce.

Technické parametry:
Sí?ové nap?tí 220 V–240 V~ , 50Hz
Regulovatelný výkon 20-300 W (žárovky)
Item No.0793 --- Pcs.:

Redukce Euro-Unischuko na zásuvku s kolíkem Uni-CZ

zasred1.jpg1630_zasred1_Redukce_Euro-Unischuko_na_zasuvku_s_kolikem_Uni-CZ 3090. .Redukce pro použití p?ístroj? s vidlicí s otvorem pro kolík bez postranních zemnících pásk? v zásuvkách Euro-unischuko
Item No.1630 --- Pcs.:

Soumrakové spína?e

0__Soumrakove_spinace 3110. .Rozdíl mezi infraspína?em a soumrakovým spína?em: Soumrakový spína? sepne p?i poklesu okolního osv?tlení bez ohledu na to, zda se v jeho blízkosti pohybují lidé nebo automobily. Infraspína? sepne pokud poklesne okolní osv?tlení a sou?asn? se v jeho detek?ním poli nachází ?lov?k nebo jedoucí automobil. U v?tšiny infraspína?? lze ale navíc nastavit ovládací prvky tak, aby infraspína? spínal i za plného denního sv?tla.
Item No.0 --- Pcs.:

Soumrakový spína? typ 6F

sou6f.jpg0853_sou6f_Soumrakovy_spinac_typ_6F 3100. .Soumrakový spína? - automaticky sepne p?i poklesu osv?tlení.
Technické parametry:
spínaná zát?ž - 1300W (6A)
napájecí a provozní nap?tí - 230V/50Hz
úrove? osv?tlení, p?i kterém soumrakový spína? sepne <10Lux
krytí IP44

DOCASNE NEDOSTUPNÝ,NAHRADOU LZE POUŽIT TYP 10N
Item No.0853 --- Pcs.:

Soumrakový spína? typ 10N

sou10n.jpg0854_sou10n_Soumrakovy_spinac_typ_10N 3130. .Soumrakový spína? - automaticky sepne p?i poklesu osv?tlení.

Technické parametry
spínaná zát?ž - 2200W (10A)
napájecí a provozní nap?tí - 230V/50Hz
úrove? osv?tlení, p?i kterém soumrakový spína? sepne <10Lux
krytí IP44.

Item No.0854 --- Pcs.:

Soumrakový spína? typ 25N

sou25n.jpg0855_sou25n_Soumrakovy_spinac_typ_25N 3140. .Soumrakový spína? - automaticky sepne p?i poklesu osv?tlení.

Technické parametry
spínaná zát?ž - 5500W (25A)
napájecí a provozní nap?tí - 230V/50Hz
úrove? osv?tlení, p?i kterém soumrakový spína? sepne plynule nastavitelná
krytí IP44.
Item No.0855 --- Pcs.:

Soumrakový spína? 10A (klasický)

sou.jpg0852_spr_Soumrakovy_spinac_10A_(klasicky) 3160. .Klasický typ soumrakového spína?e, princip a funkce je shodná jako u typ? uvedených výše.
Technické parametry: spínaná zát?ž - 2300W (10A), napájecí a provozní nap?tí - 230V, úrove? osv?tlení, p?i kterém soumrakový spína? sepne plynule nastavitelná,
krytí IP44.
Item No.0852 --- Pcs.:

Elektronické spínací hodiny / zásuvka - týdenní, odporová/induk?ní zát?ž

th.jpg0761_th_Elektronicke_spinaci_hodiny-_tydenni_cyklus 3180. .Nechcete p?ijížd?t do vymrzlé chalupy? Nechcete p?ijít o Váš olíbený po?ad? Bojíte se zlod?j?? Tyto hodiny mohou i ve Vaší nep?ítomnosti opakovan? spínat a vypínat nap?íklad topení, lampu, rádio apod.
10 program? pro sepnutí a vypnutí – až 70x sepnou nebo vypnou b?hem týdne. Nastavený program se m?že opakovat každý den nebo v ur?ený den v týdnu.
Režim náhodného spínání pro zmatení zlod?j? b?hem dovolené, zm?na letního/zimního ?asu
LCD zobrazovací display
Automatický nebo manuální režim.

Provedení vhodné pro spínání jakýchkoli spot?ebi?? - jak b?žných (odporových) zát?ží do 3600W (16A/230V) tak i induk?ních zát?ží do 690VA (zá?ivky, styka?e, ?erpadla, motory).
Item No.0761 --- Pcs.:

Elektronické programovatelné týdenní spínací hodiny na DIN lištu, odporová 16A / induk?ní zát?ž 8A

thdin01.jpg0763_thdin01_Tydenni_spinaci_hodiny_na_DIN_listu_TH857_(HT56) 3190. .Nechcete p?ijížd?t do vymrzlé chalupy? Chcete automaticky rozsv?cet venkovní osv?tlení? Tyto spínací hodiny mohou i ve Vaší nep?ítomnosti opakovan? spínat a vypínat nap?íklad topení, osv?telní apod.
Instalace na DIN lištu do rozvodnice zjednoduší propojení ke spot?ebi?i
Zálohovací baterie programu pro p?ípad výpadku sí?ového nap?tí.
Provedení vhodné pro spínání jakýchkoli spot?ebi?? - jak b?žných (odporových) zát?ží do 3600W (16A/230V) tak i induk?ních zát?ží do 2000VA (zá?ivky, styka?e, ?erpadla, motory).
8 program? pro sepnutí a vypnutí. Nastavený program se m?že opakovat každý den nebo v ur?ený den v týdnu.
LCD zobrazovací display, automatický nebo manuální režim.
Item No.0763 --- Pcs.:

Spínací hodiny / zásuvka denní - cyklus 24 hodin

h.jpg0700_h_Spinaci_hodiny_pro_spinani_zasuvky_-_cyklus_24_hodin 3210. .Denní cyklus spínání. Tyto hodiny mohou i ve Vaší nep?ítomnosti opakovan? spínat a vypínat nap?íklad topení, lampu nebo rádio. Maximální po?et r?zných ?as?, kdy hodiny mohou (na jedno naprogramování) zapnout nebo vypnout zásuvku je 96! Další výhodahodin je v tom, že jejich p?eprogramování trvá cca 10 až 20 sekund a zvládne ho i dít?, takže hodiny jsou vhodné i pro lidi se záporným vztahem k technice. Další p?íklady použití: topení ráno pro vstávání, omezení ?asu sledování televize d?tmi, vyh?átí garáže p?ed tím, než byste jinak museli sednout do "vymrzlého auta" a navíc nemohli pro zimu po?ádn? nastartovat.
230V/16A max.
Item No.0700 --- Pcs.:

Spínací hodiny / zásuvka denní programovatelná - 24 hodin - venkovní HT-24E

hvenkov01.jpg0701_hvenkov01_Spinaci_hodiny_pro_spinani_zasuvky_HT-24E 3214. .Spínací hodiny pro venkovní použití s 24 hodinovým cyklem.
Denní cyklus spínání. Tyto hodiny mohou i ve Vaší nep?ítomnosti opakovan? spínat a vypínat nap?íklad zavlažování, osv?tlení.
Maximální po?et r?zných ?as?, kdy hodiny mohou (na jedno naprogramování) zapnout nebo vypnout zásuvku je 96!
Další výhoda hodin je v tom, že jejich p?eprogramování trvá cca 10 až 20 sekund a zvládne ho i dít?, takže hodiny jsou vhodné i pro lidi se záporným vztahem k technice.
Další p?íklady použití: topení ráno pro vstávání, omezení ?asu sledování televize d?tmi, vyh?átí garáže p?ed tím, než byste jinak museli sednout do "vymrzlého auta" a navíc nemohli pro zimu po?ádn? nastartovat.

Technické parametry:
Provozní nap?tí: 230V
Max. spínaný proud: 16A odporová zát?ž, 2A induk?ní zát?ž
Max. výkon: 3500W
Krytí: IP44
Item No.0701 --- Pcs.:

P?ep??ová ochrana Hutermann proti p?ep?tí v síti do zásuvky

sup.jpg0771_sup_Prepetova_ochrana 3220. .Obáváte se, že Vaše drahé televizory, videa, po?íta?e a jiné spot?ebi?e budou zni?eny p?ep?tím v síti nap? p?i bou?ce? Rozptýlíme Vaše obavy naší p?ep??ovou ochranou. Ochrana: 70 Joul?, 1250A / 8/20µs
Item No.0771 --- Pcs.:

Prodlužovací kabel s p?ep??ovou ochranou 3 zásuvky 1,5m HC-03K p?ívod ochrana proti p?ep?tí v síti

supkabel31.jpg0772_supkabel31_Prodluzovaci_kabel_s_prepetovou_ochranou_3_zasuvky_1,5m_HC-03K 3225. .Prodlužovací kabel s vypína?em je osazen p?ep??ovou ochranou pro ochranu p?ipojených spot?ebi?? p?ed p?ep?tím v síti vznikajícím p?i p?ipojení/odpojení n?kterých spot?ebi??, bou?ce apod.
Technické parametry
Nominální nap?tí: 250V/50Hz
Max. zatížitelnost: 10A/2300W
Ochrana proti p?ep?tí: 70 Joul?, 1250A / 8/20µs
Po?et zásuvek: 3
Délka kabelu: 1,5m
Item No.0772 --- Pcs.:

Digitální Real-time DVR rekordér pro 4 kamery, 4x audio, H.264, tiché provedení DVR 3304 SILENT

dvr304.jpg1410_dvr304_Digitalni_DVR_rekorder_DVR_3304_SILENT 3250. .Digitální záznamové za?ízení pro záznam obrazu a zvuku až ze ?ty? kamer na SATA pevný disk.
Tiché provedení, bez v?trák?.
Pro ukládání obrazu je použita moderní komprese H.264, která zajiš?uje výbornou kvalitu v úplném PAL rozlišení.
DVR je osazen VGA konektorem pro p?ipojení b?žného monitoru nebo televizoru s VGA vstupem
Stabilitu systému zajiš?uje prov??ený opera?ní systém LINUX.

Základní vlastnosti:
- záznam 4x video 4x audio
- detekce pohybu (záznam pouze v p?ípad?, že je p?ed kamerou detekován pohyb)
- trvalý záznam nebo záznam podle ?asového plánu
- alarmové vstupy s aktivací záznamu
- ovládání tla?ítky na panelu nebo myší, p?ipojenou do USB vstupu
- p?ipojení do sít? LAN, vzdálený dohled v?. p?ehrávání záznam?, p?ístup p?e Internet i z mobilních telefon?
- podpora ovládání oto?ných(PTZ) kamer s komunika?ním protokolem PELCO D, nebo PELCO P (p?ipojení po seriové lince RS485)
- nastavení a menu v ?eském jazyce

Technické parametry:
Video-vstupy 4 kanály: kompositní video signál 1 Vp-p 75?, BNC
Audio-vstupy 4 kanály, RCA
Video-výstupy 1x kompositní video signál 1 Vp-p 75?, BNC
Audio-výstupy 1 kanál, RCA
XGA-výstup 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1440 x 900
Alarmové vstupy 4 vstupy
Alarmové výstupy 2x releový výstup (NO, NC), Bzu?ák
Mód Zobrazení Celá obrazovka, 4 kanály najednou, Auto p?epínání kamer
Rozlišení zobrazení PAL: 720 x 576, NTSC: 720 x 480
Rozlišení záznamu Nejvyšší PAL: 720 x 576, NTSC: 720 x 480
Vysoké PAL: 720 x 576, NTSC: 720 x 480
Standardí PAL: 360 x 288, NTSC: 340 x 240
Rychlost záznamu 100 fps p?i rozlišení 360 x 288, 25 fps p?i rozlišení 720 x 576
Komprese obrazu H.264
Opera?ní systém Linux
Pentaplexní funkce Záznam, Playback, Vzdálené monitorování, Mobilní dohled a Live monitorování najednou
Typ záznamu Manuální, Plánovaný, P?i události
Plánovaný záznam Trvalý záznam, Detekce pohybu, Alarmový, Manuální
Indikace stavu Napájení, Záznam, P?ehrávání
Mód události Sepnutí alarmu, Detekce pohybu, Ztráta videosignálu
Doba záznamu: 10~ 60 sekund
Mód p?ehrávání Normální rychlost: 1x
Zrychlené p?ehrávání: x2, x4, x8, x16
Pomalé p?ehrávání: x 1/2, x 1/4, x 1/8
Zrychlené zp?tné p?ehrávání: x2, x4, x8, x16
P?ehrávání smímek po snímku: Dop?edné
Vyhledávání:
Item No.1410 --- Pcs.:

Digitální Real-time DVR rekordér pro 8 kamer, 4x audio, H.264, tiché provedení DVR 3308 SILENT

dvr308.jpg1415_dvr308_Digitalni_Real-time_DVR_rekorder_DVR_3308_SILENT 3255. .Digitální záznamové za?ízení pro záznam obrazu z osmi kamer a zvuku až ze ?ty? kamer na SATA pevný disk.
Tiché provedení, bez v?trák?.
Pro ukládání obrazu je použita moderní komprese H.264, která zajiš?uje výbornou kvalitu v úplném PAL rozlišení.
DVR je osazen VGA konektorem pro p?ipojení b?žného monitoru nebo televizoru s VGA vstupem
Stabilitu systému zajiš?uje prov??ený opera?ní systém LINUX.

Základní vlastnosti:
- záznam 8x video 4x audio
- detekce pohybu (záznam pouze v p?ípad?, že je p?ed kamerou detekován pohyb)
- trvalý záznam nebo záznam podle ?asového plánu
- alarmové vstupy s aktivací záznamu
- ovládání tla?ítky na panelu nebo myší, p?ipojenou do USB vstupu
- p?ipojení do sít? LAN, vzdálený dohled v?. p?ehrávání záznam?
- podpora ovládání oto?ných(PTZ) kamer s komunika?ním protokolem PELCO D, nebo PELCO P (p?ipojení po seriové lince RS485)
- nastavení a menu v ?eském jazyce

Technické parametry:
Video-vstupy 8 kanál?: kompositní video signál 1 Vp-p 75?, BNC
Audio-vstupy 4 kanály, RCA
Video-výstupy 1x kompositní video signál 1 Vp-p 75?, BNC
Audio-výstupy 1 kanál, RCA
XGA-výstup 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1440 x 900
Alarmové vstupy 4 vstupy
Alarmové výstupy 2x releový výstup (NO, NC), Bzu?ák
Mód Zobrazení Celá obrazovka, 4 kanály najednou, Auto p?epínání kamer
Rozlišení zobrazení PAL: 720 x 576, NTSC: 720 x 480
Rozlišení záznamu Nejvyšší PAL: 720 x 576, NTSC: 720 x 480
Vysoké PAL: 720 x 576, NTSC: 720 x 480
Standardí PAL: 360 x 288, NTSC: 340 x 240
Rychlost záznamu 200 fps p?i rozlišení 360 x 288, 50 fps p?i rozlišení 720 x 576
Komprese obrazu H.264
Opera?ní systém Linux
Pentaplexní funkce Záznam, Playback, Vzdálené monitorování, Mobilní dohled a Live monitorování najednou
Typ záznamu Manuální, Plánovaný, P?i události
Plánovaný záznam Trvalý záznam, Detekce pohybu, Alarmový, Manuální
Indikace stavu Napájení, Záznam, P?ehrávání
Mód události Sepnutí alarmu, Detekce pohybu, Ztráta videosignálu
Doba záznamu: 10 ~ 60 sekund
Mód p?ehrávání Normální rychlost: 1x
Zrychlené p?ehrávání: x2, x4, x8, x16
Pomalé p?ehrávání: x 1/2, x 1/4, x 1/8
Zrychlené zp?tné p?ehrávání: x2, x4, x8, x16
P?ehrávání smímek po snímku: Dop?edné
Vyhledávání: Podle ?asu / události
Item No.1415 --- Pcs.:

Kamerový bezpe?nostní DVR systém v PC- karta C14, detekce pohybu, vzdálená správa

c14.jpg0394_cp14_Kamerovy_bezpecnostni_system_v_PC-_karta_C14 3260. .Kamerový bezpe?nostní systém do po?íta?e se sledovacím software.
Kamerové bezpe?nostní systémy Hutermann vytla?ují klasické zabezpe?ovací za?ízení. Pohyb narušitele je detekován tak, že kamery poznají pohyb ve svém obraze a spustí poplach. Zóna detekce poplachu jde p?itom v obraze P?ESNE nastavit. Vše se navíc nahraje do po?íta?e a je pozd?ji k dispozici. Celý systém je absolutn? spolehlivý a neuv??iteln? levný. Sta?í nejlevn?jší po?íta? (na p?ání dodáme po?íta?ovou sestavu dle Vašeho p?ání), do po?íta?e zasunete kamerove karty Hutermann C14N (každá karta až pro 4 kamery) a do karet p?ímo bez jakýchkoli redukcí p?ipojíte libovolné kamery Hutermann. Kamery nepot?ebují napaje?e, jsou napájeny p?ímo z karty zasunuté v po?íta?i. Po?íta? lze p?itom sou?asn? za b?hu kamerového systému normáln? používat na jakékoli jiné v?ci, na které po?íta? b?žn? používáte (obrazy z kamer lze minimalizovat na lištu na okraji obrazovky). Pokud jednou tento system uvidíte, nebudete už nikdy chtit nic mít s klasickými t?žkopádnými a drahými zabezpe?ovacími systémy.
Systém je možné rozší?it až na 16 kamerových vstup?, na obrazovce Vašeho po?íta?e tak budete moci sledovat obraz až ze šestnácti míst v jednom okamžiku. Záznam ze všech kamer je možné ukládat na disk a to s nastavitelnou kvalitou (kompresí) obrazu. Vzhledem k optimalizovanému ukládání dat lze na 1GB prostoru disku uložit 24 hodin záznamu.
Systém je vybaven detekcí pohybu v obraze s možností nastavení n?kolika oblastí detekce a nastavením citlivosti detekce pro každou p?ipojenou kameru. Tato technologie umož?uje zaznamenávat obraz pouze v okamžiku, kdy došlo k narušení prostoru a významn? tak snižuje požadavky na velikost prostoru na disku. Jednoduché vyhledávání a p?ehrávání takto po?ízených záznam? vestav?ným p?ehráva?em vysoce p?ed?í možnosti tradi?ních bezpe?nostních systém?.
Sou?ástí programového vybavení je i tzv. klient pro vzdálenou správu a webový server. Z libovolného po?íta?e v internetu (nap?. i z internetové kavárny) se tak m?žete b?žným internetovým prohlíže?em p?ipojit ke kamerovému systému (p?i dodržení tech. podmínek). V p?ípad? narušení objektu Vás bude systém informovat na telefonu. Okamžit? tak budete informováni o každé krizové situaci.
Toto vše získáte i p?i minimálních nárocích na po?íta?.
Základní sestava pracuje již na po?íta?i Pentium I, opera?ní systém Windows 2000/XP.
Software a návod v anglickém jazyce.

Základní technické údaje:
- 4x vstup kompozitní obrazový signál - konektor
Item No.0394 --- Pcs.:

Kamerový bezpe?nostní DVR systém v PC- karta C14N-K, detekce pohybu, vzdálená správa

c14n.jpg0397_cp14k_Kamerovy_bezpecnostni_system_v_PC-_karta_C14N-K 3262. .Kamerový bezpe?nostní systém do po?íta?e se sledovacím software.
Kamerové bezpe?nostní systémy Hutermann vytla?ují klasické zabezpe?ovací za?ízení. Pohyb narušitele je detekován tak, že kamery poznají pohyb ve svém obraze a spustí poplach. Zóna detekce poplachu jde p?itom v obraze P?ESNE nastavit. Vše se navíc nahraje do po?íta?e a je pozd?ji k dispozici. Celý systém je absolutn? spolehlivý a neuv??iteln? levný. Sta?í nejlevn?jší po?íta? (na p?ání dodáme po?íta?ovou sestavu dle Vašeho p?ání), do po?íta?e zasunete kamerove karty Hutermann C14N (každá karta až pro 4 kamery) a do karet p?ímo bez jakýchkoli redukcí p?ipojíte libovolné kamery Hutermann. Kamery nepot?ebují napaje?e, jsou napájeny p?ímo z karty zasunuté v po?íta?i. Po?íta? lze p?itom sou?asn? za b?hu kamerového systému normáln? používat na jakékoli jiné v?ci, na které po?íta? b?žn? používáte (obrazy z kamer lze minimalizovat na lištu na okraji obrazovky). Pokud jednou tento system uvidíte, nebudete už nikdy chtit nic mít s klasickými t?žkopádnými a drahými zabezpe?ovacími systémy.
Systém je možné rozší?it až na 16 kamerových vstup?, na obrazovce Vašeho po?íta?e tak budete moci sledovat obraz až ze šestnácti míst v jednom okamžiku. Záznam ze všech kamer je možné ukládat na disk a to s nastavitelnou kvalitou (kompresí) obrazu. Vzhledem k optimalizovanému ukládání dat lze na 1GB prostoru disku uložit 24 hodin záznamu.
Systém je vybaven detekcí pohybu v obraze s možností nastavení n?kolika oblastí detekce a nastavením citlivosti detekce pro každou p?ipojenou kameru. Tato technologie umož?uje zaznamenávat obraz pouze v okamžiku, kdy došlo k narušení prostoru a významn? tak snižuje požadavky na velikost prostoru na disku. Jednoduché vyhledávání a p?ehrávání takto po?ízených záznam? vestav?ným p?ehráva?em vysoce p?ed?í možnosti tradi?ních bezpe?nostních systém?.
Sou?ástí programového vybavení je i tzv. klient pro vzdálenou správu a webový server. Z libovolného po?íta?e v internetu (nap?. i z internetové kavárny) se tak m?žete b?žným internetovým prohlíže?em p?ipojit ke kamerovému systému (p?i dodržení tech. podmínek). V p?ípad? narušení objektu Vás bude systém informovat na telefonu. Okamžit? tak budete informováni o každé krizové situaci.
Toto vše získáte i p?i minimálních nárocích na po?íta?.
Základní sestava pracuje již na po?íta?i Pentium I, opera?ní systém Windows 2000/XP/W7-32b.
Software a návod v anglickém jazyce.

Základní technické údaje:
- 4x vstup kompozitní obrazový signál - k
Item No.0397 --- Pcs.:

Kamerový bezpe?nostní DVR systém v PC (v reálném ?ase a se zvukem)- karta C44 - Chateau RT4

c44.jpg0986_cp44_Kamerovy_bezpecnostni_system_v_PC-_karta_C44-_Chateau_RT4 3320. .Na rozdíl od p?edchozích typ? karet tato karta zobrazuje a ukládá obraz a zvuk z p?ipojených kamer vysokou rychlosti (karty bývají také ozna?ovány jako RT) a ve vysokém rozlišení. Žádný okamžik Vám již neunikne. Subjektivn? záznam z karty a obraz z karty vypadá nikoli jako obrazy ze standardních sledovacích systém? (ktere ur?it? znáte t?eba z televizních reportáží o vyloupení bank) ale p?esn? tak jako obraz nap?. z televízniho studia p?i vysílání televizních novin.
Do karty p?imo bez jakýchkoli redukcí p?ipojíte libovolné kamery Hutermann. Kamery nepot?ebují napaje?e, jsou napájeny p?ímo z karty zasunuté v po?íta?i
Systém je možné rozší?it až na 16 kamerových video/audio vstup?, na obrazovce Vašeho po?íta?e tak budete moci sledovat obraz až ze šestnácti míst v jednom okamžiku. Záznam ze všech kamer je možné ukládat na disk a to s nastavitelnou kvalitou (kompresí) obrazu. Ukládání a komprese minimáln? zat?žuje po?íta?. Systém je vybaven detekcí pohybu v obraze s možností nastavení n?kolika oblastí detekce a nastavením citlivosti detekce pro každou p?ipojenou kameru. Tato technologie umož?uje zaznamenávat obraz pouze v okamžiku, kdy došlo k narušení prostoru a významn? tak snižuje požadavky na velikost prostoru na disku. Jednoduché vyhledávání a p?ehrávání takto po?ízených záznam? vestav?ným p?ehráva?em vysoce p?ed?í možnosti tradi?ních bezpe?nostních systém?.
Sou?ástí programového vybavení je i webový server a tzv. klient pro vzdálenou správu. Z libovolného po?íta?e v internetu (nap?. i z internetové kavárny) se tak m?žete b?žným internetovým prohlíže?em p?ipojit ke kamerovému systému (p?i dodržení tech. podmínek). V p?ípad? narušení objektu Vám m?že systém odeslat email. Okamžit? tak budete informováni o každé krizové situaci.

Základní technické údaje:
- 4x vstup kompozitní obrazový signál (rozši?itelné na 16 vstup?)- - konektor miniDIN - kamery Hutermann jsou napájeny p?ímo z karty
- 4x audio vstup (rozši?itelné na 16 vstup?)
- Zobrazení každého vstupu v rozlišení až 704x576
- Nastavení obrazu (jas, kontrast, sytost, barva) každého vstupu
- Ukládání videa ve formátu MPEG4 (HW komprese), nastavení stupn? komprese
- Rozlišení pro záznam až 704x576 pixel?
- Rychlost ukládání: až 25 obr/s
- Vkládání data a ?asu do obrazu
- Spoušt?ní nahrávání ru?ní / automatické detekcí pohybu/ automatické ?asova?em
- Ukládání statických obrázk? ve formátu BMP do rozlišení 704x576
- Spojení se vzdáleným po?íta?em protokolem TCP/IP (sí? Ethernet, ve?ejná
Item No.0986 --- Pcs.:

Kamerový bezpe?nostní DVR systém v PC (v reálném ?ase a se zvukem)- karta C44K - Chateau RT4

c14k.jpg0987_cp44k_Kamerovy_bezpecnostni_system_v_PC-_karta_C44K-_Chateau_RT4 3330. .Karta C44K - Chateau RT4 je ekvivalentem karty C44 - Chateau RT4. Rozdíl je pouze v konektorech pro p?ipojení kamer a v (ne)možnosti napájet kamery p?ímo z karty.
Vstupy jsou osazeny konektory BNC (za?ízení vybavené konektory Cinch lze p?ipojit p?es b?žnou redukci BNC-Cinch). Do vstupu m?žete p?ipojit jak kameru Hütermann, tak jakoukoli jinou kameru. Kamera ovšem nem?že být napájena p?ímo z karty, pro napájení kamery pot?ebujete napaje? Hütermann typ 212, hlavní výhoda karty C44 - Chateau RT4 (napájení kamer p?ímo z karty) se tím ztrácí.
Item No.0987 --- Pcs.:

Kamerový bezpe?nostní DVR systém - USB box CU44

cu44.jpg0988_cu44_Kamerovy_bezpecnostni_DVR_system_-_USB_box_CU44 3350. .Externí varianta pro p?ipojení kamer Hütermann. Umož?uje p?ipojit až ?ty?i kamery, obrazy z kamer mohou být zobrazeny v jednom okn?. Sou?ástí je software se sekven?ním p?epína?em vstup? a ukládání záznamu ze zvoleného vstupu do Vašeho po?íta?e.

Pro sestavení kompletu USB boxu s kamerou pot?ebujete:
Jste-li laik pot?ebujete pouze 4 v?ci:
- tento USB box
- libovolnou kompletní kameru Hutermann s p?ipojovacím kabelem nebo libovolnou kameru Hutermann v provedení vybavený modul
- adapter Hutermann AV23C.
- napaje? Hütermann objednací ?íslo 212

Podporuje Windows 2000/XP/Vista

vstupy:
4x CINCH (obraz z kamery Hutermann se p?ipojí prost?ednictvím adaptéru AV23C)
2x CINCH - zvuk
Item No.0988 --- Pcs.:

Spolupráce karet a USB box? s kamerami Hütermann.

0__Spoluprace_karet_a_USB_boxu_s_kamerami_Hutermann 3370. .Všechny kamery a kamerové moduly expedované ze skladu firmy Hütermann po datu 12.10.2002 jsou pln? kompatibilní se všemi prodávanými kartami a USB boxy a spolupráce s kartou ?i USB boxem dává p?íslušné výsledky. Pokud vlastníte kameru vyrobenou a expedovanou p?ed 13.10.2002 a chcete ji p?ipojit k po?íta?i, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo nám zašlete emailem Vaše tel. ?íslo a náš technik Vám zatelefonuje.
Item No.0 --- Pcs.:

Desková kamera - modul, ?ernobílá C406

cmodulcbf.jpg0406_c31board_Holy_modul_kamery_-_cernobila_standardni 3460. .Desková kamera - modul, ?ernobílá standard
Obrazový senzor CMOS 1/4", 400TVL
Objektiv 3,6mm
Výstup: 1Vpp
Napájení: 12V
Holé moduly jsou prodávány bez p?ipojovacích kabel?, pokud nejste odborník, tuto kameru si nekupujte.
Item No.0406 --- Pcs.:

Kamera desková-modul kompakt, ?ernobílá C407

cmodulcbs.jpg0407_c31_Holy_modul_kamery_-_cernobila_standardni_COMPACT 3460. .Holý modul kamery - ?ernobílá standardní, provedeni COMPACT.
Zvláštností této kamery je její vzhled - elektronická a optická ?ást je zcela uzav?ena v kompaktním plastovém pouzd?e, vystupují pouze kontakty. Toto mechanické "kompaktní" provedení je pravidlem u všech našich modul? mikrokamer, kde jde vzhledem o p?edpokládaný skrytý zp?sob montáže vlastn? o nutnost, protože kamery musí být pro skrytou montáž vyjíme?n? mechanicky odolné. U v?tších kamer jde o vyjímku a tato kamera práv? takovou vyjímkou je.

Holý modul kamery - ?ernobílá standardní COMPACT
Obrazový senzor CMOS 1/4", 340TVL
Rozlišení: 352x288 bod?
S/N: >46dB
Min. osv?tlení: 0,5Lux
Objektiv 3,8mm
Výstup: 1Vpp
Napájení: 5V
Rozm?r: 21x21mm
Modul je prodáván bez p?ipojovacích kabel?, neobsahuje stabilizátor vstupního nap?tí a ochranu proti p?epólování, pokud nejste odborník, tuto kameru si nekupujte.
Item No.0407 --- Pcs.:

Desková kamera - modul, ?ernobílá 1/4" CMOS 0,5lux - C413

cmodulcbf.jpg0413_c53_Holy_modul_kamery_-_cernobila_se_zvysenou_ostrosti 3460. .Holý modul - desková kamera ?ernobílá se zvýšenou ostrostí
Obrazový senzor CMOS 1/4", 400TVL
Rozlišení: 628x582 bod?
S/N: >48dB
Min. osv?tlení: 0,5Lux
Objektiv 3,7mm
Výstup: 1Vpp
Napájení: 8-12V
Rozm?r desky: 29x29mm
Holé moduly jsouprodávány bez p?ipojovacích kabel?, pokud nejste odborník, tuto kameru si nekupujte.
Item No.0413 --- Pcs.:

Kamera desková-modul mikrokamery kompakt, ?ernobílá C411

cmodulmikro.jpg0411_c63_Holy_modul_kamery_-_spionazni_mikrokamera_cernobila_standardni 3530. .Holý modul kamery - špionážní mikrokamera
Mikrokamera s pinhole objektivem pro skrytou montáž.
Obrazový senzor CMOS 1/4", 340TVL
Rozlišení: 352x288 bod?
S/N: >46dB
Min. osv?tlení: 0.5Lux
Objektiv 4,9mm, zorný úhel: 40°
Výstup: 1Vpp
Napájení:5V
Rozm?r kamery: 14x14x15mm
Pr?m?r objektivu: 1,4mm
Modul je prodáván bez p?ipojovacích kabel?, neobsahuje stabilizátor vstupního nap?tí a ochranu proti p?epólování, pokud nejste odborník, tuto kameru si nekupujte.
Item No.0411 --- Pcs.:

Kamera desková-modul mikrokamery kompakt, barevná C472

c472.jpg0472_c22_Kamera_deskova-modul_mikrokamery_kompakt,_barevna_C472 3540. .Modul kamery - špionážní mikrokamera barevná se zvýšenou ostrostí
Barevná kamera s vysokým rozlišením, vestav?ný mikrofon, v?. kovového držáku
Technické parametry:
Obrazový ?ip: 1/3" CMOS
Rozlišení: 628 x 582 (PAL)
Zorný úhel: 62°
Rozm?r: 2x2x2 cm (bez držáku)
Item No.0472 --- Pcs.:

Antivandal - vodot?sné provedení vybaveného modulu kamer

cv1.jpg0955_cv1_Antivandal_-_vodotesne_provedeni_vybaveneho_modulu_kamer 3690. .Vysoce mechanicky a klimaticky odolný vybavený modul kamer Hütermann (kamera zcela chrán?na v pevném kompaktním nerozebiratelném odlitku). V praxi je modul nap?. montovám na zadní strany nákladních nebo popelá?ských aut pro sledování couvání a d?ní za vozidlem. Podrobnosti o tomto výrobku Vám rádi sd?líme telefonicky.
V provedení Antivandal lze dodat všechny vybavené moduly kamer krom? ?ermobílých s velmi vysokou ostrostí.

Cena se rovná cen? vybaveného modulu p?íslušné kamery + udaná cena:
Item No.0955 --- Pcs.:

Bezdrátová mikrokamera se zvukem, barevná

cws1.jpg0917_ccwb2z_Bezdratova_mikrokamera_se_zvukem_barevna 3700. .Výhodou t?chto kompaktních modul? jsou nejmenší možné rozm?ry, které tím dovolují skrytou montáž kamer (cca 2 x 2 x 2.5cm, pr?m?r objektivu cca 1.5mm). Sou?ástí je kovový nastavitelný držák pro snadnou montáž kamery.
Barevná kamera, v kame?e je zárove? vestav?n zvukový kanál

Napájení: 8Vss
P?enosová frekvence: 2,4GHz

Pro napájení bezdrátové kamery doporu?ujeme použít napaje?e obj.?. 1199 (7,5-9V)
Item No.0917 --- Pcs.:

Minikamera barevná vále?ková Hutermann MINICAM 512

cmini552.jpg0688_cminib512_Minikamera_barevna_valeckova_Hutermann_MINICAM_512 3710. .Barevná venkovní minikamera v pouzd?e s krytem proti dešti a držákem.
Obrazový senzor 1/3" SONY CCD, 420TVL
Objektiv: 3,6mm
Min. osv?tlení: 0,5Lux
Záv?rka: 1/50 - 1/100000 s
Automatická kompenzace protisv?tla , vyvážení bílé
Rozm?r: 22x77mm (bez držáku)
Konektory: video-BNC, napájení 12Vss- dutinkový napájecí konektor
Napájení: 12Vss
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Item No.0688 --- Pcs.:

Minikamery Hutermann Steel - ?ernobílá CMOS 1/3", 340TVL

steel_b.jpg0462_cstecs_Kamera_Steel_cernobila_se_standardni_ostrosti-_bilab3770. .Minikamera Hutermann Steel je kompaktní kamera v kovovém krytu s objektivem. Matný kovový povrch kamery spolu s masivností kovového pouzdra zaru?uje jak velmi vysokou mechanickou odolnost tak p?edevším vysoce profesionální a reprezentativní vzhled.
Cernobílá standardní
Obrazový senzor CMOS 1/3", 340TVL
Rozlišení: 352x288 bod?
S/N: >48dB
Min. osv?tlení: 0,5Lux
Objektiv 3,6mm
Výstup: 1Vpp
Napájení: 12Vss
Spot?eba: 20mA max.
Rozm?r kamery bez objektivu: 54x33x33mm
Barva krytu: bílá
Item No.0462 --- Pcs.:

CS1 P?ipojovací kabel pro kamery Steel

cs1.jpg0921_ks1_Pripojovaci_kabel_pro_kamery_Hutermann_MTech,_Steel_delka_10m 3830. .P?ipojovací kabel délky 10 metr? pro kamery Hütermann Steel (a n?které další kamery Hütermann). Pokud neposta?uje délka 10m, lze tento kabel prodloužit pomoci prodlužovacích kabel? Hütermann CM30 a to až do celkové délky 100 metr?.
Item No.0921 --- Pcs.:

Kamery Steel(C) - s konektory Cinch

0469_cstecinch_Priplatek_provedeni_Cinch 3840. .Všechny výše uvedené kamery Steel mohou být osazeny konektorem Cinch pro výstup videosignálu a standardním napájecím konektorem. Tyto kamery jsou technicky shodné s výše uvedenými kamerami Steel, rozdíl je pouze v p?ipojovacích konektorech. Pro napájení doporu?ujeme napaje? Hutermann typ 212.

P?íplatek:
Item No.0469 --- Pcs.:

P?íplatek za bezdrátové provedení kamer Steel

cwtrans1.jpg0910_cwtrans1k_Modul_bezdratoveho_pripojeni_kamer_Hutermann-- 3850. .informace viz. výše v odstavci Kamery- p?íplatková provedení obecn?.
Item No.0910 --- Pcs.:

Kamera ?ernobílá vnit?ní Hutermann BOX-C107 Low-Lux, Hi-Res

cint101.jpg0616_cboxc107_Kamera_cernobila_vnitrni_Hutermann_BOX-C107_Low-Lux,_Hi-Res 3870. .Cernobílá kamera v celokovovém pouzd?e, vysoké rozlišení a minimální nároky na osv?tlení.
Obrazový senzor CCD 1/3", 480TVL
Min. osv?tlení 0.001Lux
Možnost osadit objektivem s pevným ohniskem nebo Varifocal (viz. dále)
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
V p?íslušenství redukce CS/C-Mount
Cena bez objektivu a držáku
Item No.0616 --- Pcs.:

Kamera barevná vnit?ní Hutermann BOX-B121

cbox02.jpg0620_cboxb121_Kamera_barevna_vnitrni_Hutermann_BOX-B121 3890. .Barevná kamera v kovovém pouzd?e.
Obrazový senzor CCD 1/3", 420TVL
Efektivní rozlišení: PAL 500x582
Min. osv?tlení 0.5Lux
Odstup S/Š: >48dB
Video výstup: BNC 1Všš
AWB, AGC, BLC
Napájení: 12VDC
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor
Rozm?r: 120x45x55mm

Možnost osadit objektivem s pevným ohniskem nebo Varifocal (viz. dále)
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
V p?íslušenství redukce CS/C-Mount
Cena bez objektivu a držáku
Item No.0620 --- Pcs.:

Kamera barevná vnit?ní Hutermann BOX-B123 Low-Lux, Hi-Res

cint101.jpg0621_cboxb123_Kamera_barevna_vnitrni_Hutermann_BOX-B123_Low-Lux,_Hi-Res 3900. .Barevná kamera v celokovovém pouzd?e.
Obrazový senzor CCD 1/3", 480TVL
Min. osv?tlení 0.005Lux
Možnost osadit objektivem s pevným ohniskem nebo Varifocal (viz. dále)
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
V p?íslušenství redukce CS/C-Mount
Cena bez objektivu a držáku
Item No.0621 --- Pcs.:

Kamera barevná vnit?ní 540TVL Hutermann BOX-B134

cboxb134.jpg1153_cboxb134_Kamera_barevna_vnitrni_540TVL_Hutermann_BOX-B134 3905. .Barevná Super Hi-Res kamera v celokovovém pouzd?e pro místa s vysokými nároky na kvalitu obrazu.

Obrazový senzor Sony CCD 1/4", 540TVL
Zoom optický 22x (3,9mm - 85,8mm)
Day&Night funkce; color 0,1Lux / BW 0,01Lux
Ovládání Zoom, Focus na zadním panelu
OSD displej pro nastavení parametr? kamery
Nastavení BLC, AGC, Camera ID
Odstup signál/šum: >48dB
Záv?rka: elektronická 1/50 - 1/100000s
RS485 p?ipojení Pelco-D
Konektory: video-BNC, svorkovnice pro napájení a p?ipojení sériové linky
Napájení: 12V / 3,6W
Provozní teplota: -10 - +50C
Rozm?r:10x6x6 cm

Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Cena bez držáku.
Item No.1153 --- Pcs.:

Kamera barevná vnit?ní Hutermann BOX-B131 Extra Low-Lux, Super Hi-Res

cbox03.jpg0626_cboxb131_Kamera_barevna_vnitrni_Hutermann_BOX-B131_Extra_Low-Lux,_Super_Hi-Res 3910. .Barevná Hi-Res kamera v celokovovém pouzd?e pro místa s vysokými nároky na kvalitu obrazu a minimálním osv?tlením.
Obrazový senzor CCD 1/2", 540TVL
Min. osv?tlení 0.0003Lux
Možnost osadit objektivem s pevným ohniskem nebo Varifocal (viz. dále)
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Cena bez objektivu a držáku, vhodný objektiv: Varifocal
Item No.0626 --- Pcs.:

Objektiv 4mm CS

cobj01.jpg0652_co40p_Objektiv_4mm_CS 3930. .Objektiv 4mm/80 stup?? s manuální clonou a ost?ením.
F 1.2, Standardni zavit (CS-MOUNT)
Item No.0652 --- Pcs.:

Objektiv 6mm CS

cobj01.jpg0653_co60p_Objektiv_6mm_CS 3940. .Objektiv 6mm/53 stup?? s manuální clonou a ost?ením.
F 1.2, Standardni zavit (CS-MOUNT)
Item No.0653 --- Pcs.:

Kamera barevná vnit?ní DOME-B48

cdomeb48.jpg1147_cdome48_Kamera_barevna_vnitrni_DOME-B48 460523.04.2013Barevná vnit?ní kamera s kloubovým držákem v bílém plastovém krytu.
Kamera je v držáku oto?ná a výkyvná.

Obrazový senzor CCD SONY Super HAD 1/3", 420TVL
Objektiv 3,6mm/65°
Odstup signál/šum: >48dB
Záv?rka: elektronická 1/50 - 1/10000s
Min. osv?tlení: 0Lux (Low Lux), 24xLED, až 30m
Vyvážení bílé: automatické (AWB)
Synchronizace: interní
Gamma: 0,45
TV system: PAL
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor
Napájení: 12Vss/500mA (není v balení)
Krytí: IP20
Cena v?.držáku
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
K DODANI CCA 23.04.2013
Item No.1147 --- Pcs.:

Kamera barevná venkovní antivandal DOME-B301

cdome301.jpg0640_cdome301_Kamera_barevna_venkovni_antivandal_DOME-B301 461023.04.2013Barevná venkovní kamera s kloubovým držákem v celokovovém antivandal pouzd?e.
Kameru lze od držáku odšroubovat a nainstalovat nap?. na strop.

Obrazový senzor CCD SONY Super HAD 1/3", 420TVL
Objektiv 3,6mm/65°
Odstup signál/šum: >48dB
Záv?rka:elektronická 1/50 - 1/10000s
Min. osv?tlení: 0Lux (Low Lux), 24xLED, až 30m
Vyvážení bílé: automatické (AWB)
Synchronizace: interní
Gamma: 0,45
TV system: PAL
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor
Robustní kovové pouzdrose systémem nato?ení kamery "ball-joint"
Napájení: 12Vss/500mA (není v balení)
Krytí: IP65
Cena v?. držáku
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
K DODANI CCA 23.04.2013
Item No.0640 --- Pcs.:

Kamera barevná venkovní antivandal DOME-B311

cdome311.jpg0232_cdomeb311_Kamera_barevna_venkovni_antivandal_DOME-B311 4615. .Barevná venkovní kamera s kloubovým držákem v celokovovém antivandal pouzd?e.

Obrazový senzor 1/3" Sony Color ICX633BK CCD, 420TVL
Low Illumination 0,5Lux
Objektiv 3,6mm/65°
Odstup signál/šum: >48dB
Záv?rka: elektronická 1/50 - 1/10000s
Vyvážení bílé: automatické (AWB)
Synchronizace: interní
Gamma: 0,45
TV system: PAL
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor
Robustní kovové pouzdro s plastovým krytem kamery
Napájení: 12Vss/500mA (není v balení)
Krytí: IP65
Rozm?r: 18x14x13cm
Cena v?. držáku
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Item No.0232 --- Pcs.:

Kamera barevná venkovní antivandal DOME-B322 600TVL, OSD, IR, Varifocal, Zoom

cdome322.jpg1145_cdome322_Kamera_barevna_antivandal_DOME-B322 4618. .Špi?ková barevná DOMEí kamera s extra vysokým rozlišením 600TVL v celokovovém pouzd?e.
Mechanicky nastavitelný varifocal objektiv 4-9mm (Zoom+Focus)
?ada parametr? nastavitelná p?es OSD menu, ovládání sm?rovým ovlada?em na p?ipojovacím kabelu

Technické parametry
Obrazový senzor Sony Ex-view II CCD 1/3"
Po?et bod?: 976x596
Rozlišení: 600TVL Super Hires
Odstup signál/šum: >52dB
Záv?rka: elektronická ATW, Manual 1/50 - 1/10000s
Min. osv?tlení: 0Lux (Low Lux), 36xLED, až 40m
Automatické nastavení BLC, AES, AGC, AWB
Synchronizace: interní
Gamma: 0,45
OSD menu: ano (nastavení záv?rky, korekce protisv?tla, ost?ení, parametr? obrazu, no?ní vid?ní, redukce šumu..)
Detekce pohybu: ano, nastavení zón, citlivosti
Soukromá zóna: nastavitelná v obraze
Robustní kovové pouzdro se systémem nato?ení kamery "ball-joint"
Video výstup: BNC, 1Všš, 75 ohm
Krytí IP65
Provozní teplota: -20 až +50°C
Rozm?r (bez držáku): 150x85x80mm
Napájení 12VDC/1A (napaje? není sou?ástí dodávky)

Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M, na kabelu cca 30cm
Item No.1145 --- Pcs.:

Kamera ?ermobílá venkovní Hutermann BOLE-C205 Hi-Res

cbole02.jpg0631_cbolec205_Kamera_cermobila_venkovni_Hutermann_BOLE-C205_Hi-Res 4630. .Cernobílá kamera v celokovovém pouzd?e, venkovní provedení.
Obrazový senzor CCD 1/3", 480TVL
Infrap?isvícení pro no?ní vid?ní 24LED až 25m
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor, na kabelu cca 30cm
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Cena bez držáku
Item No.0631 --- Pcs.:

Kamera barevná venkovní Hutermann BOLE-B221

cbole01.jpg0635_cboleb221_Kamera_barevna_venkovni_Hutermann_BOLE-B221 464023.04.2013Barevná kamera v celokovovém pouzd?e, venkovní provedení.
Obrazový senzor CCD 1/4", 420TVL
Objektiv 6mm / 53 stup??
Infrap?isvícení pro no?ní vid?ní 12LED až 12m
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor, na kabelu cca 30cm
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Cena bez držáku
K DODANI CCA 23.04.2013
Item No.0635 --- Pcs.:

Kamera barevná venkovní Hutermann BOLE-B222

cbole01.jpg0636_cboleb222_Kamera_barevna_venkovni_Hutermann_BOLE-B222 465023.04.2013Barevná kamera v celokovovém pouzd?e, venkovní provedení.
Obrazový senzor CCD 1/3", 420TVL
Objektiv 6mm / 53 stup??
Infrap?isvícení pro no?ní vid?ní 12LED až 12m
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor, na kabelu cca 30cm
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Cena bez držáku
K DODANI CCA 23.04.2013
Item No.0636 --- Pcs.:

Kamera barevná venkovní s infrap?isvícením BOLE-B223

cbole03.jpg0637_cboleb223_Kamera_barevna_venkovni_s_infraprisvicenim_BOLE-B223 4660. .Barevná kamera v celokovovém pouzd?e, venkovní provedení.
Obrazový senzor CCD 1/3", 420TVL
Objektiv 8mm / 40 stup??
Infrap?isvícení pro no?ní vid?ní 24LED až 25m
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor, na kabelu cca 30cm
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Cena bez držáku
Item No.0637 --- Pcs.:

Kamera barevná venkovní s infrap?isvícením BOLE-B224 Super Hi-Res

cbole04.jpg0638_cboleb224_Kamera_barevna_venkovni_s_infraprisvicenim_BOLE-B224_Super_Hi-Res 4670. .Barevná kamera v celokovovém pouzd?e, venkovní provedení.
Obrazový senzor CCD 1/3", 540TVL
Infrap?isvícení pro no?ní vid?ní 36LED až 50m
Objektiv 16mm/20 stup??
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M, na kabelu cca 30cm
Cena bez držáku
Item No.0638 --- Pcs.:

Kamera venkovní barevná 540TVL s IR p?isvícením 50m a variobjektivem BOLE-B231 Hires

cboleb231.jpg1141_cboleb231_Kamera_venkovni_barevna_BOLE-B231_Hires 4672. .Špi?ková barevná venkovní kamera s vysokým rozlišením 540TVL v celokovovém pouzd?e.
Mechanicky nastavitelný varifocal objektiv 4-9mm (Zoom+Focus)

Technické parametry
Obrazový senzor: 1/3” SONY Super HAD II CCD
Po?et bod?: 752x582
Rozlišení: 540TVL Hires
Objektiv: 4-9mm (Zoom+Focus)
Odstup signál/šum: >48dB
Záv?rka: elektronická 1/50 - 1/120000s
Min. osv?tlení: 0Lux (Low Lux), 36xLED, až 50m
Kompenzace BLC, AGC
Synchronizace: interní
Gamma: 0,45
Slune?ní clona s matným povrchem proti odrazu IR
Nastavitelný držák, pr?chod kabel? držákem
Kovové pouzdro
Video výstup: BNC, 1Všš, 75 ohm
Krytí IP65
Provozní teplota: -10 až +45°C
Rozm?r (se slune?ní clonou, bez držáku): 170x103x110mm
Napájení 12VDC/1,5A (napaje? není sou?ástí dodávky), napájecí dutinkový konektor

Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M, na kabelu cca 30cm
Item No.1141 --- Pcs.:

Kamera venkovní barevná 600TVL s IR p?isvícením 50m a variobjektivem BOLE-B232 Super Hires

cboleb232.jpg1142_cboleb232_Kamera_venkovni_barevna_BOLE-B232_Super_Hires 4673. .Špi?ková barevná venkovní kamera s extra vysokým rozlišením 600TVL v celokovovém pouzd?e.
Mechanicky nastavitelný varifocal objektiv 2,8-12mm (Zoom+Focus)
?ada parametr? nastavitelná p?es OSD menu, ovládání sm?rovým ovlada?em na p?ipojovacím kabelu

Technické parametry
Obrazový senzor Sony Ex-view II CCD 1/3"
Po?et bod?: 976x596
Rozlišení: 600TVL Super Hires
Objektiv: 2,8-12mm (Zoom+Focus)
Odstup signál/šum: >52dB
Záv?rka: elektronická ATW, Manual 1/50 - 1/10000s
Min. osv?tlení: 0Lux (Low Lux), 66xLED, až 50m
Automatické nastavení BLC, AES, AGC, AWB
Synchronizace: interní
Gamma: 0,45
OSD menu: ano (nastavení záv?rky, korekce protisv?tla, ost?ení, parametr? obrazu, no?ní vid?ní, redukce šumu..)
Detekce pohybu: ano, nastavení zón, citlivosti
Soukromá zóna: nastavitelná v obraze
Slune?ní clona
Nastavitelný držák, pr?chod kabel? držákem
Kovové pouzdro
Video výstup: BNC, 1Všš, 75 ohm
Krytí IP65
Provozní teplota: -20 až +50°C
Rozm?r (bez držáku): 150x85x80mm
Napájení 12VDC/1A (napaje? není sou?ástí dodávky)

Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M, na kabelu cca 30cm
Item No.1142 --- Pcs.:

P?íplatek kabelový systém Hutermann

cs1.jpg0641_cpripvm_Priplatek_kabelovy_system_Hutermann 4680. .Kamery BOLE jsou standardn? vybaveny p?ipojovacím kabelem délky cca 30cm, zakon?eným BNC konektorem (samice) pro videosignál a dutinkovým konektorem (samice) pro p?ipojení napájecího nap?tí.
Za p?íplatek lze kameru osadit 10m p?ipojovacím kabelem zakon?eným konektorem S-Video 6p dle standardu Hutermann. Kameru potom jednoduše p?ipojíte p?ímo do monitor?, PC kamerových systém? Hutermann, p?ípadn? p?es redukci AV23 do b?žného televizoru.
Item No.0641 --- Pcs.:

Držák kamery s kloubem bílý

ckl1_bily.jpg0490_ckl1_Drzak_kamery_s_kloubem-_bily_D01Bb4740. .Držák kamery s kloubem umož?uje montáž na st?nu i strop a všesm?rové nastavení nainstalované kamery. Vyjmutím distan?ního dílu lze držák zkrátit.
Rozm?r (VxŠ): cca 120 (60) x 45 mm.

Barva bílá:
Item No.0490 --- Pcs.:

Držák kamery s kloubem ?erný

ckl1_cerny.jpg0491_ckl1_Drzak_kamery_s_kloubem-_cerny_D01Cc4750. .Držák kamery s kloubem umož?uje montáž na st?nu i strop a všesm?rové nastavení nainstalované kamery. Vyjmutím distan?ního dílu lze držák zkrátit.
Rozm?r (VxŠ): cca 120 (60) x 45 mm.

Barva ?erná:
Item No.0491 --- Pcs.:

Držák kovový stavitelný D02N

ckl2.jpg0660_ckl2_Drzak_kovovy_stavitelny_D02N 4760. .Držák kovový "pantograf"
Délka 75mm
Item No.0660 --- Pcs.:

Držák celkovový se stavitelným kloubem D04

ckl4.jpg0662_ckl4_Drzak_celkovovy_se_stavitelnym_kloubem_D04 4780. .Délka: 140mm
Item No.0662 --- Pcs.:

Držák celokovový D05

ckl5.jpg0663_ckl5_Drzak_celokovovy_D05 4780. .Délka 155mm
Item No.0663 --- Pcs.:

Držák kovový pro kamery DOME- D06

ckl6.jpg0664_ckl6_Drzak_kovovy_pro_kamery_DOME-_D06 4780. .
Item No.0664 --- Pcs.:

Kryt venkovní

ckryt01.jpg0671_ckryt01_Kryt_venkovni 4810. .Venkovní kryt (nap?. na kamery BOX)
Kombinace hliník/plast
Délka 29cm
Item No.0671 --- Pcs.:

Špionážní mikrokamery Hütermann - obecné informace

0__Spionazni_mikrokamery_Hutermann_-_obecne_informace 4820. .Špionážní mikrokamery Hütermann jsou pravd?podobn? nejmenší sériov? komer?n? vyráb?né kamery na sv?t?. P?i skryté špionážní montáži pod povrch st?ny, stropu, do obrazu, plakátu apod. je z kamery poté vid?t pouze ?erný mikroobjektiv o pr?m?ru podle provedení od cca 0,9 do 1,5 mm (nejde o omyl, opravdu milimetru, nikoli centimetru). Náhodné objevení kamery sledovanými osobami je tak prakticky vylou?eno. Mimochodem, tyto kamery jsou podstatn? menši než jakákoli z kamer, které m?žete vid?t nap?. veslavném špionážním filmu "Nep?ítel státu ".

Rozdíl mezi špionážní mikrokamerou (hotovým výrobkem) a špionážní mikrokamerou - vybaveným modulem (viz. p?íslušná ?ást ceníku s vybavenými moduly):

- Kompletní výrobek: vodot?sný, mechanicky odolný proti nárazu, uzav?ený kompaktní tvar,ze kterého vystupuje pouze slabý plochý ?erný kablík. Laik nemusí ani poznat, že jde o elektronické za?ízení natož o kameru.

- Vybavený modul: není vodot?sný, pouze b?žná mechanická odolnost proti náraz?m, na povrchu modulu jsou 4 kontakty (napajení a výstup televizního obrazu) ke kterým je p?ipojen p?ipojovací kablík, tyto kontakty a p?ipojeni kabelu k nim jsou zakryty pouze plombou. Modul má tvar miniaturního uzav?eného ?erného plastového kvádru o délcehrany 16mm a jeho rozm?ry jsou pochopiteln? menší než rozm?ry hotového výrobku.

-Naše rada: pokud mikrokameru plánujete pevn? zabudovat v interiéru a dokážete s ni p?i montáži aspo? trochu šetrn? zacházet, m?l by Vám posta?it vybavený modul. V ostatních p?ípadech použijte kompletní výrobek. Kompletní výrobek je také vhodný pokud kamery chcete dále nabízet v pultovém prodeji kone?ným zákazník?m – laik?m.

POZOR - SORTIMENT ŠPIONAŽNICH MIKROKAMER V PROVEDENI HOLÝ MODUL A VYBAVENÝ MODUL M?ŽE BÝT ŠIRŠI NEŽ V PROVEDENI KOMPLETNI VÝROBEK. JINÝMI SLOVY, NE VŠECHNY MIKROKAMERY VYRABENE V PROVEDENI HOLÝ A VYBAVENÝ MODUL JSOU NUTNE VYRABENY TAKE V PROVEDENI KOMPLETNI VÝROBEK
Item No.0 --- Pcs.:

Bezdrátová kamera kovová barevná antivandal s infrap?isvícením

chwc2100i.jpg0586_ccwb4z_Bezdratova_kamera_barevna_antivandal_s_infraprisvicenim 4850. .Univerzální (venkovní/vnit?ní) provedení bezdrátové barevné kamery pro rozší?ení bezdrátové kamerové sestavy 4200 nebo 2200i.
Infrap?isvícení pro no?ní vid?ní.

Technické parametry kamery:
- video, bezdrátový p?enos 2.4GHz
- dosah až 100m p?i p?ímé viditelnosti
- 1/3" CCD, 420TVL
- rozlišení 628x582
- objektiv 6mm (62°)
- 26x IR LED pro no?ní p?isvícení
- Výstup videosignálu: BNC, 1Vpp
- napájení: napaje? 12V
- provozní podmínky : -15°C - 50°C
Item No.0586 --- Pcs.:

Kamery skryté v b?žných p?edm?tech

0__Kamery_skryte_v_beznych_predmetech 1160. .Jde o kamerové moduly Hütermann skryt? montované v b?žných p?edm?tech (venkovní reflektory, PIR ?idla, v?ci b?žn? ležící v policích jako videokazety, knihy atd. atd., v?ci b?žn? ležící na stolech jako kv?tiny, r?zné krabi?ky od ?ehokoli atd. atd.) Do každého z p?edm?t? lze namontovat alespo? n?které ze základních kamerových modul? Hütermann (modul špionážní mikrokamery Hütermann lze ale samoz?ejm? zamontovat kamkoli). V cen? kamery je zapo?ten p?ipojovací kabel délky 10m, který m?žete (aniž pot?ebujete kupovat cokoli dalšího) p?ipojit p?ímo do monitoru Hütermann nebo do jiných p?ístroj? Hütermann, nap?íklad do p?epína?e pro více kamer. Skrytou kameru m?žete také p?ipojit k Vašemu televizoru nebo videorekorderu a to pomocí adapteru Hütermann typ AV23 (p?ípadn? Modulátoru HM-20).
P?i nutnosti p?ipojení na delší vzdálenost lze použít prodlužovací kabely CM30 a to až do celkové délky 100m.

Možné p?íplatkové p?íslušenství ke kamerám skrytým v p?edm?tech (zda lze použít záleži na p?edm?tu):
Zvukový kanál (mikrofon v kame?e)
Zp?tný zvukový kanál (reproduktor v kame?e)
Infra?ervené p?isvícení
(pokud si p?ejete co nejlépe infrasv?tlem osv?tlit co nejv?tší prostor nepoužívejte p?isvícení v kame?e ale použijte speciální infrareflektory Hütermann)

Kamery skryté v p?edm?tech nelze vzhledem k velkému množství variant objednat naším internetovým formulá?em. Toto zboží vám doporu?ujeme objednat telefonicky.
Item No.0 --- Pcs.:

Skrytá CCD-PIR kamera v ?idle (pouzd?e pohybového ?idla) CPIR01

cpir01.jpg0657_cpir01_Kamera_v_pouzdre_PIR_cidla_CPIR01 487025.04.2013Barevná kamera skrytá v pouzd?e pohybového PIR ?idla.
Obrazový senzor CCD 1/3", 420TVL
Objektiv 8mm / 40 stup??
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor, na kabelu cca 20cm
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Sou?ástí je nastavitelný držák pro snadné nasm?rování kamery.
K DODANI CCA 25.04.2013
Item No.0657 --- Pcs.:

Skrytá CCD- kamera v pouzd?e kou?ového ?idla CSMOKE01

csmoke01.jpg1150_csmoke01_Skryta_CCD-_kamera_v_pouzdre_kouroveho_cidla_CSMOKE01 4875. .Barevná kamera skrytá v pouzd?e kou?ového PIR ?idla.
Obrazový senzor CCD 1/3", 420TVL
Min. osv?tlení: 0,5Lux
Objektiv 3,6mm
Konektory: video-BNC, napájení- dutinkový napájecí konektor, na kabelu cca 20cm
Zapojení do systému Hutermann p?es adaptér AV35M
Item No.1150 --- Pcs.:

Kamera - atrapa venkovní kamery se solárním panelem maketa s blikající LED

cmaketa1.jpg1160_cmaketa1_Kamera_-_atrapa_venkovni_kamery_se_solarnim_panelem_maketa_s_blikajici_LED 4885. .V?rná atrapa kamery ve skute?né velikosti, komplet kamery s krytem a držákem, vše ve st?íbrné barv?..
Blikající ?ervená LED dioda, p?ipojovací kabel.
Napájení bateriemi resp. akumulátory s dobíjením solárním ?lánkem na horní stran? kamery.
Rozm?rkamery bez horního krytu: 7cm pr?m?r / 14cm délka
Napájení: 2x1,5V AAA akumulátor
Item No.1160 --- Pcs.:

AV-23 adapter pro p?ipojení kamery k televizoru nebo videorekorderu

av23.jpg0951_av3_Adapter_AV23 4900. .Adapter AV-23 slouží k p?ímému p?ipojení kamery Hütermann k jakémukoli televizoru a videorekordéru. Dále také k videop?epína??m Hütermann, modulátor?m Hütermann, k po?íta?i (prost?ednictvím karty Hütermann) atd. Diky tomuto adapteru se zbavíte nutnosti kupovat monitor, protože obraz a zvuk z kamery m?žete sledovat na Vašem televizoru nebo ho nahrát jakýmkoli b?žným videorekorderem atd. Použitelné pro všechny kamery Hütermann v?etn? špionážních mikrokamer a vybavených modul?.
Napájení 12 V (doporu?eno napájení napáje?em Hütermann typ 212)

Provedení:
AV-23A pro p?ipojení kamery k televizoru nebo videorekordéru. AV-23A je základní typ, pokud v objednávce udáte pouze AV-23 bez rozlišení poslením písmenem, bude dodán typ AV-23A
AV-23Mpro p?ipojení kamery k modulátoru
AV-23C pro p?ipojení kamery k po?íta?i (kartami a USB boxy)
Item No.0951 --- Pcs.:

CM30 Univerzální prodlužovací kabel ke všem kamerám Hütermann

kabel1.jpg0929_km3_Univerzalni_prodluzovaci_kabel_ke_kameram_Hutermann-delka_30m 4910. .Délky základních kabel? u všech kamer Hütermann jsou sjednoceny na 10 metru (kamery mají bu? kabel 10m již zahrnut v cen? nebo se p?ipojují kabelem CS1, také o délce 10m). Pokud je 10 metru pro Vaše ú?ely málo, použijte tyto prodlužovací kabely CM30 o délce 30 metr? p?i?emž m?žete zapojit až 3 tyto prodlužovací kabely za sebou, tedy až do celkové délky 100 metru (10m+30m+30m+30m). Pokud by i 100 metru bylo pro Vás málo, zatelefonujte našim technik?m a najdeme ?ešení.
Item No.0929 --- Pcs.:

Modul bezdrátového vysíla?e HWT2000

cwmodul.jpg0909_cwtrans1_Modul_bezdratoveho_vysilace_HWT2000 5000. .Kutilové mohou tento modul spole?n? s p?ijíma?em HWR2000 použít pro bezdrátový p?enos jakéhokoli obrazu a zvuku.
Item No.0909 --- Pcs.:

Bezdrátový p?ijíma? obrazu a zvuku z kamery HWR2000

cwrec1.jpg0911_cwrec1_Bezdratovy_prijimac_obrazu_a_zvuku_z_kamery_HWR2000 5010. .P?ijíma? je vybaven natá?ecí anténkou, výstupem obrazu a zvuku (konektory Cinch, standardní signál PAL). Pro napájení p?ijíma?e doporu?ujeme použít napaje? Hutermann 212 P?ijíma? je dále vybaven p?epína?em pro ?ty?i p?enosové kanály, jeden p?ijma? tedy m?že p?ijímat signál až ze ?ty? kamer.Pro p?ipojení p?ijíma?e ke koncovému za?ízení použijte:
- p?i umíst?ní p?ijíma?e u koncového za?ízení Vám sta?í pouze propojovací kabel KS4 délky 1.5 m pro p?ímé propojení p?ijíma?e a koncového za?ízení (kabel je osazen konektory Cinch)
- p?i umíst?ní p?ijíma?e ve v?tší vzdálenosti od koncového za?ízení bude p?ijíma? p?ipojen prost?ednictvím adaptéru AV35, prodlužovacího kabelu CM30 standardní délky 30m a adaptéru AV23. Celá p?ipojovací sestava tedy bude: P?ijíma?-adaptér AV35- kabel CM30- adaptér AV23- koncové za?ízení

Pro p?enos obrazu a zvuku na v?tší vzdálenost lze použít sadu vysíla?+p?ijíma? jako "mezistanici".

Pro napájení p?ijíma?e doporu?ujeme napaje? obj.?. 212 (12V)
Item No.0911 --- Pcs.:

Mini bezdrátová barevná kamera s p?ijíma?em - souprava HWC2000

cwscompl1.jpg0924_cwcompl1_Souprava_bezdratove_kamery_HWC2000 5020. .Kompletní sestava bezdrátové barevné kamery se zvukem. Vzhledem k miniaturním rozm?r?m bezdrátové mikrokamery a jednoduché instalaci m?žete velmi jednoduše sledovat obraz a zvuk prakticky odkudkoli. Souprava obsahuje:
- bezdrátovou barevnou mikrokameru se zvukem
- p?ijíma? HWR2000
- kabel Cinch pro p?ímé propojení p?ijíma?e s koncovým za?ízením
P?ijíma? je vybaven p?epína?em pro ?ty?i p?enosové kanály, jeden p?ijma? tedy m?že p?ijímat signál až ze ?ty? kamer.
Technické informace: P?enosové pásmo: 2.4GHz, dosah : 100m p?i p?ímé viditelnosti (p?i požadavku na p?enos na v?tší vzdálenost nás prosím kontaktujte)

pro napájení bezdrátové kamery doporu?ujeme použít napaje?e obj.?. 1199 (8V),pro p?ijíma? napaje? obj.?. 212 (12V)
Item No.0924 --- Pcs.:

Souprava bezdrátové kamery HWC2200i

hws2200i.jpg0935_cwcompl2_Souprava_bezdratove_kamery_HWC2200i 5030. .Kompletní sestava bezdrátové barevné antivandal kamery s infrap?isvícením pro no?ní vid?ní
Souprava obsahuje:
- bezdrátovou barevnou antivandal kameru s infrasp?isvícením
- p?ijíma? HWR2000
- kabel KS4 pro p?ímé propojení p?ijíma?e s koncovým za?ízením
P?ijíma? je vybaven p?epína?em pro ?ty?i p?enosové kanály, jeden p?ijma? tedy m?že p?ijímat signál až ze ?ty? kamer.
Technické informace: P?enosové pásmo: 2.4GHz, dosah : 100m p?i p?ímé viditelnosti (p?i požadavku na p?enos na v?tší vzdálenost nás prosím kontaktujte)
Kamera:
-sensor: 1/3" CCD
-rozlišení: Pal 628 x 582
-po?et ?ádk?: 420TVL
-úhel záb?ru:62
-osv?tlení: 0 Lux / F1.5
-kmito?et: ISM 2,400MHz ~ 2,483MHz 4CH

pro napájení bezdrátové kamery a p?ijíma?e doporu?ujeme použít napaje?e obj.?. 212
Item No.0935 --- Pcs.:

Bezdrátová kamera se záznamem -souprava rekordéru HWR-4100 a kamery - HWS4100

chws4100.jpg0896_chws4100_Bezdratova_kamera_se_zaznamem_-souprava_rekorderu_HWR-4100_a_kamery_-_HWS4100 5090. .Kompletní souprava bezdrátové kamery a p?ijíma?e HWR4100.
Pot?ebujete mobilní kameru a záznamové za?ízení s detekcí pohybu? Pak tato souprava je naprosto ideální.

Technické parametry digitálního videorekordéru viz výše u HWR4100.
Technické parametry kamery:
- bezdrátový p?enos 2.4GHz
- dosah až 100m p?i p?ímé viditelnosti
- napájení: napaje? 8V nebo baterie 9V

pro napájení (dobíjení) p?ijíma?e doporu?ujeme použít napaje?e obj.?. 235, pro napájení kamery napaje? obj.?. 212
Item No.0896 --- Pcs.:

Bezdrátový digitální rekordér s detekcí pohybu HWR-4200

chwr4200.jpg0918_chwr4200_Bezdratovy_digitalni_rekorder_s_detekci_pohybu_HWR-4200 510026.04.2013Pot?ebujete mobilní záznamové za?ízení s detekcí pohybu? Tento technologicky vysp?lý rekordér umož?uje ukládat jednotlivé snímky nebo videosekvence na pam??ovou SD kartu. Vestav?ná funkce detekce pohybu s nastavitelnou citlivostí a detek?ní zónou.
Ideální pro zaznamenání nezvaných návšt?vník? Vašeho bytu, chaty, kancelá?e apod.

Technické parametry digitálního videorekordéru:
- bezdrátový p?íjem až ze 4 kamer (vestav?ný jednokanálový p?ijíma?+manuální p?epína?), 2.4GHz
- video vstup/výstup pro p?ipojení externího zdroje signálu, p?íp. pro p?ehrávání na externím monitoru nebo TV
- Zobrazení: 640x480, 25 obr/s
- Záznam video: AVI, 640x480, 15fps
- Záznam snímk?: JPEG, 640x480
- Detekce pohybu s nastavitelnou citlivostí a oblastí obrazu
- Interní pam?? 16MB
- Záznam do pam?ti nebo na SD kartu až 16GB
- USB p?ipojení k PC pro p?ehrávání záznam? na po?íta?i
- napájení: napaje? 5V
- rozm?r: 135x85x22 mm
K DODANI CCA 26.04.2013
Item No.0918 --- Pcs.:

Bezdrátová venkovní kamera se záznamem -souprava rekordéru HWR-4200 a kamery - HWS4200

chws4200.jpg0919_chws4200_Souprava_rekorderu_a_bezdratove_venkovni_kamery_HWS4200 511026.04.2013Kompletní souprava bezdrátové venkovní kamery s IR p?isvícením a p?ijíma?e HWR4200.
Pot?ebujete mobilní kameru a záznamové za?ízení s detekcí pohybu? Pak tato souprava je naprosto ideální.

Technické parametry digitálního videorekordéru:
- bezdrátový p?íjem až ze 4 kamer (vestav?ný jednokanálový p?ijíma?+manuální p?epína?), 2.4GHz
- vstup pro p?ipojení drátové kamery nebo jiného externího zdroje signálu
- výstup pro p?ehrávání na externím monitoru nebo TV
- Zobrazení: 640x480, 25 obr/s
- Záznam audio/video: AVI, 640x480, 25fps, ?asové razítko
- Záznam snímk?: JPEG, 640x480
- Detekce pohybu s nastavitelnou citlivostí a oblastí obrazu, záznam videosekvence 10s
- Interní pam?? 16MB
- Záznam do pam?ti nebo na SD kartu až 16GB
- USB p?ipojení k PC pro p?ehrávání záznam? na po?íta?i
- napájení: napaje? 5V
- rozm?r: 135x85x22 mm

Technické parametry kamery:
- video, bezdrátový p?enos 2.4GHz
- dosah až 100m p?i p?ímé viditelnosti
- 1/3" CCD, 420TVL
- rozlišení 628x582
- objektiv 6mm (62°)
- 26x IR LED pro no?ní p?isvícení
- Výstup videosignálu: BNC, 1Vpp
- napájení: napaje? 12V
- provozní podmínky : -15°C - 50°C
K DODANI CCA 26.04.2013
Item No.0919 --- Pcs.:

2 kanálový DVR set miniDV rekordér se dv?ma vstupy HDVR02

dvrbox02.jpg1155_dvrbox02_Dvoukanalovy_DVR_set_HDVR02 5115. .Kompaktní digitální záznamové za?ízení se dv?ma vstupy a se záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Bezhlu?né provedení, žádný v?trák.
Záznam manuální, podle ?asova?e nebo p?i detekci pohybu.
Pro ukládání obrazu je použita moderní komprese H.264, která zajiš?uje výbornou kvalitu v plném PAL rozlišení.
DVR je osazen videovýstupem pro p?ipojení externího monitoru nebo televizoru

Základní vlastnosti:
- dva vstupy, automatické nebo ru?ní p?epínání
- záznam zobrazeného vstupu (p?i automatickémp?epínání je zaznamenán st?ídav? obraz z obou kamer, p?i detekci pohybu zaznamenává z daného vstupu dokud je p?ed kamerou pohyb)
- detekce pohybu (záznam pouze v p?ípad?, je-li p?ed kamerou detekován pohyb)
- alarmový vstup s aktivací sirény
- mezipam?? - záznam p?i detekci pohybu za?íná již t?i sekundy p?ed vlastním pohybem, získáte tak celý záznam.
- trvalý záznam nebo záznam podle ?asového plánu
- p?episování záznam? v p?ípad? zapln?ní karty (záznam ve smy?ce)
- ovládání tla?ítky na panelu nebo dálkovým ovlada?em
- p?ipojení k PC p?es USB pro p?ehrávání a zálohování záznam?

Technické parametry:
Video-vstupy 2 vstupy, p?epínatelné, kompositní video signál 1 Vp-p , Cinch
Audio-vstupy 2 vstupy, Cinch
Video-výstup 1x kompositní video signál 1 Vp-p 75, Cinch
Audio-výstup 1x Cinch
Alarmové vstupy 1 vstup
Alarmové výstupy 1 výstup (nap?. pro sirénu)
Mód Zobrazení Manuální nebo automatické (nastavitelná perioda) p?epínání vstup?
Režim záznamu video / foto dle nastavení
Rozlišení záznamu PAL 720 x 576, NTSC: 720 x 480
Rychlost záznamu 5 - 30sn/s nastavitelná
Komprese obrazu MPEG4, kontejner AVI
Typ záznamu Manuální, Dle ?asova?e, Detekcí pohybu, Alarmem
Záznam ve smy?ce Voliteln?, p?episování starých záznam?
Indikace stavu Napájení, Záznam, P?ehrávání
Režim p?ehrávání Normální rychlost, zrychlené p?ehrávání vp?ed/vzad
Záznamové medium SD(SDHC)karta max. 32GB (není sou?ástí DVR)
Zálohování USB 2.0
Ovládání DVR Panel, Dálkové ovládání
Provozní podmínky -10 °C ~ 50 °C, 20%-80% RH
Napájení DC 6 V / 0,8A (adaptér je sou?ástí)
Rozm?ry 130 x 95 x 25 mm
Váha 80g (bez zdroje)

Obsah balení: DVR, Dálkový ovlada? s baterií, Adaptér 230V/6V, 3xAV kabel pro p?ipojení kamer a monitoru, USB kabel, 2x kabel alarmového vstupu a výstupu
Item No.1155 --- Pcs.:

Mikrokamera s SD rekordérem / špionážní minikamera v kovovém pouzd?e se záznamem - kamera SPY 5100HR

hw5000.jpg0885_chcr5100_Digitalni_SD_mikrorekorder_s_kamerou_5100 5120. .Typ 5100HR:
Digitální rekordér s integrovanou barevnou mikrokamerou a citlivým mikrofonem, záznam na microSD kartu. To vše skryto v kovovém odolném pouzd?e o rozm?rech 72x20x12mm. Provedení s klipsem, vhodné pro umíst?ní do kapsy apod., jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. Možnost záznamu fotografií nebo plynulého videa.
P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 720x480, 30 snímk?/s
Záznam fotografií: rozlišení 1600x1200
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta 2-16GB
Integrovaný akumulátor: 230mAh Lithium-ion,až 60 minut záznamu
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 20g
Rozm?r: 72x20x12mm

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0885 --- Pcs.:

Knoflíková mikrokamera / špionážní minikamera v knoflíku se záznamem, 4GB pam?ti - kamera SPY 5150

chcr5150.jpg0591_chcr5150_Digitalni_knoflikovy_SD_mikrorekorder_s_kamerou_5150 5140. .Digitální rekordér s integrovanou barevnou mikrokamerou a citlivým mikrofonem, skrytá v imitaci knoflíku, záznam do vnit?ní pam?ti 4GB. To vše skryto v pouzd?e o rozm?rech 69x15x10mm. Z vnit?ní strany od?vu prostr?íte objektiv- "knoflík" knoflíkovoudírkou a jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. Možnost záznamu fotografií nebo plynulého videa.
P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. sUSB klí?enkou.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 640x480, 30 snímk?/s
Záznam fotografií: rozlišení 640x480
Audio záznam
Integrovaná pam?? 4GB
Integrovaný akumulátor
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 20g
Rozm?r: 69x15x10mm

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, náhradní "knoflíky", USB kabel
Item No.0591 --- Pcs.:

Špionážní mikrokamera - žvýka?ky SPY 5170 kamera + diktafon ve žvýka?kách

chcr5170.jpg1194_chcr5170_Kamera_se_zaznamem_zvykacka_SPY_5170 5143. .Skrytá barevná minikamera s mikrofonem a záznamem na SD kartu. To vše skryto v "balí?ku žvýka?ek", jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. Možnost záznamu fotografií nebo plynulého videa.
Integrovaný vibrátor pro potvrzení zapnutí , spušt?ní nahrávání apod vibrací.
Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žnou webkameru. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI (MJPEG), 720x480, 30 snímk?/s
Záznam fotografií: rozlišení 1280x960
Audio záznam: MP3 (možnost použít jako diktafon, bez obrazu)
Trvalý záznam nebo záznam p?i detekci pohybu
Záznamové medium: microSD karta 2-32GB
Integrovaný akumulátor: 300mAh Lithium-ion, až 90 minut záznamu
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Napájení: 5V USB
Rozm?r: 78x26x12mm

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1194 --- Pcs.:

Špionážní mikrokamera v klí?i, skrytá minikamera klí? se záznamem SPY 5747

chcr5747.jpg0628_chcr5747_Spionazni_mikrokamera_v_klici_SPY_5747 5145. .Skrytá barevná minikamera-v klí?i, s mikrofonem a záznamem na SD kartu. To vše skryto v pouzd?e (klí?i), jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. Možnost záznamu fotografií nebo plynulého videa.
Integrovaný vibrátor pro potvrzení zapnutí , spušt?ní nahrávání apod vibrací.
Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žnou webkameru. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 640x480, 30 snímk?/s
Detekce pohybu
Záznam fotografií: rozlišení 1280x960
Audio záznam
Záznam p?i detekci pohybu
Záznamové medium: microSD karta 2-16GB
Integrovaný akumulátor: 170mAh Lithium-ion, až 60 minut záznamu
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r: 95x40mm

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0628 --- Pcs.:

Špionážní mikrokamera klí?enka v imitaci dálkového ovládání, skrytá minikamera dálkovém - kamera v klí?ence se záznamem SPY 5750HR (640x480 / 30sn/s)

chcr5750.jpg0903_chcr5750_Mikrokamera_s_SD_rekorderem_5750HR 5150. .Skrytá barevná minikamera-klí?enka s mikrofonem a záznamem na SD kartu. To vše skryto v pouzd?e (klí?ence) o rozm?rech 51x33x14mm, jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. Možnost záznamu fotografií nebo plynulého videa, to vše ve vysokém rozlišení. Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žnou webkameru. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 640x480, 30 snímk?/s, datový tok cca 10000 kbps
Záznam fotografií: rozlišení 1280x1024
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta 2-16GB
Integrovaný akumulátor: 170mAh Lithium-ion, až 60 minut záznamu
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 19g
Rozm?r: 51x33x14mm

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel

Nabídku SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0903 --- Pcs.:

Špionážní HD mikrokamera v klí?ence 1280x960 (foto 3264x2448) klí?enka imitace dálkového ovládání, skrytá minikamera dálkovém- kamera SPY 5755HD

chcr5750.jpg0595_chcr5755_Mikrokamera_s_SD_rekorderem_5755HD 5160. .Skrytá barevná minikamera-klí?enka s mikrofonem a HD záznamem na SD kartu. To vše skryto v pouzd?e (klí?ence) o rozm?rech 51x33x14mm, jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. Možnost záznamu fotografií nebo plynulého videa se zvukem, to vše ve velmi vysokém rozlišení. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 1280x960, 25 snímk?/s, datový tok cca 7200 kbps
Záznam fotografií: rozlišení 3264x2448 bod?
Záznamové medium: microSD karta 2-16GB
Integrovaný akumulátor: 170mAh Lithium-ion, až 60 minut záznamu
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 19g
Rozm?r: 51x33x14mm

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel

Nabídku SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0595 --- Pcs.:

Špionážní mikrokamera HD720P H264 klí?enka v imitaci dálkového ovládání, skrytá minikamera dálkovém - kamera v klí?ence se záznamem SPY 5757HD (1280x720 / 30sn/s)

chcr5750.jpg1133_chcr5757_Mikrokamera_s_SD_rekorderem_5757HR 5185. .Skrytá barevná minikamera-klí?enka s mikrofonem a HD záznamem na SD kartu. To vše skryto v pouzd?e (klí?ence) o rozm?rech 51x32x14mm, jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku.
Na rozdíl od jednodušších kamer je implementován kodek H264 pro zajišt?ní kvalitní nahrávky v HD rozlišení.
P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.
Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žnou webkameru.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: MOV, H.264, 1280x720, 30 snímk?/s
Záznam fotografií: JPG rozlišení 3MPix - 2048x1536
Záznamové medium: microSD karta 2-32GB
Integrovaný akumulátor Li-On 250mAh
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 19g
Rozm?r: 51x32x14mm
Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, AV kabel, autonabíje?ka

Nabídku SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy- P?íslušenství
Item No.1133 --- Pcs.:

Špionážní kamera HD720P SPY-5120 KGB MARKER (1280x720 / 30sn/s H264)

chcr5120.jpg1134_chcr5120_Spionazni_kamera_HD720P_H264_SPY_5120 5187. .Skrytá barevná minikamera s mikrofonem a HD záznamem na SD kartu. To vše skryto v pouzd?e jako popisova?-marker.
Výborný obraz a zvuk zaru?ují velmi dobré záb?ry všude tam, kde jen pot?ebujete.
Na rozdíl od jednodušších kamer je implementován kodek H264 pro zajišt?ní kvalitní nahrávky v HD rozlišení.
P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.

Technické parametry:
Senzor: CMOS 5Mpix
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: MOV, H.264, 1280x720, 30 snímk?/s
Záznam fotografií: JPG rozlišení max. 8Mpix 3200x2400
Záznamové medium: microSD karta 2-32GB
Integrovaný akumulátor Li-On 400mAh
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r: 116mm x 28mm x 12mm
Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, HDMI kabel

Nabídku SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1134 --- Pcs.:

Skrytá špionážní kamera / fotoaparát / MP3 p?ehráva? SPY CAM 5770

chcr5770.jpg0593_chcr5770_Skryta_spionazni_kamera_/_fotoaparat_/_MP3_prehravac_SPY_CAM_5770 5190. .Skrytá barevná minikamera se záznamem na SD kartu ve funk?ním MP3 p?ehráva?i. Možnost záznamu fotografií nebo plynulého videa, to vše ve vysokém rozlišení. Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žný MP3 p?ehráva?. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 640x480, 20 snímk?/s
Záznam fotografií: rozlišení 640x480
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta 2-8GB
Integrovaný akumulátor
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 22g

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, sluchátka

Nabídku SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0593 --- Pcs.:

Skrytá barevná špionážní kamera v brýlích brýle s kamerou SPY-CAM 5620

chcr5620.jpg0594_chcr5620_Skryta_kamera_v_brylich_SPY-CAM_5620 5200. .Skrytá barevná minikamera se záznamem na SD kartu ve slune?ních brýlích. Jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 720x480, 25 snímk?/s
Formát fotografie: JPG, 1280x960
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta 2-16GB
Integrovaný akumulátor 400mAh
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)

Obsah balení:: brýle s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, pevné pouzdro na brýle, ?istící had?ík

Nabídku SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0594 --- Pcs.:

Skrytá kamera v hodinkách, hodinky s kamerou 4GB pam?ti rozlišení 8Mpix, SPY-CAM 5670

chcr5670.jpg0596_chcr5670_Skryta_kamera_v_hodinkach_SPY-CAM_5670 521009.05.2013Skrytá barevná minikamera se záznamem ve funk?ních náramkových hodinkách. Jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát fotografie: JPG, 8MPix, 3264x2448
Formát záznamu videa: AVI, 1280x960, 25 snímk?/s
Audio záznam WAV, 192kbps
Záznamové medium: interní pam?? 4GB
Integrovaný LiPol akumulátor
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)

Obsah balení:: hodinky s kamerou a integrovaným akumulátorem v polstrovaném pouzd?e, USB kabel, CD s ovlada?i, návod

Nabídku SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
K DODANI CCA 09.05.2013
Item No.0596 --- Pcs.:

Skrytá špionážní kamera v zapalova?i SPY-CAM 5660

chcr5660.jpg0598_chcr5660_Skryta_kamera_v_zapalovaci_SPY-CAM_5660 5215. .Skrytá barevná minikamera se záznamem v imitaci zapalova?e se záznamem na mikro SD kartu. Jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 65 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 720x480, 30 snímk?/s
Formát fotografie: JPG, 1280x1024
Audio záznam
Režim trvalého nahrávání nebo aktivace hlukem >65dB
Záznamové medium: mikroSD 1-32GB (neníp?iložena)
Integrovaný LiPol akumulátor 220mAh, až 60 minut záznamu
P?ipojení: USB Mass storage (flashdisk)

Obsah balení:: kamera s integrovaným akumulátorem, USB kabel, CD s ovlada?i, návod

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0598 --- Pcs.:

Skrytá kamera v zapalova?i ZIPPO, 4GB pam?ti, HD rozlišení 1280x960, SPY-CAM 5662

chcr5662.jpg0599_chcr5662_Skryta_kamera_v_zapalovaci_SPY-CAM_5662 5218. .Skrytá barevná minikamera se záznamem v zapalova?i Zippo. Jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 1280x960, 30 snímk?/s
Formát fotografie: JPG, 1280x960
Audio záznam
Záznamové medium: interní pam?? 4GB, cca 80 minut záznamu
Integrovaný LiPol akumulátor
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Napájení: USB

Obsah balení::kamera v zapalova?i s integrovaným akumulátorem, USB kabel, návod
Item No.0599 --- Pcs.:

Skrytá mikrokamera se záznamem SPY-CAM 5680

chcr5680.jpg1123_chcr5680_Skryta_mikrokamera_se_zaznamem_SPY-CAM_5680 5225. .Nejmenší mikrokamera se záznamem, jakou jste vid?li.
Jednoduché operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku.
P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, možnost použití jako webkamera.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50 stup??
Formát záznamu videa: AVI, MJPEG, 640x480, 30 snímk?/s
Formát fotografie: JPG, 1600x1200
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta až 32GB
Integrovaný LiPol akumulátor (cca 20 minut záznamu)
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Napájení: USB

Obsah balení::kamera, USB kabel, CD s ovlada?i, poutko, návod

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1123 --- Pcs.:

Mini kamera 4GB s odposlechem v propisce - propiska s kamerou a záznamem SPY PEN DVR 5410 (rozlišení 640x480)

chws5400.jpg0883_chws5410_Mikrorekorder_PEN_DVR_5410 5230. .Velmi nenápadná barevná kamera s mikrofonem a rekordérem skrytá ve funk?ní propisce.
Kameru ve tvaru pera jednoduše skryjete do kapsy, získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. Velice jednoduché ovládání jedním tla?ítkem.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.
Ideální také pro záznam sportovních a jiných aktivit (modelá?i atd.)

Uhel záb?ru: 40 stup??
Video Format: AVI
Rozlišení záznamu 640x480, 30 sn/s
Audio záznam
Interní pam?? 4GB
Integrovaný akumulátor: 250mAh Lithium-ion, až 120 minut
Pero: funk?ní, vym?nitelná nápl?
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 45g
Rozm?r: 146 x 15mm

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, baleno v dárkové kazet?
Item No.0883 --- Pcs.:

Mini kamera s SD rekordérem 1280x960 v propisce - propiska s kamerou a záznamem SPY PEN DVR 5420

chws5420.jpg0900_chws5420_Mikrorekorder_PEN_DVR_5420 5240. .Velmi nenápadná barevná kamera s velmi vysokým rozlišením,s mikrofonem a rekordérem skrytá ve funk?ní propisce.
Kameru ve tvaru pera jednoduše skryjete do kapsy, získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. Velice jednoduché ovládání jedním tla?ítkem.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.

Uhel záb?ru: 40 stup??
Video Format: AVI
Rozlišení záznamu 1280x960; 30sn/s
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta až 8GB
Integrovaný Lithium-ion akumulátor
Pero: funk?ní, vym?nitelná nápl?
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, balenov dárkové kazet?

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0900 --- Pcs.:

MiniDV sportovní ak?ní kamera na kolo s SD rekordérem 720x480 ACTION CAMERA 5700 HR (klon MD80 SPORT X-Cam minikamera se záznamem 30sn/s)

chcr5700a.jpg0902_chcr5700_Minikamera_s_SD_rekorderem_CAMERA_5700 5250. .Barevná minikamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu, možnost zvukové aktivace nahrávání. Vzhledem k minimální hmotnosti, vysokému rozlišení obrazu a rychlosti snímkování je tato kamera velmi vhodná pro záznam sportovních a jiných aktivit (modelá?i apod.)
V souprav? najdete ?adu držák? pro snadné uchycení na od?v, kolo, stojánek na st?l, monitor apod. Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žnou webkameru. Velice jednoduché ovládání jedním tla?ítkem. P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete také pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 50°
Video Format záznamu: AVI (MJPEG)
Rozlišení záznamu 720x480, 30 snímk?/s
Obrazový záznam: trvalý nebo se zvukovou aktivací cca 60dB (nahrává pouze pokud je detekován hluk)
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta 2-16GB
Integrovaný akumulátor: 230mAh Lithium-ion
Dobíjení akumulátoru: p?es USB (z PC)
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 14,5g
Rozm?r: 56x21x20mm
Plastové pouzdro
Barva ?erná

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, sada držák?, poutko

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0902 --- Pcs.:

Minikamera kovová 640x480 sportovní s SD rekordérem MD80 ACTION CAMERA 5705HR (30sn/s)

chcr5705.jpg1121_chcr5705_Minikamera_s_SD_rekorderem_CAMERA_5705 5251. .Barevná minikamera v hliníkovém pouzd?e s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu, možnost zvukové aktivace nahrávání.
Vzhledem k odolnosti kovového krytu je tato kamera velmi vhodná pro záznam operativních složek i pro sportovní ú?elyt.
V souprav? najdete ?adu držák? pro snadné uchycení na od?v, kolo, stojánek na st?l, monitor apod., látkové pouzdro na kameru, silikonový kryt. Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žnou webkameru.
Režim aktivace zvukem.
Velice jednoduché ovládání jedním tla?ítkem. P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete také pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze (pokud není kamera vypnuta hlavním vypína?em).

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 65°
Video Format záznamu: AVI (MJPEG)
Rozlišení záznamu 640x480, 30 snímk?/s
Min. osv?tlení: 1 Lux
Automatické nastavení citlivosti
Obrazový záznam: trvalý nebo se zvukovou aktivací cca 60dB (nahrává pouze pokud je detekován hluk)
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta 2-16GB
Integrovaný akumulátor: 260mAh Lithium-ion
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 50g
Rozm?r: 55x20x18mm
Hliníkové pouzdro
Barva ?erná

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, sada držák?, silikonové pouzdro, látkový sá?ek, poutko

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1121 --- Pcs.:

Minikamera kovová s SD rekordérem originál AEE MD80 +2GB karta (kamera 5710AL-SPORT alias DCR-10 v kovovém pouzd?e MD-80 se záznamem 640x480 / 25sn/s)

chcr5710.jpg0295_chcr5710_Minikamera_s_SD_rekorderem_CAMERA_5710AL 5252. .Barevná minikamera MD80 (originál) v hliníkovém pouzd?e s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu, možnost zvukové aktivace nahrávání.
Vzhledem k odolnosti kovového krytu je tato kamera velmi vhodná pro záznam operativních složek i pro sportovní ú?ely.
V souprav? najdete ?adu držák? pro snadné uchycení na od?v, kolo, stojánek na st?l, monitor apod., látkové pouzdro na kameru, silikonový kryt. Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žnou webkameru.
Režim aktivace zvukem.
Velice jednoduché ovládání jedním tla?ítkem. P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete také pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 80°
VideoFormat záznamu: AVI (MJPEG)
Rozlišení záznamu 640x480, 25 snímk?/s
Min. osv?tlení: 1 Lux
Automatické nastavení citlivosti
Obrazový záznam: trvalý nebo se zvukovou aktivací cca 60dB (nahrává pouze pokud je detekován hluk)
Audio záznam
Záznamovémedium: microSD karta 2-16GB (karta 2GB v balení)
Integrovaný akumulátor: 260mAh Lithium-ion, cca 2 hodiny záznamu (250hodin pohotovosti v režimu aktivace zvukem)
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 50g
Rozm?r: 55x20x18mm
Hliníkové pouzdro
Barva ?erná

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, sada držák?, silikonové pouzdro, látkový sá?ek, poutko, microSD karta 2GB
Item No.0295 --- Pcs.:

Minikamera kovová SD rekordérem originál AEE MD90 +2GB karta (kamera 5711AL-SPORT alias DCR-11 v kovovém pouzd?e MD-90 se záznamem 640x480 / 30sn/s)

chcr5711.jpg0649_chcr5711_Minikamera_s_SD_rekorderem_CAMERA_5711AL 5253. .Barevná minikamera MD90 (na trhu též pod ozna?ením DCR-11) v hliníkovém pouzd?e s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu, možnost zvukové aktivace nahrávání.
Vzhledem k odolnosti kovového krytu je tato kamera velmi vhodná pro záznam operativních složek i pro sportovní ú?ely, originalita modelu MD80 zaru?uje spolehlivost a dlouhou životnost.
V souprav? najdete ?adu držák? pro snadné uchycení na od?v, kolo, stojánek na st?l, monitor apod., látkové pouzdro na kameru, silikonový kryt. Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žnou webkameru.
Režim aktivace zvukem.
Velice jednoduché ovládání jedním tla?ítkem. P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete také pracovat jakonap?. s USB klí?enkou.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 80°
Video Format záznamu: AVI (MJPEG)
Rozlišení záznamu 640x480, 30 snímk?/s
Min. osv?tlení: 1 Lux
Automatické nastavení citlivosti
Obrazový záznam: trvalý nebo se zvukovou aktivací cca 60dB (nahrává pouze pokud je detekován hluk)
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta 2-16GB (karta 2GB v balení)
Integrovaný akumulátor: 260mAh Lithium-ion, cca 1,5 hodiny záznamu (250hodin pohotovosti v režimu aktivace zvukem)
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 50g
Rozm?r: 55x20x18mm
Hliníkové pouzdro
Barva ?erná

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, sada držák?, silikonové pouzdro, látkový sá?ek, poutko, microSD karta 2GB
Item No.0649 --- Pcs.:

Minikamera s SD rekordérem originál AEE MD91 +2GB karta (kamera 5730-SPORT MD-91 se záznamem 640x480 / 30sn/s)

chcr5730.jpg0225_chcr5730_Minikamera_s_SD_rekorderem_CAMERA_5730_(MD91) 5254. .Inovovaný model oblíbených kamer známého výrobce AEE.
Barevná minikamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu, možnost zvukové aktivace nahrávání, po?izování fotografií.
Vzhledem k minimální hmotnosti je velmi vhodná pro sportovní ú?ely apod., originalita modelu zaru?uje spolehlivost a dlouhou životnost.
V souprav? najdete ?adu držák? pro snadné uchycení na od?v, kolo, helmu, suchý zip na ruku, látkové pouzdro na kameru, silikonový kryt. Kameru m?žete jednoduše použít jako b?žnou webkameru.
Režim aktivace zvukem.
Velice jednoduché ovládání jedním tla?ítkem. P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete také pracovat jako nap?. s USB klí?enkou.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.

Technické parametry:
Objektiv: PINHOLE, úhel záb?ru: 80°
Video Format záznamu: AVI (MJPEG)
Rozlišení záznamu 640x480, 30 snímk?/s
Fotografie: 1280x960
Min. osv?tlení: 1 Lux
Automatické nastavení citlivosti
Obrazový záznam: trvalý nebo se zvukovou aktivací cca 60dB (nahrává pouze pokud je detekován hluk)
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta 2-16GB (karta 2GB v balení)
Integrovaný akumulátor:260mAh Lithium-ion, cca 2,5 hodiny záznamu (250hodin pohotovosti v režimu aktivace zvukem)
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Hmotnost: 40g
Rozm?r: 50x29x20mm
Barva ?erná

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel, sada držák?, silikonové pouzdro, látkový sá?ek, poutka, microSD karta 2GB
Item No.0225 --- Pcs.:

Kamera sportovní ak?ní v LED svítiln?, držák na kolo, p?ísavka do auta, SPY-CAM 5650 svítilna s kamerou

chcr5650.jpg0597_chcr5650_Kamera_v_LED_svitilne_SPY-CAM_5650 525702.05.2013Skrytá barevná minikamera se záznamem na SD kartu ve funk?ní LED svítiln?. Jednoduše tak získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku. P?ipojení k PC je pomocí USB kabelu, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen.
V p?íslušenství držák na ?ídítka pro použití na kole nebo motorce

Technické parametry:
Objektiv: 2,8mm, úhel záb?ru: 70 stup??
Formát záznamu videa: AVI, 720x480, 30 snímk?/s
Formát fotografie: JPG, 1280x1024
Casové razítko v obrazu
Audio záznam
LED svítilna s 8LED diodami
Záznamové medium: mikroSD 1-32GB (není p?iložena)
Integrovaný LiPol akumulátor 800mAh (až 8 hodin svitu / 5 hodin záznamu / 2-3 hodiny záznamu s p?isvícením)
P?ipojení: USB Massstorage (flashdisk)
Nabíjení: USB
Velikost: 110 x 25,5mm

Obsah balení:: kamera ve svítiln?, držák na ?ídítka, USB kabel, návod

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
K DODANI CCA 02.05.2013
Item No.0597 --- Pcs.:

Dalekohled s kamerou - fotoaparátem (kamera v dalekohledu) se záznamem - 5630HR

chcr5630.jpg0899_chcr5630_Dalekohled_s_kamerou_-_fotoaparatem_(kamera_v_dalekohledu)_se_zaznamem_-_5630HR 5260. .Praktický, lehký optický dalekohled s integrovaným fotoaparátem a záznamem jednotlivých fotografií nebo sekvencí fotografií jako video. Jednoduše zaznamenáte i vzdálené objekty, ideální pro milovníky p?írody.
Technické parametry:
- Senzor: 300000 bod? CMOS
- Režim foto: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
- Nastavitelná komprese
- Sekven?ní snímání, samospouš?
- Záv?rka 1 - 1/10000
- Režim video: 320x240, 5-10 obr/s
- Formát: 24-bit JPEG/AVI
- Interní pam??: 8MB (až 274 obrázk?)
- Režim PC kamera
- LCD displej
- p?ipojení k PC: USB 1.1
- napájení 2 x 1,5V AAA baterie
- indikace slabé baterie
- USB kabel

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0899 --- Pcs.:

Sportovní ak?ní vod?odolná kamera na kolo a do auta se záznamem na SD kartu - CAM-5885

chcr5885.jpg0676_chcr5885_Kamera_na_kolo_CAM_5885 5265. .Barevná minikamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu a bohatou sadou držák?. Vhodná pro cyklistiku a jiné sporty i do auta jako palubní kamera. Kvalitní kompaktní hliníkové zat?sn?né vod?odolné pouzdro.
V souprav? najdete držáky pro uchycení na kolo, p?ísavku do auta i pásky pro p?ichycení na od?v nebo helmu.
Možnost nahrávání p?i p?ipojeném napájení (ve vozidle).
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.
Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Velice jednoduché ovládání. P?ipojení k PC je pomocí USB, s rekordérem m?žete také pracovat jako nap?. s USB klí?enkou. a kameru m?žete jednoduše použít také jako PC kameru.

Technické parametry:
Video Format záznamu: AVI, MJPEG
Rozlišení videozáznamu 720x480; 30 snímk?/s
Režim foto: 1280x1024
Audio záznam
Záznamové medium: SD karta až 16GB
Výstup: USB
Napájení: USB + Li akumulátor (cca 2h provozu)
P?ipojení k PC: USB Massstorage(flashdisk)
Rozm?r: 29x87mm

Obsah balení:: minikamera, USB kabel, sada držák?, popruh

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0676 --- Pcs.:

Sportovní outdoor ak?ní kamera na helmu se záznamem na SD kartu - 5810SPORT

chcr5810.jpg0905_chcr5810_Sportovni_akcni_kamera_na_helmu_-_5810SPORT 5270. .Barevná minikamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu, ur?ená pro p?ichycení na p?ilbu p?iloženým gumovým páskem. Kamera je vhodná nap?. pro záznam sportovních a podobných aktivit.
Velice jednoduché ovládání, indikace stavu na LCD displeji, Laser ukazovátko pro snadnou orientaci.
Kamera je v držáku oto?ná o 360 stup??.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.

Technické parametry:
Video Format záznamu: AVI
Rozlišení záznamu 640x480, 320x240, 30 snímk?/s
Audio záznam
Záznamové medium: SDHC karta až 32GB
Laser LED ukazovátko
Výstup: USB
Napájení: 2x1,5V AAA baterie
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r: 50x90mm

Obsah balení:: minikamera, USB kabel, držák, gumový popruh

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0905 --- Pcs.:

Barevná vod?odolná sportovní ak?ní kamera na kolo se záznamem na SD kartu - 5800SPORT (design Oregon ATC2K/ATC3K)

chcr5800.jpg0904_chcr5800_Barevna_sportovni_kamera_se_zaznamem_na_SD_kartu_-_5800_SPORT 5280. .Barevná minikamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu a bohatou sadou držák?. Vzhledem k minimální hmotnosti, vysokému rozlišení obrazu a zejména rychlosti snímkování 50 sn/s je tato kamera ur?ena pro záznam sportovních a jiných aktivit (modelá?i apod.). Zat?sn?né pouzdro umož?uje použití v nep?íznivých klimatických podmínkách sníh, déš?..)
V souprav? najdete ?adu držák? pro snadné uchycení na od?v, kolo, helmu apod.
Velice jednoduché ovládání, indikace stavu na LCD displeji.P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.

Technické parametry:
Video Format záznamu: AVI
Rozlišení záznamu 640x480, 320x240, 50 snímk?/s !!
Audio záznam
Vnit?ní pam??: 64MB
Záznamové medium: SD karta až 8GB
Doba záznamu: cca 120 minut (4GB SD karta)
Výstup: AV pro p?ipojení k TV, USB
Napájení: 2x1,5V AA baterie
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r: 40x110mm

Obsah balení:: minikamera, USB kabel, AV kabel, sada držák?, popruhy, pásky, silikonová vazelína

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0904 --- Pcs.:

Barevná vod?odolná sportovní ak?ní kamera na kolo a helmu se záznamem na SD kartu - 5820SPORT

chcr5820.jpg0962_chcr5820_Barevna_sportovni_kamera_se_zaznamem_na_SD_kartu_-_5820_SPORT 5283. .Barevná minikamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu a bohatou sadou držák?. Vhodná pro cyklistiku a jiné sporty. Zat?sn?né pouzdro umož?uje použití v nep?íznivých klimatických podmínkách sníh, déš?..)
V souprav? najdete ?adu držák? pro snadné uchycení na od?v, kolo, helmu apod.
Velice jednoduché ovládání. P?ipojení k PC je pomocí USB, s rekordérem m?žete také pracovat jako nap?. s USB klí?enkou. a kameru m?žete jednoduše použít také jako PC kameru.

Technické parametry:
Video Format záznamu: AVI, MJPEG
Rozlišení záznamu 640x480, 320x240; 30 snímk?/s
Audio záznam
Vnit?ní pam??: 64MB
Záznamové medium: SD karta až 8GB
Doba záznamu: cca 120 minut (4GB SD karta)
Výstup: AV pro p?ipojení k TV, USB
Napájení: akumulátor 380mAh (cca 1,5 h. provozu)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r: 31x100mm

Obsah balení:: minikamera, USB kabel, AV kabel, sada držák?, popruhy, pásky, silikonová vazelína

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0962 --- Pcs.:

Barevná outdoor vodot?sná sportovní ak?ní kamera na kolo se záznamem na SD kartu - 5830SPORT

chcr5830.jpg0906_chcr5830_Sportovni_akcni_kamera_5830_SPORT 5290. .Barevná minikamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu. V sad? držák pro montáž na ?ídítka, v držáku jsou oka pro možnost p?ipevn?ní nap?. popruhem na helmu.. Vzhledem k minimální hmotnosti a vysokému rozlišení obrazu je tato kameraur?ena pro záznam sportovních a jiných aktivit (modelá?i apod.). Zat?sn?né pouzdro umož?uje použití i pod vodou až do hloubky 3m.
Velice jednoduché ovládání, p?isvícení IR LED diodami, p?ipojení k PC pomocí USB konektoru.
Možnost nastavení data a?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.

Technické parametry:
Objektiv 72 stup??
Video Format záznamu: AVI
Rozlišení záznamu 640x480, 30 snímk?/s
Režim foto: JPG, 1600x1200 bod?
Audio záznam
Záznamové medium: microSD karta až 16GB
Výstup: AV pro p?ipojení k TV, USB
Napájení: 1x lithiová baterie 3,7V/270mAh(v balení jsou 2ks baterie)
Spot?eba: cca 150mAh, cca 70 minut nahrávání
Vodot?snost: max. 3m hloubka
Provozní teploty: -10 - 60C
Rozm?r: 82x42x35mm
Váha: 48g

Obsah balení:: minikamera, USB kabel, USB redukce, držák, 2x LI akumulátor

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0906 --- Pcs.:

Potáp??ské brýle s kamerou 4GB- podvodní fotoaparát -5840D

chcr5840.jpg0589_chcr5840_Potapecske_bryle_s_kamerou_-_5840D 5295. .Potáp??ské brýle s barevnou kamerou a integrovanou pam?tí 4GB. Ideální dárek pro každého milovníka šnorchlování.
Kamera s vysokým rozlišením umož?uje záznam fotografií nebo plyunulého videa.
Jednoduché ovládání magnetickým prstýnkem, prstýnek navle?ete na prst a p?iložením k brýlím aktivujete nahrávání.
P?ipojení k po?íta?i p?es USB rozhraní, p?es USB kabel je kamera také napájena.

Technické parametry:
Cip: 2.0M / 1Lux
Objektiv: sklen?ný, 7 stup??
Video Format záznamu: AVI
Rozlišení záznamu 1280x960, 30 snímk?/s
Režim foto: JPG, 1280x960 bod?
Záznamové medium: integrovaná pam?? 4GB
Výstup: USB
Napájení: 1x lithiová baterie 3,7V/360mAh, cca 2 hodiny nahrávání
Doba nabíjení: cca 2 hodinySpot?eba: cca 150mAh, cca 70 minut nahrávání
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Vodot?snost: max. 30m hloubka
Provozní teploty: -10 - 50C

Balení: brýle s kamerou, šnorchl, 2x magnetický prstýnek, USB kabel, sí?ový napaje?
Item No.0589 --- Pcs.:

Outdoor vodot?sná sportovní Diving 30m kamera na kolo se záznamem 4GB - 5850SPORT

chcr5850.jpg0296_chcr5850_Sportovni_akcni_kamera_5850_SPORT 5296. .Barevná vodot?sná kamera s LED p?isvícením a se záznamem do interní pam?ti 4GB. V sad? držák pro montáž na ?ídítka, pásek pro p?ipevn?ní na ruku, poutko pro zav?šení. Vzhledem k minimální hmotnosti a vysokému rozlišení obrazu je tato kamera ur?enapro záznam sportovních a jiných aktivit. Ideální na ko,lo, jachting, surfing, šnorchlování apod. Zat?sn?né pouzdro umož?uje použití i pod vodou až do hloubky 30m.
Velice jednoduché ovládání, p?isvícení LED, p?ipojení k PC pomocí USB konektoru.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.

Technické parametry:
Objektiv 52 stup??
Video Format záznamu: AVI, cca 30MB/minuta
Rozlišení záznamu 640x480, 30 snímk?/s
Záznamové medium: interní pam?? 4GB
P?isvícení: LED 1W
Výstup: USB
Napájení: LiOn akumulátor až 6 hodin
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Provozní teploty: -10 - 50C
Rozm?r: 119x38x46mm
Váha: 133g
Krytí IP68, vodot?snost do 30m

Obsah balení:: minikamera, USB kabel, držák na kolo, pásek na ruku
Item No.0296 --- Pcs.:

Sportovní vodot?sná FULL HD kamera outdoor na kolo - 5855SPORT

chcr5855.jpg1132_chcr5855_Sportovni_vodotesna_FULL_HD_kamera_5855SPORT 5296. .Barevná vodot?sná kamera s LED p?isvícením a laserovým zam??ova?em. V sad? držák pro montáž na ?ídítka, a kloubový samolepící držák.
Vzhledem k odolnosti a FULL HD rozlišení obrazu je tato kamera ur?ena pro záznam sportovních a jiných aktivit. Ideální na ko,lo, jachting, surfing, šnorchlování apod.
Kompaktní zat?sn?né pouzdro umož?uje použití i pod vodou až do hloubky 20m.
Možnost nastavení snímkové rychlosti až 60sn/s pro záznam rychlých scén.
Velice jednoduché ovládání, integrovaný LCD pro snadné nastavení a prohlížení po?ízených záznam?.
P?isvícení LED, p?ipojení k PC pomocí USB konektoru.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.

Technické parametry:
Senzor: 5Mpix; CMOS 1/2,5"
DSP: Ambarella
Video záznam: MOV (kodek H.264)
Rozlišení videozáznamu
-1920x1080 / 30FPS
-1440x1080 / 30FPS
-1280x720 / 30FPS
-848x480 / 60FPS
Rozlišení fotografií (režim FOTO): 12M/8M/5M
Objektiv F/2.8, f=3.53
Uhel záb?ru: 140°(85° v rozlišení 1080p)
Integrovaný reproduktor pro zvukové potvrzení voleb
P?isvícení: 2x LED, vypínatelné, možnost použít jako svítilna (režim blikání pro LED svítilnu na kolo)
Ukazovátko: laser-vypínatelné
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB
Výstup: HDMI pro p?ipojení k TV, USB
LCD displej: 1,5" TFT, 480x240 bod?
Nastavení parametr? na OSD displeji
Casové razítko v obraze: ANO
Režim nahrávání ve smy?ce (p?emazávání starých záznam?)
Casosb?rné snímky s periodou 2s-60s
Napájení: Li akumulátor 3,7V (cca 3h nahrávání)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
p?ipojení k TV: HDMI, AV výstup
Rozm?r bez držáku: 105 x 58 x 62 mm
Hmotnost 133g (v?etn? baterie)
Krytí IP68 - vodot?sné provedení do 20m

Obsah balení:: kamera, držák na kolo, kloubový samolepící držák, USB kabel, AV kabel, sí?ový napaje?, návod

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1132 --- Pcs.:

Sportovní kamera vod?odolná na kolo Wolf Eye 1080p

chcr5860l.jpg1191_chcr5860l_Sportovni_HD_kamera_vodeodolna_na_kolo_Wolf_Eye 5297. .Barevná sportovní kamera s 1080p rozlišením a záznamem ve vysoké kvalit? (H.264 kodek) na SD kartu. Režim fotografie ve vysokém rozlišení 2592x1944 bod?.
V?etn? dálkového ovlada?e !

Kamera ur?ena pro záznam sportovních a jiných aktivit (cyklistika, lyžování, paragliding, motokros, automobilové závody atd.).
Odolné, pogumované a zat?sn?né pouzdro s krytím IPx6 umož?uje použití v nep?íznivých klimatických podmínkách (sníh, déš?..)

Bohatá sada držák? pro uchycení na kolo (motorku, rogalo..), elastický pás na od?v, na p?ilbu atd. Kamera je osazena standardním stativovým závitem, takže je možné jí p?ipevnit i na jiné držáky (p?ísavka na sklo a pod.).
Hlava kamery je navíc oto?ná o 90°, kameru tak m?žete umístit jak na stojato tak naplocho, obraz lze navíc p?ípadn? oto?it o 180°.

Uložené záznamy lze p?ehrávat na vestav?ném LCD monitoru, p?ípadn? m?žete kameru p?ipojit k externímu za?ízení p?es HDMI výstup.
P?ipojení k PC je p?es USB rozhraní.

Podrobný ?eský návod je u produkt? Hütermann samoz?ejmostí

Technické parametry:
Senzor: 1/2,5" (4:3) 5Mpix
Video záznam: AVI (kodek H.264)
Rozlišení videozáznamu
-1440x1080 / 15FPS
-1280x720 / 30FPS
-848x480 / 30FPS
-640x480 / 30FPS
Rozlišení fotografií (režim FOTO): 2592x1944
Objektiv F=1/1.4, f=4.3
Uhel záb?ru: 85°
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB
Výstup: HDMI pro p?ipojení k TV, USB
LCD displej: 1,5" TFT, 480x240 bod?
Nastavení parametr? na OSD displeji
Casové razítko v obraze: ANO
Režim nahrávání ve smy?ce (p?emazávání starých záznam?)
Napájení: Li akumulátor 3,7V / 1300mAh (cca 3,5h nahrávání v rozlišení HD720p, cca 3h nahrávání v rozlišení HD1080p)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 116x 34 x 53 mm
Hmotnost 133g (v?etn? baterie)
Krytí IPx6 - vod?odolné provedení

Obsah balení:: kamera, dálkový ovlada?, sada držák?, USB kabel, HDMI kabel, autonabíje?ka, sí?ový napaje?, akumulátor, návod

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1191 --- Pcs.:

Sportovní FULL HD 1080p kamera HD-119 vod?odolná na kolo Eagle Eye Extreme 5860-SPORT (klon DRIFT HD170) + aku zdarma

chcr5860.jpg0644_chcr5860_Sportovni_FULL_HD_kamera_5860_SPORT 5298. .Výkonná barevná sportovní kamera s FULL HD 1080p rozlišením a záznamem ve vysoké kvalit? (H.264 kodek) na SD kartu. Alternativa ke kame?e Drift HD170.
Režim fotografie ve vysokém rozlišení až 3264x2448 bod?. Možnost nastavení snímkové rychlosti až60sn/s pro záznam rychlých scén.

Kamera ur?ena pro záznam sportovních a jiných aktivit (cyklistika, lyžování, paragliding, motokros, automobilové závody atd.).
Odolné, pogumované a zat?sn?né pouzdro s krytím IPx6 umož?uje použití v nep?íznivýchklimatických podmínkách (sníh, déš?..)

Bohatá sada držák? pro uchycení na kolo (motorku, rogalo..), elastický pás na od?v, na p?ilbu atd. Kamera je osazena standardním stativovým závitem, takže je možné jí p?ipevnit i na jiné držáky (p?ísavka nasklo a pod.).
Hlava kamery je navíc oto?ná o 90°, kameru tak m?žete umístit jak na stojato tak naplocho, obraz lze navíc p?ípadn? oto?it o 180°.

Uložené záznamy lze p?ehrávat na vestav?ném LCD monitoru, p?ípadn? m?žete kameru p?ipojit k externímu za?ízení p?es HDMI výstup.
P?ipojení k PC je p?es USB rozhraní. V sad? je dodáván náhradní akumulátor, celkem tedy dostanete 2ks akumulátor?!

Podrobný ?eský návod je u produkt? Hütermann samoz?ejmostí

Technické parametry:
Senzor: 5Mpix
Video záznam: MOV (kodek H.264)
Rozlišení videozáznamu
-1920x1080 / 30FPS
-1280x720 / 30FPS
-848x480 / 60FPS
-640x480 / 30FPS
Rozlišení fotografií (režim FOTO): 2592x1944
Objektiv F=1/1.4, f=4.3
Uhel záb?ru: 85°
Voliteln? audio záznam (nahrávání Audio+Video nebo jen Video)
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB
Výstup: HDMI pro p?ipojení k TV, USB
LCD displej: 1,5" TFT, 480x240 bod?
Nastavení parametr? na OSD displeji
Casové razítko v obraze: ANO
Režim nahrávání ve smy?ce (p?emazávání starých záznam?)
Napájení: Li akumulátor 3,7V / 1300mAh (cca 3,5h nahrávání v rozlišení HD720p, cca 3h nahrávání v rozlišení FULL HD 1080p)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 116 x 33 x 52 mm
Hmotnost 133g (v?etn? baterie)
Krytí IPx6 - vod?odolné provedení

Obsah balení:: kamera, dálkový ovlada?, sada držák?, USB kabel, HDMI kabel, autonabíje?ka, sí?ový napaje?, 2x akumulátor, návod

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0644 --- Pcs.:

Sportovní FULL HD kamera vodot?sná H.264 1920x1080p - 5870 SPORTMASTER

chcr5870.jpg0656_chcr5870_FULL_HD_kamera_5870HD 5299. .NOVINKA !!
Výkonná barevná sportovní vodot?sná kamera malé velikosti s FULL HD 1080p rozlišením, záznamem ve vysoké kvalit? (H.264 kodek) a vysokou výdrží na jedno nabití.
Velmi vyda?ený konkurent kamer Contour HD nebo GoPro Hero s integrovaným LCD displejem.
Nahrává v profi kvalit? s rozlišením 1080p, 720p, WVGA, rychlostí 30 sn/s (60 sn/s pro WVGA).
Režim fotografie v rozlišení až 2592x1944 bod?. Možnost nastavení snímkové rychlosti až 60sn/s pro záznam rychlých scén.
Extrémní úhel záb?ru 150° pro zachycení celé scény.

Kamera ur?ena pro záznam sportovních a jiných aktivit (cyklistika, lyžování, paragliding, motokros, automobilové závody atd.).
Velmi vhodná také pro pot?eby policie a jiných bezpe?nostních složek jak do auta tak pro poch?zkovou službu.
Bohatá sada držák? pro uchycení na kolo (motorku..), na od?v, na p?ilbu atd. Standardní stativový závit pro p?ipevn?ní dalších držák? (na sklo atd.)

Uložené záznamy lze p?ehrávat na vestav?ném LCD monitoru, p?ípadn? m?žetekameru p?ipojit k externímu za?ízení p?es HDMI výstup.
P?ipojení k PC je p?es USB rozhraní.

Technické parametry:
Senzor: 5Mpix
Video záznam: MOV (kodek H.264/MPEG-4)
Rozlišení videozáznamu
- 1080p = 1920x1080 / 30FPS
- 720p = 1280x720 / 30FPS
- WVGA = 848x480 / 60FPS
- QVGA = 320x240 / 30FPS
Rozlišení fotografií (režim FOTO): JPEG
- 3.0 Mega (2048 x 1536)
- 5.0 Mega (2560 x 1920)
- 8.0 Mega (3200 x 2400)
Uhel záb?ru: 150° pro 720p a nižší, 120° pro 1080p
Zoom: 3x digitální (není funk?ní ve FULL HD rozlišení)
Audio záznam
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB
Výstup: HDMI pro p?ipojení k TV, AV výstup, USB 2.0
LCD displej: 1,5" TFT, 480x240 bod?
Nastavení parametr? na OSD displeji
Casové razítko v obraze: ANO
Napájení: Li akumulátor 3,7V / 1100mAh (cca 2,5h nahrávání)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 66 x 44 x 42 mm
Hmotnost 80g (v?etn? baterie)
Vodot?sné pouzdro IP68

Obsah balení:: kamera, sada držák? a pásk?, USB kabel, AV kabel, sí?ový napaje?, látkové pouzdro, vodot?sné pouzdro

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0656 --- Pcs.:

Sportovní FULL HD 1080p kamera univerzální bike vodot?sná 170 stupnu H.264 se záznamem 1920x1080p - 5875HD ExtremeCam

chcr5875.jpg0655_chcr5875_Sportovni_FULL_HD_1080p_kamera_5875HD_ExtremeCam 5301. .Výkonná barevná univerzální kamera s FULL HD 1080p rozlišením, záznamem ve vysoké kvalit? (H.264 kodek) a vysokou výdrží na jedno nabití.
Velmi vyda?ený konkurent kamer Contour HD nebo GoPro Hero.
Nahrává v profi kvalit? s rozlišením 1080p, 720p, WVGA, rychlostí 30 sn/s (60 sn/s pro 720p).
Režim fotografie v rozlišení až 12Mpix. Možnost nastavení snímkové rychlosti až 60sn/s pro záznam rychlých scén.
Extrémní úhel záb?ru 170° pro zachycení celé scény.
Odolné a zat?sn?né pouzdro s krytím IPx6 umož?uje použití v nep?íznivých klimatických podmínkách (sníh, déš?..) a ve vod?.

Kamera ur?ena pro záznam sportovních a jiných aktivit (cyklistika, lyžování, paragliding, motokros, automobilové závody atd.).
Velmi vhodná také pro pot?eby policie a jiných bezpe?nostních složek jak do auta tak pro poch?zkovou službu.
Bohatá sada držák? pro uchycení na kolo (motorku..), na sklo vozidla, na od?v, na p?ilbu atd.

Uložené záznamy lze p?ehrávat na vestav?ném LCD monitoru, p?ípadn? m?žete kameru p?ipojit k externímu za?ízení p?es HDMI výstup.
P?ipojení k PC je p?es USB rozhraní.


Technické parametry:
Senzor: 5Mpix
Video záznam: MOV (kodek H.264/MPEG-4)
Rozlišení videozáznamu
1920x1080@30FPS, 3.6GB/hod
1920x1080@25FPS,3.5GB/hod
1280x720@60FPS, 4.0GB/hod
1280x720@50FPS,3.6GB/hod
1280x720@30FPS, 2.5GB/hod
1280x720@25FPS,2.4GB/hod
848x480@60FPS, 3.2GB/hod
848x480@30FPS, 2GB/hod
Rozlišení fotografií (režim FOTO): JPEG
- 5.0 Mega (2594 x 1944)
- 8.0 Mega (3200 x 2400)
- 12.0 Mega (4000 x 3000)
Uhel záb?ru: 170° (pro 720p, 142° pro 1080p)
Audio záznam
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB
Výstup: HDMI pro p?ipojení k TV, USB 2.0
LCD displej: 1,5" TFT, 480x240 bod?
Nastavení parametr? na OSD displeji
Casové razítko v obraze: ANO
Režim nahrávání ve smy?ce (p?emazávání starých záznam?)
Napájení: Li akumulátor 3,7V / 1800mAh (cca 2,5h nahrávání)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Vodot?sné provedení do 1m
Rozm?r bez držáku: 111 x 61 x 50 mm
Hmotnost 195g (v?etn? baterie)

Obsah balení:: kamera, sada držák? ( p?ísavka na sklo, držák na kolo, držák na helmu, elastický pás atd.), USB kabel, HDMI kabel, AV kabel, sí?ový napaje?, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0655 --- Pcs.:

Sportovní FULL HD 1080p kamera univerzální operativní H.264 se záznamem 1920x1080p - 668HD

chcr668hd.jpg1196_chcr668hd_Kamera_operativni_668HD 5302. .Univerzální barevná kamera s FULL HD 1080p rozlišením a záznamem ve vysoké kvalit? (H.264 kodek).
Nahrává v profi kvalit? s rozlišením 1080p, 720p, WVGA nebo VGA.
Režim fotografie v rozlišení až 12Mpix. Možnost nastavení snímkové rychlosti až 60sn/s pro záznam rychlých scén v rozlišení WVGA.
Velký úhel záb?ru 120° pro zachycení celé scény.

Kamera ur?ena pro záznam sportovních a jiných aktivit, velmi vhodná také pro pot?eby policie a jiných bezpe?nostních složek jak do auta tak pro poch?zkovou službu.
Sada držák? pro uchycení na kolo (motorku..), na sklo vozidla, na od?v.

Uložené záznamy lze p?ehrávat na vestav?ném LCD monitoru, p?ípadn? m?žete kameru p?ipojit k externímu za?ízení p?es HDMI výstup.
P?ipojení k PC je p?es USB rozhraní.


Technické parametry:
Senzor: 5Mpix 1/3,2"
Video záznam: MOV (kodek H.264/MPEG-4)
Rozlišení videozáznamu
1920x1080@10FPS,
1280x720@30FPS
848x480@60FPS
640x480@30FPS
Rozlišení fotografií (režim FOTO): JPEG, 3/5/8/12Mpix
Blesk
Uhel záb?ru: 120°
Audio záznam
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB
Výstup: HDMI v1.3A pro p?ipojení k TV, USB 2.0
LCD displej: 1,5" TFT
Nastavení parametr? na OSD displeji
Casové razítko v obraze: ANO
Režim nahrávání ve smy?ce (p?emazávání starých záznam?)
Automatické spušt?ní p?i p?ipojení napájení pro provoz ve vozidle
Zpožd?né vypnutí po odpojení napájení
Detekce pohybu Zap/Vyp
Nastavení vyvážení bílé
Napájení: Li akumulátor 3,7V / 900mAh
P?ipojení k PC: USBMassstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 108 x 46 x 13 mm
Hmotnost 88g (v?etn? baterie)

Obsah balení:: kamera, sada držák? ( p?ísavka na sklo, držák na kolo, elastický pás na rukáv), USB kabel, HDMI kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1196 --- Pcs.:

Digitální SD mikrorekordér s kamerou SPY PEN 5300

chws5300.jpg0887_chws5300_Digitalni_SD_mikrorekorder_s_kamerou_SPY_PEN_5300 5310. .Digitální rekordér s integrovanou mikrokamerou a záznamem na MicroSD kartu, v pouzd?e o rozm?rech 117x30x16mm.
Kameru ve tvaru pera jednoduše skryjete do kapsy, získáte operativní mobilní za?ízení se záznamem obrazu i zvuku.
Kapacita vestav?ného akumulátoru je na cca 3 hodiny záznamu.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér rovn?ž dobíjen. S rekordérem m?žete pracovat jako nap?. s USB klí?enkou, záznamy jsou ukládány ve formátu 3GP, pro p?ehrávání lze použít nap?. voln? dostupný p?ehráva? QuickTime.

Uhel záb?ru: 65 stup??, 1.3 megapixelu
Video Format: AVI, 30 sn/s
Rozlišení záznamu 640*480 (HIGH) nebo 320*240 (LOW)
Velikost souboru: cca 40MB/minuta(HIGH), cca 10MB/minuta(LOW)
Audio záznam
Podporuje Micro SD Card Support: 256MB až 2GB (až cca 3 hodiny záznamu)
Integrovaný akumulátor: 390MAH Lithium-ion, až 1.2 hodiny provozu
Spot?eba: 240mA
Hmotnost: 35g

Obsah balení:: rekordér s kamerou a integrovaným akumulátorem, USB kabel
Item No.0887 --- Pcs.:

Externí Li-ion baterie - akumulátor 2500mAh pro kamery

chcrbat01.jpg0647_chcrbat01_Externi_Li-ion_baterie_2500mAh_pro_kamery 5314. .Externí Li-ion akumulátor 2500mAh ke sportovním kamerám apod.
Akumulátor je osazen miniUSB konektorem, p?iloženým kabelem jednoduše p?ipojíte ke kame?e napájené p?es miniUSB.
Integrovaná kapesní svítilna.
Indikace stavu akumulátoru LED diodou.
Vakumulátoru je integrována ?ada ochran (p?ebití, vybití, proudová ochrana)
Obsah balení: akumulátor kabel miniUSB-USB, kabel miniUSB-miniUSB, látkový sá?ek, suché zipy, poutko
Nap?tí: 5V
Item No.0647 --- Pcs.:

Sportovní ak?ní operativní palubní kamera do auta -?erná sk?í?ka se záznamem - HDVR5880

chcr5880.jpg0805_chcr5880_Barevna_kamera_se_zaznamem_na_SD_kartu_HC-5880 5320. .Barevná minikamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu. Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce)nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání, indikace stavu LED diodami. P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI
Rozlišení záznamu 720x480, 30 snímk?/s !!
Režim foto: 1280x1024
Uhel záb?ru: 50°
Audio záznam
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 16GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Napájení: 5V
Interní akumulátor: Li-on
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 88x27mm

Obsah balení:: kamera, držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0805 --- Pcs.:

Kamera do auta s LCD onboard ?erná sk?í?ka se záznamem HDVR5933

chcr5933.jpg1192_chcr5933_Kamera_do_auta_s_LCD_onboard_cerna_skrinka_se_zaznamem_HDVR5933 5335. .Základní model kamery do auta s výklopným LCD displejem, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena AV výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI,MJPEG, sekvence volitelné délky 1,2, 3, 5, 10 nebo 15 minut
Rozlišení záznamu VGA 640x480
Rychlost: 30sn/s
Foto: JPEG
Uhel záb?ru: 60°
No?ní režim - IR p?isvícení pro no?ní vid?ní
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Korekce expozice
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný LCD displej 2,5"
Výstup: USB, AV
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 890mAh
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 110x62x30 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1192 --- Pcs.:

Kamera do auta s LCD onboard ?erná sk?í?ka se záznamem HDVR5934 (HD560)

chcr5933.jpg1195_chcr5934_Barevna_operativni_HD_kamera_HDVR5934 533704.05.2013HD kamera do auta s výklopným LCD displejem, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena AV výstupem).
Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI,MJPEG, sekvence volitelné délky 2, 5, 10 nebo 15 minut
Rozlišení záznamu 1280x720, 720x480, 640x480
Rychlost: 30sn/s
Foto: JPEG
Uhel záb?ru: 120°
Zoom: 4x digitální
No?ní režim - IR p?isvícení pro no?ní vid?ní
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný LCD displej 2,5"
Výstup: USB, AV
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 500mAh
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 110x62x30 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
K DODANI CCA 04.05.2013
Item No.1195 --- Pcs.:

Palubní kamera do auta s LCD onboard ?erná sk?í?ka 1280x960 se záznamem HDVR5932HR

chcr5950.jpg1197_chcr5932_Barevna_operativni_HD_kamera_HDVR5932HR 5338. .Barevná kamera s velmi vysokým rozlišením 1280x960, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Vhodná zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovanémvýklopném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena AV výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI,MJPEG, sekvence volitelné délky 1,3, 5, 10 nebo 15 minut
Rozlišení záznamu SXGA 1280x960, VGA 640x480, QVGA 320x240
Rychlost: 30sn/s
Foto: JPEG, 4000x3000 max
Uhel záb?ru: 60°
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Korekce expozice, vyvážení bílé
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný LCD displej 2,5"
Výstup: USB, AV
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 100x62x22 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1197 --- Pcs.:

Palubní kamera do auta s LCD onboard ?erná sk?í?ka HD 202 1280x960 se záznamem HDVR5935HR

chcr5935.jpg0622_chcr5935_Barevna_operativni_HD_kamera_HDVR5935HR 5339. .Barevná kamera s velmi vysokým rozlišením 1280x960, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Nové provedení s IR p?isvícením a pogumovaným povrchem.
Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událostanalyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena AV výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
P?ipojení k PC je pomocí USBkonektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI,MJPEG, sekvence volitelné délky 3, 5, 10 nebo 15 minut
Rozlišení záznamu HD 1280x720, D1 720x480, VGA 640x480, QVGA 320x240
Rychlost: 30sn/s
Foto: JPEG, 4000x3000 max
Uhel záb?ru: 120°
No?ní režim - IR p?isvícení pro no?ní vid?ní
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Korekce expozice, vyvážení bílé, no?ní režim
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný LCD displej 2,5"
Výstup: USB, AV
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 500mAh (cca 2h záznamu)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 100x62x22 mm

Obsah balení:: kamera, kloubovýdržák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0622 --- Pcs.:

Kamera do auta s LCD onboard FULL HD ?erná sk?í?ka se záznamem HDVR5937 COMPACT

chcr5937.jpg1113_chcr5937_Barevna_operativni_FULL_HD_kamera_HDVR5937 5340. .Kompaktní FULL HD kamera do auta s displejem, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Malý rozm?r kamery bez pohyblivých ?ástí, navíc s velmi vysokým rozlišením a G-senzorem.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném displeji nebo v po?íta?i.
Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
V kame?e je osazen G-senzor pro detekci nárazu, p?i prudkém bržd?ní nebo zrychlení se aktuální záznam ozna?í proti p?epsání.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI,MJPEG, sekvence volitelné délky 2, 3 nebo 5 minut
Rozlišení záznamu 1920x1080, 1440x1080, 1280x720,848x480, 640x480, 320x240
Rychlost: 30sn/s (25 sn/s v rozlišení FULL HD)
Foto: JPEG, max 12Mpix
Uhel záb?ru: 120°
Zoom: 4x digitální
Nastavení korekce expozice (EV)
No?ní režim - IR p?isvícení pro no?ní vid?ní
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
G-senzor pro detekci nárazu a ozna?ení souboru proti p?epsání
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Integrovaný LCD displej 1,5"
Výstup: USB
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 500mAh
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 65x50x40mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1113 --- Pcs.:

Kamera do auta on board operativní HD palubní ?erná sk?í?ka 1280x720 BlackBox se záznamem a LCD displejem Hutermann HDVR5931HR

chcr5931.jpg0618_chcr5931_Palubni_kamera_s_LCD_displejem_HDVR5931HR 5341. .Barevná minikamera s velmi vysokým rozlišením 720p, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
P?isvícení LED diodami pro no?ní vid?ní.
Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena AV výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSDdispleji.
Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.
Záznam se spustí automaticky po nastartování,po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Na kameru v této cenové relaci poskytuje velmi dobrý obraz, info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI
Rozlišení záznamu WXGA 1280x720, VGA 640x480
Rychlost: 30sn/s
Foto: 5Mpix / 2560x1920 max.
Uhel záb?ru: 90°
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB (1 minuta v rozilšení 1280x720 = cca 45MB) , není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný LCD displej 2,5"
Výstup: USB, AV
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 105x72x26 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, AV kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0618 --- Pcs.:

Sportovní operativní palubní kamera do auta on board ?erná sk?í?ka se záznamem - HDVR5900

chcr5900.jpg0807_chcr5900_Barevna_kamera_se_zaznamem_na_SD_kartu_HC-5900 5343. .Barevná minikamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku na SD kartu. Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?. Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání, indikace stavu LED diodami. Kamera je vybavena A/V výstupem, uložený záznam lze tedy p?ehrávat na televizoru, monitoru nebo jiném za?ízení s videovstupem (GPS navigace apod.).
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Možnost nastavenídata a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI
Rozlišení záznamu 640x480, 30 snímk?/s !!
IR p?isvícení LED diodami
Audio záznam
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB (cca 12hodin záznamu),není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Výstup: AV pro p?ipojení k TV, USB
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 800mAh
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 60x78x26mm

Obsah balení:: kamera, držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, AV kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0807 --- Pcs.:

Operativní HD 720p palubní kamera do auta on board H-264 ?erná sk?í?ka se záznamem a LCD displejem- Hutermann HDVR5950HR

chcr5930.jpg0806_chcr5950_Barevna_sportovni/operativni_HD_kamera_HDVR5950HR 5345. .Barevná minikamera s velmi vysokým rozlišením HD720p FULL, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Oproti jednodušším model?m je zde implementován moderní kodek H-264, který zajiš?uje výbornou kvalitu záznamu.
Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením,p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena HDMI výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: kodek H.264, sekvence volitelné délky 2, 5, nebo 15 minut
Rozlišení záznamu 1280x720 (native), WVGA 848x480, VGA 640x480
Foto: JPEG, 1280x960
Rychlost: volitelná 10 sn/s, 20 sn/s, 30sn/s
Uhel záb?ru: 130°
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Infrap?isvícení pro no?ní vid?ní
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný LCD displej 2,5"
Výstup: USB, HDMI
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 800mAh (cca 3,5h záznamu)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 100x62x22 mm

Obsahbalení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0806 --- Pcs.:

Operativní CarCam HD DVR HD960 palubní kamera do auta on board ?erná sk?í?ka se záznamem a LCD displejem- HDVR5951HR

chcr5951.jpg1116_chcr5951_Barevna_sportovni/operativni_HD_kamera_HDVR5951HR 5345. .Barevná kamera s vysokým rozlišením 1280x960, mikrofonem, oto?ným displejem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
P?isvícení LED diodami pro no?ní vid?ní.
Vhodná pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném a oto?ném displeji.
Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
Oto?ná kamera v kloubu, oto?ný a výklopný displej.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdetetaké na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI (MJPEG), sekvence volitelné délky 2, 5, nebo 15 minut, p?ípadn? bez p?erušení
Rozlišení záznamu 1280x960, 720x480, 640x480; 25 sn/s
Foto mód: JPG
Uhel záb?ru: 140°, kamera oto?ná v kloubu o 180°
Vestav?né p?isvícení
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný a oto?ný LCD displej 2"
Výstup: USB
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 100x52x22 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerovésystémy - P?íslušenství
Item No.1116 --- Pcs.:

Car DVR 1080 palubní kamera CarCam HDVR 5952L do auta

chcr5952l.jpg1193_chcr5952l_Barevna_sportovni/operativni_HD_kamera_HDVR5952L 5345. .Barevná kamera s FULL HD rozlišením 1920x1080, mikrofonem, oto?ným displejem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
P?isvícení LED diodami pro no?ní vid?ní.
Vhodná pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" vautodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném a oto?ném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena HDMI výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
Oto?ná kamera v kloubu, oto?ný a výklopný displej.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI, kodek MJPEG, sekvence volitelné délky, p?ípadn? bez p?erušení
Rozlišení záznamu 1920x1080 (25 sn/s), 1440x1080 (25 sn/s), 1280x720 (30 sn/s), 640x480 (30 sn/s)
Foto mód: JPG, max. 12Mpix
Uhel záb?ru: 80° , kamera oto?ná v kloubu o 180°
Vestav?né p?isvícení
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Audio záznam, integrovaný mikrofon (lze vypnout) + reproduktor
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB, není v balení (Class 6 a více)
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný a oto?ný LCD displej 2"
Výstup: USB, HDMI
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 100x52x22 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, HDMI kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1193 --- Pcs.:

Palubní kamera do auta Car DVR 1080 on board HDMI CarCam 5952 HD H-264 ?erná sk?í?ka - HDVR5952HR

chcr5952.jpg0630_chcr5952_Barevna_sportovni/operativni_HD_kamera_HDVR5952HR 5346. .Barevná kamera s velmi vysokým rozlišením až 1440x1080, mikrofonem, oto?ným displejem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Oproti jednodušším model?m je zde implementován moderní kodek H-264, který zajiš?uje výbornou kvalitu záznamu.
P?isvícení LED diodami pro no?ní vid?ní.
Vhodná pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném a oto?ném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena HDMI výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?nýakumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
Oto?ná kamera v kloubu, oto?ný a výklopný displej.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI, kodek H.264, sekvence volitelné délky 3, 5, nebo 10 minut, p?ípadn? bez p?erušení
Rozlišení záznamu 1440x1080 (15 sn/s), 1280x720 (30 sn/s), 640x480 (30 sn/s)
Foto mód: JPG, 5M/3M
Uhel záb?ru: 140° (90° v rozlišení 1080p) , kamera oto?ná v kloubu o 180°
Vestav?né p?isvícení
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný a oto?ný LCD displej 2"
Výstup: USB, HDMI
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 100x52x22 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, HDMI kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery
Item No.0630 --- Pcs.:

FULL HD palubní kamera do auta H-264 ?erná sk?í?ka s LCD displejem- HDVR-5954-HD

chcr5954.jpg1118_chcr5954_FULL_HD_1080p_palubni_kamera_do_auta_H-264_-_HDVR5954HD 534702.05.2013Velmi kvalitní kamera s FULL HD rozlišením 1920x1080, mikrofonem, oto?ným displejem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Oproti jednodušším model?m je zde implementován moderní kodek H-264, který zajiš?uje výbornou kvalitu záznamu.
P?isvícení LED diodami pro no?ní vid?ní.
Vhodná pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném a oto?ném displeji nebona externím za?ízení (kamera je osazena HDMI výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
Oto?ná kamera v kloubu, oto?ný a výklopný displej.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našemú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: MOVI, kodek H.264, sekvence volitelné délky 2, 5, nebo 15 minut, p?ípadn? bez p?erušení
Rozlišení záznamu 1920x1080 (30 sn/s), 1440x1080 (30 sn/s), 1280x720 (30 sn/s), 848x480 (60 sn/s), 848x480 (30 sn/s)
Foto mód: JPG, 16M/12M/5M/3M
Uhel záb?ru: 120° v rozlišení 1280x720 a mén?, 90° v rozlišení 1920x1080, kamera oto?ná v kloubu o 180°
Vestav?né p?isvícení
Zoom: 4x digitální
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor mikrofon lze vypnout
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatické spušt?ní nahrávání po zapnutí zapalování
Výklopný a oto?ný LCD displej, 2" TFT, 4:3, rozlišení 960x240
Výstup: USB, A/V, HDMI
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: vým?nný Li-ion akumulátor 800mAh
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku:
Item No.1118 --- Pcs.:

Operativní HD palubní kamera do auta on board ?erná sk?í?ka 1280x720 se záznamem a LCD displejem HDVR5925HR

chcr5925.jpg0629_chcr5925_Barevna_operativni_HD_kamera_HDVR5925HR 5348. .Barevná minikamera s vysokým rozlišením HD720p a úhlem záb?ru 150° !!. Záznam obrazu a zvuku na SD kartu.
P?isvícení LED diodami pro no?ní vid?ní. Kamera je oto?ná v kloubu o 270°, lze tedy nahrávat situaci uvnit? vozidla nebo p?ed vozidlem.
Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném displeji.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Záznam se spustí automaticky po nastartování, po vypnutí zapalování se záznam uloží a kamera vypne.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru. P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI,MJPEG
Rozlišení záznamu SXGA 1280x960, VGA 640x480
Rychlost: 30sn/s
Foto: 5Mpix JPEG, 2560x1920
Uhel záb?ru: 150°
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB (není v balení)
LCD displej 2"
Výstup: USB, AV
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 1800mAh (až 4h záznamu)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 100x62x22 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0629 --- Pcs.:

Operativní HD palubní kamera do auta on board ?erná sk?í?ka 1280x720 140° se záznamem a LCD displejem- Hutermann HDVR5946HR

chcr5946.jpg1119_chcr5946_Palubni_kamera_s_LCD_displejem_HDVR5946HR 5348. .Barevná minikamera s velmi vysokým rozlišením 720p a širokým úhlem záb?ru 140° !!!, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
P?isvícení LED diodami pro no?ní vid?ní.
Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném výklopném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena AV výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji.
Automatická aktivace nahrávání po p?ipojení napájení (zapnutí zapalování), po vypnutí zapalování se po cca 10s kamera automaticky vypne.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Video záznam: AVI, MJPEG
Rozlišení záznamu HD 1280x720, 640x480
Rychlost: 10/20/30sn/s
Uhel záb?ru: 140° !!!
Foto: JPEG
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Výklopný LCD displej 2"
Výstup: USB, HDMI
Napájení:12V-24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumuláto
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 62x62x52 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1119 --- Pcs.:

Operativní HD 1080p palubní kamera do auta ?erná sk?í?ka on board 1920x1080 H-350 se záznamem a LCD displejem- HDVR5941HR

chcr5941.jpg0613_chcr5941_Palubni_kamera_s_LCD_displejem_HDVR5941HR 5350. .Barevná minikamera s velmi vysokým rozlišením HD1080p, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Obrazový ?ip s vysokou citlivostí pro kvalitní záznam, p?isvícení LED diodami pro no?ní vid?ní.
Vhodná pro záznam sportovních automobilovýchaktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném diispleji nebo na externím za?ízení.
Nastavení záznamu, dataa ?asu atd. na OSD displeji.
Automatická aktivace nahrávání po p?ipojení napájení (zapnutí zapalování).
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.

Technické parametry:
Video záznam: AVI, kodek MJPEG
Rozlišení videozáznamu 1980x1080, 30sn/s; 1280x720, 30sn/s;720x480;640x480
Rychlost: 30 sn/s
Režim foto: JPEG 12Mpix max.
Uhel záb?ru: 120°
Digitální zoom 4x
EV korekce expozice, vyvážení bílé
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
LCD displej 2"
Výstup: USB, kompozitní video/audio, HDMI 720p
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 3,7V 600mAh
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 120x55x13 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklok na kolo, USB kabel, autonabíje?ka
Item No.0613 --- Pcs.:

Palubní kamera do auta FULL HD 1080p operativní on board ?erná sk?í?ka 1920x1080 F-5000 se záznamem a LCD displejem- HDVR5945L

chcr5945l.jpg0623_chcr5945l_Palubni_kamera_s_LCD_displejem_HDVR5945L 5351. .Barevná kamera s FULL HD rozlišením HD1080p (skute?né rozlišení, bez interpolace), mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Možnost záznamu s vysokou rychlostí až 60 sn/s, i rychlé scény jsou nerozmazané.
Oproti jednodušším model?m je zde implementován moderní kodek H-264, který zajiš?uje výbornou kvalitu záznamu p?i malém objemu dat.
Obrazový ?ip s vysokou citlivostí pro kvalitní záznam, p?isvícení LED diodami pro no?ní vid?ní.
Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena HDMI výstupem).
Automatická aktivace nahrávání po p?ipojení napájení (zapnutí zapalování).
Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji. Možnost aktivování detekce pohybu, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Kamera má vestav?ný akumulátor, lze jí tedy použít i jako p?enosnou kameru.
Oto?ná kamera v kloubu.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz] a na našem ú?tu [http://www.youtube.com/user/hutermann796#g/u
YouTube].

Technické parametry:
Obrazový ?ip 1/2",5 Mpix
Video záznam: MOV; MPEG-4 AVC/H.264
Rozlišení videozáznamu
- 1920x1080 (30 sn/s), FULL HD plné rozlišení bez interpolace
- 1440x1080 (30 sn/s)
- HD 1280x720p(30 sn/s)
- WVGA 848X480(60 sn/s)
Po?et snímk?/sekundu: 30 sn/s, 60 sn/s dle rozlišení
Otá?ení obrazu o 180°, kamera m?že být "vzh?ru nohama"
Režim foto: JPEG, 4000x3000 max.
Elektronická záv?rka 1/2 - 1/1000s
Vestav?né p?isvícení
LCD displej 2" TFT
Vyvážení bílé: Automaticky / Slune?no / Zataženo / Žárovka / Zá?ivka
Uhel záb?ru: 120° v rozlišení 1280x720 a mén?, 90° v rozlišení 1920x1080
Digitální zoom 4x
Detekce pohybu
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
Automatické p?emaz
Item No.0623 --- Pcs.:

Barevná sportovní palubní operativní HD kamera ?erná sk?í?ka on board 1280x1024 se záznamem - HDVR5920HR

chcr5920.jpg0808_chcr5920_Barevna_kamera_se_zaznamem_na_SD_kartu_HC-5920 5354. .Barevná minikamera s velmi vysokým rozlišením, mikrofonem a a velmi kvalitním záznamem obrazu a zvuku na SD kartu. Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?. Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání, indikace stavu LED diodami.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.

Technické parametry:
Video záznam: AVI, MPEG4
Rozlišení záznamu 1280x1024, 8 sn/s;1280x1024, 2sn/s; 640x480, 30 sn/s; 640x480, 2 sn/s
Audio záznam
Záznamové medium: micro SD (SDHC) karta až 32GB
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Výstup: USB
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 1100mAh (cca 3,5h záznamu)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 69x49x20 mm
Váha:65g

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo,držák na kolo, poutko, USB kabel, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.0808 --- Pcs.:

Barevná palubní sportovní kamera ?erná sk?í?ka do auta on board 720x480 se záznamem a LCD displejem - HDVR5970

chcr5970.jpg0804_chcr5970_Barevna_sportovni/operativni_kamera_HDVR5970HR 5355. .Barevná kamera s vysokým rozlišením, mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu. Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?. Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování.
Velice jednoduché ovládání, automatické spušt?ní p?i p?ipojení napájení (zapnutí zapalování). Záznam lze prohlédnout na integrovaném displeji nebo na externím za?ízení (kamera je osazena A/V výstupem). Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze. Záznam probíhá bu? do zapln?ní kaery nebo ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy. P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.

Technické parametry:
Objektiv 63° horizontáln?, 44° vertikáln?
Min. osv?tlení: 0,1-0,5Lux
Video záznam: MPEG4, sekvence cca 15 minut nebo 200MB
Rozlišení záznamu 720x480
Rychlost: volitelná 20-30sn/s
Audio záznam, mikrofon, reproduktor
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB (=cca 45hodin záznamu)
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
LCD displej 2" rozlišení 320x240
Výstup: USB, A/V
Napájení: 5V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 400mAh
P?ipojení k PC:USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r bez držáku: 70x60x60 mm

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, držák na slune?ní clonu, USB kabel, A/V kabel, autonabíje?ka, držák na kabel
Item No.0804 --- Pcs.:

Duální kamera do auta s GPS logger HDVR-5975

chcr5975.jpg1115_chcr5975_Dualni_kamera_do_auta_s_GPS_logger_HDVR5975 5356. .Duální kamera s GPS loggerem.
Voliteln? ukládá záznam z venkovní nebo i vnit?ní kamery a zárove? data z GPS p?ijíma?e a G-senzoru zrychlení. V p?iložené aplikaci pak m?žet prohlížet jak videozáznamy tak data z ?idel (záznam zrychlení, GPS sou?adnice se zobrazením v Google mapy atd.) Záznam na SD kartu.
Integrovaný GPS p?ijíma? s externí anténou pr?b?žn? zaznamenává polohu vozidla, v po?íta?i pak m?žete prohlížet projetou trasu p?ímo v map?.
G-senzor (detekce nárazu) - vyhodnocuje zm?nu sm?ru a rychlosti jízdy a vše ukládá do datového souboru.
Vhodná pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?, autoškolách a taxislužb? (záznam konfliktních situací mezi ?idi?em a pasažéry) apod.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem v?. polohy vozidla, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání.
Nastavení záznamu, data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze.
Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz]

Technické parametry:
Obrazový ?ip 2x CMOS
GPS p?ijíma? integrovaný, externí GPS anténa
Duální kamera, záznam d?ní p?ed vozidlem i v kabin? (možno vypnout)
Rozlišení videozáznamu 1280 x 480 30FPS (2CH Record),640 x 480 30FPS (1CH Record)
Uhel záb?ru 140° p?ední kamera, 120° zadní kamera
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
záznamové medium: microSD (SDHC) karta 4-32GB, není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatická aktivace nahrávání po p?ipojení napájení (zapnutí zapalování)
G-senzor - detekce nárazu, ukládání zrychlení ve t?ech osách
Napájení: 12/24V autonabíje?ka, USB
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 3,7V
P?ipojení k PC: USB pro nabíjení, pro p?ehrávání záznam? v PC je t?eba použít ?te?ku microSD karet (není v balení)

Obsah balení:: kamera, kloubový držák s p?ísavkou na sklo, GPS anténa, autonabíje?ka

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci KAmery a kamerové systémy - P?íslušenství
Item No.1115 --- Pcs.:

Palubní kamera do auta s GPS logger a LCD FULL HD ?erná sk?í?ka on board HUTERMANN iTracker 5985 CZ HDVR5985HR

chcr5987.jpg1109_chcr5985_Palubni_kamera_s_GPS_Hutermann_iTracker_5985GPS 5361. .Barevná profesionální minikamera s FULL HD rozlišením HD1080p (skute?né rozlišení, bez interpolace), mikrofonem, GPS a LCD displejem.
Stabilní firmware, menu v ?eském jazyce pro snadné nastavení !
Integrovaný GPS p?ijíma? pr?b?žn? zaznamenává polohu vozidla, v po?íta?i pak m?žete prohlížet projetou trasu p?ímo v map?, v?. údaj? o okamžité rychlosti.
Možnost záznamu s vysokou rychlostí až 60 sn/s, i rychlé scény jsou nerozmazané.
Oproti jednodušším model?m je zde implementován moderní kodekH-264, který zajiš?uje výbornou kvalitu záznamu p?i malém objemu dat.
Obrazový ?ip s vysokou citlivostí pro kvalitní záznam.
Vhodná pro záznam sportovních automobilových aktivit, pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem v?. polohy vozidla, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání. Záznam lze prohlédnout na integrovaném LCD nebo na externím za?ízení (kamera je osazena AV a HDMI výstupem).
Nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze v? aktuální rychlosti vozidla.
Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz]

Technické parametry:
Obrazový ?ip 5 Mpix; 1/2,5"
GPS p?ijíma? integrovaný
Video záznam: MOV; MPEG-4 AVC/H.264
Rozlišení videozáznamu
- 1920x1080 (30 sn/s), FULL HD plné rozlišení bez interpolace
- 1440x1080 (30 sn/s)
- HD 1280x720p(30 sn/s)
- VGA 640x480(60 sn/s)
Režim foto: JPEG, max 5Mpix
Elektronická záv?rka 1/2 - 1/1000s
Kvalitní objektiv, ost?ení 12cm - nekone?no
Uhel záb?ru 120° (90° v rozlišení 1920x1080)
Digitální zoom 4x
Integrovaný LCD displej 1,5"
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: microSDHC karta až 32GB (nejlépe Class10), není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatická aktivace nahrávání po p?ipojení napájení (zapnutí zapalování), zapnutí/vypnutí s nastavitelným zpožd?ním
G-senzor - detekce nárazu
Detekce pohybu - záznam pouze p?i detekci pohybu p?ed kamerou
Výstup: USB, HDMI (CTS
Item No.1109 --- Pcs.:

Palubní kamera do auta s GPS logger FULL HD 1080p operativní ?erná sk?í?ka on board 1920x1080 GPS580 se záznamem a LCD

chcr580hd.jpg1107_chcr580hd_Operativni_kamera_s_GPS-580HD 5363. .Kompaktní profesionální kamera s FULL HD rozlišením HD1080p (skute?né rozlišení, bez interpolace), mikrofonem a záznamem obrazu a zvuku na SD kartu.
Navíc je integrovaný GPS p?ijíma?, který pr?b?žn? zaznamenává polohu, do obrazu jsou vkládány zem?pisné sou?adnice s polohou.
LCD displej pro zobrazení scény a p?ehrávání záznam?
Možnost záznamu s vysokou rychlostí až 60 sn/s, i rychlé scény jsou nerozmazané.
Oproti jednodušším model?m je zde implementován moderní kodek H-264, který zajiš?ujevýbornou kvalitu záznamu p?i malém objemu dat.
Obrazový ?ip s vysokou citlivostí pro kvalitní záznam.
Vhodná pro záznam akcí bezpe?nostních složek a zejména pro použití jako "?erná sk?í?ka" v autodoprav?.
Kamera trvale (ve smy?ce) nahrává d?ní p?ed automobilem v?. polohy vozidla, v p?ípad? nehody, ohrožení jiným vozidlem nap?. náhlým zpomalením, p?i kolizi na parkovišti atd. lze scénu p?ehrát, celou událost analyzovat a p?ípadn? použít jako materiál pro pot?eby vyšet?ování policie.
Velice jednoduché ovládání, nastavení záznamu, data a ?asu atd. na OSD displeji, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze v? aktuální polohy vozidla.
Záznam probíhá ve smy?ce, tzn. že se automaticky p?emazávají staré záznamy.
Možnost aktivování detekce pohybu s nastavitelnou citlivostí, záznam se potom ukládá pouze pokud je p?ed kamerou detekován pohyb.
P?ipojení k PC je pomocí USB konektoru.
P?iložen držák s p?ísavkou na sklo. Na zadní stran? kamery je standardní stativový závit pro p?ipevn?ní jiných držák?.
Info a záznamy z kamer najdete také na [http://www.cerne-skrinky.cz
www.cerne-skrinky.cz]

Technické parametry:
Obrazový ?ip 8 Mpix
GPS p?ijíma? integrovaný
2" LCD displej
Video záznam: MOV; MPEG-4 AVC/H.264
Rozlišení videozáznamu
- 1920x1080 (30 sn/s), FULL HD plné rozlišení bez interpolace
- HD 1280x720p(30 sn/s)
- WVGA 848X480(60 sn/s)
Režim foto: JPEG, max 16Mpix
Elektronická záv?rka 1/2 - 1/1000s
Kvalitní objektiv, ost?ení 25cm - nekone?no
Zoom: 4x digitální (nelze použít ve FULL HD rozlišení)
Vyvážení bílé: Automaticky / Slune?no / Zataženo / Žárovka / Zá?ivka
Uhel záb?ru 120° (rozlišení 1280x720), 90° (ostatní rozlišení)
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Možnost vložení SPZ do obrazu
Detekce pohybu: Zap/Vyp
Záznamové medium: microSD (SDHC) karta až 32GB (min. Class6, doporu?eno Class10), není v balení
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
Automatická aktivace nahrávání po p?ipojení
Item No.1107 --- Pcs.:

FULL HD kamera motorsport HCR 310HD Racing 1080 policejní sportovní moto s LCD displejem (vhodná pro pot?eby policie)

chcr310hd.jpg0650_chcr310hd_FULL_HD_kamera_HCR310HD 536402.05.2013Výkonná profesionállní kamera pro operativní nasazení bezpe?nostními složkami i pro náro?né amatéry pro motorsport. Alternativa ke kamerám VIO POV.
FULL HD 1080p rozlišení, záznam ve vysoké kvalit? (H.264 kodek), robustní a p?itom lehké provedenía výdrž na jedno nabití až 3 hodiny ?iní z této kamery špi?ku v nabídce kamer pro operativní nasazení.
Kamera je odd?lena od rekordéru, propojena gumovým kabelem, což dovoluje velmi variabilní použití, kamera m?že být umíst?na na výstroji, na motocyklu nebo ve vozidle.
P?iložené dálkové ovládání pro zjednodušení obsluhy.
Kamera je osazena standardním stativovým závitem, lze ji p?ipevnit na držák s p?ísavkou a kameru tak použít jako palubní kameru.
Režim fotografie v rozlišení až 8Mpix. Možnost nastavení snímkové rychlosti až 60sn/s pro záznam rychlých scén.
Uhel záb?ru 120° pro zachycení celé scény.
Mechanicky odolné a vodot?sné pouzdro s krytím IPx8 umož?uje použití v nep?íznivých klimatických podmínkách (sníh, déš?..).
Uloženézáznamy lze p?ehrávat na vestav?ném LCD monitoru, p?ípadn? m?žete kameru p?ipojit k externímu za?ízení p?es AV výstup.
P?ipojení k PC je p?es USB rozhraní.

Technické parametry:
Obrazový ?ip 5 Mpix
Video záznam: MOV; MPEG-4 AVC/H.264
Rozlišenívideozáznamu
- 1920x1080 (30 sn/s), FULL HD plné rozlišení bez interpolace
- HD 1280x720p(30 sn/s)
- WVGA 848X480(60 sn/s)
Režim foto: JPEG, 5M, 8M, 12M
Elektronická záv?rka 1/2 - 1/1000s
Kvalitní objektiv, ost?ení 50cm - nekone?no
Vyvážení bílé: Automaticky / Slune?no / Zataženo / Žárovka / Zá?ivka
Nastavení korekce expozice, ostrosti, kontrastu
Uhel záb?ru 90-120° (dle rozlišení)
Digitální zoom 4x
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: Interní pam?? 64MB, SD (SDHC) karta až 32GB, není v balení
LCD displej 2"
Výstup: USB, A/V
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 3,7V/ 1800mAh (až 3 hodiny provozu)
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r kamery: 85x31x31mm
Rozm?r rekordéru: 150x57x30mm

Obsah balení:: kamera s rekordérem, dálkový ovlada?, držák na od?v, držák na trubku (?ídítka), suché zipy, pásky, AV kabel, USB kabel, napaje? 230V, autonabíje?ka, nabíje?ka akumulátoru, 2x1800mAh akumulátor

Nabídku pam??ových SD karet najdete v sekci Kamery a kamerové systémy - P?íslušenství
K DODANI CCA 02.05.2013
Item No.0650 --- Pcs.:

FULL HD kamera HCR 700HD 32GB policejní profesionální s LCD displejem (vhodná pro pot?eby policie)

chcr700hd.jpg0297_chcr700hd_FULL_HD_kamera_HCR700HD 536502.05.2013Výkonná profesionální kamera pro operativní nasazení bezpe?nostními složkami i pro náro?né amatéry.
FULL HD 1080p rozlišení, záznam ve vysoké kvalit? (H.264 kodek), robustní a p?itom lehké provedení a výdrž na jedno nabití až 6 hodin ?iní z tétokamery špi?ku v nabídce kamer pro operativní nasazení.
Velmi variabilní použití, kamera, vybavená klipsnou, je jednoduše odd?litelná od rekordéru, m?že tak být umíst?na na výstroji a rekordér na skrytém míst?.
Prostým nasazením kamery do rekordéru získáte zp?t kompaktní za?ízení.
Kamera je osazena standardním stativovým závitem, lze ji p?ipevnit na držák s p?ísavkou a kameru tak použít jako palubní kameru.
Režim fotografie v rozlišení až 12Mpix. Možnost nastavení snímkové rychlosti až 60sn/s pro záznam rychlých scén.
Uhel záb?ru až 120° pro zachycení celé scény.
Odolné a vod?odolné pouzdro s krytím IPx3 umož?uje použití v nep?íznivých klimatických podmínkách (sníh, déš?..).
Uložené záznamy lze p?ehrávat na vestav?ném LCD monitoru, p?ípadn? m?žete kameru p?ipojit k externímu za?ízení p?es HDMI výstup.
Ochrana uložených dat, nastavení chrán?no heslem.
P?ipojení k PC je p?es USB rozhraní.

Technické parametry:
Obrazový ?ip 5 Mpix
Video záznam: MOV; MPEG-4 AVC/H.264
Rozlišení videozáznamu
- 1920x1080 (30 sn/s), FULL HD plné rozlišení bez interpolace
- HD 1280x720p(30 sn/s)
- WVGA 848X480(60 sn/s)
Režim foto: JPEG, 5M, 8M, 12M
Vestav?né IR p?isvícení
Elektronická záv?rka 1/2 - 1/1000s
Kvalitní objektiv, ost?ení 10cm - nekone?no
Vyvážení bílé: Automaticky / Slune?no / Zataženo / Žárovka / Zá?ivka
Nastavení korekce expozice
Možnost aktivace detekce pohybu (kamera nahrává pouze pokud je p?ed ní detekován pohyb)
Uhel záb?ru 90-120° (dle rozlišení)
Digitální zoom 4x
Audio záznam, integrovaný mikrofon+reproduktor
Záznamové medium: SD karta max. 32GB (v cen?)
Automatické p?emazávání starých záznam? (nahrávání ve smy?ce)
LCD displej 2"
Režimy blesku pro fotografování: Auto / Zapnuto /Vypnuto
Výstup: USB, HDMI (CTS 1.3, 720p/1080i)
Napájení: 12V/24V autonabíje?ka
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 3,7V/ 4000mAh, až 6 hodin záznamu
P?ipojení k PC: USB Massstorage (flashdisk)
Rozm?r kamery: 55x50x30mm
Rozm?r kamery s rekordérem: 140x55x30mm
Váha: kamera 60g, kamera s rekordérem 148g

Obsah balení:: kamera, klips na kameru, klips na rekordér, propojovací kabel, USB kabel, napaje? 230V
K DODANI CCA 02.05.2013
Item No.0297 --- Pcs.:

Dentální-zubní kamera (ústní minikamera) s p?isvícením DENCAM-AV

czub_av1.jpg0907_czub_av1_Dentalni_minikamera_s_prisvicenim,_DENCAM-AV 5370. .Bolí Vás zub nebo dásn?? Nevidíte si do úst p?ed zrcadlem? Chcete svému pacientovi ukázat vadu chrupu?
Pomocí dentální barevné minikamery snadno zobrazíte postižené místo na obrazovce.
Miniaturní provedení velikosti zubního kartá?ku, p?isvícení LED diodami.
Kamera je vhodná i pro kutily, opravá?e apod., lze ji použít na zobrazení t?žko p?ístupných míst.
Výstup A/V- p?ipojení do vstupu Vašeho televizoru
Napájení z vestav?ného akumulátoru+ nabíje?ka
Item No.0907 --- Pcs.:

USB digitální mikroskop kamera 2Mpix zv?tšení 400x (200x optické), p?isv?tlení , HMI-02U

chcr5642.jpg0680_chcr5642_USB_mikroskop_HMI-02U 5400. .Zajímá Vás jak vypadá zblízka Váš vlas, mravenec nebo kv?tina? Tento technicky vysp?lý barevný mikroskop je ur?en pro každého zvídavého amatéra, ale i pro praktické použití v díln?, filatelii, sb?ratelství apod. Mikroskop p?ipojíte k PC USB kabelem a na obrazovce vidíte sledovaný p?edm?t. Jednoduše stiskem tla?ítka na mikroskopu m?žete ukládat fotografie nebo po?ídit videozáznam. Mikroskop lze držet v ruce nebo lze p?edm?t vložit do integrovaného pouzdra a mikroskop umístit do stojánku.

Technické parametry:
- zv?tšení: 20x - 200x optické, 400x digitální
- p?isvícení: 8x bílá LED dioda, regulace intenzity
- formát obrazu: 24-bit JPG/BMP
- rozlišení obrazu: 1600x1200 max.
- formát videa: AVI
- automatické vyvážení bílé
- p?ipojení k PC: USB 2.0
- napájení: 5V z USB
- podporované OS: WIindows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / Win 7
- p?iložený software: MicroCapture
- rozm?r: 115 x 33mm
Item No.0680 --- Pcs.:

USB digitální mikroskop kamera 2Mpix zv?tšení 500x, p?isv?tlení, HMI-05U

chcr5642.jpg1131_chcr5643_USB_mikroskop_HMI-05U 5401. .Zajímá Vás jak vypadá zblízka Váš vlas, mravenec nebo kv?tina? Tento technicky vysp?lý barevný mikroskop je ur?en pro každého zvídavého amatéra, ale i pro praktické použití v díln?, filatelii, sb?ratelství apod. Mikroskop p?ipojíte k PC USB kabelem a na obrazovce vidíte sledovaný p?edm?t. Jednoduše stiskem tla?ítka na mikroskopu m?žete ukládat fotografie nebo po?ídit videozáznam. Mikroskop lze držet v ruce nebo lze p?edm?t vložit do integrovaného pouzdra a mikroskop umístit do stojánku.

Technické parametry:
- zv?tšení: 50x - 500x
- p?isvícení: 8x bílá LED dioda, regulace intenzity
- formát obrazu: 24-bit JPG/BMP
- rozlišení obrazu: 1600x1200 max.
- formát videa: AVI
- automatické vyvážení bílé
- p?ipojení k PC: USB 2.0
- napájení: 5V z USB
- podporované OS: WIindows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / Win 7
- p?iložený software: MicroCapture
- rozm?r: 115 x 33mm
Item No.1131 --- Pcs.:

Kamera - fotopast s nahráváním s ?idlem s detekcí pohybu, no?ním vid?ním a 5Mpix DVR záznamem na SD kartu + SD karta 4GB - HR6060

chcr6060.jpg0658_chcr6060_Kamera_s_detekci_pohybu_a_zaznamem_na_SD_kartu_HR6060 5406. .Nevíte, co se p?es týden d?je na Vaší chat? ?i chalup?? Máte obavu, že Vám n?kdo navšt?vuje Váší k?lnu nebo garáž? Nejste si jisti, zda Vaše uklíze?ka d?lá jen to co má d?lat. Pak práv? pro Vás je ur?ena tato "fotopast" - kompaktní malá p?enosná barevná kamera s no?ním vid?ním, detekcí pohybu a se záznamovým za?ízením na SD kartu, s provozem na akumulátor až 10 dní !!
Systém detekce pohybu PIR pohybovým ?idlem umož?uje jednoduše nahrávat pouze pokud se p?ed kamerou n?kdo pohybuje, doba záznamu tak významn? nar?stá. Pohybem se aktivuje záznam délky 30s (nebo 60 ?i 180s, dle nastavení), pokud pohyb nepokra?uje, kamera p?ejde do Standby stavu.
V p?ípad? zapln?ní SD karty se staré záznamy automaticky p?emazávají - záznam ve smy?ce.
Záznam je ozna?en ?asovým razítkem pro snadnou orientaci.
P?ipojení k PC p?es USB, konfigura?ní software pro nastavení parametr? záznamu a data/?asu.
Kamera je osazena standardním stativovým závitem, takže je možné jí p?ipevnit i na jiné držáky (p?ísavka na sklo a pod.).

Technické parametry:
Rozlišení záznamu: AVI 640x480+ 320x240
Snímková frekvence: nastavitelná 10,15,30 sn/s
Záznam zvuku: Ano
Detekce pohybu: Ano, PIR pohybové ?idlo
Délka videosekvence: nastavitelná 30,60,180s
Záznam: mikroSD karta až 32GB (4GB karta v balení), p?emazávání starých záznam?
No?ní vid?ní: p?isvícení infra?ervenými IR diodami cca 6m
Napájení: Li-ion akumulátor, cca 10 dní Standby, cca 2h trvalého záznamu
Rozm?r: 7,5 x 4,5 x 3,2cm

Obsah balení: Kamera + 4GB karta, stojan, sí?ový napaje?, USB kabel
Item No.0658 --- Pcs.:

Skrytá HD kamera v ?idle s detekcí pohybu a 720p DVR nahráváním, záznamem na SD kartu pohybové PIR ?idlo s kamerou set SmartCam HR6100

chcr6100.jpg0678_chcr6100_Kamera_v_PIR_+_zaznam_SD,_typ_6100 5408. .Kompaktní skrytá barevná kamera s no?ním vid?ním v imitaci pohybového PIR ?idla se záznamovým za?ízením na SD kartu.
Záznam ve vysokém rozlišení až 1280x720 bod?.
Systém detekce pohybu s nastavitelnou citlivostí umož?uje jednoduše nahrávat pouze pokud se p?ed kamerou n?kdo pohybuje, doba záznamu pak významn? nar?stá. Záznam p?i detekci pohybu za?íná již t?i sekundy p?ed vlastním pohybem (kamera ukládá do mezipam?ti)
NONSTOP režim trvalého záznamu s p?emazáváním starých záznam?.
Ovládání p?iloženým dálkovým ovlada?em, p?ipojení k PC p?es USB, nastavení z PC dodanou aplikací.

Technické parametry:
Objektiv: Pinhole 58 stup??
Rozlišení záznamu:
- AVI (DivX) 30 sn/s: 1280x720, 800x592, 640x480
Režim trvalého záznamu nebo si detekci pohybu
Detekce pohybu s nastavením citlivosti a záznamem již 3 sekundy p?ed pohybem
Záznam: mikroSD karta až 32GB, možnost p?emazávání starých záznam?, cca 35MB/min p?i standardní kvalit?
Casové razítko v obraze
No?ní vid?ní: p?isvícení IR diodami cca 8m
Napájení: 6V adaptér
Odb?r: 350mA p?i záznamu a IR p?isvícení
Rozm?r: 103 x 60 x 30mm

Obsah balení: Kamera+držák, sí?ový napaje?, dálkové ovládání, AV kabel, USB kabel
Item No.0678 --- Pcs.:

Skrytá kamera s detekcí pohybu, PIR ?idlem a DVR záznamem na SD kartu set HR6200

chcr6200.jpg0901_chcr6200_Kamera_v_PIR_+_zaznam_SD,_typ_6200 5410. .Kompaktní zabezpe?ovací za?ízení, jednodušeji to opravdu nejde.
Barevná kamera s mikrofonem skrytá v PIR ?idle zaznamenává p?i detekci pohybu videozáznam nebo jednotlivé snímky do interní pam?ti nebo na vloženou SD kartu.
Uložený záznam lze prohlédnout p?ipojením kamery k televizoru nebo na PC vložením SD karty do p?iložené USB ?te?ky, p?ípadn? p?ipojením k USB portu.
Infrap?isvícení diodami pro no?ní záznam.
Nastavení se provádí klávesnící na zadní stran? p?ístroje, p?ipojením k TV.

Technické parametry:
Objektiv: 120 stup??
Rozlišení obrazu horizontální: 420TVL
Rozlišení záznamu: video (AVI): 320x240; 25 obr/s, foto: JPEG 640x480
Detekce pohybu: na základ? zm?ny obrazu, PIR ?idlem nebo kombinovaná
Záznam: interní pam?? 128MB,SD karta až 2GB, možnost p?emazávání starých záznam?
Napájení: 5V adaptér
Odb?r: 250-550mA
Záložní akumulátor: 1800mAh (cca 3 hodiny)
IR p?isvícení: IR diody cca 8m

Obsah balení: Kamera+držák, sí?ový napaje?, dálkové ovládání, 2x AV kabel, USB kabel
Item No.0901 --- Pcs.:

Skrytá kamera v funk?ním budíku s detekcí pohybu DVR budík se skrytou kamerou HR6382

chcr6382.jpg0617_chcr6382_Skryta_kamera_v_budiku_HR6382 5414. .Kamera skrytá ve funk?ním budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním.
Nenápadná kamera, kterou m?žete použít vždy, když si nejste jisti, co se d?je za Vaší nep?ítomnosti.
Vestav?ná funkce detekce pohybu (vypínatelná) aktivuje nahrávání pouze v p?ípad?, že je p?ed kamerou detekován pohyb.
Hodiny s budíkem jsou pln? funk?ní, s podsvíceným LCD displejem a navíc s hlasovým oznámením ?asu.
Za?ízení je napájeno z akumulátoru, který zajistí nep?etržité nahrávání až 12 hodin, budík m?žete dobíjet nebo trvale napájet sí?ovým napaje?em.
Po p?ipojení k po?íta?i (USB kabel) lze videa z kamery stáhnout nebo p?ehrát, budík je možné použít také jako Webkameru.

Technické parametry:
- kamera 2Mpix pinhole
- úhel záb?ru 72°
- záznam AVI, 640x480; 30sn/s
- Min. osv?tlení: 1 Lux
- Detekce pohybu (Zap/Vyp)
- Dálkové ovládání
- Fotografie JPG, 2048x1536
- Podpora Micro SD pam??ových karet až 32 GB (1GB= cca 40 minut)
- 2,5 "LCD digitální budík s reálným ?asem
- Napájení: akumulátor 1,5V/2200mAh (doba nahrávání videa až12 hodin)
- Záznam zvuku na jedno nabití až 25 hodin
- Doba nabíjení: cca 4 hodiny
- USB rozhraní pro p?ipojení k PC a nabíjení, režim Webkamera
- Rozm?r: 107 x 60 x 35 mm

Obsah balení:
Budík s kamerou, Dálkové ovládání, USB kabel, návod
Item No.0617 --- Pcs.:

Skrytá kamera v nást?nných hodinách s detekcí pohybu a DVR záznamem na SD kartu hodiny s kamerou HR6380

chcr6380.jpg0989_chcr6380_Kamera_v_hodinach_+_zaznam_SD,_typ_6380 5415. .Skrytá barevná kamera ve funk?ních nást?nných hodinách se záznamovým za?ízením na SD kartu.
Systém detekce pohybu s nastavitelnou citlivostí umož?uje jednoduše nahrávat pouze pokud se p?ed kamerou n?kdo pohybuje, doba záznamu pak významn? nar?stá. Záznam p?i detekci pohybu za?íná již t?i sekundy p?ed vlastním pohybem (kamera ukládá do mezipam?ti)
NONSTOP režim trvalého záznamu s p?emazáváním starých záznam?.
Ovládání p?iloženým dálkovým ovlada?em, p?ipojení k PC p?es USB.
Možnost p?ehrávání uložených záznam? a nastavení kamery p?ipojením k televizoru (hodiny jsou osazeny AV výstupem)

Technické parametry:
Objektiv: Pinhole 50 stup??
Rozlišení záznamu: video (AVI - DivX): 1280x720; 800x592; 640x480 / 30sn/s, záznam zvuku
Režim trvalého záznamu nebo s detekci pohybu
Detekce pohybu s nastavením citlivosti a záznamem již 3 sekundy p?ed pohybem
Záznam: mikroSD karta až 32GB, možnost p?emazávání starých záznam?, cca 35MB/minuta
Casové razítko v obraze
Napájení: 12V adaptér +baterie pro napájení hodin
Odb?r: 350mA p?i záznamu
Rozm?r: pr?m?r 37cm

Obsah balení: Kamera v hodinách , sí?ový napaje?, dálkové ovládání, AV kabel, USB kabel
Item No.0989 --- Pcs.:

Kamera s detekcí pohybu (PIR ?idlem), LED reflektorem a záznamem na SD kartu 6300

chcr6300.jpg0890_chcr6300_Kamera_s_LED_reflektorem_+_zaznam_SD,_typ_6300 5420. .Kompaktní zabezpe?ovací za?ízení s p?isvícením LED reflektorem.
Barevná kamera s mikrofonem v t?le LED reflektoru s PIR ?idlem pohybu, zaznamenává p?i detekci pohybu videozáznam na vloženou SD kartu.
Uložený záznam lze prohlédnout p?ipojením kamery k televizoru nebo na PC vložením SD karty do p?iložené USB ?te?ky.
P?isvícení LED reflektorem.

Technické parametry:
Objektiv: 70 stup??
Rozlišení záznamu: video (AVI): 640x480, 15 sn/s
Detekce pohybu: PIR ?idlem
Záznam: microSD karta až 32GB, p?episování starých záznam?
Dosah PIR ?idla: cca 8m
P?isvícení LED reflektorem: až 15m
Napájení: 5V adaptér

Obsah balení: Kamera s držákem, sí?ový napaje?, USB kabel
Item No.0890 --- Pcs.:

Kamera v reflektoru s detekcí pohybu PIR pohybovým ?idlem, LED reflektorem a záznamem na SD kartu 6350

chcr6350b.jpg0914_chcr6350_Kamera_s_LED_reflektorem_+_zaznam_SD,_typ_6350 5430. .Kompaktní zabezpe?ovací za?ízení s p?isvícením LED reflektorem.
Barevná kamera s mikrofonem v pohybovém PIR ?idle zaznamenává p?i detekci pohybu videozáznam na vloženou SD kartu.
Uložený záznam lze prohlédnout p?ipojením kamery k televizoru nebo na PC vložením SD karty do p?iložené USB ?te?ky.
P?isvícení vysoce svítivými LED rdiodami, aktivovanými p?i poklesu osv?tlení.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze

Technické parametry:
Objektiv: 70 stup??
Rozlišení záznamu: video (AVI): 640x480, 15 sn/s
Detekce pohybu: PIR ?idlem
Záznam: microSD karta až 32GB, p?episování starých záznam?
Dosah PIR ?idla: cca 8m
P?isvícení: LED reflektor 54xLED
Napájení: 12V adaptér
Rozm?r:175x123x83mm
krytí: IP44

Obsah balení: Reflektor s kamerou a držákem, sí?ový napaje?, USB kabel
Item No.0914 --- Pcs.:

Kamera s detekcí pohybu (PIR ?idlem), LED svítidlem a záznamem na SD kartu 6370

chcr6370.jpg0993_chcr6370_Kamera_s_IR_svitidlem_+_zaznam_SD,_typ_6370 5432. .Kompaktní zabezpe?ovací za?ízení s p?isvícením LED svítidlem a pohybovým PIR ?idlem. Nenápadná kamera je skrytá ve svítidle a b?žným pohledem je neviditelná.
Barevná kamera s mikrofonem zaznamenává p?i detekci pohybu videozáznam na vloženou SD kartu.
Uložený záznam lze prohlédnout na PC p?ipojením p?es USB nebo vložením SD karty do ?te?ky.
P?isvícení vysoce svítivými LED rdiodami, aktivovanými p?i poklesu osv?tlení.
Možnost nastavení data a ?asu, každý videozáznam obsahuje "?asové razítko" v obraze

Technické parametry:
Objektiv: 70 stup??
Rozlišení záznamu: video (AVI): 640x480, 15 sn/s
Detekce pohybu: PIR ?idlem
Záznam: microSD karta až 32GB, p?episování starých záznam?
Dosah PIR ?idla: cca 8m
P?isvícení: 16xH-LED
Napájení: 5V adaptér
krytí: IP20

Obsah balení: Svítidlo s kamerou, sí?ový napaje?, USB kabel
Item No.0993 --- Pcs.:

Fotopast ScoutGuard SG370 sledovací lovecká kamera 3Mpix se záznamem

cpastsg370.jpg1170_cpastsg370_Fotopast_ScoutGuard_SG370 5434. .Oblíbená fotopast kompaktního tvaru a malých rozm?r?. Oproti staršímu modelu je tato kamera štíhlejší, umož?uje jednoduchou instalaci
Ideální pro milovníky p?írody, jednoduše zachytíte plachou zv??, rovn?ž vhodná pro st?ežení objekt?, zaznamenání nevítaných návšt?vník? apod.
Vodot?sné provedení a velký rozsah pracovních teplot zajiš?ují použití za nep?íznivých pov?trnostních podmínek .
Výborný pom?r cena/výkon.

Základní funkce:
- po?izování videozáznam?
- po?izování fotografií
- externí ovlada?-monitor pro snadné nastavení kamery a p?ehrávání záznam?
- ovládací prvky jednoduše p?ístupné ve spodní ?ásti kamery

Technické parametry:
Obrazový ?ip 3Mpix CMOS
Objektiv F=3,1, úhel záb?ru 40°
IR p?ísvit: 15m
Video záznam: AVI
Rozlišení videozáznamu 640x480 (16 sn/s)
Režim foto: JPEG, max 1,3Mpix / 5Mpix (2560x1920) / 12Mpix (4000x3000)-interpolované
Citlivost pohybového PIR ?idla nastavitelná ve t?ech úrovních
Dosah PIR ?idla: až 20m (dle podmínek v míst? instalace), úhel záb?ru ?idla 35°
Zpožd?ní záznamu po detekci pohybu: 1,2s
Déllka videosekvence: 5-60s
Casové razítko v obraze
Záznamové medium: microSDHC karta až 16GB (nejlépe Class6), není v balení, dodáváme samostatn?
Externí ovlada? s LCD displejem 1,5"
Výstup: USB,
Napájení: 4xAA
Krytí: IP54
Pracovní podmínky: -20 až +60°C, 5-95%RH
Rozm?r bez držáku: 145x83x36mm
Váha: 200g
Item No.1170 --- Pcs.:

Fotopast ScoutGuard SG570-6M sledovací lovecká kamera 6Mpix se záznamem (následovník SG370)

cpastsg370.jpg1171_cpastsg570_Fotopast_ScoutGuard_SG570-6M 5435. .Oblíbená fotopast kompaktního tvaru a malých rozm?r?, nov? s vyšším rozlišením. Oproti staršímu modelu je tato kamera štíhlejší a umož?uje jednoduchou instalaci
Ideální pro milovníky p?írody, jednoduše zachytíte plachou zv??, rovn?ž vhodná pro st?ežení objekt?, zaznamenání nevítaných návšt?vník? apod.
Vodot?sné provedení a velký rozsah pracovních teplot zajiš?ují použití za nep?íznivých pov?trnostních podmínek .
Výborný pom?r cena/výkon.

Základní funkce:
- po?izování videozáznam?
- po?izování fotografií
- externí ovlada?-monitor pro snadné nastavení kamery a p?ehrávání záznam?
- ovládací prvky jednoduše p?ístupné ve spodní ?ásti kamery

Technické parametry:
Obrazový ?ip 5Mpix CMOS
Objektiv F=3,1, úhel záb?ru 52°
IR p?ísvit: 14m
Video záznam: AVI
Rozlišení videozáznamu 640x480 (16 sn/s), 320x240 (20 sn/s)
Režim foto: 3Mpix (20148x1536), 6Mpix (2848x2136)
Citlivost pohybového PIR ?idla nastavitelná ve t?ech úrovních
Dosah PIR ?idla: cca 12m (dle podmínek v míst? instalace), úhel záb?ru ?idla 35°
Zpožd?ní záznamu po detekci pohybu: 1,2s
Déllka videosekvence: 1-60s
Casové razítko v obraze
Záznamové medium: microSDHC karta až 32GB (nejlépe Class6), není v balení, dodáváme samostatn?
Externí ovlada? s LCD displejem 1,5"
Výstup: USB,
Napájení: 4xAA
Krytí: IP54
Pracovní podmínky: -20 až +60°C, 5-90%RH
Rozm?r bez držáku: 145x83x36mm
Váha: 200g
Item No.1171 --- Pcs.:

Fotopast LTL ACORN 5210 MC CZ maskovaná sledovací lovecká kamera 12Mpix se záznamem, ?eské menu

cpast5210c.jpg1173_cpast5210c_Fotopast_LTL_ACORN_5210_MC_CZ 5438. .Populární fotopast známého výrobce Ltl ACORN, lokalizovaná pro CR - menu v ?eském jazyce.
Tato fotopast používá t?i pohybové sensory pro v?asnou reakci a neviditelné IR sv?tlo o vlnové délce 940nm.
Ideální pomocník pro zachycení zv??e i nevítanýchnávšt?vník?.
Volitelné osazení napájecími bateriemi, pohotovostní doba až 6 m?síc?!

Základní funkce:
- po?izování videozáznam?
- po?izování fotografií (i sou?asn? s videem)
- ?asosb?rné snímky (snímky s dlouhou periodou nap?. pro zachycení rozkvétající kv?tiny apod.)
- možnost nastavení PIN pro snadnou identifikaci více kamer a zabezpe?ení

Technické parametry:
Obrazový ?ip 5Mpix CMOS, interpolace na 12Mpix
Objektiv F=3,1, úhel záb?ru 52°, IR-CUT (automatická IR clona)
IR p?ísvit:až 10m (IR 940nm)
Video záznam: AVI
Rozlišení videozáznamu
- 640x480 (20 sn/s)
- 320x240 (20sn/s)
Režim foto: JPEG, max 1,3Mpix / 5Mpix (2560x1920) / 12Mpix (4000x3000)-interpolované
Citlivost pohybového PIR ?idla nastavitelná ve t?ech úrovních
Dosah PIR ?idla: až 20m (dle podmínek v míst? instalace)
Zpožd?ní záznamu po detekci pohybu: 1,2s
Režim snímání den / noc
Samospouš?, ?asova?, ?asosb?rné snímky
Casové razítko v obraze v?. teploty a fáze m?síce
Integrovaný LCD displej 2,4"
Záznamové medium: SDHC karta až 16GB (nejlépe Class6), není v balení, dodáváme samostatn?
Automatické vypnutí
Výstup: USB, TV Out
Napájení: 4xAA, rozši?itelné na 8xAA (až 6 m?síc? pohotovostní doba)
Spot?eba: 150mA p?i záznamu (350mA s IR LED)
Krytí: IP54
Pracovní podmínky: -22 až +70°C, 5-95%RH
Rozm?r: 132x89x76mm
Item No.1173 --- Pcs.:

Fotopast LTL ACORN 5210MM CZ 940nm maskovaná lovecká kamera s MMS zprávami 5Mpix se záznamem, ?eské menu

cpast5210m.jpg1174_cpast5210m_Fotopast_LTL_ACORN_5210_MM 5439. .Rozší?ená varianta populární fotopasti známého výrobce Ltl ACORN, lokalizovaná pro CR - menu v ?eském jazyce.
V bateriovém boxu je instalován GSM modul pro zasílání MMS zpráv- obrázk? z kamery na mobil nebo na email.
Tato fotopast používá t?i pohybové sensory pro v?asnou reakci a neviditelné IR sv?tlo o vlnové délce 940nm.
Ideální pomocník pro zachycení zv??e i nevítaných návšt?vník?.
Volitelné osazení napájecími bateriemi, pohotovostní doba až 6 m?síc?!

Základní funkce:
- po?izování videozáznam?
- po?izování fotografií (i sou?asn? s videem)
- ?asosb?rné snímky (snímky s dlouhou periodou nap?. pro zachycení rozkvétající kv?tiny apod.)
- možnost nastavení PIN pro snadnou identifikaci více kamer a zabezpe?ení
- zasílání MMS až nat?i ?ísla a na email, informace o slabé baterii SMS zprávou

Technické parametry:
Obrazový ?ip 5Mpix CMOS, interpolace na 12Mpix
Objektiv F=3,1, úhel záb?ru 52°, IR-CUT
IR p?ísvit pro no?ní vid?ní: až 10m (IR 940nm)
Video záznam: AVI
Rozlišení videozáznamu
- 640x480 (20 sn/s)
- 320x240 (20sn/s)
Režim foto: JPEG, max 1,3Mpix / 5Mpix (2560x1920) / 12Mpix (4000x3000)-interpolované
Citlivost pohybového PIR ?idla nastavitelná ve t?ech úrovních
Uhel záb?ru PIR ?idel:120°
Dosah PIR ?idla: až 20m (dle podmínek v míst? instalace)
Zpožd?ní záznamu po detekci pohybu: 1,2s
Režim snímání den / noc
Samospouš?, ?asova?, ?asosb?rné snímky (Time Lapse)
Casové razítko v obraze v?. teploty a fáze m?síce
Integrovaný LCD displej 2,4"
Záznamové medium: SDHC karta až 16GB (nejlépe Class6), není v balení, dodáváme samostatn?
Automatické vypnutí
Výstup: USB, TV Out
Napájení: 4xAA, rozši?itelné na 8xAA (až 6 m?síc? pohotovostní doba)
Spot?eba: 150mA p?i záznamu (350mA s IR LED)
Krytí: IP54
Pracovní podmínky: -22 až +70°C, 5-95%RH
Rozm?r: 132x89x76mm
Item No.1174 --- Pcs.:

Fotopast LTL ACORN 6210 MC US sledovací lovecká kamera 12Mpix se záznamem

cpast6210c.jpg1178_cpast6210u_Fotopast_LTL_ACORN_6210_MC 5440. .Nejnov?jší verze fotopasti známého výrobce Ltl ACORN.
Ideální pomocník pro zachycení zv??e i nevítaných návšt?vník?.
Nové vlastnosti oproti staršímu modelu 5210:
- vysoké HD rozlišení zajiš?uje špi?kové záb?ry
- zvýšená citlivost PIR pohybového ?idla
- kompaktní koncepce - baterie, LCD displej a ovládací prvky jsou p?ístupné po odklopení spodního víka, pro nastaveníí není tedy t?eba kameru demontovat a rozebírat.
- možnost p?emazávání záznam? po zapln?ní karty

Další výborné vlastnosti si tato verze ponechala z p?edchozího modelu:
- t?i pohybové sensory pro v?asnou reakci
- neviditelné IR sv?tlo o vlnové délce 940nm.
Volitelné osazení napájecími bateriemi, pohotovostní doba až 6 m?síc?!

Základní funkce:
- po?izování videozáznam?
- po?izování fotografií (i sou?asn? s videem)
- ?asosb?rné snímky (snímky s dlouhou periodou nap?. pro zachycení rozkvétající kv?tiny apod.)
- možnost nastavení PIN pro snadnou identifikaci více kamer a zabezpe?ení

Technické parametry:
Obrazový ?ip 5Mpix CMOS, interpolace na 12Mpix
Objektiv F=3,1, úhel záb?ru 52°, IR-CUT
IR p?ísvit: až 15m (940nm)
Video záznam: AVC H.264 v?. zvuku
Rozlišení videozáznamu
- 1440x1080 (30 sn/s)
- 1280x720 (30sn/s)
- 640x480 (30 sn/s)
Režim foto: JPEG, max 1,3Mpix / 5Mpix (2560x1920) / 12Mpix (4000x3000)-interpolované
Citlivost pohybového PIR ?idla nastavitelná ve t?ech úrovních
Dosah PIR ?idla: až 20m (dle podmínek v míst? instalace)
Zpožd?ní záznamu po detekci pohybu: 1,2s
Režim snímání den / noc
Samospouš?, ?asova?, ?asosb?rné snímky
Casové razítko v obraze v?. teploty a fáze m?síce
Integrovaný LCD displej 2"
Záznamové medium: SDHC karta až 32GB (nejlépe Class6 a více), není v balení, dodáváme samostatn?
Automatické vypnutí
Výstup: USB, TV Out
Napájení: 4xAA, rozši?itelné na 12xAA (až 6 m?síc? pohotovostní doba)
Krytí: IP54
Pracovní podmínky: -22 až +70°C, 5-95%RH
Rozm?r: 140x90x60mm
Item No.1178 --- Pcs.:

Fotopast LTL ACORN 6210 MC CZ 940nm 12Mpix sledovací lovecká kamera se záznamem, ?eské menu

cpast6210c.jpg1176_cpast6210c_Fotopast_LTL_ACORN_6210_MC-CZ 544120.05.2013Nejnov?jší verze fotopasti známého výrobce Ltl ACORN, lokalizovaná pro CR - menu v ?eském jazyce.
Ideální pomocník pro zachycení zv??e i nevítaných návšt?vník?.
Nové vlastnosti oproti staršímu modelu 5210:
- vysoké HD rozlišení zajiš?uje špi?kové záb?ry
- zvýšená citlivost PIR pohybového ?idla
- kompaktní koncepce - baterie, LCD displej a ovládací prvky jsou p?ístupné po odklopení spodního víka, pro nastaveníí není tedy t?eba kameru demontovat a rozebírat.
- možnost p?emazávání záznam? po zapln?ní karty

Další výborné vlastnosti si tato verze ponechala z p?edchozího modelu:
- t?i pohybové sensory pro v?asnou reakci
- neviditelné IR sv?tlo o vlnové délce 940nm.
Volitelné osazení napájecími bateriemi, pohotovostní doba až 6 m?síc?!

Základní funkce:
- po?izování videozáznam?
- po?izování fotografií (i sou?asn? s videem)
- ?asosb?rné snímky (snímky s dlouhou periodou nap?. pro zachycení rozkvétající kv?tiny apod.)
- možnost nastavení PIN pro snadnou identifikaci více kamer a zabezpe?ení

Technické parametry:
Obrazový ?ip 5Mpix CMOS, interpolace na 12Mpix
Objektiv F=3,1, úhel záb?ru 52°, IR-CUT
IR p?ísvit: až 15m (940nm)
Video záznam: AVC H.264 v?. zvuku
Rozlišení videozáznamu
- 1440x1080 (30 sn/s)
- 1280x720 (30sn/s)
- 640x480 (30 sn/s)
Režim foto: JPEG, max 1,3Mpix / 5Mpix (2560x1920) / 12Mpix (4000x3000)-interpolované
Citlivost pohybového PIR ?idla nastavitelná ve t?ech úrovních
Dosah PIR ?idla: až 20m (dle podmínek v míst? instalace)
Zpožd?ní záznamu po detekci pohybu: 1,2s
Režim snímání den / noc
Samospouš?, ?asova?, ?asosb?rné snímky
Casové razítko v obraze v?. teploty a fáze m?síce
Integrovaný LCD displej 2"
Záznamové medium: SDHC karta (nejlépe Class6 a více),není v balení, dodáváme samostatn?
Automatické vypnutí
Výstup: USB, TV Out
Napájení: 4xAA, rozši?itelné na 12xAA (až 6 m?síc? pohotovostní doba)
Krytí: IP54
Pracovní podmínky: -22 až +70°C, 5-95%RH
Rozm?r: 140x90x60mm

K DODANI CCA 20.05.2013
Item No.1176 --- Pcs.:

Fotopast LTL ACORN 6210 MM CZ 940nm GPRS 12Mpix sledovací lovecká kamera se záznamem a MMS zprávami, ?eské menu

cpast6210m.jpg1177_cpast6210m_Fotopast_LTL_ACORN_6210MMG-CZ 5442. .Nejnov?jší verze fotopasti známého výrobce Ltl ACORN, lokalizovaná pro CR - menu v ?eském jazyce, GPRS, externí anténa.
Integrovaný GSM modul pro zasílání obrázk? z kamery na mobil nebo na email formou MMS zprávy nebo GPRS p?enosem.
Externí GSM anténa zajistí dostate?nou citlivost na GSM signál.
Ideální pomocník pro zachycení zv??e i nevítaných návšt?vník?.

Nové vlastnosti oproti staršímu modelu 5210:
- vysoké HD rozlišení zajiš?uje špi?kové záb?ry
- zvýšená citlivost PIR pohybového ?idla
- kompaktní koncepce - baterie, LCD displej a ovládací prvky jsou p?ístupné po odklopení spodního víka, pro nastaveníí není tedy t?eba kameru demontovat a rozebírat.
- možnost p?emazávání záznam? po zapln?ní karty

Další výborné vlastnosti si tato verze ponechala z p?edchozího modelu:
- t?i pohybové sensory pro v?asnou reakci
- neviditelné IR sv?tlo o vlnové délce 940nm.
Volitelné osazení napájecími bateriemi, pohotovostní doba až 6 m?síc?!

Základní funkce:
- po?izování videozáznam?
- po?izování fotografií (i sou?asn? s videem)
- ?asosb?rné snímky (snímky s dlouhou periodou nap?. pro zachycení rozkvétající kv?tiny apod.)
- možnost nastavení PIN pro snadnou identifikaci více kamer a zabezpe?ení
- zasílání MMS až na t?i ?ísla a na email, informaci o slabé baterii SMS zprávou

Technické parametry:
Obrazový ?ip 5Mpix CMOS, interpolace na 12Mpix
Objektiv F=3,1, úhel záb?ru 52°, IR-CUT
IR p?ísvit: až 15m (940nm)
Video záznam: AVC H.264 v?. zvuku
Rozlišení videozáznamu
- 1440x1080 (30 sn/s)
- 1280x720 (30sn/s)
- 640x480 (30 sn/s)
Režim foto: JPEG, max 1,3Mpix / 5Mpix (2560x1920) / 12Mpix (4000x3000)-interpolované
Uhel záb?ru PIR ?idel:120°
Citlivost pohybového PIR ?idla nastavitelná ve t?ech úrovních
Dosah PIR ?idla: až 20m (dle podmínek v míst? instalace)
Zpožd?ní záznamu po detekci pohybu: 0,8s
Režim snímání den / noc
Samospouš?, ?asova?, ?asosb?rné snímky (Time Lapse)
Casové razítko v obraze v?. teploty a fáze m?síce
Integrovaný LCD displej 2,4"
Záznamové medium: SDHC karta (nejlépe Class6 a více), není v balení, dodáváme samostatn?
Automatické vypnutí
Výstup: USB, TV Out
Napájení: 4xAA, rozši?itelné na 12xAA (až 6 m?síc? pohotovostní doba)
Krytí: IP54
Pracovní podmínky: -22 až +70°C, 5-95%RH
Rozm?r: 140x90x60mm
Item No.1177 --- Pcs.:

Kovový kryt - ochranná sk?í?ka pro fotopast Ltl Acorn

cpastkr01.jpg1181_cpastkr01_Kovovy_kryt_pro_fotopast_Ltl_Acorn 5443. .Kovový kryt pro fotopasti Ltl Acorn pro mechanické zabezpe?ení t?la kamery.
V?. kloubového držáku.
Uzamykatelné provedení.
Item No.1181 --- Pcs.:

Solární ?lánek pro fotopast Ltl Acorn

cpastsol1.jpg1182_cpastsol1_Solarni_clanek_pro_fotopast_Ltl_Acorn 5444. .Solární ?lánek se záložním akumulátorem 1500mAh pro alternativní napájení fotopastí Ltl Acorn.
V?etn? kloubového držáku.
Pohotovostní dobu fotopasti prodlouží až na jeden rok.
Akumulátor lze dobíjet také z externího zdroje 5V.
Item No.1182 --- Pcs.:

Pam??ová karta micro SD 4GB

sdcardm02.jpg1161_sdcardm04_Pametova_karta_micro_SD_4GB 5446. .Pam??ová karta micro SD 4GB
Item No.1161 --- Pcs.:

Pam??ová karta micro SDHC 8GB

sdcardm08.jpg0633_sdcardm08_Pametova_karta_micro_SDHC_8GB 5448. .Pam??ová karta micro SDHC 8GB
Item No.0633 --- Pcs.:

Pam??ová karta micro SDHC 16GB

sdcardm16.jpg0634_sdcardm16_Pametova_karta_micro_SDHC_16GB 5449. .Pam??ová karta micro SDHC 16GB
Item No.0634 --- Pcs.:

Inspek?ní kamera 14mm videoskop - endoskop s USB p?ipojením k PC HIC-28

cinsp28s.jpg1125_cinsp28_Inspekcni_kamera_-_endoskop_s_USB_HIC-28 545310.06.2013Inspek?ní kamera - endoskop s miniaturní kamerou pro zobrazení nedostupných míst.
Barevná kamera je umíst?na na ohebném kabelu (husím krku), snadno ji tak nasm?rujete i do velmi t?žko p?ístupných míst.
P?isvícení s regulovatelnou intenzitou ovlada?em na rukojeti zajistí zobrazení i v naprosté tm?.
Kamera se p?ipojuje k PC (notebooku) USB kabelem, do po?íta?e tak m?žete zaznamenávat obraz z kamery.

P?íklady použití:
- domácnost- hobby použití - nedostupná místa za nábytkem, myší díry atd.
- stavební a elektro firmy: inspekce nep?ístupných míst, trubek, šachet apod.
- autoservisy: prohlídky motoru, podvozku apod.
- bezpe?nostní agentury, policie: prohlídka nep?ístupných prostor?, zobrazení situace "za rohem" apod.
Výhodou je možnost po?ízení záznamu s p?ípadným p?ehráním nap?. zákazníkovi.
V p?íslušenství najdete také násady pro usnadn?ní operací v nedostupném prostoru (há?ek, magnet, zrcátko)

Technické parametry:
- ohebný kabel-husí krk délky 80cm s kamerou
- kamera ve vodot?sné snímací hlav? IP67
- úhel záb?ru: 54°
- rozlišení: 640x480, 30sn/s
- minimální vzdálenost objektu od kamery: 6cm
- Zoom: 5x optický
- regulovatelné p?isvícení
- pr?m?r snímací hlavy 14 mm
- minimální radius (ohyb kabelu): 6cm
- napájení: z USB
- software pro záznam videa nebo fotografií

Obsah balení: kamera s kabelem, násady (há?ek, magnet, zrcátko), CD s ovlada?i
K DODANI CCA 10.06.2013
Item No.1125 --- Pcs.:

Inspek?ní kamera 10mm videoskop - endoskop s LCD monitorem 2.4" Hutermann HIC-09L

cinsp09l.jpg0461_cinsp09l_Inspekcni_kamera-endoskop_s_LCD_monitorem_24"_Hutermann_HIC-09L 5457. .Inspek?ní kamera - endoskop pro zobrazení nedostupných míst.
Barevná kamera je umíst?na na ohebném kabelu (husím krku), snadno ji tak nasm?rujete i do velmi t?žko p?ístupných míst. P?isvícení s regulovatelnou intenzitou ovlada?em na rukojeti zajistí zobrazení i v naprosté tm?.
Obraz se zobrazuje p?ímo na LCD monitoru, p?ípadn? lze p?ipojit externí za?ízení pro záznam obrazu (AV výstup).
V p?íslušenství najdete také násady pro usnadn?ní operací v nedostupném prostoru (há?ek, magnet, zrcátko), vše je baleno v praktickém kufru

P?íklady použití:
- stavební a elektro firmy: inspekce nep?ístupných míst, trubek, šachet apod.
- autoservisy: prohlídky motoru, podvozku apod.
- bezpe?nostní agentury, policie: prohlídka nep?ístupných prostor?, zobrazení situace "za rohem" apod.
Výhodou je možnost po?ízení záznamu s p?ípadným p?ehráním nap?. zákazníkovi.

Technické parametry- kamera:
- ohebný kabel-husí krk délky 1m
- kamera ve vodot?sné snímací hlav? IP67
- regulovatelné p?isvícení
- úhel záb?ru 54°
- pr?m?r snímací hlavy 10mm
- minimální radius (ohyb kabelu): 4.5cm
- minimální vzdálenost objektu od kamery: 6cm
- LCD monitor 2,4"
-rozlišení 320x240 bod?
- napájení: 4x 1,5V AA baterie

Obsah balení: kamera s kabelem, násady (há?ek, magnet, zrcátko), monitor LCD, AV kabel, CD s ovlada?i, kuf?ík
Item No.0461 --- Pcs.:

Inspek?ní bezdrátová kamera s 3,5" LCD monitorem záznamem pr?myslový videoskop endoskop Hutermann HIC-35SD kanalizace

cinsp35.jpg0810_cinsp35_Inspekcni_kamera_Hutermann_HIC-35SD 5450. .Inspek?ní bezdrátová kamera - endoskop pro zobrazení nedostupných míst, kamerová hlavice s pr?m?rem 17mm.
Barevná kamera je umíst?na na ohebném kabelu (husím krku), snadno ji tak nasm?rujete i do velmi t?žko p?ístupných míst. P?isvícení s regulovatelnou intenzitou ovlada?em na rukojeti zajistí zobrazení i v naprosté tm?.
Obraz se zobrazuje p?ímo na LCD monitoru s bezdrátovým p?enosem, monitor lze tedy sejmout z rukojeti a obraz sledovat na vzdáleném míst?. Monitor je osazen slotem pro microSD kartu pro uložení záznamu z kamery. Záznam lze kdykoli p?ehrát na LCD monitoru nebo m?žete monitor p?ipojit k PC USB kabelem a záznamy si uložit do po?íta?e.
V p?íslušenství najdete také násady pro usnadn?ní operací v nedostupném prostoru (há?ek, magnet, zrcátko)

P?íklady použití:
- stavební a elektro firmy: inspekce nep?ístupných míst, trubek, šachet apod.
- autoservisy: prohlídky motoru, podvozku apod.
- bezpe?nostní agentury, policie: prohlídka nep?ístupných prostor?, zobrazení situace "za rohem" apod.
Výhodou je možnost po?ízení záznamu s p?ípadným p?ehráním nap?. zákazníkovi.

Technické parametry- kamera:
- ohebný kabel-husí krk délky 1m
- kamera ve vodot?sné snímací hlav? IP67
- regulovatelné p?isvícení
- rozlišení 704x576 bod?
- úhel záb?ru 50°
- pr?m?r snímací hlavy 17mm
- bezdrátový p?enos 2,4GHz
- napájení: z rukojeti, 4xAA baterie

Technické parametry - LCD monitor/DVR
- obrazovka LCD barevná 3,5"
-rozlišení 320x240 bod?
- napájení: napaje? 5V +záložní akumulátor cca 2 hodiny
- záznam na microSD kartu max. 16GB
- rychlost záznamu 30 sn/s (cca 27MB/min)
- p?ipojení k PC USB kabelem
- bezdrátový p?enos 2,4GHz, max 10m
- rozm?r: 100 x 70 x 25 mm

Obsah balení: kamera s kabelem, násady (há?ek, magnet, zrcátko), monitor LCD se záznamem a akumulátorem, sí?ový napaje?, USB kabel, AV kabel, CD s ovlada?i
Item No.0810 --- Pcs.:

Inspek?ní bezdrátová kamera 9mm s 3,5" LCD monitorem záznamem pr?myslový videoskop endoskop Hutermann HIC-36SD

cinsp35.jpg1128_cinsp36_Inspekcni_kamera_Hutermann_HIC-36SD 5461. .Inspek?ní bezdrátová kamera - endoskop pro zobrazení nedostupných míst, kamerová hlavice s pr?m?rem pouhých 9mm!
Barevná kamera je umíst?na na ohebném kabelu (husím krku), snadno ji tak nasm?rujete i do velmi t?žko p?ístupných míst. P?isvícení s regulovatelnou intenzitou ovlada?em na rukojeti zajistí zobrazení i v naprosté tm?.
Obraz se zobrazuje p?ímo na LCD monitoru s bezdrátovým p?enosem, monitor lze tedy sejmout z rukojeti a obraz sledovat na vzdáleném míst?. Monitor je osazen slotem promicroSD kartu pro uložení záznamu z kamery. Záznam lze kdykoli p?ehrát na LCD monitoru nebo m?žete monitor p?ipojit k PC USB kabelem a záznamy si uložit do po?íta?e.
V p?íslušenství najdete také násady pro usnadn?ní operací v nedostupném prostoru (há?ek, magnet, zrcátko).
Vše je uloženo v praktickém pevném plastovém kufru.

P?íklady použití:
- stavební a elektro firmy: inspekce nep?ístupných míst, trubek, šachet apod.
- autoservisy: prohlídky motoru, podvozku apod.
- bezpe?nostní agentury, policie: prohlídka nep?ístupných prostor?, zobrazení situace "za rohem" apod.
Výhodou je možnost po?ízení záznamu s p?ípadným p?ehráním nap?. zákazníkovi.

Technické parametry- kamera:
- ohebný kabel-husí krk délky 1m
- kamera ve vodot?sné snímací hlav? IP67
- regulovatelné p?isvícení
- rozlišení 704x576 bod?
- úhel záb?ru 50°
- pr?m?r snímací hlavy 9mm
- bezdrátový p?enos 2,4GHz
- napájení: z rukojeti, 4xAA baterie

Technické parametry - LCD monitor/DVR
- obrazovka LCD barevná 3,5"
-rozlišení 320x240 bod?
- napájení: napaje? 5V + záložní akumulátor cca 2 hodiny
- záznam na microSD kartu max. 16GB
- rychlost záznamu 30 sn/s (cca 27MB/min)
- p?ipojení k PC USB kabelem
- bezdrátový p?enos 2,4GHz, max 10m
- rozm?r: 100 x 70 x 25 mm

Obsah balení: kamera s kabelem, násady (há?ek, magnet, zrcátko), monitor LCD se záznamem a akumulátorem, sí?ový napaje?, USB kabel, AV kabel, CD s ovlada?i, vše baleno v plastovém kufru.
Item No.1128 --- Pcs.:

Profesionální inspek?ní kamera videoskop - endoskop Hutermann HIC-88L PROFI pro inspekci komín?, kanalizací, odpad? atd. - komíny kanalizace

cinsp88.jpg1127_cinsp88l_Inspekcni_kamera-endoskop_Hutermann_HIC-88L_PROFI 5463. .Profesionální inspek?ní kamera-endoskop pro inspekci komín?, kanalizací, odpad?, studen atd. Kamera s p?íslušenstvím je uložena v pevném kufru, ve víku kufru je instalován 7" monitor, vodot?sná kamera s kabelem na odvíjecí cívce pro jednoduchou manipulaci i ve stísn?ných prostorech. Propojovací kabel délky 20m je obalen skelným vláknem, zajiš?ujícím vysokou pevnost a zárove? pružnost. Propojovací konektory jsou zlacené a zaru?ují vysokou spolehlivost sestavy.
P?isvícení kamery s regulovatelnou intenzitou pro zobrazení i v naprosté tm?.
Obraz se zobrazuje p?ímo na LCD monitoru.

P?íklady použití:
- stavební a elektro firmy: inspekce nep?ístupných míst, trubek, šachet, kabelových svod?, vzduchotechniky apod.
- kominické firmy pro revizi komín?
- Vodoinstalatérské firmy pro revizi odpad?, kanalizace nebo p?ívod? vody

Technické parametry- kamera:
- kamera ve vodot?sné snímací hlav? IP67
- regulovatelné p?isvícení 8xLED
- úhel záb?ru 60°
- pr?m?r snímací hlavy 22mm
- napájení: z monitoru
- ohebný propojovací kabel s obalem ze sklen?ných vláken na cívce 20m
- provozní teplota -30 až +50°

Technické parametry - LCD monitor/DVR
- obrazovka LCD barevná 7"
-rozlišení 960x320 bod?
- dálkový ovlada?
- napájení: Li akumulátor 12V 4500mAh + sí?ový napaje?

Obsah balení: kamera s krytkou, propojovací kabel 20m na cívce, LCD monitor 7", Li-ion baterie, dálkový ovlada?, sí?ový napaje?, TV kabel
Item No.1127 --- Pcs.:

Profesionální inspek?ní kamera videoskop - endoskop Hutermann HIC-88D PROFI pro inspekci komín?, kanalizací, odpad? atd. se záznamem - kominy kanalizace

cinsp88.jpg0455_cinsp88_Inspekcni_kamera-endoskop_Hutermann_HIC-88D_PROFI 5464. .Profesionální inspek?ní kamera-endoskop pro inspekci komín?, kanalizací, odpad?, studen apod. se záznamem.
Kamera s p?íslušenstvím je uložena v pevném kufru, ve víku kufru je instalován 7" monitor, vodot?sná kamera s kabelem na odvíjecí cívce pro jednoduchou manipulaci i ve stísn?ných prostorech. Propojovací kabel délky 20m je obalen skelným vláknem, zajiš?ujícím vysokou pevnost a zárove? pružnost. Propojovací konektory jsou zlacené a zaru?ují vysokou spolehlivost sestavy.
P?isvícení kamery sregulovatelnou intenzitou pro zobrazení i v naprosté tm?.
Obraz se zobrazuje p?ímo na LCD monitoru. Monitor je osazen USB slotem pro flashdisk pro uložení záznamu z kamery. Záznam lze kdykoli p?ehrát na LCD monitoru nebo m?žete záznamy uložit do po?íta?e.

P?íklady použití:
- stavební a elektro firmy: inspekce nep?ístupných míst, trubek, šachet, kabelových svod?, vzduchotechniky apod.
- kominické firmy pro revizi komín?
- Vodoinstalatérské firmy pro revizi odpad?, kanalizace nebo p?ívod? vody
Výhodou je možnost po?ízení záznamu s p?ípadným p?ehráním nap?. zákazníkovi.

Technické parametry- kamera:
- kamera ve vodot?sné snímací hlav? IP67
- regulovatelné p?isvícení 8xLED
- úhel záb?ru 60°
- pr?m?r snímací hlavy 22mm
- napájení: z monitoru
- ohebný propojovací kabel s obalem ze sklen?ných vláken na cívce 20m
- provozní teplota -30 až +50°

Technické parametry - LCD monitor/DVR
- obrazovka LCD barevná 7"
-rozlišení 960x320 bod?
- záznam na USB flasdisk
- dálkový ovlada?
- napájení: Li akumulátor 12V 4500mAh + sí?ový napaje?

Obsah balení: kamera s krytkou, propojovací kabel 20m na cívce, LCD monitor 7", Li-ion baterie, dálkový ovlada?, sí?ový napaje?, TV kabel
Item No.0455 --- Pcs.:

Profesionální inspek?ní kamera videoskop -endoskop Hutermann HIC-88DN PROFI pro inspekci komín?, kanalizací, potrubí, odpad? atd. se záznamem - kominy kanalizace

cinsp88dn.jpg1129_cinsp88dn_Inspekcni_kamera-endoskop_Hutermann_HIC-88DN_PROFI 5466. .Profesionální inspek?ní kamera-endoskop pro inspekci komín?, kanalizací, odpad?, studen apod. se záznamem - pipe kamera..
Kamera s p?íslušenstvím je uložena v pevném plastovém kufru, ve víku kufru je instalován 7" monitor, vodot?sná kamera s kabelem na odvíjecí cívce pro jednoduchou manipulaci i ve stísn?ných prostorech. Propojovací kabel délky 20m je obalen skelným vláknem, zajiš?ujícím vysokou pevnost a zárove? pružnost. Propojovací konektory jsou zlacené a zaru?ují vysokou spolehlivost sestavy.
P?isvícení kamery s regulovatelnou intenzitou pro zobrazení i v naprosté tm?.
Obraz se zobrazuje p?ímo na LCD monitoru. Monitor je osazen USB slotem pro flashdisk pro uložení záznamu z kamery. Záznam lze kdykoli p?ehrát na LCD monitoru nebo m?žete záznamy uložit do po?íta?e.

P?íklady použití:
- stavební a elektro firmy: inspekce nep?ístupných míst, trubek, šachet, kabelových svod?, vzduchotechniky apod.
- kominické firmy pro revizi komín?
- Vodoinstalatérské firmy pro revizi odpad?, kanalizace nebo p?ívod? vody
Výhodou je možnost po?ízení záznamu s p?ípadným p?ehráním nap?. zákazníkovi.

Technické parametry- kamera:
- kamera ve vodot?sné snímací hlav? IP67
- regulovatelné p?isvícení 8xLED
- úhel záb?ru 60°
- pr?m?r snímací hlavy 22mm
- napájení: z monitoru
- ohebný propojovací kabel s obalem ze sklen?ných vláken na cívce 20m
- provozní teplota -30 až +50°

Technické parametry - LCD monitor/DVR
- obrazovka LCD barevná 7"
-rozlišení 960x320 bod?
- záznamna USB flasdisk
- dálkový ovlada?
- napájení: Li akumulátor 12V 4500mAh + sí?ový napaje?

Obsah balení: kamera s krytkou, propojovací kabel 20m na cívce, LCD monitor 7", Li-ion baterie, dálkový ovlada?, sí?ový napaje?, TV kabel
Item No.1129 --- Pcs.:

IP kamera bezdrátová HIP-01HW, megapixel, H-264, SD, WiFi Apexis H501-MPC

ccip01hw.jpg1139_ccip01hw_IP_kamera_bezdratova_HIP-01HW,_megapixel,_H-264,_SD,_WiFi_Apexis_H501-MPC 5482. .IP barevná megapixelová kamera s WiFi a Ethernet p?ipojením, záznam na SD kartu. Velmi vysoké rozlišení 1280x720 pro p?enos obrazu a pro záznam zajiš?uje opravdu dokonalý obraz.
Sou?ástí je varifocal objektiv 3,5-8mm pro pohodlné nastavení p?iblížení obrazu v úhlu 35°-81°.

V kame?e je implementován software, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro vzdálenou správu, náhled i ukládání obrázk? na sí?ový disk, FTP atd.

Oproti základním model?m je implementován nejmodern?jší kodek H.264 pro kvalitní záznam videa p?i malých nárocích na úložný prostor.
Záznam p?i detekci pohybu nebo aktivaci alarmového vstupu lze rovn?ž ukládat na SD kartu v kame?e, standardní je zápis ve smy?ce, tzn., že staré záznamy se automaticky p?episují.

Ke kame?e se m?žete p?ipojit i ze svého chytrého telefonu, kamera podporuje Android, iPhone.

Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e, až dev?t uživatel? sou?asn?
- Vzdálený p?ístup, záznam, p?ehrávání záznamu
- Alarmové vstupy pro p?ipojení externího ?idla
- Alarmový výstup nap?. pro p?ipojení sirény
- 9 p?edvoleb poloh kamery pro jednoduché a rychlé p?eto?ení
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 1MegaPixel
- Objektiv F: 3,5-8mm, 35°-81°
- Min. osv?tlení: 0,5Lux
- Rozlišení obrazu:1280x720 / 640x368 / 320x280, 30 snímk?/s
- Komprese obrazu: H.264
-Nastavení obrazu: jas, kontrast, barva, sytost
- Detekce pohybu
- Vestav?ný mikrofon
- Audio vstup a výstup
- 2x Alarmový vstup, 1x výstup
- Záznam na SD kartu max. 32GB
-P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Anténa: prutová, šroubovací
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, PPPoE, SMTP, FTP, SSL, TFTP, NTP, ARP/RARP, NFS, RTSP, RTP, RTCP
- Krytí IP20
- Pracovní podmínky: -30 -55°C, 20% - 85%RH nekondenzující
- Napájení: 12VDC/2A
- Rozm?r: 145x78x57mm (bez objektivu a držáku)

Obsah balení: IP kamera s varifocal objektivem, držák, napaje?, ethernet kabel, CD se software, ?eský návod
Item No.1139 --- Pcs.:

IP kamera venkovní HIP-02L, 640x480, M-JPEG, 30FPS Apexis J601

ccip02l.jpg0503_ccip02l_IP_kamera_venkovni_HIP-02L 5485. .IP barevná externí kamera v robustním kovovém krytu pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementován lokalizovaný software v ?eštin?, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45)
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- Monitoring z chytrých telefon? (Iphone, Android, Blacberry..), aplikace na CD
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Optika: f: 6mm (úhel záb?ru 55°)
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 30fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení: 18LED až 15m
- Detekce pohybu
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T
- Podpora: TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, FTP, DDNS, UPNP, ICMP
- Krytí IP66
- Pracovní podmínky: -10 - 50 stup??C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 3W
- Rozm?r: 175x70x82mm
Item No.0503 --- Pcs.:

IP kamera bezdrátová venkovní HIP-02LW , 640x480, M-JPEG, 30FPS, WiFi Apexis J601-WS

ccip02lw.jpg0504_ccip02lw_IP_kamera_venkovni_HIP-02LW 5487. .IP barevná externí kamera v robustním kovovém krytu pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementován lokalizovaný software v ?eštin?, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- Monitoring z chytrých telefon? (Iphone, Android, Blacberry..), aplikace na CD
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Optika: f: 6mm (úhel záb?ru 55°)
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 30fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení 18LED až 15m
- Detekce pohybu
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, FTP, DDNS, UPNP, ICMP
- Krytí IP66
- Pracovní podmínky: -10 - 50 stup?? C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 3W
- Rozm?r: 145x66x60mm
Item No.0504 --- Pcs.:

IP kamera bezdrátová venkovní HIP-02W , 640x480, M-JPEG, 30FPS, WiFi Apexis J0233

ccip02w.jpg0801_ccip02w_IP_kamera_venkovni_HIP-02W 5500. .IP barevná externí kamera v robustním kovovém krytu pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementován lokalizovaný software v ?eštin?, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- Monitoring z chytrých telefon? (Iphone, Android, Blacberry..), aplikace na CD
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Optika: f: 6mm
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 30fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení 24LED až 25m
- Detekce pohybu
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, FTP, DDNS, UPNP, ICMP
- Krytí IP66
- Pracovní podmínky: -10 - 50 stup?? C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 3W
- Rozm?r: 175x70x82mm
Item No.0801 --- Pcs.:

IP kamera venkovní HIP-02 PoE , 640x480, M-JPEG, 30FPS Apexis J0233P

ccip02.jpg1140_ccip02poe_IP_kamera_venkovni_HIP-02_PoE_,_640x480,_M-JPEG,_30FPS_Apexis_J0233P 5511. .IP barevná externí kamera v robustním kovovém krytu pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
Kamera podporuje napájení po ethernetu (PoE), nepot?ebuje tedy sí?ový napaje?.
V kame?e je implementován lokalizovaný software v ?eštin?, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45)
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- Monitoring z chytrých telefon? (Iphone, Android, Blacberry..), aplikace na CD
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Optika: f: 6mm
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 30fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení: 24LED až 25m
- Detekce pohybu
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T
- Podpora: TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, FTP, DDNS, UPNP, ICMP
- Krytí IP66
- Pracovní podmínky: -10 - 50 stup?? C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 3W nebo PoE
- Rozm?r: 175x70x82mm
Item No.1140 --- Pcs.:

IP kamera bezdrátová venkovní HIP-02HW , 640x480, M-JPEG, 30FPS, WiFi Apexis J0602

ccip02hw.jpg0501_ccip02hw_IP_kamera_venkovni_HIP-02HW 5512. .IP barevná externí kamera v robustním kovovém krytu pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementován lokalizovaný software v ?eštin?, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- Monitoring z chytrých telefon? (Iphone, Android, Blacberry..), aplikace na CD
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Optika: f: 12mm (úhel záb?ru 25°)
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 30fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení 30LED až 35m
- Detekce pohybu
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, FTP, DDNS, UPNP, ICMP
- Krytí IP66
- Pracovní podmínky: -10 - 50 stup?? C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 3W
- Rozm?r:175x98x98mm
Item No.0501 --- Pcs.:

IP kamera HIP-03W, 640x480, M-JPEG, audio, PTZ natá?ení, WiFi, oto?ná natá?ecí otá?ení Apexis J011-WS-IRC-CZ

ccip03w.jpg0803_ccip03w_IP_kamera_interni_HIP-03W_cerna 5522. .IP barevná kamera natá?ecí (PTZ) pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementován lokalizovaný software v ?eštin?, který oproti základním model?m IP kamer nabízí mj. detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.

IRC filtr - pro v?rné zobrazení barev v denním provozu je kamera osazena IR filtrem, po setm?ní se filtr automaticky deaktivuje a kamera p?ejde do ?ernobílého režimu, který i v noci zajiš?uje vysokou citlivost snímání.

IP Control - aplikace pro ovládání kamery z chytrého telefonu

Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e (podpora chytrých telefon?)
- Zdarma možnost p?ipojení p?es DynDNS server v p?ípad?, že nemáte ve?ejnou IP adresu
- Ochrana heslem
- Záznam videa na disk v?. ?asového razítka v obraze
- Detekce pohybu (nastavitelná citlivost) se zasíláním emailu až na ?ty?i adresy, ukládání na FTP server
- P?evrácení obrazu p?i montáži "nohama vzh?ru"
- Alarmový vstup pro p?ipojení externích ?idel
- Automatické otá?ení kamery pro kontinuální sledování celého prostoru
- Aktualizace firmware

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Objektiv F: 3,6mm, 90 stup??
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 25fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení: 10xLED až 10m
- Detekce pohybu
- Vestav?ný mikrofon
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: HTTP,FTP,TCP/IP,DHCP,SMTP,HTTP,DDSN,UPNP,PPPOE
- Natá?ení: horizontáln? 270 stup??, vertikáln? 120 stup??, 15 pam??ových pozic na polohu
- Krytí IP20
- Pracovní podmínky: -10 -50 stup?? C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 3W
- Rozm?r: 110x100x108mm
Item No.0803 --- Pcs.:

IP kamera bezdrátová HIP-03WW, 640x480, M-JPEG, audio, PTZ natá?ení, WiFi, oto?ná natá?ecí otá?ení Apexis J011-WS-IRC-CZ

ccip03ww.jpg0639_ccip03ww_IP_kamera_interni_HIP-03WW_bila 5524. .IP barevná kamera natá?ecí (PTZ) pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementovánlokalizovaný software v ?eštin?, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Objektiv F: 3,6mm, 90 stup??
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 25fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení: 10xLED až 10m
- Detekce pohybu
- Vestav?ný mikrofon
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: HTTP,FTP,TCP/IP,DHCP,SMTP,HTTP,DDSN,UPNP,PPPOE
- Natá?ení: horizontáln? 270 stup??, vertikáln? 120 stup??
- Krytí IP20
- Pracovní podmínky: -10 -50 stup?? C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 3W
- Rozm?r: 110x100x108mm
- Barva bílá
Item No.0639 --- Pcs.:

IP kamera HIP-03P, 640x480, M-JPEG, PoE, audio, natá?ení PTZ oto?ná natá?ecí otá?ení Apexis J011-POE

ccip03.jpg0393_ccip03poe_IP_kamera_HIP-03P,_640x480,_M-JPEG,_PoE,_audio,_nataceni_PTZ 5526. .IP barevná kamera natá?ecí (PTZ) pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti. Kamera podporuje napájení po ethernetu (PoE), nepot?ebuje tedy sí?ový napaje? u kamery.
V kame?e je implementován lokalizovaný software v ?eštin?, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.

IRC filtr - pro v?rné zobrazení barev v denním provozu je kamera osazena IR filtrem, po setm?ní se filtr automaticky deaktivuje a kamera p?ejde do ?ernobílého režimu, který i v noci zajiš?uje vysokou citlivost snímání.

Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45)
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Objektiv F: 3,6mm, 90 stup??
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 25fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení: 10xLED až 10m
- Detekce pohybu
- Vestav?ný mikrofon
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T
- Podpora: HTTP,FTP,TCP/IP,DHCP,SMTP,HTTP,DDSN,UPNP,PPPOE
- Natá?ení: horizontáln? 270 stup??, vertikáln? 120 stup??
- Krytí IP20
- Pracovní podmínky: -10 - 50 stup?? C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 3W napaje? nebo PoE
- Rozm?r: 110x100x108mm
Item No.0393 --- Pcs.:

IP kamera s interním záznamem na SD kartu HIP-03H , 640x480, H.264, Wifi, audio, natá?ení PTZ oto?ná natá?ecí otá?ení (Apexis H804)

ccip03.jpg1136_ccip03h_IP_kamera_se_zaznamem_HIP-03H,_640x480,_H264, 5528. .IP barevná kamera natá?ecí (PTZ) se záznamem na SD kartu pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementován software, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Oproti základním model?m kamera používá kodek H.264 pro kvalitní záznam videa.
Záznam p?i detekci pohybu nebo aktivaci alarmového vstupu lze rovn?ž ukládat na SDkartu v kame?e.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- 9 p?edvoleb poloh kamery pro jednoduché a rychlé p?eto?ení
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: H.264
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Objektiv F: 6mm, 60 stup??
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 25fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení: 10xLED až 10m
- Detekcepohybu
- Vestav?ný mikrofon
- Alarmový vstup a výstup
- Záznam na microSD kartu max. 32GB
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, PPPoE, SMTP, FTP, SSL, TFTP, NTP, ARP/RARP, NFS, RTSP, RTP, RTCP
- Natá?ení: horizontáln? 270 stup??, vertikáln? 120 stup??
- Krytí IP20
- Pracovní podmínky: -10 -50 stup?? C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 7W
- Rozm?r: 110x100x108mm
Item No.1136 --- Pcs.:

IP kamera bezdrátová HIP-H803-Z-W, 640x480, H.264, SD záznam, PTZ natá?ení, Zoom, WiFi, oto?ná natá?ecí otá?ení Apexis

ccipj803ww.jpg1144_ccipj803ww_IP_kamera_interni_HIP-H803-Z-W_bila 5530. .Bezdrátová IP kamera v novém líbivém designu, navíc s optickým zoomem a vyšším rozsahem otá?ení!
IP barevná kamera natá?ecí (PTZ) pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementován software, který oproti základnímmodel?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Oproti základním model?m kamera používá kodek H.264 pro kvalitní záznam videa ve vysokém rozlišení.
Záznam p?i detekci pohybu nebo aktivaci alarmového vstupu lze rovn?ž ukládat na SD kartu v kame?e a vzdálen? si uložené soubory p?ehrávat.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: H.264
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Objektiv F: 4-9; 30,7 - 69° (3x optický zoom)
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 30fps (QVGA), 15fps (VGA), nastavitelná kvalita (komprese)
- Infrap?isvícení: 16xLED až 15m
- Detekce pohybu
- Vestav?ný mikrofon, reproduktor
- Alarmový vstup a výstup
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Šroubovací Wifi anténa (standardní konektor, lze p?ipojit jinou externí anténu)
Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: HTTP,FTP,TCP/IP,DHCP,SMTP,HTTP,DDSN,UPNP,PPPOE
- Podpora IE6.0/7.0/8.0/Firefox/Safari/Google, p?ipojení ze Smartphone
- Široké možnosti nastavení p?es webové rozhraní
- Záznam na SD kartu max. 32GB
- Natá?ení: horizontáln? 320 stup??, vertikáln? 120 stup??, nastavitelná rychlost otá?ení
- Krytí IP20
- Pracovní podmínky: -10 -50 stup?? C, 20% - 80%RH
- Napájení:5VDC, max 6W
- Rozm?r: 105x98x130mm
- Barva bílá
Item No.1144 --- Pcs.:

IP kamera bezdrátová megapixel HIP-H803-MPC-W, 1280x720, H.264, SD záznam, PTZ natá?ení, WiFi, IRC oto?ná natá?ecí otá?ení Apexis

ccipj803ww.jpg1146_cciph803ww_IP_kamera_interni_megapixel_HIP-H803W_bila 5532. .IP megapixelová barevná kamera natá?ecí (PTZ) se záznamem na SD kartu pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementován software, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu vp?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Oproti základním model?m kamera používá kodek H.264 pro kvalitní záznam videa ve vysokém rozlišení.
Záznam p?i detekci pohybu nebo aktivaci alarmového vstupu lze rovn?ž ukládat na SD kartu v kame?e a vzdálen? si uložené soubory p?ehrávat.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- 9 p?edvoleb poloh kamery pro jednoduché a rychlé p?eto?ení
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: H.264, MJPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 1Mpix
- Objektiv F: 3,9mm, 90°
- Obraz: 1280*720 (30fps), 640*368 (30fps),320*208 (30fps)
- Infrap?isvícení: 16xLED až 15m
- Detekce pohybu
- Vestav?ný mikrofon
- Alarmový vstup a výstup
- Záznam na SD kartu max. 32GB
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: TCP/IP HTTP DNS DHCP PPPoE SMTP FTP SSL TFTP NTP ARP/RARP NFS RTSP RTP RTCP
- Podpora IE6.0/7.0/8.0/Firefox/Safari/Google, p?ipojení ze Smartphone
- Natá?ení: horizontáln? 320° , vertikáln? 120°
- Krytí IP20
- Pracovní podmínky: -10 -50°C, 20% - 80%RH
- Napájení: 5VDC, max 7W
- Rozm?r: 105x98x130mm

- Barva bílá nebo ?erná (barvu specifikujte v poznámce objednávky)
Item No.1146 --- Pcs.:

IP kamera bezdrátová HIP-04WW, 640x480, M-JPEG, audio, WiFi

ccip04ww.jpg0494_ccip04ww_IP_kamera_HIP-04WW 5535. .IP barevná kamera v líbivém designu pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti.
V kame?e je implementován software, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? (WiFi)
- Podpora UPnP, Plug and Play, DDNS
- Monitoring p?ímo z internetového prohlíže?e
- Monitoring z chytrých telefon? (Iphone, Android, Blacberry..), aplikace na CD
- Detekce pohybu, infrap?isvícení
- Alarmový vstup a výstup, jednoduše p?ipojíte nap?. dve?ní kontakt nebo jiné ?idlo, p?i narušení bude odeslán email
- Ochrana heslem

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Optika: úhel záb?ru 60°
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 30fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Infrap?isvícení: 10LED až 10m
- Vestav?ný mikrofon
- Alarmový vstup a výstup (relé)
- Detekce pohybu
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g , free DDNS
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, FTP, DDNS, UPNP, ICMP
- Pracovní podmínky: -10 - 60°C, 0% - 90%RH nekondenzující
- Napájení: 5VDC
- Rozm?r: 80x44x80mm
Item No.0494 --- Pcs.:

IP kamera venkovní bezdrátová HIP-05W , 640x480, M-JPEG, WiFi, audio, zoom, natá?ení PTZ oto?ná natá?ecí otá?ení (Apexis J901-Z-WS)

ccip05w.jpg1135_ccip05w_IP_kamera_HIP-05W 5536. .IP barevná venkovní kamera natá?ecí (PTZ), s optickým zoomem pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti. V kame?e je implementován software, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd. Natá?ení a zoom jednoduše z internetového prohlíže?e.
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi.
Kovový kryt kamery+ plexisklo

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Optický zoom 3x (4mm-9mm), úhel záb?ru 30-69°, dálkov? ovládaný
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 25fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Min. osv?tlení: 0,5Lux
- Detekce pohybu, nahrávání, odesílání mailu
- Audio: oboustranné, audio vstup/výstup
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: HTTP,FTP,TCP/IP,DHCP,SMTP,HTTP,DDSN,UPNP,PPPOE
- Monitoring z internetového prohlíže?e, podpora Iphone
- Natá?ení: horizontáln? 355°, vertikáln? 90°
- Alarmový vstup + výstup
- Krytí IP66
- Pracovní podmínky: -10 -50 °C, 20% - 85%RH nekondenzující
- Napájení: 12VDC, max 8W
- Barva bílá
Item No.1135 --- Pcs.:

IP kamera venkovní bezdrátová HIP-06W , 640x480, M-JPEG, WiFi, audio, zoom, natá?ení PTZ IR p?isvícení (Apexis J902-Z-WS)

ccip05w.jpg1143_ccip06w_IP_kamera_HIP-06W 5537. .Varianta venkovní PTZ kamery s infrap?isvícením pro no?ní vid?ní.
IP barevná venkovní kamera natá?ecí (PTZ), s optickým zoomem pro sledování prostoru p?es internet nebo v lokální síti. V kame?e je implementován software, který oproti základním model?m IP kamer nabízí detekci pohybu se zasíláním emailu v p?ípad? narušení prostoru a ?adu pokro?ilých nastavení pro náhled i ukládání obrázk? na FTP atd. Natá?ení a zoom jednoduše z internetového prohlíže?e.
IR p?isvícení pro no?ní vid?ní
Kamera je ur?ena pro p?ipojení pomocí ethernet kabelu (RJ45) nebo bezdrátov? WiFi.
Kovový kryt kamery+ plexisklo

Specifikace:
- Komprese obrazu: M-JPEG
- Obrazový senzor: CMOS,1/4’’, 300,000 Pixels
- Optický zoom 3x (4mm-9mm), úhel záb?ru 30-69°, dálkov? ovládaný
- Obraz: VGA (640x480)/ QVGA (320x240), max. 25fps (QVGA), 15fps (VGA)
- Min. osv?tlení: 0,5Lux
- Detekce pohybu, nahrávání, odesílání mailu
- Audio: oboustranné, audio vstup/výstup
- P?ipojení: RJ-45 10/100 Base-T, WiFi IEEE 802.11b/g
- Zabezpe?ení WiFI: WEP/WPA/WPA2
- Podpora: HTTP,FTP,TCP/IP,DHCP,SMTP,HTTP,DDSN,UPNP,PPPOE
- Monitoring z internetového prohlíže?e, podpora Iphone
- Natá?ení: horizontáln? 355°, vertikáln? 90°
- IR p?isvícení
- Alarmový vstup + výstup
-Krytí IP66
- Pracovní podmínky: -10 -50 °C, 20% - 85%RH nekondenzující
- Napájení: 12VDC, max 8W
- Barva ?erná
Item No.1143 --- Pcs.:

WiFi mikrokamera IP kamera i-Ball

ccip10w.jpg1137_ccip10w_WiFi_mikrokamera_IP_kamera_i-Ball 5538. .Miniaturní WiFi kamera pro operativní sledování, bezdrátový p?enos obrazu i zvuku.
Kamera je napájena z baterie, jednoduše jí umístíte na požadované místo a na svém notebooku nebo mobilním telefonu se ke kame?e p?ipojíte, podobn? jako k internetu.
Kamera pracuje podobn? jako jíné WiFi za?ízení (router, AP).
Ke kame?e lze dokoupit soupravu s držákem/USB adaptérem, USB kabelem, napaje?em 230V a napaje?em do auta.

Technické parametry:
- Objektiv: F2.8
- Uhel záb?ru: 60°
- Rozlišení: 640x480 / 320x240 / 240x120, max. 30sn/s
- Nastavitelná kvalita obrazu
- Video: MJPEG
- WiFi 2,4GHz 802.11 b/g
- Interní anténa, dosah cca 20m (Infrastructure) / cca 8m (Adhoc)
- Napájení: 3V, CR2 baterie (v sad?) nebo p?es USB (za p?íplatek)
- Spot?eba: cca 320mA
- Rozm?r: pr?m?r 30mm, délka 35mm
- P?ipojení ke kame?e b?žným internetovým prohlíže?em z notebooku nebo mobilu, možnost stažení specializovaných aplikací pro záznam do mobilního telefonu


Item No.1137 --- Pcs.:

Objektiv - ?o?ka 3,6mm k IP kamerám

clens1.jpg1148_clens1_Objektiv_-_cocka_3,6mm_k_IP_kameram 5539. .Objektiv k IP kamerám.
f 3,6mm (úhel záb?ru cca 62°)
Lze osadit zpravidla do venkovních a PTZ kamer.
Cena je za vým?nu za stávající objektiv.
Item No.1148 --- Pcs.:

Film DIA Scanner 5Mpix skener kinofilmu a diapozitivu FilmScan35-I

cfilmsc05a.jpg1450_cfilmsc05a_Film_Scanner_35-I-5Mpix 5545. .Pot?ebujete zdigitalizovat Vaše staré negativy nebo diapozitivy?
Pak je Vám ur?en tento osv?d?ený filmový skener na negativy 35mm kinofilmu. ?i diapozitivy.
Velmi jednoduché použití, skener jednoduše p?ipojíte k USB portu po?íta?e, do adaptéru vložíte negativ a stiskem tla?ítka b?hem n?kolika sekund p?enesete snímek do po?íta?e.
Sou?ástí dodávky je software pro digitalizaci snímk? s rychlým náhledem a možností základních úprav snímku.

Technické parametry:
Snímací senzor: 5Mpix CMOS
Optika: F2.0, 4 ?lánkový sklen?ný objektiv
Expozice: automatická kontrola
Rozlišení scanneru: 1800 dpi (3600 SW interpolace)
Rozlišení naskenovaného snímku: 2560x1920
Barevná hloubka: 24bit
Režim skenu: jednopr?chodový
Podsvícení: 3x LED
P?ipojení: USB 2.0
Rozm?r: 82mx86mmx152mm
Váha: 0.58kg
Podpora OS: Windows XP/Vista/Windows 7 32/64bit

V sad? jsou adaptéry pro proužek šesti polí kinofilmu a t?i diapozitivy v ráme?ku.
Item No.1450 --- Pcs.:

Film DIA Scanner 5Mpix skener kinofilmu a diapozitivu s LCD, SD, AV FilmScan35-II

cfilmsc05b.jpg1451_cfilmsc05b_Film_Scanner_s_LCD_35-II-5Mpix 5547. .Pot?ebujete zdigitalizovat Vaše staré negativy nebo diapozitivy?
Pak je Vám ur?en tento osv?d?ený filmový skener na negativy 35mm kinofilmu. ?i diapozitivy.
Vybaven?jší varianta skeneru s LCD displejem pro rychlý náhled snímku a slotem na SD karty pro uložení snímku.
Velmi jednoduché použití, do adaptéru vložíte film a stiskem tla?ítka b?hem n?kolika sekund uložíte snímek na SD kartu. Scanner poté m?žete p?ipojit p?es USB k po?íta?i a snímky p?esunout.
Do AV výstupu m?žete navíc p?ipojit televizor, snímaný film si tak m?žete prohlédnout na velké obrazovce.

Technické parametry:
Snímací senzor: 5Mpix CMOS
Optika: F2.0, 4 ?lánkový sklen?ný objektiv
Expozice: automatická kontrola
Rozlišení scanneru: 1800 dpi (3600 SW interpolace)
Rozlišení naskenovaného snímku: 2560x1920
Barevná hloubka: 24bit
Režim skenu: jednopr?chodový
Podsvícení: 3x LED
Displej: 2,4" (6,1 cm)
Interní pam?? na snímky: 24MB
Externí pam??ové médium: SD/MMC karty
P?ipojení: USB 2.0
Rozm?r: 82mmx86mmx152mm
Váha: 0.41kg
Podpora OS: Windows XP/Vista/Windows 7 32/64bit

V sad? jsou adaptéry pro proužek šesti polí kinofilmu, t?i diapozitivy v ráme?ku nebo svitkový film.
Item No.1451 --- Pcs.:

Combo film DIA foto Scanner 5Mpix skener kinofilmu diapozitivu fotografií FilmScan35-C

cfilmsc05c.jpg1453_cfilmsc05c_Combo_Scanner_5Mpix_FilmScan35-C 5548. .Pot?ebujete zdigitalizovat Vaše staré negativy, diapozitivy nebo fotografie?
Pak je Vám ur?en tento kombinovaný skener na negativy 35mm kinofilmu, diapozitivy a fotografie.do rozm?ru 10x15
Velmi jednoduché použití, skener jednoduše p?ipojíte k USB portu po?íta?e, do adaptéru vložíte negativ a stiskem tla?ítka b?hem n?kolika sekund p?enesete snímek do po?íta?e.
Sou?ástí dodávky je software pro digitalizaci snímk? s rychlým náhledem a možností základních úprav snímku.

Technické parametry:
Snímaná média: ?b nebo barevný kinofilm (negativ) 35mm, diapozitiv 35mm, fotografie do rozm?ru 10x15cm
Snímací senzor: 5Mpix CMOS
Optika: F2.0, 4 ?lánkový sklen?ný objektiv
Expozice: automatická kontrola
Rozlišení scanneru: 1800 dpi (3600 SW interpolace)
Rozlišení naskenovaného snímku: 2560x1920
Barevná hloubka: 24bit
Režim skenu: jednopr?chodový
Podsvícení: 3x LED (film), 8xLED (fotografie)
P?ipojení: USB 2.0
Rozm?r: 190x145x205mm
Váha: 0.9kg
Podpora OS: Windows XP/Vista/Windows 7 32/64bit

V sad? jsou adaptéry pro proužek šesti polí kinofilmu a t?i diapozitivy v ráme?ku, zásuvka na fotografii.
Item No.1453 --- Pcs.:

Film DIA Scanner profi 14Mpix skener kinofilmu a diapozitivu s LCD, SD, AV FilmScan35 II 14

cfilmsc14b.jpg1452_cfilmsc14b_Scanner_kinofilmu_a_diapozitivu_s_LCD,_SD,_AV_FilmScan35-II-14 5549. .Profri scanner diapozitiv? a kinofilm? s rozlišením 14Mpix!
Pot?ebujete zdigitalizovat Vaše staré negativy nebo diapozitivy?
Pak je Vám ur?en tento filmový skener na negativy 35mm kinofilmu. ?i diapozitivy.
Vybaven?jší varianta skeneru s LCD displejem pro rychlý náhled snímku a slotem na SD karty pro uložení snímku.
Velmi jednoduché použití, do adaptéru vložíte film a stiskem tla?ítka b?hem n?kolika sekund uložíte snímek na SD kartu. Scanner poté m?žete p?ipojit p?es USB k po?íta?i a snímky p?esunout.
Do AV výstupu m?žete navíc p?ipojit televizor, snímaný film si tak m?žete prohlédnout na velké obrazovce.

Technické parametry:
Snímací senzor: 14Mpix CMOS
Optika: F2.0, 4 ?lánkový sklen?ný objektiv
Expozice: automatická / manuální se šesti stupni nastavení
Vyvážení barev: automatické / manuální se šesti stupni nastavení
Rozlišení scanneru: 3300 dpi
Barevná hloubka: 24bit
Režim skenu: jednopr?chodový
Podsvícení: 3x LED
Displej: 2,4" (6,1 cm)
Interní pam?? na snímky: 24MB
Externí pam??ové médium: SD/MMC karty
P?ipojení: USB 2.0
Rozm?r: 100mmx90mmx168mm
Váha: 0.46kg

V sad? jsou adaptéry pro proužek šesti polí kinofilmu, t?i diapozitivy v ráme?ku nebo svitkový film.
Item No.1452 --- Pcs.:

Adaptér AV35 pro p?ipojení p?ijíma?e HWR2000

av35.jpg0913_av35_Adapter_AV35_pro_pripojeni_prijimace_HWR2000 5552. .Tento adaptér pot?ebujete v p?ípad?, že p?ijíma? máte dále od koncového za?ízení a použijete prodlužovací kabel CM30. Pro p?ipojení p?ijíma?e ke koncovému za?ízení tedy použijete sestavu adaptéru AV35-prodlužovací kabel CM30 - adaptér AV23
Item No.0913 --- Pcs.:

Anténa pro prodloužení dosahu bezdrátových kamer

cant1.jpg0932_cant1_Antena_pro_prodlouzeni_dosahu_bezdratovych_kamer 5560. .Pokud základní dosah bezdrátové soupravy je pro Vás nedostate?ný, lze použít tuto p?ídavnou anténu pro prodloužení dosahu. Anténu lze p?ipojit ke kame?e i k p?ijíma?i a dosah je tímto možné ješt? více prodloužit.
Item No.0932 --- Pcs.:

Samostatný vestavný modul zvuku s mikrofonem

mic.jpg0452_czk_Samostatny_modul_zvuku_Hutermann 5570. .Prakticky všechny kamery Hutermann si m?žete objednat v provedení se zvukovým kanálem. Nicmén? v poslední dob? jsme zaznamenali mezi našimi zákazníky poptávku po samostatném zvukovém modulu, který by si zákazník mohl sám kamkoli zabudovat a který byspolupracoval s videotechnikou Hutermann (monitory, videop?epína?e, adaptéry AV23 atp.). Z tohoto d?vodu nabízíme nyní samostatný zvukový modul s mikrofonem. P?ed jeho nákupem si je ale nutno uv?domit dv? skute?nosti:
1 - obdržíte osazený modul na desti?ce s tim, že p?ívod napájecího nap?ti a odvod audiosignálu si musíte p?ipojit sami.
2 - Pokud jste laik, rad?ji si modul nekupujte a místo toho si objednejte p?ímo kameru s vestav?ným zvukovým kanálem, protože tuto kameru pak i jako laik bez jakýchkoli problém? sám p?ipojíte.
Napájeni modulu: nominálni 12V stejnosm?rné stabilizované (modul ale dob?e pracuje i p?i napájení v rozmezí ( 10 - 18V)
Výstup: standardni zvukový signál (audiosignál), m?žete p?ivést i p?ímo na vstup televizoru nebo videorekordéru.
Item No.0452 --- Pcs.:

Vestav?ný zvukový kanál kamer Hutermann

0454_czk2_Vestaveny_zvukovy_kanal_kamer_Hutermann 5580. .Prakticky všecPrakticky všechny kamery Hutermann si m?žete objednat v provedení se zvukovým kanálem.
P?íplatek za vestav?ný modul zvuku.
Item No.0454 --- Pcs.:

Infra?ervené p?isvícení:

0451_cir_Infraprisviceni_ke_kameram_Hutermann 5590. .V kame?e je vestav?n zdroj infra?erveného sv?tla. Toto sv?tlo je pro lidské oko neviditelné, kamera ho však snímá. Infra?ervené p?isvíceni tedy osv?tlí prostor t?sn? p?ed kamerou a to tak, že sv?telný zdroj neprozradí polohu kamery.
Infra?ervené p?isvícení pot?ebujete pokud je kamera umíst?na v úplné tm?. Pokud je ale prostor p?ed kamerou osv?tlen v noci nap?. b?žnou úrovní pouli?ního osv?tlení, vzhledem k citlivosti kamer Hütermann toto osv?tleni ve v?tšin? p?ípad? posta?í a není nutno p?isv?covat infra?erveným sv?tlem.
V souvislosti s p?isv?covaním infrasv?tlem bychom Vás rádi ješt? upozornili na dv? skute?nosti:
- Cernobílé kamery jsou z principu jejich ?inností obecn? vždy ješt? o n?co citliv?jší než barevné a snímají tedy ve v?tší tm?.
- Infra?ervené p?isvícení je použítelné pro všechny ?ernobílé kamery. Barevné kamery jsou na infra?ervené sv?tlo tém?? necitlivé a objednat si k nim infra?ervené p?isvícení nemá tém?? smysl.
- Infra?ervené p?isvícení vestav?né v kame?e m?že osv?tlit vždy jen prostor t?sn? p?ed kamerou. Pokud si p?ejete co nejlépe infrasv?tlem osv?tlit co nejv?tší prostor použijte speciální infrareflektory Hütermann.
Item No.0451 --- Pcs.:

Infrareflektory Hütermann a infrareflektory se skryt? zabudovanými kamerami - obecné informace

0__Infrareflektory_Hutermann_a_infrareflektory_se_skryte_zabudovanymi_kamerami_-_obecne_informace 5600. .Infra?ervené sv?tlo je pro lidské oko neviditelné, kamera ho však snímá. Infra?ervený reflektor tedy osv?tlí prostor snímaný kamerou a to tak, že narušitel nepozná že je osv?tlen a ani p?ítomnost svítícího reflektoru nijak nezaregistruje. V souvislosti s osv?tlováním infrasv?tlem bychom Vás rádi ješt? upozornili na následující skute?nost:
- Infra?ervené osv?tlování je efektivní a použitelné pro všechny ?ernobílé kamery. Barevné kamery jakékoli zna?ky jsou na infra?ervené sv?tlo tém?? necitlivé(vyplývá to z principu ?innosti barevných kamer). Pokud použijete infrareflektor pro barevnou kameru, po?ítejte s tím, že efekt bude velice malý (efektivn? tak osv?tlíte vzdálenost pouze 1 až 2m).
Item No.0 --- Pcs.:

Automatický infrareflektor pro skryté no?ní vid?ní kamer Hütermann - provedení hranatý klasický reflektor

irreflekt.jpg0446_ir0_Infrareflektor_Hutermann,_provedeni_klasicky_reflektor 5610. .Reflektor Hütermann se silným zdrojem infra?erveného sv?tla.
VÝHODY TOHOTO INFRAREFLEKTORU: Infrareflektor na vestav?ný soumrakový spína? (jde o unikátní ?ešení, které používá pouze Hütermann), reflektor se tedy rozsvítí pouze p?i poklesu okolního osv?tlení. Aktivace reflektoru m?že být indikována vestav?nou LED diodou. Tuto indikaci ale m?žete vypnout, pokud chcete aby p?ítomnost svítícího reflektoru z?stala zcela utajena. V cen? reflektoru je 10 metr? dlouhý p?ipojovací kabel. Napájení: použijte napáje? Hütermann typ 215
Item No.0446 --- Pcs.:

LCD TV 9,5"/ monitor pro p?ipojení kamer, MP3/MP4 p?ehráva? / fotoráme?ek

lcd901.jpg0959_lcd901_LCD_TV_9,5"/_monitor_pro_pripojeni_kamer,_MP3/MP4_prehravac_/_fotoramecek 5800. .Barevný LCD televizor + p?ehráva? + monitor pro p?ipojení kamer Hütermann. Velice vhodný mj. do auta ?i karavanu. Integrovaná teleskopická anténa, možnost p?ipojení externí antény a externího zdroje audio/video signálu; tedy nejen kamer, ale i standardního video nebo DVD p?ehráva?e apod.
Integrovaný p?ehráva? JPG/MP3/MP4, SD a USB slot pro p?ipojení externího nosi?e. Velmi vhodné pro p?ehrávání film? nebo použití jako fotoráme?ek.

- obrazovka 9.5" (237mm) , 16:9
- Vstup: 1x A/V, 1x ext. antena
- Výstup na sluchátka
- analogový TV tuner, automatické vyhledávání stanic
- OSD menu
- Režim zp?tného zrcátka (p?ekláp?ní obrazu horizontáln? i svisle)
- USB konektor pro p?ipojení flashdisku apod
- slot pro SD karty
- Dálkové ovládání
- Napájení: - napaje? do automobilu (ze zásuvky cigaretového zapalova?e) je v cen? výrobku a je p?iložen v balení
. - napaje? 12V/1200mA (p?iložen)
- Rozm?r: 239 x 172 x 33mm (bez stojanu)
- Nastavitelný stojan
Item No.0959 --- Pcs.:

USB video grabber pro záznam videa do PC, AV digitalizace Hutermann EasyCap CU14

cu14.jpg0965_cu14_USB_video_grabber_pro_zaznam_videa_do_PC_EasyCap_CU14 583026.04.2013Video grabber je ur?en pro záznam videa a audia do PC nebo notebooku. Jako zdroj vgideo/audio signálu m?že být použita kamera, videorekordér, ?i jiné za?ízení s analogovým výstupem videa. P?ipojení do USB zaru?uje maximální jednoduchost, p?iložen jerovn?ž software pro editaci videa s možností vytvá?ení efekt? a ?adou dalších funkcí.

Technické parametry:
- standard USB 2.0
- podpora NTSC ( 720x480 /30fps) a PAL (720x576 /25fps)
- Video vstupy: RCA kompozitní (cinch), S-Video
- Audio vstupy: stereo audio RCA (2xcinch)
- Rozm?ry: 90x28x18 mm
- napájení z USB portu
- min. požadavky na PC: Pentium III 800MHz, 256MB RAM, Windows 2000, XP, Vista 32bit
K DODANI CCA 26.04.2013
Item No.0965 --- Pcs.:

Digitální DVB-T USB tuner dongle DTV / TXT s dálkovým ovlada?em, v?. HDTV player

xdvbt1.jpg0966_xdvbt1_Digitalni_DVB-T_USB_tuner 5850. .Digitální DVBT HDTV/FM/TXT tuner do USB pro sledování digitální televize na PC.
Timeshifting, EPG, ?asova? nahrávání, teletext
Sou?ástí je plná verze software BlazeVideo HDTV Player
- p?ehrávání HDTV program?
- teletext
- ?asova? nahráváníprogram?
- EPG
- timeshifting
- ukládání obrázk?
- náhled na více program?
- p?ehrávání DVD/SVCD/VCD/CD disk?
- p?ehrávání multimediálních soubor?

V p?íslušenství dálkové ovládání a anténa s magnetickou základnou.
Podporuje Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

AKCE !!
Item No.0966 --- Pcs.:

Internet TV BOX Android 2.3 FULL HD Media Center I10 multimediální centrum s internetovým prohlíže?em Google v televizi, sí?ový p?ehráva?

xtvboxi9.jpg0509_xtvboxi9_Internet_TV_BOX_Android_23_Media_Center_I10 5878. .Tato unikátní novinka spojuje Netbook, internetový set-top box, digitální fotoráme?ek, herní konzoli, multimediální p?ehráva? atd. do jednoho boxu, povyšte Vaší televizi na novou úrove?, plnou zábavy a pou?ení!

Chcete internet v televizi a brouzdat po Vašich oblíbených stránkách?
Chcete sledovat po?ady a videa z archivu televizních stanic, ze Stream.cz, YouTube apod. na televizi?
Chcete chatovat, nakupovat v eshopech, používat Facebook, Twitter atd. na Vašem TV v obývacím pokoji?
To všea mnohem víc nyní m?žete s touto úžasnou novinkou roku 2011.
Tento I-TVBOX je vybaven moderním OS Android 2.3, podporuje tedy ?adu hi-tech funkcí a možností, umož?uje stahovat Android aplikace atd.
I-TVBOX bude zárove? multimediálním centrem Vaší domácnosti, umož?uje p?ehrávat videa ve FULL HD kvalit? nejen z internetu, ale i z p?ipojeného pam??ového media, z Vaší domácí po?íta?ové sít? apod. Máte-li sv?j filmový archiv v po?íta?i, prost? a jednoduše si jej te? pustíte na Vaší velké televizi.


Základní vlastnosti:
- p?ístup na Internet z vašeho televizoru
- e-mailový klient pro p?íjem a odesílání e-mail?
- sledování internetových televizí
- p?ehrávání po?ad? z archiv? TV (dle nabízených multimediálních formát?)
- poslech internetových rádií
- nakupování v e-shopech
- p?ístup k sítím Facebook, Twitter atd.
- chat (SKYPE, MSN)
- použití Android aplikací (hry,...)
- multimediální Full HD p?ehráva?
- možnost sledování IP kamer p?es LAN nebo Internet na televizoru
- p?ipojení k TV p?es HDMI nebo kompozitní výstup. Koaxiální výstup Audio
- p?ipojení do sít? p?es Ethernetové rozhraní nebo WiFi
- USB pro p?ipojení externího disku nebo flash
- SD slot pro pam??ové karty
- SATA p?ipojení externího disku
- OS Android je lokalizován do ?eského jazyka
- ovládání bezdrátovým ovlada?em (v cen?) nebo bezdrátovou klávesnicí (za p?íplatek)

Technické specifikace:
-Opera?ní systém: Android 2.3
-CPU: ARM CORTEX A9
-Grafický GPU Mali-400 Open GL 3D grafický procesor, super anti-aliasing 3D Game processing
- Pam??: 2GB
-Ethernet: 1x RJ45 pro p?ipojení kabelem
-WIFI : integrovaný modul WIFI + externí anténa pro bezdrátové propojení PC sít? LAN/Internet
-USB: 2x USB
-HDMI: HDMI 1.3 digital audio/video interface, podpora 720(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 1080P(50/60Hz)
-A/V k
Item No.0509 --- Pcs.:

Fotoráme?ek a audio/videop?ehráva? 8", 800x600, Hutermann HP-801W

fotor080b.jpg0692_fotor080b_Fotoramecek_a_audio/videoprehravac_8",_800x600,_Hutermann_HP-801W 5900. .Elegantní digitální fotoráme?ek s multimediálním p?ehráva?em 8" (20,5cm) s transparentním okrajem.

Technické parametry:
- LCD displej 8", 800x600, 4:3
- Jas 350cd/m2, kontrast 500:1
- Integrované repro 2x2W
- ?te?ka pam??ových karet SD/MMC/MS/xD/CF
- USB a miniUSB konektor pro p?ipojení externího disku nebo flash a pro p?ipojení k PC
- Zobrazení fotografií JPG, režim foto+p?ehrávání hudby
- P?ehrávání audiosoubor? MP3, WMA
- P?ehrávání videosoubor? AVI, DAT, MPG, VOB, MP4
- Nastavení intervalu prohlížení, p?echodových efekt?, jasu a kontrastu, ZOOM, otá?ení
- TV standard PAL/NTSC, zobrazení 16:9 nebo 4:3
- Režim kalendá? (zobrazení hodin a kalendá?e)
- Nastavení automatického zapnutí/vypnutí/budík
- výstup na sluchátka
- AV výstup
- Dálkové ovládání
- Napájení adaptérem 5V

Obsah balení: fotoráme?ek, stojánek, dálkové ovládání, napaje?, AV kabel,
Barva bílá
Item No.0692 --- Pcs.:

Stropní výklopný monitor 11" s DVD p?ehráva?em, USB port, SD slot, lampi?ka

car_dvdr11.jpg0968_car_dvdr11_Monitor_s_DVD_Hutermann_CARDVDR11 5950. .Kvalitní stropní výklopný LCD monitor s DVD p?ehráva?em, obrazovka 11".
V p?ístroji je integrovaná ?te?ka SD karet, USB port pro p?ehrávání videa z externí pam?ti a FM transmitter pro p?ehrávání zvuku v reproduktorech vozidla.
Dv? vestav?né lampi?ky.

Technické parametry:
- LCD obrazovka 11", 16:9, rozlišení 800x480
- dv? integrované lampi?ky
- dálkové ovládání
- podpora PAL/NTSC
- FM modulátor pro p?enos zvuku do autorádia
- slot SD/MMC, USB konektor
- podpora audio formát? MP3/AAC/WMA/WAV/MP4/OGG/DIVX/XVID/ASF
- podpora video formát? MPEG4,DivX/DivX Pro/XviD/ titulky ve formátu srt a sub
- 1x AV vstup, 1x AV výstup
- napájení 12V
Item No.0968 --- Pcs.:

NOVINKY

0000__NOVINKY 120. .Novinky:
- Fotopasti
- Odhlu?n?ná elektrocentrála 13kW za mimo?ádnou cenu !
- Topné infrapanely
- GSM zásuvka s termostatem ovládaná mobilem
- Nové modely palubních kamer do auta
Item No.0000 --- Pcs.:

Stropní výklopný monitor 17" s DVD p?ehráva?em, USB port, SD slot, lampi?ka

car_dvdr17.jpg0979_car_dvdr17_Monitor_s_DVD_Hutermann_CARDVDR17 5953. .Kvalitní stropní výklopný LCD monitor s DVD p?ehráva?em, obrazovka 17".
V p?ístroji je dále integrovaná ?te?ka SD karet, USB port pro p?ehrávání videa z externí pam?ti a FM transmitter pro pžehrávání zvuku v reproduktorech vozidla.
Dv? vestav?né lampi?ky.

Technické parametry:
- LCD obrazovka 17", 16:9, rozlišení 1440x900
- dv? integrované lampi?ky
- dálkové ovládání
- podpora PAL/NTSC
- FM modulátor pro p?enos zvuku do autorádia
- IR vysíla? pro bezdrátová sluchátka
- slot SD/MMC, USB konektor
- podpora audio formát? MP3/AAC/WMA/WAV/MP4/OGG/DIVX/XVID/ASF
- podpora video formát? MPEG4,DivX/DivX Pro/XviD/ titulky ve formátu srt a sub
- 1x AV vstup, 1x AV výstup
- napájení 12/24V
Item No.0979 --- Pcs.:

Hlavová op?rka se 7" LCD a DVD p?ehráva?em CARDVD07, USB port, SD slot, GAME ?erná

car_dvd07c.jpg0969_car_dvd07_Monitor_s_DVD_Hutermann_CARDVD07_cerna 5960. .Hlavová op?rka s monitorem a DVD p?ehráva?em, obrazovka 7". Herní konzole se dv?ma herními ovlada?i pro dva hrá?e + jedním bezdrátovým IR pro jednoho hrá?e.
Možnost propojení s další op?rkou pro sledování stejného filmu.
Dodáváno v kompletním balení v?etn? kabeláže a dálkového ovládání. Montáž do sedadel s možností protažení kabel?. Univerzální montážní nohy (ty?e) s nastavitelnou rozte?í.
Jednoduché uzav?ení krytem se zipem, monitor je opak zcela ukrytý !

Technické parametry:
- LCD obrazovka 7", režim 16:9 nebo 4:3
- DVD mechanika SONY
- podpora MP4/DivX/DVD/VCD/SVCD/CD/CD-G/MP3
- podpora zobrazení fotografií JPEG
- podpora IR sluchátek
- USB port
- SD slot, MMC/MS/SD 3 in 1 Card Reader
- AV vstup a výstup
- FM vysíla? prop?ehrávání zvuku v audiosoustav? vozu
- dálkové ovládání
- vestav?né reproduktory
- výstup na sluchátka
- rozte? montážních ty?í: 115-160mm

Balení: hlavová op?rka s DVD p?ehráva?em, kompletní kabeláž, dálkové ovládání, návod, 3x herní ovlada?e, CD s hrami

Barva: ?erná
Item No.0969 --- Pcs.:

Hlavová op?rka se 7" LCD a DVD p?ehráva?em CARDVD07, USB port, SD slot, GAME béžová

car_dvd07b.jpg0971_car_dvd07b_Monitor_s_DVD_Hutermann_CARDVD07_bezova 5962. .Hlavová op?rka s monitorem a DVD p?ehráva?em, obrazovka 7". Herní konzole se dv?ma herními ovlada?i pro dva hrá?e + jedním bezdrátovým IR pro jednoho hrá?e.
Možnost propojení s další op?rkou pro sledování stejného filmu.
Dodáváno v kompletním balení v?etn? kabeláže a dálkového ovládání. Montáž do sedadel s možností protažení kabel?. Univerzální montážní nohy (ty?e) s nastavitelnou rozte?í.
Jednoduché uzav?ení krytem se zipem, monitor je opak zcela ukrytý !

Technické parametry:
- LCD obrazovka 7", režim 16:9 nebo 4:3
- DVD mechanika SONY
- podpora MP4/DivX/DVD/VCD/SVCD/CD/CD-G/MP3
- podpora zobrazení fotografií JPEG
- podpora IR sluchátek
- USB port
- SD slot, MMC/MS/SD 3 in 1 Card Reader
- AV vstup a výstup
- FM vysíla? prop?ehrávání zvuku v audiosoustav? vozu
- dálkové ovládání
- vestav?né reproduktory
- výstup na sluchátka
- rozte? montážních ty?í: 115-160mm

Balení: hlavová op?rka s DVD p?ehráva?em, kompletní kabeláž, dálkové ovládání, návod, 3x herní ovlada?e, CD s hrami

Barva: béžová
Item No.0971 --- Pcs.:

Hlavová op?rka se 7" LCD a DVD p?ehráva?em CARDVD07, USB port, SD slot, GAME šedá

car_dvd07s.jpg0972_car_dvd07s_Monitor_s_DVD_Hutermann_CARDVD07_seda 5964. .Hlavová op?rka s monitorem a DVD p?ehráva?em, obrazovka 7". Herní konzole se dv?ma herními ovlada?i pro dva hrá?e + jedním bezdrátovým IR pro jednoho hrá?e.
Možnost propojení s další op?rkou pro sledování stejného filmu.
Dodáváno v kompletním balení v?etn? kabeláže a dálkového ovládání. Montáž do sedadel s možností protažení kabel?. Univerzální montážní nohy (ty?e) s nastavitelnou rozte?í.
Jednoduché uzav?ení krytem se zipem, monitor je opak zcela ukrytý !

Technické parametry:
- LCD obrazovka 7", režim 16:9 nebo 4:3
- DVD mechanika SONY
- podpora MP4/DivX/DVD/VCD/SVCD/CD/CD-G/MP3
- podpora zobrazení fotografií JPEG
- podpora IR sluchátek
- USB port
- SD slot, MMC/MS/SD 3 in 1 Card Reader
- AV vstup a výstup
- FM vysíla? prop?ehrávání zvuku v audiosoustav? vozu
- dálkové ovládání
- vestav?né reproduktory
- výstup na sluchátka
- rozte? montážních ty?í: 115-160mm

Balení: hlavová op?rka s DVD p?ehráva?em, kompletní kabeláž, dálkové ovládání, návod, 3x herní ovlada?e, CD s hrami

Barva: šedá
Item No.0972 --- Pcs.:

Napájecí zdroj pro p?ístroje Hütermann 12V (obj.?. 212)

na_212.jpg0212_nap_Napajeci_zdroj_212 5980. .Napájecí zdroj vhodný zejména ke kamerám
Vstup: 230V
Výstup: 12Vss/500mA max.
Item No.0212 --- Pcs.:

napájecí zdroj pro videotechniku atd. 12V/1A(objednací ?. 215)

na_212.jpg0215_naj_Napajeci_zdroj_pro_videotechniku_atd_12V/1A-_typ_215 5990. .Napájecí zdroj vhodný zejména pro videotelefony a jiná za?ízení s vyšším p?íkonem.
Vstup: 230V
Výstup: 12V/1000mA
Item No.0215 --- Pcs.:

Napaje? stabilizovaný, spínaný 3-12Vss

na_212.jpg0223_na0312_Napajec_stabilizovany,_spinany_3-12Vss 5990. .Napaje? stabilizovaný, spínaný, p?epínací
Výstup: 3-12Vss
Max. zát?ž: 600mA
Item No.0223 --- Pcs.:

Napajeci zdroj pro kamerovou techniku typ 235

na_212.jpg0235_na05_Napajeci_zdroj_pro_kamerovou_techniku_typ_235 6020. .Napájecí zdroj pro p?ístroje a p?íslušenství Hütermann. U každého p?ístroje uvedeného v tomto ceníku je uvedeno jaký napaje? je vhodný pro dané za?ízení
Vstup: 230V
Výstup: 5V/500mA max.
Item No.0235 --- Pcs.:

Napajeci zdroj pro kamerovou techniku typ 238

na_212.jpg1199_na08_Napajeci_zdroj_pro_kamerovou_techniku_typ_238 6022. .Napájecí zdroj pro kamery a jiné p?ístroje a p?íslušenství Hütermann.
Vstup: 230V
Výstup: 8V/500mA max.
Item No.1199 --- Pcs.:

Kovový kryt antivandal pro kamery

ckryt1.jpg0444_ckryt1_Kovovy_kryt_kamery_Slim 6080. .Masivní plechový kryt pro kamery videotelefon? HV250 a HV200.
V p?ípad?, že se obáváte odcizení nebo zni?ení kamery, doporu?ujeme použití tohoto kovového krytu.
Item No.0444 --- Pcs.:

Dve?ní digitální kukátko s LCD monitorem, kamera se záznamem VN-3502

vkuk2.jpg1420_vkuk2_Dverni_digitalni_kukatko_s_LCD_monitorem_VN-3502 6266. .Digitální dve?ní kukátko s LCD monitorem a záznamem na microSD kartu.
Jednoduše, místo stávajícího dve?ního kukátka, nainstalujete toto digitální kukátko s LCD monitorem. V kame?e je implementován software pro záznam obrazu nebo videosekvence, stiskem tla?ítka ak jednoduše zaznamenáte situaci p?ede dve?mi. V kame?e lze nastavit datum/?as, každý snímek tedy bude ozna?en aktuálním ?asem.
Nemusíte tisknout oko na stávající sklen?né kukátko, obraz za dve?mi vidíte jednoduše a z?eteln? na barevnémLCD displeji. Velmi vhodné pro starší osoby nebo d?ti, které na stávající kukátko nedosáhnou.
Kamera je p?ipevn?na skrz stávající otvor ve dve?ích k vnit?ní jednotce (LCD), kameru nelze zvenku odmontovat.

Technické parametry:
Uhel záb?ru kamery: 90°
LCD monitor: 3,5"
Montážní otvor: 14-25mm
Tlouš?ka dve?í: 49-85mm
Záznam snímk? nebo videosekvencí na microSD kartu
Napájení: 3xAA 1,5V tužková baterie
Rozm?ry: kamera: pr?m?r 32mm, hloubka 8mm; monitor: 117x83x25mm
Item No.1420 --- Pcs.:

Dve?ní digitální kukátko s LCD monitorem, kamera se záznamem a detekcí pohybu VN-3502M

vkuk2m.jpg1421_vkuk2m_Dverni_digitalni_kukatko_s_LCD_monitorem_a_detekci_pohybu_VN-3502M 6267. .Digitální dve?ní kukátko s LCD monitorem, záznamem na microSD kartu a detekcí pohybu.
Jednoduše, místo stávajícího dve?ního kukátka, nainstalujete toto digitální kukátko s LCD monitorem. V kame?e je implementován software pro záznam obrazu nebo videosekvence, stiskem tla?ítka ak jednoduše zaznamenáte situaci p?ede dve?mi. V kame?e lze nastavit datum/?as, každý snímek tedy bude ozna?en aktuálním ?asem.
Nemusíte tisknout oko na stávající sklen?né kukátko, obraz za dve?mi vidíte jednoduše a z?eteln? na barevném LCD displeji. Velmi vhodné pro starší osoby nebo d?ti, které na stávající kukátko nedosáhnou.
Sou?ástí kamery je tla?ítko domovního zvonku, na LCD monitoru m?žete nastavit melodii.
Lze aktivovat detekci pohybu, pokud je p?ed kamerou zaznamenán pohyb, monitor se automaticky zapne a zobrazí situaci p?ede dve?mi.
Kamera je p?ipevn?na skrz stávající otvor ve dve?ích k vnit?ní jednotce (LCD), kameru nelze zvenku odmontovat.

Technické parametry:
Uhel záb?ru kamery: 90°
LCD monitor: 3,5"
Montážní otvor: 14-30mm
Tlouš?ka dve?í: 48-63mm
Integrované zvonkové tla?ítko, volitelná melodie
Detekce pohybu zap/vyp
Záznam snímk? nebo videosekvencí na microSD kartu
Napájení: 3xAA 1,5V tužková baterie
Rozm?ry: kamera: pr?m?r 70mm, hloubka 18mm; monitor: 117x83x25mm
Item No.1421 --- Pcs.:

HV-K30 Prodloužený propojovací kabel 30m pro videotelefony

kabel1.jpg0371_kv3_Videotelefon-_propojovaci_kabel_30m 1490. .(jen pro p?ípad, že kabel, který je obsažen v základní souprav? Vám nesta?í) P?i zapojení videotelefonu s prodlužovacím kabelem doporu?ujeme k videotelefonu použít napaje? Hütermann obj. ?. 215.
Item No.0371 --- Pcs.:

HV-K100 Prodloužený propojovací kabel 100m

kabel1.jpg0372_kv0_Videotelefon-_propojovaci_kabel_100m 5710. .(jen pro p?ípad, že kabel, který je obsažen v základní souprav? Vám nesta?í). P?i zapojení videotelefonu s prodlužovacím kabelem doporu?ujeme k videotelefonu použít napaje? Hütermann obj. ?. 215.
Item No.0372 --- Pcs.:

Modul pro p?i?azení p?ídavných vnit?ních jednotek HVM - 4

hv4.jpg0445_hv4_Modul_prirazeni_pridavnych_vnitrnich_jenotek_HV-4 6310. .Používá se pro p?ipojení více p?ídavných vnit?ních jednotek ?ady HV-200 a HV-250 s možností volby tla?ítky u kamery (nap?. zvonkové tablo) tzn. že stisknutím konkrétního tla?ítka se aktivuje požadovaná vnit?ní jednotka. V p?ípad?, že požadujete abyse po stisknutí tla?ítka na kame?e aktivovaly všechny vnit?ní jednotky, tento modul nepot?ebujete
Item No.0445 --- Pcs.:

GSM alarm bezdrátový domovní, souprava Hutermann Guard HG-102M-CZ

agsm7.jpg0024_agsm7_Bezdratovy_domovni_GSM_alarm,_souprava_HG-102M-CZ 6320. .Nová varianta GSM alarmu, kombinuje nejpoužívan?jší vlastnosti alarm? a p?idává další, to vše za vyjíme?nou cenu, ?eská hlášení !!!
Inteligentní strážce Vašeho domova s velice jednoduchou instalací.
Pouze rozmístíte bezdrátová ?idla a aktivujete GSM centrálu, nemusíte natahovat žádné kabely. V poípad? narušení objektu Vás alarm upozorní voláním nebo SMS zprávoul. K alarmu m?žete poipojit sirénu pro akustickou signalizaci narušení. GSM alarm rovn?ž m?žete ovládat ze svého telefonu, jednoduše jej aktivujete, deaktivujete, zjistíte aktuální stav GSM alarmu a p?es vestav?ný mikrofon m?žete slyšet, co se v objektu d?je.
Pro jednoduchou aktivaci a dektivaci použijete p?iložené klí?enky.
K centrále je možné p?idat další ?idla (pohybové PIR?idlo, magnetický kontakt, kou?ový detektor)

Vlastnosti a funkce
- bezdrátový p?enos poplachu od jednotlivých ?idel do úst?edny, není t?eba instalovat kabely
- 8 samostatných bezdrátových zabezpe?ovacích smy?ek pro snadnou identifikaci místa poplachu
(1 SOS/ nonstop smy?ka pro místa, která mají být zabezpe?ena trvale + 7 smy?ek pro ?idla aktivovaná/ deaktivovaná uživatelem)
- 2 drátové smy?ky s nastavitelným klidovým stavem spojeno/rozpojeno
- siréna pro akustickou signalizaci narušení
- informace o narušení na Váš telefon prost?ednictvím volání (až 5 ?ísel) nebo SMS (až 3 ?ísla)
- výstupní kontakt spínaný p?i poplachu nebo SMS zprávou
- monitoring napájení, v p?ípad? výpadku sí?ového napájení zašle SMS zprávu
- nastaveníúst?edny SMS zprávami nebo tónovou volbou
- ovládání úst?edny pomocí bezdrátové klí?enky (okamžitá aktivace alarmu, deaktivace alarmu, SOS spušt?ní poplachu)
- aktivace sirény a tís?ového volání stiskem nouzového tla?ítka na klí?ence, v p?ípad? ohrožení p?ivoláte pomoc
- možnost zapnutí/vypnutí a kontroly stavu z Vašeho mobilního telefonu, p?ístup je chrán?n heslem
- GSM alarm není závislý na konkrétním operátorovi GSM, lze použít libovolnou SIM kartu
- vestav?ný mikrofon v úst?edn?, v p?ípad? narušení objektu tak uslyšíte, co se v objektu d?je
- možnost rozší?ení systému o další zabezpe?ovací ?idla
- napájení sí?ovým napáje?em + zálohování akumulátorem
- P?ístroj je pln? v ?eštin?

Obsah sestavy: GSM úst?edna, napaje?, 1x PIR pohybové ?idlo, 1x magnetický kontakt, 1xsiréna, 2x klí?enka-ovlada?, návod v CJ

Pro více informací klikn?te ZDE
Item No.0024 --- Pcs.:

Bezdrátový domovní GSM alarm se stolním GSM telefonem Hutermann Guard telefon HG-120P-CZ

agsm4.jpg0023_agsm4_Bezdratovy_domovni_GSM_alarm_se_stolnim_GSM_telefonem_HT_Guard_HG-120P 636007.05.2013Rozší?ená varianta soupravy bezdrátového alarmu. Ust?edna slouží zárove? jako stolní GSM telefon, z telefonu lze volat, posílat SMS. P?ehledný více?ádkový displej zobrazuje nastavení alarmu i b?žné funkce telefonu. Zobrazení a hlášení v ?eském jazyce !!!

Ust?edna v této souprav? má navíc:
- integrovaný GSM telefon pro b?žná volání
- LCD displej + klávesnice pro telefon a nastavení úst?edny
- hlasové volání + zasílání SMS zpráv v p?ípad? poplachu.
- informace o odjišt?ní systému p?e SMS(pokud nap?. d?cko p?ijde dom? a odjistí alarm, obdržíte informa?ní SMS)
- nastavitelná doba zpožd?ní alarmu p?i p?íchodu
- možnost pojmenování smy?ek
- t?i bezdrátové klí?enky pro aktivaci a deaktivaci
- p?ístroj je pln? v ?eštin?

Obsah sestavy: GSM úst?edna-telefon, napaje?, 1x PIR pohybové ?idlo, 1x magnetický kontakt, 1x siréna, 3x klí?enka-ovlada?, návod v CJ

Pro více informací klikn?te ZDE
K DODANI CCA 07.05.2013
Item No.0023 --- Pcs.:

Bezdrátový domovní GSM alarm s GSM telefonem Hutermann Guard HG-112-CZ v 2

agsm9.jpg0012_agsm9_GSM_alarm_HG-112 6375. .Nová varianta GSM alarmu s výstupem ovládaným SMS a dalšími novými vlastnostmi. Zobrazení a hlášení v ?eském jazyce !!!

Vlastnosti a funkce
- bezdrátový p?enos poplachu od jednotlivých ?idel do úst?edny, není t?eba instalovat kabely
- integrovaný GSM telefon pro b?žná volání
- LCD displej + klávesnice pro telefon a nastavení úst?edny
- 16 samostatných bezdrátových zabezpe?ovacích smy?ek pro snadnou identifikaci místa poplachu
(režim nonstop/ kompletní zajišt?ní/ omezené zajišt?ní)
- siréna pro akustickou signalizaci narušení
- informace o narušení na Váš telefon prost?ednictvím volání nebo SMS (až 8 ?ísel)
- výstupní kontakt spínaný p?i poplachu nebo SMS zprávou
- nezávislý výstupní kontakt pro ovládání jiného za?ízení (topení) SMS zprávou
- monitoring napájení, v p?ípad? výpadku sí?ového napájení zašle SMS zprávu
- GSM Jammer-monitoring GSM, p?i výpadku GSM sít? (zarušení) spustí alarm
- nastavení úst?edny klávesnicí
- funkce Watchdog (v p?ípad?, že nedojde v nastavené dob? k pohybu v objektu, spustí alarm- vhodné pro hlídání p?ítomnosti d?tí, starých lidí atd)
- ?asova?- automatické zapnutí/vypnutí v nastavené dob?
- ovládání úst?edny pomocí bezdrátové klí?enky (okamžitá aktivace alarmu, deaktivace alarmu, SOS spušt?ní poplachu), klávesnicí nebo SMS
- aktivace sirény a tís?ového volání stiskem nouzového tla?ítka na klí?ence, v p?ípad? ohrožení p?ivoláte pomoc
- GSM alarm není závislý na konkrétním operátorovi GSM, lze použít libovolnou SIM kartu
- vestav?ný mikrofon v úst?edn?, v p?ípad? narušení objektu tak uslyšíte, co se v objektu d?je
- možnost rozší?ení systému o další zabezpe?ovací ?idla
- napájení sí?ovým napáje?em + zálohování akumulátorem
- p?ístroj je pln? v ?eštin?

Obsah sestavy: GSM úst?edna, napaje?, 1x PIR pohybové ?idlo, 1x magnetický kontakt, 1xsiréna, 2x klí?enka-ovlada?, návod v CJ
Item No.0012 --- Pcs.:

Bezdrátový domovní GSM alarm s GSM telefonem Hutermann Guard HG-114-CZ

agsm10.jpg0003_agsm10_GSM_alarm_HG-114 6377. .Vylepšená varianta GSM alarmu s výstupem ovládaným SMS, drátovou smy?kou a dalšími novými vlastnostmi. Zobrazení a hlášení v ?eském jazyce !!!

Vlastnosti a funkce
- bezdrátový p?enos poplachu od jednotlivých ?idel do úst?edny, není t?eba instalovat kabely
- integrovaný GSM telefon pro b?žná volání
- režim plného zajišt?ní, ?áste?ného zajišt?ní (když je uživatel v objektu), SOS
- LCD displej + klávesnice pro telefon a nastavení úst?edny
- 16 samostatných bezdrátových zabezpe?ovacích smy?ek pro snadnou identifikaci místa poplachu
(režim nonstop/ kompletní zajišt?ní/ omezené zajišt?ní)
- 8 samostatných drátových smy?ek, napájení drátových ?idel z úst?edny (max. 1A)
- siréna s blika?em pro akustickou signalizaci narušení
- informace o narušení na Váš telefon prost?ednictvím volání nebo SMS (až 8 ?ísel)
- výstupní kontakt spínaný p?i poplachu nebo SMS zprávou
- nezávislý výstupní kontakt pro ovládání jiného za?ízení (topení) SMS zprávou (max. zát?ž 3A)
- monitoring napájení, v p?ípad? výpadku sí?ového napájení zašle SMS zprávu
- GSM Jammer-monitoring GSM, p?i výpadku GSM sít? (zarušení) spustí alarm
- nastavení úst?edny klávesnicí
- funkce Watchdog (v p?ípad?, že nedojde v nastavené dob? k pohybu v objektu, spustí alarm- vhodné pro hlídání p?ítomnosti d?tí, starých lidí atd)
- ?asova?- automatické zapnutí/vypnutí v nastavené dob?
- ovládání úst?edny pomocí bezdrátové klí?enky (okamžitá aktivace alarmu, deaktivace alarmu, SOS spušt?ní poplachu), klávesnicínebo SMS
- aktivace sirény a tís?ového volání stiskem nouzového tla?ítka na klí?ence, v p?ípad? ohrožení p?ivoláte pomoc
- GSM alarm není závislý na konkrétním operátorovi GSM, lze použít libovolnou SIM kartu
- vestav?ný mikrofon v úst?edn?, v p?ípad? narušení objektu tak uslyšíte, co se v objektu d?je
- možnost rozší?ení systému o další zabezpe?ovací ?idla
- napájení sí?ovým napáje?em + zálohování akumulátorem
- p?ístroj je pln? v ?eštin?

Obsah sestavy: GSM úst?edna, napaje?, 1x PIR pohybové ?idlo, 1x magnetický kontakt, 1xsiréna s blika?em, 2x klí?enka-ovlada?, návod v CJ
Item No.0003 --- Pcs.:

GSM MMS alarm- bezpe?nostní SIM kamera s ?idlem pohybu Hutermann HG-C02

agsmmms2w.jpg0084_agsmmms2_GSM/MMS_kamera_Hutermann_HG-C02 6390. .Rozší?ená varianta GSM alarmu s integrovanou kamerou. P?i poplachu nebo na vyžádání pošle MMS zprávu s obrázkem sledovaného prostoru.
Velmi jednoduchá instalace i obsluha, fotky z integrované kamery obdržíte MMS zprávou na Váš mobil nebo emailem doVaší schránky.
Nastavitelná duální detekce pohybu (detekce obrazu a pohybové PIR ?idlo).
Možnost odposlechu prostoru, p?isvícení infradiodami pro no?ní vid?ní.
Ovládání SMS zprávami, aktivace klí?enkami, SMS nebo automatická aktivace zabezpe?enídle nastavených ?asova??.
Možnost p?ipojení až 15-ti externích bezdrátových ?idel (pohybové PIR ?idlo, magnetický kontakt, požární hlási? atd..) Nelze p?ipojit sirénu.
Široce nastavitelné (nouzové volání až na 9 ?ísel, informace o výpadku napájení, periodické zasílání obrázk?, ?asova?e aktivace a deaktivace, oto?ení obrázku pro montáž na strop atd..)

Souprava obsahuje:
- GSM centrálu s integrovanou kamerou
- 2ks dálkového ovládání (klí?enka) pro aktivaci/deaktivaci alarmu
- sí?ový napaje?
- návod

Základní tech. specifikace:

Centrální jednotka:
- GSM 900/1800MHz
- bezdrátové spojení s ?idly, 433MHz, dosah cca 100m
- integrovaný mikrofon
- napájení: adaptér 5Vss + záložní akumulátor až 24hod

Kamera:
- 300000 bod?, IRp?isvícení
- rozlišení QCIF(160×120), QVGA(320×240), VGA(640×480)
- úhel záb?ru: 68 stup??

BARVA ALARMU BILA
Item No.0084 --- Pcs.:

GSM senior medic alarm HG-S10, SOS tís?ové volání, hlídání vitality, ?asova? podávání lék?

agsms10.jpg1210_agsms10_GSM_senior_alarm_HG-S10 6407. .Máte strach o své rodi?e, nemocné ?i handicapované, osam?lé ?leny rodiny nebo ostatní, kte?í pot?ebují dohled?
Nejste si jisti, zda si opravdu b?hem dne n?co uva?í nebo zda dodržují základní hygienu? Chcete s nimi být trvale v kontaktu a zárove? tak, aby je neobt?žovalo hledání a obsluha mobilního telefonu?
Potom práv? Vám je ur?en tento moderní bezpe?nostní p?ístroj vyvinutý speciáln? pro pot?eby senior? apod.

Základní funkce p?ístroje:
- Tís?ové volání - stiskem SOS tla?ítka na alarmunebo stiskem p?enosného bezdrátového vodot?sného tla?ítka bude odeslána nouzová SMS až na t?i ?ísla a aktivováno volání až na p?t ?ísel, Další tís?ová tla?ítka je možno doplnit, m?že být tedy instalováno nap?. v koupeln? pro p?ípad pádu apod.

- Handsfree telefon - T?em tla?ítk?m na alarmu lze p?i?adit ?ísla pro volání, stiskem tla?ítka se automaticky dané ?íslo vyto?í a naváže se standardní hlasové volání.
P?íchozí volání z nastavených ?ísel jsou automaticky p?ijmuta, automaticky se naváže hlasitý hovor, hlídaná osoba tak nemusí ani vstát z l?žka.

- Hlídání pohybu - možnost instalace až ?ty? bezdrátových ?idel, pokud není v nastavitelné dob? detekován pohyb, jsou odeslány nouzové SMS na definovaná ?ísla. Snadno tak ohlídáte, jestli hlídaná osoba byla b?hem poledne v kuchyni, ve?er v koupeln? atd. Pokud tedy nap?. nevstane celý den z l?žka, je automaticky odeslána SMS.

- Bezpe?nostní poplach - k úst?edn? lze nainstalovat nap?. požární ?idla, která budou 24 hodin st?ežit bezpe?í, v p?ípad? poplachu budou odeslány nouzové SMS

- Casova? podávání lék? - možnost nastavení až ?ty? ?as?, ve kterých úst?edna akusticky signalizuje ?as podávání lék?

- Monitoring napájení -v p?ípad? výpadku sí?ového napájení a provozu ze záložního akumulátoru zašle SMS zprávu, provoz na záložní akumulátor až 12 hodin

Veškerá nastavení lze provád?t p?ipojením k po?íta?i nebo prost?ednictvím SMS zpráv.
GSM alarm není závislý na konkrétním operátorovi GSM, lze použít libovolnou SIM kartu
Napájení sí?ovým napáje?em + zálohování akumulátorem

Obsah sestavy: GSM úst?edna, napaje?, vodot?sné nouzové tla?ítko, USB kabel, CD s ov?ada?i, návod
Item No.1210 --- Pcs.:

PIR pohybové ?idlo pohybu pro GSM alarm typ HG-PIR1

agsmpir1.jpg0025_agsmpir1_PIR_pohybove_cidlo_pro_GSM_alarm_HG-PIR1 6410. .Samostatné bezdrátové ?idlo pohybu ke GSM alarm?m.
Tento model nást?nného PIR ?idla je primárn? ur?en k alarm?m HG102, lze jej však použít i k alarm?m vyšší kategorie.

Technické parametry:
Detek?ní úhel: 110° horizontáln?, 60° vertikáln?
Dosah: 5-12m dle podmínek v míst? montáže, teleskopická anténa
Montážní výška: 2-2,5m
Napájení: baterie 9V, životnost cca 9 m?síc?
Optická indikace vybité baterie
Klidový odb?r: <25uA
Adresace: "pinováním" v ?idle
Rozm?r 104x60x32mm
Item No.0025 --- Pcs.:

PIR pohybové ?idlo pohybu pro GSM alarm typ HG-PIR1B

agsmpir1b.jpg1215_agsmpir1b_PIR_pohybove_cidlo_pro_GSM_alarm_HG-PIR1B 641225.04.2013Samostatné bezdrátové ?idlo pohybu ke GSM alarm?m HG.
Tento model nást?nného PIR ?idla je ur?en k alarm?m HG112, HG114 a HG-C, nelze je použít k alarm?m HG102 a jiným typ?m, které pro adresaci používájí "napinování" zkratovacími propojkami.
Oprotimodelu PIR1 má toto ?idlo ješt? zvýšenou imunitu proti falešným poplach?m a nevyžaduje nastavení adresy propojkami, p?ipojení k úst?edn? probíhá v tzv. u?ícím režimu.
V ?idle je instalován ochranný kontakt (tamper) pro detekci neoprávn?ného otev?ení.
Akustická indikace vybité baterie piezom?ni?em.

Technické parametry:
Detek?ní úhel: 110° horizontáln?, 60° vertikáln?
Dosah: 5-12m dle podmínek v míst? montáže
Automatická teplotní kompenzace
Citlivost p?epínatelná ve dvou úrovních
Montážní výška: 2-2,5m
Napájení: baterie 9V, životnost cca 12 m?síc?
Klidový odb?r: <12uA
Adresace: každé ?idlo má sv?j kód, p?ipojení k alarmovým úst?ednám v u?ícím režimu.
Pracovní podmínky: -10 - +50°C, 90% RH max.
Rozm?r 107x59x45mm
K DODANI CCA 25.04.2013
Item No.1215 --- Pcs.:

PIR pohybové ?idlo pro GSM alarm typ HG-PIR2

agsmpir2.jpg0059_agsmpir2_PIR_pohybove_cidlo_pro_GSM_alarm_typ_HG-PIR2 6420. .Samostatné bezdrátové ?idlo pohybu ke GSM alarm?m HG
Technické parametry:
Detek?ní úhel: 90° horizontáln?, 20° vertikáln?
Dosah: 5-12m dle podmínek v míst? montáže
Montážní výška: 2-2,5m, nakláp?ní v držáku
Napájení: baterie 9V, životnost cca 9 m?síc?
Rozm?r 76x59x34mm
Item No.0059 --- Pcs.:

PIR stropní pohybové ?idlo pro GSM alarm typ HG-PIR3C

agsmpir4.jpg0087_agsmpir4_PIR_stropni_pohybove_cidlo_pro_GSM_alarm_typ_HG-PIR3C 6424. .Samostatné bezdrátové ?idlo pohybu ke GSM alarm?m HG ur?ené pro stropní montáž.
Vzhledem ke své dete?ní charakteristice
Technické parametry:
Detek?ní úhel (úhel záb?ru): 360° horizontáln?, 100° vertikáln?
Dosah: 5-12m dle podmínek v míst? montáže
Montážní výška: 2-2,5m
Napájení: baterie 9V, životnost cca 9 m?síc?
Rozm?r 104x60x32mm
Item No.0087 --- Pcs.:

Magnetický kontakt pro GSM alarm

agsmam1.jpg0026_agsmam1_Magneticky_kontakt_pro_GSM_alarm 6430. .Samostatný bezdrátový dve?ní/okenní magnetický kontakt ke GSM alarm?m HG
Item No.0026 --- Pcs.:

Magnetický kontakt s externím magnetem pro GSM alarm HG

agsmam2.jpg0010_agsmam2_Magneticky_kontakt_s_externim_magnetem_pro_GSM_alarm_HG 6432. .Samostatný bezdrátový dve?ní/okenní magnetický kontakt s externím kontaktem ke GSM alarm?m HG
Item No.0010 --- Pcs.:

Požární ?idlo hlási? detektor kou?e pro GSM alarm

agsmph1.jpg0027_agsmph1_Pozarni_hlasic_pro_GSM_alarm_HG_(bez_certifikace_EN14604) 6440. .Bezdrátový fotoelektrický požární hlási? ke GSM alarm?m HG
Fotoelektrický (optický) detektor reaguje na viditelné zplodiny (kou?), které vznikají p?i ho?ení.
Tento hlási? není certifikován dle EN14604, certifikovaný model je autonomní hlási? typF1
Napájení: baterie 9V, akustická indikace vybité baterie
Item No.0027 --- Pcs.:

Dálkový ovlada? (klí?enka) pro GSM alarm typ HG-RC1

agsmrc1.jpg0028_agsmrc1_Dalkovy_ovladac_(klicenka)_pro_GSM_alarm_typ_HG-RC1 6450. .Samostatná klí?enka pro ovládání GSM úst?edny HG
(Nelze použít k MMS alarm?m)
Item No.0028 --- Pcs.:

Detektor t?íšt?ní skla PARADOX GLASSTREK 456 pro GSM alarm

agsmgs1.jpg0029_agsmgs1_Detektor_tristeni_skla_PARADOX_GLASSTREK_456_pro_GSM_alarm 6460. .Vysoce kvalitní detektor t?íšt?ní skla GLASTREK 456., založený na principu detekce dvou frekvencí typických p?i rozbití skla. Nejsou-li detekovány ob? tyto frekvence, není poplach vyhodnocen.
Detektor je vhodný k detekci rozbití b?žného tabulového i temperovaného skla.

Detektor není vhodný do míst kde:
- okna jsou izolována ?i odclon?na roletami, záv?sy apod.
- okna jsou potažena bezpe?nostní folií
- okna jsou osazena v pružných ?i net?sných rámech
- m?že dojít ke generování shosných frekvencí jako p?i t?íšt?ní skla (kuchyn?)
- je vysoká intenzita hluku (motory, kompresory)

Specifikace:
Nastavitelná citlivost
Ochranný kontakt krytu
Napájení 8 -15 Vdc (doporu?en samostatný napaje?)
Odb?r 5mA (standby), 80mA (alarm)
Rozm?ry 9 cm x 7 cm x 2,5 cm
Provozní teplota - 20 °C do + 50 °C
Item No.0029 --- Pcs.:

Vibra?ní senzor pro GSM alarm

agsmvs1.jpg0030_agsmvs1_Vibracni_senzor_pro_GSM_alarm 6470. .Vibra?ní senzor (ot?esové ?idlo) ke GSM alarm?m HG.
Item No.0030 --- Pcs.:

Siréna p?ídavná pro GSM alarm typ HG-S01

sirena01.jpg0014_agsmsi1_Sirena_HG-S01 6480. .P?ídavná interní siréna s blika?em k alarm?m HG.
Propojení kabelem.
Bezpe?nostní kontakt otev?ení krytu (tamper)
Siréna:118dB/m
napájení: 11-14V= z úst?edny
Spot?eba:850mA
(Nelze použít k MMS alarm?m)
Item No.0014 --- Pcs.:

Siréna bezdrátová externí pro GSM alarm typ HG-S02

sirena02.jpg0015_agsmsi2_Sirena_HG-S02 6490. .P?ídavná bezdrátová venkovní siréna pro alarmy HG.
Hlasitá siréna spolu s blika?em upozorní na nezvanou návšt?vu v objektu. Bezpe?nostní kontakt otev?ení krytu (tamper).
Bezdrátové spojení s úst?ednou.
Napájení: napaje? 12V + vestav?ná záložní baterie
Dosah vysíla?e k sirén?: 100m na volném prostranství
(Nelze použít k MMS alarm?m)
Item No.0015 --- Pcs.:

Nouzové SOS tla?ítko pro GSM alarm

agsmnt1.jpg0017_agsmnt1_Nouzove_SOS_tlacitko_pro_GSM_alarm 6500. .Nouzové tla?ítko k alarm?m HG. Stiskem tla?ítka se aktivuje odeslání nouzové zprávy a p?ípadn? siréna.
Item No.0017 --- Pcs.:

Infrazávora pro GSM alarm typ HG-B21

agsmbeam1.jpg0079_agsmbeam1_Infrazavora_pro_GSM_alarm_typ_HG-B21 6505. .Bezdrátová Infrazávora ke GSM alarm?m HG.
P?erušením paprsku se aktivuje alarm.
Napájecí nap?tí: 10~18Vss (napaje? není p?iložen)
Po?et paprsk?: 2
Dosah: cca 10m
Pracovní teplota: -10 až +50 st.
Cena za oba díly (vysíla?+p?ijíma?)
Rozm?r: 35x45x380mm
Item No.0079 --- Pcs.:

Infrazávora pro GSM alarm typ HG-B33

agsmbeam1.jpg0080_agsmbeam2_Infrazavora_pro_GSM_alarm_typ_HG-B33 6506. .Bezdrátová Infrazávora ke GSM alarm?m HG, varianta s v?tším dosahem.
P?erušením paprsku se aktivuje alarm.
Napájecí nap?tí: 10~18Vss (napaje? není p?iložen)
Po?et paprsk?: 3
Dosah: cca 30m
Pracovní teplota: -10 až +50 st.
Cena za oba díly (vysíla?+p?ijíma?)
Rozm?r: 35x45x550mm
Item No.0080 --- Pcs.:

Bezdrátový PIR alarm s ?idlem pohybu HT41

aht41.jpg0040_aht41_Alarm_bezdratovy_HT41 6520. .Kompaktní p?ístroj s vestav?nou sirénou. Kulový kloub, který je sou?ástí p?ístroje, umož?uje p?esné nasm?rování do prostoru. Z držáku je možno p?ístroj jednoduše vyjmout a použít jako p?enosný alarm. Alarm je vzhledov? podobný zabezpe?ovacím PIR ?idl?m a zárove? tak p?sobí dojmem, že objekt je centráln? zabezpe?en.
Detek?ní úhel: 120 stup??
Dosah: cca 12 metr? dle podmínek v míst? montáže
Siréna 85dB, intenzita nastavitelná ve dvou úrovních
Napájení: baterie 9V
Item No.0040 --- Pcs.:

P?enosný bezdrátový PIR dve?ní alarm a signaliza?ní gong s ?idlem pohybu - hlási? návšt?v HT43

a43.jpg0043_a43_Alarm_bezdratovy_+_signalizacni_gong-_HT43 6540. .P?ístroj kapesních rozm?r? s vestav?nou devadesátidecibelovou sirénou.
Instalace za?ízení trvá 30 sekund a ihned je p?ipraveno k ?innosti. M?že tedy okamžit? chránit doslova kdykoliv, kdekoliv a cokoliv. P?epnete-li funci z poplašné na signální, jekot sirény se zm?ní na p?íjemný dvoutónový gong. Dostanete univerzální signalizaci pohybu jakékoli živé bytosti v?tší než myš.
Hlídaný prostor je ost?e ohrani?en, takže lze p?esn? ur?it hranici, p?i jejímž p?ekro?ení se gong rozezní.
Bojíte-li se složitého ovládání poplašných za?ízení, u tohoto p?ístroje opravdu není strach na míst?.
P?ístroj lze napájet jak vložením baterie, tak z jakéhokoli vhodného sí?ového napáje?e 9V.
K p?ístroji dodáváme držák, který lze kamkoli nalepit, p?ípadn? p?išroubovat. Z držáku lze p?ístroj kdykoli jednoduše vyjmout a použít ho jinde i bez n?j.
Dosah p?ístroje je podle podmínek v míst? montáže 10 až 15 metr?.

P?íklady použití funkce gong:
- Dve?ní gong u vchodových dve?í (ve?er jednoduše p?epnete funkci na poplašné za?ízení)
- Pot?ebujete-li signalizovat, že se dom? práv? neo?ekávan? vrátil manžel
- Pot?ebujete-li signalizovat, že Vaše dít? v postýlce vstalo
- Pot?ebujete-li signalizovat, že si d?ti p?estaly hrát kde to mají dovoleno a p?echázejí tam, kam nesmí
- Pot?ebujete-li signalizovat, že na Vaši zahradu op?t pronikla sousedova zví?ata

P?íklady použití funkce alarm:
- Poplašné za?ízení ve Vaší provozovn? (ve dne pooto?íte p?ístrojem aby se jeho ?o?ka nastavila jiným sm?rem a p?epnete funkci, takže p?ístroj funguje jako dve?ní gong).
- Poplašné za?ízení kdekoli - montáž trvá 30 sekund.
- P?ístroj jednoduše položíte na p?ístrojovou desku Vašeho automobilu a p?ed vystoupením zapnete. Získáte nejlevn?jší a nejpohotov?jší alarm.
Item No.0043 --- Pcs.:

P?enosný bezdrátový PIR dve?ní alarm a signaliza?ní gong s ?idlem pohybu - hlási? návšt?v HT42

a42.jpg0047_a42_Alarm_bezdratovy_+_signalizacni_gong_-_HT42 6550. .Obdoba typu HT43, navíc konektor pro napaje?.
Mini alarm s PIR detekcí pohybu pohybovým ?idlem.
Dv? funkce:
-alarm, signalizuje vniknutí do prostoru hlasitou sirénou
-dve?ní gong - signalizuje vstup do prostoru zvukem gongu
Alarm lze nato?it v držáku.

Technické parametry:
Napájecí nap?tí: baterie 9V nebo napaje? (není sou?ástí)
Dosah ?ídla: až 8m
Detek?ní úhel: 120°
Alarm (signalizace 20 sekund) / gong
Krytí IP20, pro vnit?ní použití
Item No.0047 --- Pcs.:

Signaliza?ní bezdrátový dve?ní okenní magnetický alarm 90dB - kontakt na okna a dve?e s magnetem

am.jpg0048_am_Alarm_signalizacni_s_magnetickym_kontaktem 6560. .Signalizace otev?ení okna, dve?í, výkladní sk?ín? apod.
Ideální pro použití v obchod? ?i provozovn?. P?i oddálení obou ?ástí se spustí siréna.
Pro montáž je možno použít p?iložený montážní materiál- samolepící pásku.
Siréna: 90dB(A)
Napájení: 3x 1,5V baterie LR44, v cen? zboží.
Item No.0048 --- Pcs.:

Alarm na kolo, skútr s ot?esovým ?idlem a sirénou - cykloalarm - bikealarm motoalarm

abike1.jpg1230_abike1_Alarm_na_kolo_s_otresovym_cidlem_a_sirenou 6565. .Alarm s ?idlem ot?esu a se sirénou.
Velmi jednoduché použití spolu s vyjíme?nou cenou ?iní z tohoto výrobku ideální dopln?k pro zabezpe?ení.
Alarm stiskem jednoho tla?ítka zajistíte, ten pak p?i pohybu st?eženého p?edm?tu aktivuje integrovanou sirénu nejprve jen krátce, pokud pohyb trvá, rozezní se siréna na delší dobu. P?i drobném pohybu (str?ení dokola ve stojanu apod.) Vás siréna jen krátkým houknutím upozorní.
Deaktivace alarmu navolením ?ty?místné kombinace.
Vhodné pro zabezpe?ení kola, mopedu, skútru ?i motocyklu, ale také nap?. seka?ek, vozík? a jiného ná?adí.
Standardní montáž je na sedlovou trubku nebo ?ídítka (šrouby pro p?ipevn?ní jsou v balení).

Technické parametry:
- Ochrana ?ty?místným kódem
- 3 úrovn? nastavení citlivosti ?idla
- Hlasitost sirény min. 105dB.
- Vod?odolné provedení
- Napájení: 9V baterie (není sou?ástí)
- Rozm?ry: 10 x 6 x 3,5 cm.
Item No.1230 --- Pcs.:

Detektor plynu s alarmem G1 (LPG, zemní plyn a svítiplyn) ?idlo Hutermann GAS ALARM varuje p?i úniku plynu

agas1.jpg0064_agas1_Detektor_plynu_s_alarmem_G1 6570. .Kompaktní p?ístroj s vestav?nou sirénou. Detekuje p?ítomnost LPG (propan-butan), svítiplyn a zemní plyn.
Pokud myslíte, že tyto p?ístroje nepot?ebujete, zkuste jejich nepatrnou cenu porovnat s velikostí katastrofy, které mohou zabránit.
Citlivost(koncentrace):
- LPG: 0.1 - 0.5%
- zemní plyn: 0.1 - 0.3%
- svítiplyn: 0.1-0.5%
Zobrazení Koncentrace na displeji
Siréna: 85dB
Napájení 230V (provedení do zásuvky)
Rozm?r (š x v x h): 70x120x32mm (hloubka p?ístroje bez zástr?ky)
Item No.0064 --- Pcs.:

Detektor oxidu uhelnatého s alarmem Hutermann ALARM CO-04, EN50291

agas4.jpg1240_agas4_Detektor_CO_s_alarmem_Hutermann_CO-04 6580. .Autonomní detektor oxidu uhelnatého.
Kompaktní p?ístroj s vestav?nou sirénou.
Velmi jednoduchá instalace.
Certifikace dle EN 50291:2001

Technické parametry
Detekce CO: elektrochemický senzor
300ppm < 3 minuty
100ppm < 40 minut
50ppm < 90 minut
(ppm = parts per milion; 1 % = 10 000 ppm)
Alarm: blikající LED + siréna: 85dB (3m)
Napájení baterie 9V, indikace vybité baterie
Klidová spot?eba: cca 10uA
Spot?eba p?i alarmu: cca 23mA
Testovací tla?ítko
Provozní podmínky:0 - 50°C; 30-90%RH
Rozm?r (pr?m?r x výška): 107 x 35mm
Item No.1240 --- Pcs.:

Detektor CO s alarmem Hutermann GSCO ALARM

agas1.jpg0066_agas3_Detektor_CO_s_alarmem_Hutermann_GSCO_ALARM 6584. .Kompaktní p?ístroj s vestav?nou sirénou. Detekuje p?ítomnost oxidu uhelnatého (CO) .
Zobrazení Koncentrace na displeji
Siréna: 85dB
Napájení 230V (provedení do zásuvky)
Rozm?r (š x v x h): 70x120x32mm (hloubka p?ístroje bez zástr?ky)
Item No.0066 --- Pcs.:

Detektor CO s alarmem, pam??, LCD displej Hutermann ALARM CO-86 EN50291

agas5.jpg1241_agas5_Detektor_CO_Hutermann_ALARM_CO-86 6587. .Autonomní detektor oxidu uhelnatého s LCD displejem, vestav?nou sirénou a ?adou dalších funkcí.
Vysoká citlivost a stabilita.
Zobrazení úrovn? CO na t?ímístném LCD displeji
Indikace stavu p?ístroje t?emi LED diodami (napájení, alarm, chybový stav).
Odlišný zvukový alarm podle koncentrace CO
Automatická diagnostika funkce p?ístroje se zobrazením chyby.
Pam?? alarmu - v p?ípad?, že alarm detekuje CO v p?ípad? Vaší nep?ítomnosti, na displeji je zobrazena nam??ená koncentrace a alarm tuto situaci akusticky signalizuje, aby byl uživatel upozorn?n, že došlo k p?ekro?ení úrovn? CO.
Velmi úsporné provedení, životnost baterie n?kolik let
Jednoduchá instalace.
Certifikace dle EN 50291:2001

Technické parametry
Detekce CO: elektrochemický senzor
>300ppm: do 180s
100-300ppm: 10-40 minut
50-100ppm: 60-90 minut
(ppm = parts per milion; 1% = 10000 ppm)
Alarm: blikající LED + siréna: 85dB (3m)
Napájení 3x AA 1,5V baterie, indikace vybité baterie
Klidová spot?eba: cca5uA
Testovací tla?ítko
Provozní podmínky: -10 - 40°C; 15-90%RH
Rozm?r: 127 x 75 x 35mm
Item No.1241 --- Pcs.:

Požární ioniza?ní hlási? kou?e - detektor požáru SD108

phf3.jpg0067_phf3_Hlasic_koure-_typ_SD108_(bez_certifikace_EN14604) 6595. .Kompaktní p?ístroj s vestav?nou poplašnou sirénou , který spustí poplach v p?ípad? požáru.
Dvojitá ioniza?ní komora s vysokou citlivostí ?ízená CMOS ?ipem reaguje na ionizaci vzduchu p?i ho?ení, reaguje tedy zpravidla d?íve než fotoelektrické hlási?e kou?e.
Velmi jednoduchá montáž dv?ma šrouby.
Tento typ není certifikován dle EN14604, certifikovaný model je typ F1
Napájení: baterie 9V, indikace vybití baterií
Item No.0067 --- Pcs.:

Požární hlási? Hutermann F1 alarm EN14604 - autonomní detektor kou?e a požáru JB-S01

phf1.jpg0063_phf1_Pozarni_hlasic_fotoelektricky-_typ_F1 6600. .Kompaktní p?ístroj s vestav?nou poplašnou sirénou , který spustí poplach v p?ípad? požáru. Pokud myslíte, že tyto p?ístroje nepot?ebujete, zkuste jejich nepatrnou cenu porovnat s velikostí katastrofy, které mohou zabránit.
Fotoelektrický (optický)detektor reaguje na viditelné zplodiny (kou?), které vznikají p?i ho?ení.
Velmi jednoduchá montáž dv?ma šrouby.
Hlási? je certifikován dle EN14604 a spl?uje požadavky požární ochrany staveb.

Technické paramtery:
Detekce: fotoelektrická, optická m??ící komora
Akustický signál: 85dB (3m)
Provozní teplota: -5 až +40 °C
Provozní vlhkost: 10%-90% RH
Hlídaná plocha: cca 20m2
Rozm?r: 107x35mm
Napájení: baterie 9V, životnost cca 1 rok, indikace vybití baterií
Item No.0063 --- Pcs.:

Požární hlási? ioniza?ní elektronický -N

ph.jpg0060_ph_Elektronicky_pozarni_hlasic_"N" 6610. .Kompaktní ioniza?ní p?ístroj s vestav?nou poplašnou sirénou , který spustí poplach v p?ípad? požáru. Pokud myslíte, že tyto p?ístroje nepot?ebujete, zkuste jejich nepatrnou cenu porovnat s velikostí katastrofy, které mohou zabránit. Velmi jednoduchámontáž dv?ma šrouby.
Možnost propojení více t?chto p?ístroj? dv?ma vodi?i, v p?ípad? že spustí kterýkoli z nich poplach, rozezní se sirény i na všech ostatních (p?enos poplachu po celém objektu).
Napájení baterií 9V
Item No.0060 --- Pcs.:

Elektronický ioniza?ní požární hlási? - R

ph.jpg0061_phu_Elektronicky_pozarni_hlasic_"R"_s_moznosti_pripojeni_k_zabezp_ustr 6620. .Elektronický požární hlási? pro p?ipojení do zabezpe?ovací úst?edny (EZS). Napájení 12V.
Item No.0061 --- Pcs.:

Detektor cigaretového kou?e HUTERMANN ALARM CIG01

acig1.jpg1244_acig1_Detektor_cigaretoveho_koure_HUTERMANN_ALARM_CIG01 6625. .Autonomní fotoelektrický detektor cigaretového kou?e s napájením baterií a vestav?nou poplašnou sirénou.
Velmi jednoduchá montáž dv?ma šrouby (šroubky + hmoždinky v p?íslušenství).
Akustická a optická indikace cigaretového kou?e.

Technické paramtery:
Detekce: fotoelektrická, optická m??ící komora
Akustický signál: 85dB (3m)
Provozní teplota: 0 - 50 °C
Provozní vlhkost: 10%-90% RH
Hlídaná plocha: cca 20m2
Rozm?r: 107x35mm
Napájení: baterie 9V, životnost cca 1 rok, indikace vybití baterií
Item No.1244 --- Pcs.:

Osobní kapesní alarm

oak.jpg0146_oak_Osobni_alarm 6630. .Malý pomocník pro vysokou bezpe?nost.
P?ív?sek na klí?e s osobním alarmem.
Agresivní zvuk sirény p?ivolá pomoc nejen p?i napadení, ale i p?i úrazu v odlehlém míst?. Navíc dv? blikající LED diody pro zvýšení bezpe?nostního ú?inku.
Vestav?ná siréna 90dB.
Aktivuje se vytržením poutka, deaktivuje op?tovným zasunutím kolí?ku poutka zp?t do alarmu, opakovan? použitelné.
Napájení: 2xCR2016 baterie (v cen?)

Barevné provedení produktu se m?že lišit.
Item No.0146 --- Pcs.:

Bezpe?nostní alarm - karta do pen?ženky

a_penez1.jpg0004_a_penez1_Bezpecnostni_alarm_do_penezenky 6635. .Bezpe?nostní alarm do pen?ženky.
Alarm pouze zasunete mezi kreditní karty, po otev?ení pen?ženky nebo po vytažení karty se sv?telným ?idlem aktivuje akustický alarm, houkání Vás tak upozorní na manipulaci s pen?ženkou.
Alarm je ve velikosti kreditní karty, jednoduše ho tedy zasunete mezi jiné karty v pen?žence.
Bezpe?nostní alarm lze samoz?ejm? stejn? jednoduše použít i jinde, nap?. jako signalizace otev?ení kufru nebo jiného zavazadla, komory nebo jiné místnosti, kde je b?žn? tma.
Technické parametry:
- Vypína?
- Integrovaný sv?telný senzor pro automatickou aktivaci alarmu
- Rozm?ry: 83 x 54 x 2,6 mm
- Napájení: knoflíková baterie CR2016, je sou?ástí balení
Item No.0004 --- Pcs.:

Signaliza?ní vodní alarm - detektor vodní hladiny, vody a vlhkosti

avlhk01.jpg0057_avlhk01_Detektor_vodni_hladiny 6640. .Detekuje výskyt vlhkosti nebo úrove? vodní hladiny. Alarm ocení zejména ti, kte?í již n?kdy vytopili sousedy, p?ípadn? si znehodnotili nový koberec. Jakmile dojde k propojení kontakt? vodou, p?ístroj spustí akustický poplach

Specifikace:
Napájení: 9V baterie
Klidová spot?eba::5-10uA
Siréna: 85db(3m)
Item No.0057 --- Pcs.:

Hlída? vzdálenosti dít?te, zví?ete, jízdního kola nebo ?ehokoli jiného ChildGuard 01

ahlidac1.jpg0037_ahlidac1_Hlidac_vzdalenosti 6650. .Už se Vám n?kdy ztratilo dít?? Už jste si n?kdy prožili tu hr?zu, že ho samotné n?co p?ejede nebo že už ho nikdy v život? neuvidíte? Prob?hlo Vám p?itom hlavou kolik d?tí že se každý rok ztratí a zmizí beze stopy? Vzpom?li jste si na ty hr?zostrašné p?ípady, kdy byli lidé unášeni pro ilegalní obchod s lidskými orgány nebo d?tskou pornografií?

Naše miniaturní sada Vás pípáním upozorní, pokud se od Vás Vaše díte vzdálí více než je bezpe?né (tato vzdálenost je nastavitelná). Posta?í, pokud má dít? u sebe miniaturní krabi?ku velikosti v?tší mince. M?že jí mít t?eba v kapse, nosit jí na krku na s??rce, m?že jí mít zašitu v od?vu a ani o ni nev?d?t nebo si ji m?že t?eba p?ipnout jako p?ív?šek na klí?e....

Podobn? jako dít? m?že být st?eženo jakékoli zví?e (pes, ko?ka) nebo prakticky jakýkoli p?edm?t (jízdní kolo, lyže, pen?ženka atp.)

A pokud se už stane to nejhorší a dít? se opravdu ztratí, pouze na p?ístroji p?epnete funkci a stane se z n?j vyhledáva? dít?te v davu. Pokud se kdít?ti priblížíte, tak Vás p?ístroj upozorní, že je dít? n?kde nablízku a Vy ho pouze zatím v davu nevidíte.

Tech. parametry:
Napájení: vysíla? 1x 3V knoflíková baterie (v sad?)
p?ijíma?: 1x AAA mikrotužková baterie
Signalizace: zvuková a vibra?ní
Item No.0037 --- Pcs.:

Hlída? spánku / alarm proti mikrospánku- zvuková signalizace

asleep1.jpg0055_asleep1_Hlidac_spanku_/_alarm_proti_mikrospanku-_zvukova_signalizace 6660. .Alarm mikrospánku je ur?en pro ?idi?e, operátory stroj?, pracovníky bezpe?nostních agentur a všude tam, kde je d?ležitá bd?lost.
Srovnejte cenu tohoto alarmu, se škodami, ke kterým m?že dojít p?i usnutí.
Jednoduché použití, p?ístroj pouze nasadíte na ucho a zapnete, p?i poklesnutí hlavy se rozezní alarm.
Oproti b?žn? dodávaným model?m se vyzna?uje citlivým polohovým ?idlem, m?k?eným gumovým t?menem a malou hmotností 12g.
Hlída? mohou používat i osoby s brýlemi, m?k?ený gumový t?men nijaknetla?í.
Velmi lehké provedení, pouze 12g
Rozm?r 75x44x12mm
Napájení: 3ks alkalických baterií LR41 (v cen?)
Item No.0055 --- Pcs.:

Bazénový alarm pádu do vody bazénu Hutermann ChildGuard 07

abaz03.jpg0198_abaz03_Bazenovy_alarm_Hutermann_ChildGuard_07 6675. .Bazénový alarm signalizuje pád dít?te nebo zví?ete do vody zvukem sirény. Bojíte se, že v nest?eženém okamžiku spadne Vaše dít? nebo Váš domácí mazlí?ek do vody? Pak si k bazénu nainstalujte bazénový alarm.
Na ruku dít?te p?ípadn? na krk (obojek) pejska p?ipevníte vysíla? a p?ijímací jednotku umístíte nap?. v dom? nebo na terase.
V p?ípad? pádu dít?te (zví?ete) do vody se rozezní siréna a rozbliká blika?.
Testovací tla?ítko pro prov??ení funkce alarmu.
Alarm je dodáván v?. praktického pouzdra, vysíla? i p?ijíma? m?že pracovat z baterie (akumulátoru), je tedy vhodný i na cesty k vod?.

Technické parametry:
- Napájení alarmu: akumulátor 9V nebo adaptér 230V
- Napájení náramku (vysíla?e): baterie
- Siréna: 100dB s optickou signalizací
- Rychlost detekce: okamžitá
- Dosah vysíla?-p?ijíma?: cca 50m
Item No.0198 --- Pcs.:

Bazénový alarm pádu do vody bazénu Hutermann PoolGuard 01

abaz01.jpg0196_abaz01_Bazenovy_alarm_Hutermann_PoolGuard_01 6680. .Bazénový alarm signalizuje pád osoby nebo zví?ete do bazénu nebo jiné nádrže s vodou (zahradní jezírka) zvukem sirény. Bojíte se, že v nest?eženém okamžiku spadne Vaše dít? nebo Váš domácí mazlí?ek do vody? Pak si k bazénu nainstalujte bazénový alarm.
Siréna je vestav?ná p?ímo v bazénové jednotce, navíc je bezdrátov? p?ipojená externí siréna se zvukovou a optickou signalizací pro instalaci nap?. v dom?.
Alarm je vybaven automatickým mechanizmem, který se po koupání (uklidn?ní hladiny) p?epne do režimu hlídání. Bazén tak nez?stane nest?ežen.
Bazénový alarm se instaluje na hranu bazénu, pro p?ipojení nejsou t?eba žádné kabely.

Technické parametry:
- Napájení alarmu: 2x baterie 9V, není v balení
- Napájení sirény: napaje? + záložní baterie 9V
- Siréna: v alarmu 100 dB, externí siréna 100dB s optickou signalizací
- Montáž: na hranu bazénu
- Velikost vodní plochy: do 60m2
- Rychlost detekce: do 10 sekund
- Hmotnost objektu pádu: cca >8kg
- Krytí: IP65
- Režim st?ežení: hlídání, koupání
- Rozm?ry: 40 x 33 x 12 cm
Item No.0196 --- Pcs.:

Bazénový alarm pádu do vody bazénu Hutermann PoolGuard 03L

abaz02.jpg0199_abaz02l_Bazenovy_alarm_Hutermann_PoolGuard_03L 6685. .Bazénový alarm signalizuje pád osoby nebo zví?ete do bazénu nebo jiné nádrže s vodou (zahradní jezírka) zvukem sirény. Bojíte se, že v nest?eženém okamžiku spadne Vaše dít? nebo Váš domácí mazlí?ek do vody? Pak si k bazénu nainstalujte bazénový alarm.
Siréna je vestav?ná p?ímo v bazénové jednotce, navíc je bezdrátov? p?ipojená externí siréna se zvukovou a optickou signalizací pro instalaci nap?. v dom?.
Alarm je vybaven automatickým mechanizmem, který se po koupání (uklidn?ní hladiny) p?epne do režimu hlídání. Bazén tak nez?stane nest?ežen.
Bazénový alarm se instaluje na hranu bazénu, teleskopická trubice se nastaví tak, aby byla pono?ena do vody. Pro p?ipojení nejsou t?eba žádné kabely.

Technické parametry:
- Napájení alarmu: baterie 6x mono?lánek typ D, není v balení
- Napájení sirény: napaje? + záložní baterie 9V
- Siréna: v alarmu 90 dB, externí siréna 90dB s optickou signalizací
- Montáž: na hranu bazénu
- Velikost vodní plochy: do 60m2
- Rychlost detekce: do 10 sekund
- Hmotnost objektu pádu: cca >8kg
- Krytí: IP65
- Režim st?ežení: hlídání, koupání
- Hladina vody od horní hrany: 8-24cm, nastavitelná trubice
- Rozm?ry: 30 x 22 x 30 cm
Item No.0199 --- Pcs.:

Bazénový solární alarm pádu do vody bazénu Hutermann PoolGuard 03S ( se solárním napájením )

abaz02.jpg0197_abaz02_Bazenovy_alarm_Hutermann_PoolGuard_03S 6690. .Bazénový alarm signalizuje pád osoby nebo zví?ete do bazénu nebo jiné nádrže s vodou (zahradní jezírka) zvukem sirény. Bojíte se, že v nest?eženém okamžiku spadne Vaše dít? nebo Váš domácí mazlí?ek do vody? Pak si k bazénu nainstalujte bazénový alarm.
Siréna je vestav?ná p?ímo v bazénové jednotce, navíc je bezdrátov? p?ipojená externí siréna se zvukovou a optickou signalizací pro instalaci nap?. v dom?.
Alarm je vybaven automatickým mechanizmem, který se po koupání (uklidn?ní hladiny) p?epne do režimu hlídání. Bazén tak nez?stane nest?ežen.
Bazénový alarm se instaluje na hranu bazénu, teleskopická trubice se nastaví tak, aby byla pono?ena do vody. Pro p?ipojení nejsou t?eba žádné kabely.

Technické parametry:
- Napájení alarmu: Solární ?lánek/ akumulátor
- Záložní napájení alarmu: baterie 6x mono?lánek typ D, není v balení
- Napájení sirény: napaje? + záložní baterie 9V
- Siréna: v alarmu 90 dB, externí siréna 90dB s optickou signalizací
- Montáž: na hranu bazénu
- Velikost vodní plochy: do 60m2
- Rychlost detekce: do 10 sekund
- Hmotnost objektu pádu: cca >8kg
- Krytí: IP65
- Režim st?ežení: hlídání, koupání
- Hladina vody od horní hrany: 8-24cm, nastavitelná trubice
- Rozm?ry: 30 x 22 x 30 cm
Item No.0197 --- Pcs.:

Visací zámek s alarmem Hutermann HL01

azamek01.jpg0081_azamek01_Visaci_zamek_s_alarmem_Hutermann_HL01 6700. .Robustní visací zámek s vestav?ným alarmem, reagujícím na manipulaci se zámkem.
Velmi vhodný zp?sob zabezpe?ení majetku proti nenechavc?m. Pouze zamknete zámek a systém se automaticky po cca 10s zabezpe?í. Jakákoli v?tší manipulace se zámkem aktivuje vestav?nou sirénu, která upozorní na neoprávn?nou manipulaci se zámkem
Zámek lze zamknout s alarmem i bez alarmu.

Technické parametry:
Velikost: 90x95x30mm
Napájení: 6x knoflíková AC13 (v balení)
Klí?e: 3x
Zamkutí: s aktivovaným alarmem nebo bez alarmu
Automatické zajišt?ní: 10s po uzav?ení zámku
Zpožd?ní pro odemknutí: cca 5sekund
Item No.0081 --- Pcs.:

Lankový zámek motocyklu s alarmem Hutermann HL02

azamek02.jpg0082_azamek02_Lankovy_zamek_motocyklu_s_alarmem_Hutermann_HL02 6710. .Masivní lankový zámek s vestav?ným alarmem, reagujícím na manipulaci se zámkem.
Velmi vhodný zp?sob zabezpe?ení motocykl?, kol a jiného majetku proti nenechavc?m. Pouze zamknete zámek a systém se automaticky po cca 10s zabezpe?í. Jakákoli v?tší manipulace se zámkem aktivuje vestav?nou sirénu, která upozorní na neoprávn?nou manipulaci se zámkem
Zámek lze zamknout s alarmem i bez alarmu.

Technické parametry:
Délka lana: 75cm
Napájení: 6x knoflíková AC13 (v balení)
Klí?e: 2x
Zamkutí: s aktivovaným alarmem nebo bez alarmu
Automatické zajišt?ní: 10s po uzav?ení zámku
Zpožd?ní pro odemknutí: cca 5sekund
Akustická indikace vybitých baterií
Item No.0082 --- Pcs.:

Hleda? klí?? Key Finder se svítilnou

akeyf1.jpg1249_akeyf1_Hledac_klicu_Key_Finder_se_svitilnou 6715. .Hledáte ?asto klí?e?
Potom p?ipn?te tento hleda? ke svému svazku klí?? a v p?ípad? pot?eby zahvízdejte, hleda? Vám blikáním a pípáním bude signalizovat, kde klí?e jsou.
Vestav?ná LED svítilna
Napájení: 3x knoflíková baterie, cena v?etn? baterií.
Item No.1249 --- Pcs.:

Detektor kovu a elektrického vedení Hutermann DET-01

xdet01.jpg0115_xdetkov01_Detektor_kovu_a_elektrickeho_vedeni_Hutermann_DET-01 6770. .Multifunk?ní detektor pro zjišt?ní kovu nebo elektrického vedení ve zdech apod.
Plynulá regulace citlivosti
Napájení:9V baterie
Rozm?r: 82×148×25 mm
Item No.0115 --- Pcs.:

Hleda? - lokalizátor a t?ídi? - identifikátor žil kabel? Cable Tracker HCT-415

xdetcab01.jpg0107_xdetcab01_Cable_Tracker_HCT-415 6785. .Nem?žete zjistit, který kabel kudy a kam vede nebo která žíla v kabelu je kam p?ipojena? Hledáte p?erušený kabel?
Tento pomocník Vás jist? zachrání.
Vysíla? se p?ipojí na jeden konec kabelu, p?enosnou sondou pak lokalizujete pr?b?h kabelu nebo konkrétní žíly. Sonda je bezkontaktní, sta?í p?iložit ke kabelu, akusticky signalizuje kabel, ke kterému je p?ipojen vysíla?.
Po p?ipojení k telefonní lince akusticky indikuje stav linky

Technické parametry:
- plynulá regulace citlivosti p?ijíma?e
- napájení: vysíla? 9V baterie, p?ijíma?: 9V baterie
- p?ipojení vysíla?e ke kabelu: konektor RJ11 ("telefonní"), krokosvorky
- uloženo v textilním pouzd?e na zip
Item No.0107 --- Pcs.:

Ultrazvukový m??i? vzdálenosti (dálkom?r až 18m!) s laserovým ukazovátkem Hutermann HMQ1

mmervz02.jpg2621_mmervz02_Ultrazvukovy_meric_vzdalenosti_HMQ1 6791. .Ultrazvukový m??i? vzdálenosti, plochy a objemu
- m??ení vzdálenosti do 18m
- laserové ukazovátko
- p?esnost m??ení +- 0,5%
- funkce s?ítání, ode?ítání
- LCD displej s podsvícením
- napájení 9V baterie
- funkce automatického vypnutí
Item No.2621 --- Pcs.:

Laserový m??i? vzdálenosti LM50

mmervzlas1.jpg0101_mmervzlas1_Laserovy_meric_vzdalenosti_LM50 6792. .Profesionální m??i? vzdálenosti
Velmi p?esná a rychlá technologie m??ení vzdálenosti laserem.
M??ení délky, plochy, objemu, funkce s?ítání, od?ítání, max/min, pythagorova funkce (nap?. pro m??ení výšky z v?tší vzdálenosti), pr?b?žné m??ení atd.
Zobrazení všech údaj? na LCD displeji

Technické parametry:
Rozsah m??ení vzdálenosti: 0,1 - 50m
P?esnost: standardn? +/- 2mm
Laser: class 2; 635nm; <1mW
Volba jednotek: m, feet
M??ení voliteln? od horní nebo spodní hrany p?ístroje, dorazový kolík
Závit pro p?ipevn?ní ke stativu
Automatické vypínání 5 minut po ukon?ení m??ení
Indikátor vybité baterie
Vlhku a prachu odolné provedení
Napájení: 4x1,5V AAA
Rozsah teplot: -10 - +50C
Rozm?r: 112x51x33mm
Váha: 160g

P?íslušenství: poutko, pouzdro na opasek
Item No.0101 --- Pcs.:

Laserový m??i? vzdálenosti LM80

mmervzlas2.jpg0102_mmervzlas2_Laserovy_meric_vzdalenosti_LM80 6792. .Profesionální m??i? vzdálenosti s pam?tí.
Velmi p?esná a rychlá technologie m??ení vzdálenosti laserem.
M??ení délky, plochy, objemu, funkce s?ítání, od?ítání, max/min, , pythagorova funkce (nap?. pro m??ení výšky z v?tší vzdálenosti), pr?b?žné m??ení atd.
Zobrazení všech údaj? na LCD displeji

Technické parametry:
Rozsah m??ení vzdálenosti: 0,1 - 80m
P?esnost: standardn? +/- 2mm
Laser: class 2; 635nm; <1mW
Volba jednotek: m, feet
Pam?? až na 50 nam??ených hodnot
Libela
M??ení voliteln? od horní nebo spodní hrany p?ístroje, dorazový kolík
Závit pro p?ipevn?ní ke stativu
Automatické vypínání 5 minut po ukon?ení m??ení
Indikátor vybité baterie
Vlhku a prachu odolné provedení
Napájení: 2x1,5V AAA
Rozsah teplot: -10 - +50C
Rozm?r: 112x51x33mm
Váha: 160g

P?íslušenství: poutko, pouzdro na opasek, odrazný ter?
Item No.0102 --- Pcs.:

Digitální hlukom?r zvukom?r, m??i? hluku HS-882

msoundm01.jpg0290_msoundm01_Digitalni_hlukomer_HS-882 6794. .Digitální hlukom?r se zobrazením nam??ené hodnoty a bargrafem. Spl?uje normy EN 60651 t?ída 2 a ANSI S1.4 t?ída 2.
Vhodný pro profesionální m??ení i pro m??ení v domácnosti. Rozsah m??ení hladiny hluku 30 až 130 dB A/C s p?esností ±1,5 dB.

Technické parametry:
Rozsah m??ení hladiny hluku 30 az 130 dB s rozlišením 0,1dB
Možnost výb?ru ze dvou úrovní váhových filtr? A a C
Vzorkování: rychlé nebo pomalé
Frekven?ní rozsah 31,5 až 8500 Hz
P?esnost ± 1,5 dB
Autokalibrace
Zobrazení:
- 5místný podsvícený displej
- bargraf 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB, indikace p?ekro?ení rozsahu
Režim Max- zobrazení maximální nam??ené hodnoty
Výstupy: AC: 0.707 Vrms; DC: 10mV/dB pro p?ipojení frekven?ního analyzátoru, FFT analyzátor atd.
Pracovní teplota: 0-40C
Možnost kalibrace dle ISO
Napájení Baterie 9 V nebo napaje?, indikace vybité baterei
Hmotnost 210 g
Rozm?ry (Š x V x H) 67 x 220 x 32 mm

Obsah dodávky: hlukom?r, ochrana mikrofonu proti v?tru, plastový kuf?ík, návod
Item No.0290 --- Pcs.:

Digitální luxmetr - m??i? intenzity osv?tlení HL-881

mluxm1.jpg0294_mluxm1_Digitalni_luxmetr_HL-881 6796. .Digitální luxmetr pro jednoduché zm??ení osv?tlení doma, na pracovišti apod. Odd?litelná sonda na samonavíjecím kablíku.

Technická data:
Rozsah m??ení intenzity osv?tlení: 1 - 50000 Lux
P?esnost: <10000 Lux:+/- 4 % ; >10000Lux: +/- 5%
Zobrazení: 3 1/2 místný LCD displej s podsvícením
Doba m??ení: 0,4s
P?epínání rozsahu, HOLD
Napájení: baterie 9V
Rozm?ry (Š x V x H): 165 x 67 x 32 mm
Hmotnost: 155 g

Balení: Luxmetr, textilní pouzdro na zip
Item No.0294 --- Pcs.:

M??i? vlhkosti d?eva vlhkom?r na d?evo MD812

mwood2.jpg2620_mwood2_Meric_vlhkosti_dreva_MD812 6796. .P?enosný m??i? vlhkosti d?eva pro použití doma nap?. na m??ení vlhkosti krbového d?eva, ve stavebnictví apod.
Velmi jednoduché použití, pouze p?iložíte m??ící hroty k povrchu d?eva a na displeji se zobrazí nam??ená vlhkost v procentech.
Velký LCDdisplej.

Technická data:
Rozsah m??ení vlhkosti: 5 - 40%
Rozlišení: 1%
P?esnost: ± 1%
Zobrazení: LCD displej
Doba m??ení: 0,4s
P?idržení nam??ené hodnoty (HOLD)
Napájení: baterie 9V, indikace slabé baterie
Rozm?ry (Š x V x H): 64 x 130 x 32 mm
Váha: 120g

Balení: m??i? s krytkou na kontakty, poutko, textilní pouzdro na zip
Item No.2620 --- Pcs.:

M??i? vlhkosti d?eva vlhkom?r na d?evo HW-883

mwood1.jpg0292_mwood1_Meric_vlhkosti_dreva_HW-883 6797. .P?esný m??i? vlhkosti d?eva pro použití doma, ve stavebnictví apod. Velmi jednoduché použití, pouze p?iložíte m??ící kontakty k povrchu d?eva a na displeji se zobrazí nam??ená vlhkost v procentech.

Technická data:
Rozsah m??ení vlhkosti: 5 - 40%
P?esnost: +/- 1%
Zobrazení: LCD displej s podsvícením
Doba m??ení: 0,4s
P?epínání rozsahu, HOLD
Napájení: baterie 9V, indikace slabé baterie
Rozm?ry (Š x V x H): 150 x 67 x 32 mm
Hmotnost: 140 g

Balení: m??i? s krytkou na kontakty, textilní pouzdro na zip
Item No.0292 --- Pcs.:

Anemometr m??i? rychlosti v?tru + teplom?r HAT-816

manemo1.jpg0293_manemo1_Anemometr_HAT-816 6798. .Vrtulkový anemometr, m??i? rychlosti v?tru s teplom?rem a indikací stupn? ochlazení.
Anemometr HAT-816 je moderní elektronický m??i? síly v?tru a digitální teplom?r. P?ístroj má podsvícený digitální LCD displej, na kterém se nam??ená hodnota zobrazí ve zvolených jednotkách.
Rychlost v?tru se zobrazuje v m/s, km/h, knots [=uzly=námo?ní míle za hodinu], Mph [=statutární míle za hodinu] nebo Ft/min [stopy za minutu] v režimu okamžité [CUR], pr?m?rné [AVRG], nebo maximální [MAX] hodnoty.
Teplota se m??í ve °C nebo °F.
Pro rychlou orientaci se zobrazuje graficky beaufortova stupnice síly v?tru a p?i podnulových teplotách symbol "wind chill" [=stupe? ochlazení zp?sobený kombinací v?tru a nízkých teplot].

Technické parametry:
Rozsah m??ení rychlosti v?tru: 0-30m/s (0-90km/h), p?esnost +/- 5%
Rozsah m??ení teploty: -10°C až 45°C, p?esnost 2°
Napájení: baterie CR2032 3V
Teplom?r: NTC termistor
Rozsah provozní relativní vlhkosti vzduchu: menší než 90%
Skladovací teplota: -40°Caž 60°C (-40°F až 140°F)
Spot?eba: cca 3mA
Hmotnost: 53 g v?etn? poutka a baterie
Rozm?ry: 112x39x18mm

Anemometr: Rozsah m??ení 0,4-20m/s,jednotky m/s,km/h,fpm,kts, Beaufortova stupnice-možno p?epínat,rozlišení 0,1m/s Teplom?r: -10 až +50st.C,jednotky st.C/st.F-možno p?epínat Auto off,Data hold,zápis MAX a MIN hodnot,back light,nap.3xAAA
Item No.0293 --- Pcs.:

Infra?ervený bezdotykový teplom?r -30 - +275C, optika 1:4, laser, Profi infrateplom?r Hutermann HP-970

xteplom34.jpg1320_xteplom34_Infracerveny_bezdotykovy_teplomer_HP-970 6805. .Bezdotykový infra?ervený kapesní teplom?r. Svým m??ícím rozsahem je vhodný pro potraviná?ské i technické provozy.

Technické parametry:
Rozsah m??ení teploty: -30 - +275°C
Rozlišení: 0,1°C
P?esnost m??ení: ±2?(-30? to 0?); ±1?(0? to 65?); 1.5% (?65?)"
Opakovatelnost: 1% nebo 1°C
Emisivita: 0,95
Optika: 4:1
Laserové ukazovátko pro p?esnou lokalizaci m??eného místa
Podsv?tlený LCD displej
P?idržení nam??ené hodnoty (Hold)
Doba odezvy: 500ms/95%
Automatické vypnutí p?i ne?innosti
Napájení 2x1,5V AA baterie
Váha: 80g
Rozm?r: 57x20x95mm


Item No.1320 --- Pcs.:

Infra?ervený bezdotykový teplom?r -30 +550C, optika 1:10!, laser, Profi infrateplom?r Hutermann HP-980

xteplom12n.jpg0119_xteplom12_Infracerveny_bezdotykovy_teplomer_HP-980 6810. .Bezdotykový infra?ervený teplom?r. Oproti základním model?m je použita p?esná optika 1:10 (p?i m??ení ze vzdálenosti 100cm je m??ena plocha o pr?m?ru 10cm)

Technické parametry:
Rozsah m??ení teploty: -30 - +550°C
P?esnost m??ení:2°C v rozsahu 0-100°C
Opakovatelnost: 1% nebo 1°C
Emisivita: nastavitelná 0,1-1, standardn? 0,95
Režimy m??ení: okamžitá tepolota, maximální, pr?m?rná, alarm p?ekro?ení teploty
Laserové ukazovátko pro p?esnou lokalizaci m??eného místa
Podsv?tlený LCD displej
Doba odezvy: 500ms/95%
Napájení 9V bat.(6F22)

Barevné provedení plastu se m?že lišit.
Item No.0119 --- Pcs.:

Zásobník na léky (digitální lékovka) s ?asova?em a alarmem Hutermann PB01

xpillbox1.jpg0815_xpillbox1_Digitalni_lekovka_PB01 6820. .Digitální lékovka s velmi jednoduchým ovládáním, své léky m?jte vždy p?ipraveny v této digitální kapsli, která Vás automaticky v pravidelných intervalech upozorní na ?as podání lék?.
Do lékovky nasypete svoje léky, nastavíte ?asova? ("minutku") a lékovka Vás pípáním upozorní na ?as podávání dávky lék?. Stiskem tla?ítka pak jednoduše spustíte další odpo?ítávání. Cas do podávání léku se pr?b?žn? zobrazuje na displeji.
Lékovka Vás upozorní 10 minut a 5 minut p?ed ?asem podávání krátkým pípnutím, v ?ase podávání léku potom dlouhým pípáním.
Vhodné také pro reklamní potisk.

Další technické parametry
Rozm?ry: 31 x 31 x 86 mm
Napájení: knoflíková baterie AG13, vypína?, baterie v cen?!!.
Nastavení ?asova?e: max. 24 hodin po 1 minut?

Barevné provedení produktu se m?že lišit.
Item No.0815 --- Pcs.:

Zásobník na léky (digitální lékovka) s ?asova?em a alarmem Hutermann PB04

xpillbox4.jpg0764_xpillbox4_Digitalni_lekovka_PB04 6825. .Digitální lékovka se dv?ma zásobníky na léky, vhodná pro p?ípady, kdy b?hem dne berete více druh? lék?. Velmi jednoduché ovládání, své léky m?jte vždy p?ipraveny ve dvou p?ihrádkách této digitální lékovky, která Vás automaticky v pravidelných intervalech upozorní na ?as podání lék?.
Do p?ihrádek lékovky nasypete svoje léky, nastavíte ?asova? ("minutku") a lékovka Vás pípáním upozorní na ?as podávání dávky lék?. Stiskem tla?ítka pak jednoduše spustíte další odpo?ítávání. Cas do podávání léku se pr?b?žn? zobrazuje na displeji.
Vhodné také pro reklamní potisk.

Další technické parametry
Rozm?ry: 90x52x22 mm
Napájení: knoflíková baterie AG13 (v balení)
Nastavení ?asova?e: max. 100 hodin po 1 minut?
Item No.0764 --- Pcs.:

Hodinky s m??ením pulsu / tepu Pulse Watch Sporttester PW06, hodiny, stopky, budík, kalorie, tep / puls

zdr_p01.jpg2100_zdr_p01_Hodinky_s_merenim_pulsu_Pulse_Watch_PW06 6832. .Digitální hodinky s prstovým sensorem pro m??ení tepu. Skv?lý dopln?k pro Vaše cvi?ení a jiné sporty.
Funkce:
- hodiny (datum+?as) v režimu 12/24h
- budík
- pípnutí po hodin?
- stopky
- m??ení pulsu
- spot?eba kalorií p?i cvi?ení, možnost výb?ru druhu zát?že, nastavení v?ku, váhy, pohlaví

Vodot?sné provedení
Baterie v cen?
Item No.2100 --- Pcs.:

Hodinky s m??ením pulsu / tepu hrudním pásem Pulse Watch Sporttester PW21, hodiny, stopky, budík, tep / puls

zdr_p02.jpg2102_zdr_p02_Hodinky_s_merenim_pulsu_Pulse_Watch_PW21 6834. .Digitální hodinky s m??ením pulsu hrudním pásem. Skv?lý dopln?k pro Vaše cvi?ení a jiné sporty.
Pohodlný nastavitelný a pružný hrudní pás.

Funkce:
- hodiny v režimu 12/24h
- budík
- stopky
- m??ení pulsu
- alarm p?ekro?ení max. tepové frekvence
- pr?m?rná tepová frekvence
- modré podsvícení LCD displeje

Vodot?sné provedení hodinek
Baterie v cen?
Item No.2102 --- Pcs.:

M??i? analyzátor t?lesného tuku BMI FA-2010

zdr_f02.jpg2101_zdr_f02_Meric_telesneho_tuku_FA2010 6839. .Analyzátor t?lesného tuku, m??í procento tuku na principu m??ení bioelektrické impedance (BI).
Na základ? zadaných t?lesných parametr? (váha, výška, stá?í, pohlaví) a zm??ením elektrického odporu t?la vyhodnotí obsah tuku v t?le.
Pam?? pro 8 uživatel?, velmi jednoduchá obsluha, pouze p?iložíte palce obou rukou na kontakty a b?hem chvíle obdržíte výsledek.
- M??ení tuku:: 5-50%
- Rozlišení: 0.1%
- Nastavení hmotnosti: 10-250 kg
- Nastavení v?ku: 10-99let
- Nastavení výšky: 90-240 cm
- Nastavení pohlaví: žena/muž
- Pam??: nastavení parametr? pro 8 uživatel?
- Zobrazení hodnot na LCD displeji + zobrazení piktogram?
- Napájení: 1 x CR2025 3V (v balení)
- Rozm?r: 120x28x13mm
Item No.2101 --- Pcs.:

M??i? analyzátor t?lesného tuku BMI FA-2008

zdr_f01.jpg0328_zdr_f01_Meric_telesneho_tuku_FA2008 6840. .Analyzátor t?lesného tuku, m??í procento tuku na principu m??ení bioelektrické impedance (BI).
Na základ? zadaných t?lesných parametr? (váha, výška, stá?í, pohlaví) a zm??ením elektrického odporu t?la vyhodnotí obsah tuku v t?le.
Pam?? pro 8 uživatel?, velmi jednoduchá obsluha, pouze p?iložíte palce obou rukou na kontakty a b?hem chvíle obdržíte výsledek.
- M??ení tuku:: 5-50%
- Rozlišení: 0.1%
- Nastavení hmotnosti: 10-250 kg
- Nastavení v?ku: 10-99let
- Nastavení výšky: 90-240 cm
- Nastavení pohlaví: žena/muž
- Vestav?né hodiny a budík
- Pam??: nastavení parametr? pro 8 uživatel?
- Zobrazení hodnot na LCD displeji + zobrazení piktogram?
- Napájení: 1 x CR2025 3V (v balení)
Item No.0328 --- Pcs.:

Alkoholtester s kapesní svítilnou - p?ív?sek na klí?e HA-01L

altest11.jpg0070_altest11_Alkoholtester_s_kapesni_svitilnou_HA-01L 6855. .Elektronický detektor alkoholu - alkoholtester s t?ístup?ovou indikací hladiny alkoholu v krvi. Pracuje na principu dechové zkoušky. Ideální pro orienta?ní dechovou zkoušku ?idi??, do autoškol, p?íp. pro kontrolu zam?stnanc? apod.
Pro funkci p?ístroje nejsou t?eba žádné další nápln? (tedy nemusite dokupovat jakékoli další trubi?ky nebo kapsle atp.). Velmi jednoduchá obsluha.
M??ící rozsah p?ístroje, indikace:
0.0 - 0.2‰ BAC - zelená LED
0.2‰ - 0.5‰ - žlutá LED
>0.5‰ - žlutá+?ervená LED
Kapesní svítilna s ?ervenou LED diodou
Napájení: 2xAAA mikrotužková baterie
Item No.0070 --- Pcs.:

Alkoholtester s kapesní svítilnou a LCD ?asova?em HA-01T

altest12.jpg0071_altest12_Alkoholtester_s_kapesni_svitilnou_a_LCD_casovacem_HA-01T 6857. .Elektronický detektor alkoholu - alkoholtester s t?ístup?ovou indikací hladiny alkoholu v krvi. Pracuje na principu dechové zkoušky. Ideální pro orienta?ní dechovou zkoušku ?idi??, do autoškol, p?íp. pro kontrolu zam?stnanc? apod.
Pro funkci p?ístroje nejsou t?eba žádné další nápln? (tedy nemusite dokupovat jakékoli další trubi?ky nebo kapsle atp.). Velmi jednoduchá obsluha.
Integrovaná LED svítilna a ?asova? s LCD displejem, po uplynutí nastavené doby se aktivuje akustická signalizace.

M??ící rozsah p?ístroje, indikace:
0.0 - 0.2‰ BAC - zelená LED
0.2‰ - 0.5‰ - žlutá LED
>0.5‰ - žlutá+?ervená LED
Kapesní svítilna s oranžovou LED diodou
Napájení: 2xAAA mikrotužková baterie
Item No.0071 --- Pcs.:

Alkoholtester elektronický- digitální detektor alkoholu Hutermann HA-04

altest4.jpg0073_altest4_Alkoholtester_Hutermann_HA-04 6870. .Moderní elektronický detektor alkoholu - alkoholtester s digitalnim displejem pro zjišt?ní hladiny alkoholu v krvi dechovou zkouškou. Ideální pro orienta?ní dechovou zkoušku ?idi??, do autoškol, p?íp. pro kontrolu zam?stnanc? apod. P?ístroj je vybaven digitálním LCD displejem, na kterém se nam??ená hodnota p?esn? ?íseln? zobrazí.
Zobrazení v jednotkách BAC i g/l
Pro funkci p?ístroje nejsou t?eba žádné další nápln? (tedy nemusite dokupovat jakékoli další trubi?ky nebo kapsle atp.). Velmi jednoduchá obsluha.
M??ící rozsah p?ístroje: 0-1,9‰ BAC, 0-1,9g/l
Automatické vypnutí
Napájení: 2xAAA mikrotužková baterie, indikace slabých baterií
Rozm?r: 95x36x18mm
V p?íslušenství poutko pro zav?šení
Item No.0073 --- Pcs.:

Alkoholtester- digitální detektor alkoholu s budíkem Hutermann HA-05 budík minutka

altest5.jpg0074_altest5_Alkoholtester_Hutermann_HA-05 6880. .Moderní elektronický detektor alkoholu - alkoholtester s duálním displayem pro zjišt?ní hladiny alkoholu v krvi dechovou zkouškou. Ideální pro orienta?ní dechovou zkoušku ?idi??, do autoškol, p?íp. pro kontrolu zam?stnanc? apod. P?ístroj je vybavendigitálním LCD displayem, na kterém se nam??ená hodnota p?esn? ?íseln? zobrazí. Na druhém displeji se zobrazuje ?as, funkce budíku.
Zobrazení v jednotkách BAC i g/l
Pro funkci p?ístroje nejsou t?eba žádné další nápln? (tedy nemusite dokupovat jakékoli další trubi?ky nebo kapsle atp.). Velmi jednoduchá obsluha.
M??ící rozsah p?ístroje: 0-1,9‰ BAC, 0-1,9g/l
Automatické vypnutí
Hodiny, budík, odpo?ítávání ?asu (minutka)
Napájení: 2xAAA mikrotužková baterie, indikace slabých baterií
Zálohování ?asu: knoflíková baterie 1,5V AG13
Rozm?r: 100x37x17 mm
V p?íslušenství poutko pro zav?šení
Item No.0074 --- Pcs.:

Alkoholtester- digitální detektor alkoholu Hutermann HA-08

altest6.jpg3010_altest6_Alkoholtester_Hutermann_HA-08 6884. .Elektronický detektor alkoholu s moderním designem pro zjišt?ní hladiny alkoholu v krvi dechovou zkouškou.
Kompaktní alkoholtester s rychlou odezvou a podv?tleným LCD displayem, na kterém se nam??ená hodnota p?esn? ?íseln? zobrazí.
Ideální pro orienta?ní dechovou zkoušku ?idi??, do autoškol, p?íp. pro kontrolu zam?stnanc? apod.
Pracuje na principu vdechování do detek?ní komory.
Jednotlivé kroky m??ení jsou indikovány na displeji (aktivace-vdechování-m??ení-zobrazení)
Zobrazení v jednotkách BAC i g/l
Pro funkci p?ístroje nejsou t?eba žádné další nápln? (tedy nemusite dokupovat jakékoli další trubi?ky nebo kapsle atp.). Velmi jednoduchá obsluha.
M??ící rozsah p?ístroje: 0-2‰ BAC, 0-2g/l
Automatické vypnutí
Napájení:32xAAA mikrotužková baterie, indikace slabých baterií
Rozm?r: 100x37x17 mm
V p?íslušenství poutko pro zav?šení
Item No.3010 --- Pcs.:

Teplom?r digitální s externím ?idlem, rozsah m??ení teploty: -50 až +110C, typ HT-02C-?erný

xteplom02.jpg0811_xteplom02_Teplomer_digitalni_s_externim_cidlem_HT-02_cerny 690015.05.2013Digitální teplom?r s externím ?idlem.
Vzhledem k univerzální konstrukci je možné teplom?r p?ipevnit nap?. oboustrannou lepící páskou nebo jej lze zasadit do panelu.

Technické parametry:
- rozsah m??ení teploty: -50 až +110 st.C.
- vysoce kontrastní displej
- zobrazení: na desetiny stupn?
- délka kabelu: 1m
- rozm?r: 45x26x14mm
- napájení: baterie 1.5V (v cen?)


K DODANI CCA 15.05.2013
Item No.0811 --- Pcs.:

Teplom?r vnit?ní/venkovní HT-03

xteplom03.jpg0812_xteplom03_Teplomer_vnitrni/venkovni_HT-03 6920. .AKCE!

Digitální teplom?r pro m??ení vnit?ní a venkovní teploty

Technické parametry:
- rozsah m??ení teploty: -50 až +70 st.C.
- zobrazení: na desetiny stupn?
- napájení: 1x1.5V AAA baterie
Item No.0812 --- Pcs.:

Teplom?r vnit?ní/venkovní s pam?tí HT-03M

xteplom03m.jpg0698_xteplom03m_Teplomer_vnitrni/venkovni_s_pameti_HT-03M 6925. .DOCASNE VYPRODANO

Digitální teplom?r pro m??ení vnit?ní a venkovní teploty.
Pam?? nmaximální a minimální nam??ené teploty.

Technické parametry:
- rozsah m??ení teploty: -50 až +70 st.C.
- zobrazení: na desetiny stupn?
- napájení: 1x1.5V AAA baterie
Item No.0698 --- Pcs.:

Teplom?r s vlhkom?rem a pam?tí HTH-04N

xteplom04n.jpg0813_xteplom04_Teplomer_s_vlhkomerem_a_pameti_HTH-04N 6930. .Digitální teplom?r / vlhkom?r s hodinami a budíkem, pam?? Min/Max teploty a vlhkosti.
Možnost postavení (stojánek) nebo zav?šení na ze?.

Technické parametry:
- rozsah m??ení teploty: 0 až +50°C
- rozsah m??ení vlhkosti: 10% - 98%
- zobrazení teploty: na desetiny stupn?
- pam??: maximální a minimální teplota a vlhkost
- zobrazení °C nebo °F
- napájení: 1x 1.5V AAA baterie
Item No.0813 --- Pcs.:

Teplom?r vnit?ní/venkovní s vlhkom?rem a pam?tí HTH-06

xteplom06.jpg1311_xteplom06_Teplomer_vnitrni/venkovni_s_vlhkomerem_a_pameti_HTH-06 6932. .Digitální teplom?r pro m??ení vnit?ní a venkovní teploty + vlhkom?r, pam?? na maximální a minimální hodnoty.
Možnost postavení (stojánek) nebo zav?šení na ze?.

Technické parametry:
- rozsah m??ení vnit?ní teploty: 0 až +50°.C.
- rozsah m??enívnit?ní teploty: -50 až +70°C.
- rozsah m??ení vlhkosti: 25% - 98%
- zobrazení teploty: na desetiny stupn?
- pam??: maximální a minimální teploty a vlhkost
- napájení: 1x 1.5V AAA baterie
Item No.1311 --- Pcs.:

Veterinární profi teplom?r HT-1V

xteplom25.jpg0699_xteplom25_Veterinarni_teplomer_HT-1V 6955. .Digitální veterinární teplom?r. Promyšlený design pro pohodlné m??ení a ode?ítání teploty na LCD displeji.

Rozsah m??ení teploty: 32,0 - 44,0°C
Zobrazení teploty na LCD displeji
Indikace nízké (Lo) a vysoké (Hi) teploty
P?esnost: ±0.1°C
Akustická indikace ukon?ení m??ení

Napájení: 2x AAA mikrotužková baterie
Item No.0699 --- Pcs.:

Teplom?r univerzální vpichový digitální -50 - 300°C

xteplom31.jpg0819_xteplom31_Teplomer_univerzalni_vpichovy_digitalni_-50_-_300°C 6960. .Univerzální teplom?r pro m??ení teploty kapalin, potravin, mrazících box? atd.
Velmi vhodný pro m??ení teploty masa p?i grilování a va?ení.
Rozsah m??ení: -50 - 300°C
P?esnost: +/- 1°C
Rozlišení: 0,1°C
Hold: p?idržení nam??ené teploty
Napájení: knoflíková AG baterie (v balení)
Item No.0819 --- Pcs.:

Digitální teplom?r vidlice 0 - 150°C- vidli?ka pro m??ení teploty masa a jiných pokrm?

xteplom32.jpg0820_xteplom32_Digitalni_teplomer_0_-_150°C-_vidlicka 6970. .Profesionální digitální teplom?r do Vaší domácnosti, rychle zm??íte teplotu uvnit? steaku, grilované dr?beže apod.
Pokud zvolíte typ masa, teplom?r ukáže stupe? prope?ení, již nikdy nep?ipálíte pe?eni a Vaše steaky nebudou vysušené.
Velice jednoduché ovládání
Technické parametry:
Zobrazení teploty a stupn? prope?ení na LCD displeji
Automatické vypnutí
Rozsah m??ení: 0 - 150°C, Rozlišení: 1°C
P?esnost: +/- 0,1°C (v rozsahu 10-70°C); +/- 0,2°C (v rozsahu <10 nebo >70°C)
Napájení: 2x baterie tužková AAA
Item No.0820 --- Pcs.:

Digitální teplom?r -50 - 300°C s externí sondou - žáruodolným ?idlem

xteplom33.jpg0821_xteplom33_Digitalni_teplomer_-50_-_300°C_s_zaruodolnou_externi_sondou 6980. .Univerzální digitální teplom?r do Vaší domácnosti nebo dílny.
Velký LCD displej a externí ?idlo s žáruodolným kabelem (cca 75 cm) zajistí pohodlné m??ení tam, kde pot?ebujete.
Velice jednoduché ovládání.
Technické parametry:
Rozsah m??ení: -50 - 300°C
P?esnost: +/- 1°C (v rozsahu 20-100°C)
+/- 2°C (v rozsahu >100°C)
Rozlišení: 0,1°C
Hold - p?idržení zobrazení nam??ené teploty.
Alarm dosažení nastavené teploty
Napájení: 1x baterie tužková AA
Item No.0821 --- Pcs.:

pH metr kapesní digitální m??i? HP-07

xphmeter01.jpg0797_xphmeter01_pH_metr_kapesni_digitalni_meric_HP-07 6990. .Kapesní m??i? pH pro m??ení kyselosti vody v bazénech, akváriích, laborato?ích apod.
Praktický malý m??i? s jednobodovou kalibrací.

Technické parametry:
- Rozsah m??ení 0 - 14 pH, odchylka 0.01 pH
- Rozlišení: 0.1 pH
- P?esnost m??ení: ± 0.1 pH (p?i 20°C), ± 0,2 pH
- Kalibrace: manuální jednobodová pH7
- Pracovní podmínky: 0 - 50 °C , RH <95%
- Napájení: 3x1,5V knoflíková baterie LR44 (v balení)
- Rozm?ry (Š x V x H): 30 x 152 x 21 mm
- Hmotnost: 50 g

Doporu?ujeme objednat kalibra?ní roztok (pufr) pH 7

Ilustra?ní foto, barva se m?že m?nit
Item No.0797 --- Pcs.:

M??i? TDS - ?istoty vody HD-139

xtdsmeter1.jpg1315_xtdsmeter1_Meric_TDS_-_cistoty_vody_HD-139 7002. .M??i? množství rozpušt?ných tuchých látek (TDS - total dissolved solids) ve vod?.
Vhodný pro m??ení kvality vody nap?. v akváriích
Praktický malý m??i? s jednobodovou kalibrací.

Technické parametry:
- Rozsah m??ení 0 - 1999 ppm (mg/l)
- Rozlišení: 1 ppm
- P?esnost m??ení: ± 2%
- Kalibrace: manuální jednobodová, kalibra?ní roztok 1382ppm v cen?
- Pracovní podmínky: 0 - 50 °C
- Napájení: 2x3V knoflíková lithiová baterie CR2032 (v balení)
- Rozm?ry (Š x V x H): 27 x 150 x 20 mm
- Hmotnost: 50 g

Obsah balení: TDS m??i?, 2x3V baterie, kalibra?ní roztok, šroubová?ek na kalibraci, návod
Item No.1315 --- Pcs.:

M??i? kyselosti p?dy p?dní pH metr PH31

xphmeter03.jpg0686_xphmeter03_Pudni_pH_metr_PH31 7005. .M??i? kyselosti p?dy se zobrazením na stupnici s ru?kou.
Ideální pomocník pro p?stitele kv?tin ?i zeleniny.
Ke své ?innosti nepot?ebuje žádné baterie !!!
Item No.0686 --- Pcs.:

M??i? vlhkosti p?dy, kyselosti; pH p?dní vlhkom?r pro kv?tiny PMH35

mvlhk_ph05.jpg1316_mvlhk_ph05_Detektor_pudni_vlhkosti_a_pH_PMH35 7007. .Kombinovaný m??i? vlhkosti a kyselosti p?dy.
Zobrazení nam??ených hodnot ru?kovým m??ákem se stupnicí, p?epína? pro m??ení jednotlivých veli?in.
Ideální pomocník pro p?stitele kv?tin ?i zeleniny, pom?že udržet optimální podmínky pro r?st rostlin.
M??í:
- vlhkost p?dy na principu vodivosti
- kyselost / zásaditost (pH) p?dy

Ke své ?innosti nepot?ebuje žádné baterie !!!
Item No.1316 --- Pcs.:

Magnetický ukazatel množství plynu v nádob? indikátor GASLEVEL01

mgaslevel1.jpg0799_mgaslevel1_Ukazatel_mnozstvi_plynu_v_nadobe_GASLEVEL01 7008. .Velice praktická pom?cka pro každého, kdo používá plynové nádoby, ideální pro chata?e ?i chalupá?e na propanbutanové bomby atd.
Indikátor se magneticky p?ichytí na nádobu, stupnice na indikátoru barevn? zobrazí množství plynu. Indikátor pracuje na principu rozdílu teploty zkapaln?ného plynu a vzduchu v nádob?, detekuje tedy hladinu kapalného plynu.
Bezúdržbový provoz, nepot?ebuje žádné napájení, opakovan? použitelné.

Rozm?r: 100x63x1mm
Item No.0799 --- Pcs.:

Kalibra?ní roztok (pufr) pro nastavení pH metru pH4

ph_pufr.jpg0795_xphmeterp4_Kalibracni_roztok_(pufr)_pro_nastaveni_pH_metru_pH4 7010. .Kalibra?ní roztok pH 4.0 pro kalibraci pH metr?
Objem: 100ml
Item No.0795 --- Pcs.:

Kalibra?ní roztok (pufr) pro nastavení pH metru pH7

ph_pufr.jpg0796_xphmeterp7_Kalibracni_roztok_(pufr)_pro_nastaveni_pH_metru_pH7 7010. .Kalibra?ní roztok pH 7.0 pro kalibraci pH metr?
Objem: 100ml
Item No.0796 --- Pcs.:

Kalkulátor stolní kalkula?ka 8 míst HC-880

xkalk03.jpg0843_xkalk03_Kalkulator_stolni_HC-880 7050. .Stolní kalkulátor
- 8 místný naklom?ný display s velkými ?íslicemi
- plastová tla?ítka
- základní matematické operace, odmocnina, %, pam??
- automatické vypnutí
- napájení baterií (vložena)
- rozm?r: 100x135x28mm
Item No.0843 --- Pcs.:

Kalkulátor stolní Jumbo kalkula?ka 12 míst HC-8019

xkalk04.jpg0844_xkalk04_Kalkulator_stolni_HC-8019 7060. .Stolní kalkulátor s dvanáctimístným displejem, robustní konstrukce
- 12 místný nakláp?cí display s velkými ?íslicemi (výška ?íslic 13mm)
- plastová tla?ítka
- základní matematické operace, odmocnina, %, pam??
- zp?tná klávesa - možnost mazání posledního ?ísla
- dvojitá nula
- sou?et sou?t? (GT Grant Total)
- tla?ítko pro marži (MU Murkup )
- automatické vypnutí
- rozm?r 150x200x35mm
Item No.0844 --- Pcs.:

Digitální tužka - pero se záznamem a rozpoznáváním textu

digitpen1.jpg1445_digitpen1_Digitalni_tuzka_-_pero_se_zaznamem_a_rozpoznavanim_textu 7067. .Inteligentní moderní nástroj pro každého, kdo po?ebuje ru?n? psané poznámky atd. zárove? digitalizovat v PC.
Jednoduše touto digitální tužkou zapíšete text nebo namalujete obrázek, poté záznam stejn? jednoduše p?enesete do po?íta?e v?. následné digitalizace pro jednoduchou editaci textu.

Základní vlastnosti:
- Záznam ná?rt? a textu formátu A4
- Rozlišení 100dpi
- Kapacita až 100 stran A4
- p?ipojení k PC
- režim myši v online režimu
- záznam poznámek a zobrazení p?ímo na PC v online režimu
- rozpoznání textu a p?evedení do editovatelné podoby (Lite verze p?iloženého SW nepodporuje ?eský jazyk)

Podpra ve Windows Vista™, Windows® 7, Microsoft Office 2007 a MAC OS X Leopard a vyšší

Obsah balení:
- Digitální elektronické pero
- P?ijíma?
- nápl? - kuli?kové pero pro b?žné psaní
- dotykový hrot (stylus)
- 2x knoflíková baterie SR41
- USB kabel navíjecí
- Kovové pouzdro
- software Easy Note Taker a MyScript Notes Lite
Item No.1445 --- Pcs.:

Zah?ívací polštá?ek / termová?ek / oh?ívací sá?ek / h?ející pytlík THERMOP01

termop1.jpg0848_termop1_Zahrivaci_polstarek_kulaty_THERMOP01 7070. .Trápí Vás v zim? zmrzlé ruce nebo nohy? Bolí Vás svaly nebo klouby?
Zah?ívací polštá?ky Vám pomohou od zimy ?i od bolesti. Teplý polštá?ek Vás v kapse p?íjemn? zah?eje, rovn?ž zmír?uje bolesti kloub?, sval? b?icha atd.
Termová?ky jsou opakovan? použitelné, bezpe?né a jednoduché na použití.
Ohnutím ("lupnutím") plíšku v sá?ku spustíte chemickou reakci, p?i které dojde ke ztuhnutí kapaliny a zah?átí sá?ku až na cca 50 stup?? Celsia.
Varem v nádob? s vodou se ztuhlá látka v sá?ku op?t rozpustíí na kapalinu a sá?ek je p?ipraven k dalšímu použití. cenovou nabídku dle vašich požadavk?.
Reklamním agenturám m?žeme nabídnout i jiné atraktivní tvary za velice zajímavé ceny.
Pr?m?r 10cm

Ilustra?ní foto, k dodání je barva bílá transparentní
Item No.0848 --- Pcs.:

Zah?ívací polštá?ek / termová?ek / oh?ívací sá?ek / h?ející pytlík THERMOP02

termop2.jpg0849_termop2_Zahrivaci_polstarek_hranaty_THERMOP02 7075. .Trápí Vás v zim? zmrzlé ruce nebo nohy? Bolí Vás svaly nebo klouby?
Zah?ívací polštá?ky Vám pomohou od zimy ?i od bolesti. Teplý polštá?ek Vás v kapse p?íjemn? zah?eje, rovn?ž zmír?uje bolesti kloub?, sval? b?icha atd.
Termová?ky jsou opakovan? použitelné, bezpe?né a jednoduché na použití.
Ohnutím ("lupnutím") plíšku v sá?ku spustíte chemickou reakci, p?i které dojde ke ztuhnutí kapaliny a zah?átí sá?ku až na cca 50 stup?? Celsia.
Varem v nádob? s vodou se ztuhlá látka v sá?ku op?t rozpustíí na kapalinu a sá?ek je p?ipraven k dalšímu použití. cenovou nabídku dle vašich požadavk?.
Reklamním agenturám m?žeme nabídnout i jiné atraktivní tvary za velice zajímavé ceny.
Rozm?r 11x8 cm

Ilustra?ní foto, k dodání je barva bílá transparentní
Item No.0849 --- Pcs.:

Instantní chladící sá?ek Instant Cold Pack jednorázový polštá?ek

termop3.jpg3020_termop3_Instantni_chladici_sacek_Instant_Cold_Pack 7080. .Pom?cka pro sportovce, ale i chalupá?e apod., vhodný též do domácí lékárny.
Sá?ek je ur?en pro zchlazení naraženin, otok?, od?enin, zán?t? a všude tam, kde je t?eba ošet?ení chladem.
Aktivuje se stla?ením, b?hem n?kolika sekund sá?ek zchladne pod bod mrazu, p?iložením na postižené místo zmírníte bolest a zmenšíte otok.
Sá?ek je jednorázov? použitelný.
Item No.3020 --- Pcs.:

Instantní oh?ívací sá?ek Instant Hot Pack jednorázový polštá?ek

termop4.jpg3021_termop4_Instantni_ohrivaci_sacek_Instant_Hot_Pack 7082. .Sá?ek je ur?en pro okamžité zah?átí p?i prochladnutí nebo pro do?asnou úlevu od bolesti kloub?, šlach, bolesti zad (houser), artritid? apod.
Aktivuje se stla?ením, b?hem n?kolika sekund se sá?ek zah?eje na cca 43°C a vydrží teplý cca 20-30 minut.
Sá?ek je jednorázov? použitelný.
Item No.3021 --- Pcs.:

Chladící maska na o?i a hlavu - gelové brýle

termop5.jpg3022_termop5_Chladici_maska_na_oci 7083. .Chladící maska se zklid?ujícím efektem na o?i, výte?ná pom?cka p?i bolestech hlavy, potížích s unavenýma o?ima, lze rovn?ž p?iložit na otoky, pohmožd?niny apod.
Maska se nachladí v lednici nebo mrazni?ce, poté se p?iloží na postižené místo, opakovan? použitelná.
Masku je možné také nah?át nap?. na radiátoru nebo v teplé lázni a použít jako h?ejivý obklad.
P?ipevn?ní na hlavu páskou se suchým zipem
Item No.3022 --- Pcs.:

Topný sálavý infra panel infratopení HIP-350

infrap300.jpg0645_infrap350_Topny_infrapanel_HIP-350 7084. .Infrapanel - topení nové generace.. Na rozdíl od standardních topidel, která oh?ívají vzduch a proud?ní vzduchu oh?ívá prostor, infrapanely sáláním (podobn? jako slunce) oh?ívají st?ny, osoby, p?edm?ty a od t?chto p?edm?t? se oh?ívá vzduch. Výhodou tohoto sytému jsou výrazn? nižší náklady na vytáp?ní.
Panel je složen z topné folie se speciální úpravou pro zajišt?ní co nejvyšší ú?innosti.
Povrchová teplota max. 80 °C.
Barva: bílá

Technické parametry:
Nást?nné provedení
Topná folie v lakovaném rámu s tepelnou izolací na zadní stran?
P?íkon: 350W
Napájení: 230V
Rozm?r: 98 x 49 x 2 cm; ší?ka rámu cca 3cm
Item No.0645 --- Pcs.:

Topný sálavý infra panel infratopení HIP-750

infrap700.jpg0646_infrap750_Topny_infrapanel_HIP-750 7086. .Infrapanel - topení nové generace.. Na rozdíl od standardních topidel, která oh?ívají vzduch a proud?ní vzduchu oh?ívá prostor, infrapanely sáláním (podobn? jako slunce) oh?ívají st?ny, osoby, p?edm?ty a od t?chto p?edm?t? se oh?ívá vzduch. Výhodou tohoto sytému jsou výrazn? nižší náklady na vytáp?ní.
Panel je složen z topné folie se speciální úpravou pro zajišt?ní co nejvyšší ú?innosti.
Povrchová teplota max. 80 °C.
Barva: bílá

Technické parametry:
Nást?nné provedení
Topná folie v lakovaném rámu s tepelnou izolací na zadní stran?
P?íkon: 750W
Napájení: 230V
Rozm?r: 120 x 90 x 2 cm; ší?ka rámu cca 3cm
Item No.0646 --- Pcs.:

Topný sálavý infra panel infratopení HIP-950

infrap700.jpg0648_infrap950_Topny_infrapanel_HIP-950 7089. .Infrapanel - topení nové generace.. Na rozdíl od standardních topidel, která oh?ívají vzduch a proud?ní vzduchu oh?ívá prostor, infrapanely sáláním (podobn? jako slunce) oh?ívají st?ny, osoby, p?edm?ty a od t?chto p?edm?t? se oh?ívá vzduch. Výhodou tohoto sytému jsou výrazn? nižší náklady na vytáp?ní.
Panel je složen z topné folie se speciální úpravou pro zajišt?ní co nejvyšší ú?innosti.
Povrchová teplota max. 80 °C.
Barva: bílá

Technické parametry:
Nást?nné provedení
Topná folie v lakovaném rámu s tepelnou izolací na zadní stran?
P?íkon: 950W
Napájení: 230V
Rozm?r: 150x110x 2 cm; ší?ka rámu cca 5cm
Item No.0648 --- Pcs.:

Odvlh?ova? vzduchu vysouše? elektronický HD-750

odvlhc02.jpg0786_odvlhc02_Odvlhcovac_vzduchu_HD-750 709415.05.2013Výkonn?jší varianta odvlh?ova?e vzduchu.
Pot?ebujete se zbavit vlhkosti ve Vašem byt? nebo provozovn?? Máte v byt? plíse?? Pak práv? pro Vás je ur?en tento ekonomický odvlh?ova? vzduchu.
Po napln?ní nádobky se p?ístroj automaticky vypne.

Technické parametry:
- Peltier?v termoelektrický ?lánek
- Odvlh?ovací výkon: cca 0,5l/24hod (p?i 25°C/85%RH)
- Ur?eno pro místnosti do cca 20m2
- Objem zásobníku: 1,5l
- Provozní nap?tí: 230V/50Hz
- P?íkon: cca 60W
- Pracovní podmínky: >15°C, >40%RH
- Hlu?nost: <40dB(A)
- Rozm?r ( Š x H x V) 220 x 165 x 300 mm
- Hmotnost 1 kg
K DODANI CCA 15.05.2013
Item No.0786 --- Pcs.:

Odvlh?ova? vzduchu 10l elektronický vysouše? HD-10L

odvlhc10.jpg0787_odvlhc10_Odvlhcovac_vzduchu_HD-10L 7095. .Výkonná varianta kompresorového odvlh?ova?e.
Pot?ebujete se zbavit vlhkosti ve Vašem dom? nebo provozovn?? Máte v byt? plíse?? Pak práv? pro Vás je ur?en tento odvlh?ova? vzduchu.
Detekce napln?ní nádobky, po napln?ní nádobky se p?ístroj automaticky vypne.

Technické parametry:
- Provedení: kompresorové
- Odvlh?ovací výkon: cca 10l/24hod (p?i 30°C/80%RH)
- Ur?eno pro místnosti do cca 25m2
- Objem zásobníku: 2,5l
- Uhlíkový filtr, pratelný prachový filtr
- Volitelný ?asova? až na 12 hodin
- Provozní nap?tí: 230V/50Hz
- P?íkon: cca 210W
- Pr?tok vzduchu: 100m3/hod
- Pracovní podmínky: >5°C, >40%RH
- Hlu?nost: <40dB(A)
- Rozm?r ( Š x H x V) 150 x 315 x 470 mm
- Hmotnost 8,5 kg
Item No.0787 --- Pcs.:

Odvlh?ova? vzduchu 20l elektronický vysouše? HD-20L

odvlhc20.jpg0788_odvlhc20_Odvlhcovac_vzduchu_HD-20L 7097. .Výkonná varianta kompresorového odvlh?ova?e.
Pot?ebujete se zbavit vlhkosti ve Vašem dom? nebo provozovn?? Máte v byt? plíse?? Pak práv? pro Vás je ur?en tento odvlh?ova? vzduchu.
Detekce napln?ní nádobky, po napln?ní nádobky se p?ístroj automaticky vypne.

Technické parametry:
- Provedení: kompresorové
- Odvlh?ovací výkon: cca 20l/24hod (p?i 30°C/80%RH)
- Ur?eno pro místnosti do cca 30m2
- Objem zásobníku: 4l
- Uhlíkový filtr, pratelný prachový filtr
- Volitelný ?asova? až na 12 hodin
- Provozní nap?tí: 230V/50Hz
- P?íkon: cca 340W
- Pr?tok vzduchu: 180m3/hod
- Pracovní podmínky: >5°C, >40%RH
- Hlu?nost: <48dB(A)
- Rozm?r ( Š x H x V) 170 x 350 x 575 mm
- Hmotnost 8,5 kg
Item No.0788 --- Pcs.:

Tepelné ?erpadlo pro oh?ev bazénu Ecoline 3,5kW HSP35

tepce.jpg0775_tepce35_Tepelne_cerpadlo_pro_ohrev_bazenu_Ecoline_3,5kW_HSP35 7105. .Tepelné ?erpadlo pracuje jako "obrácená chladni?ka nebo klimatizace", z okolního vzduchu odebírá energii, kterou využívá pro oh?ev vody.
Tento zp?sob oh?evu je velmi ekonomický, provozní náklady jsou minimální.

Technické parametry:
Model HSP35 (Heat Pump RF48R)
Napájení: 230V/50Hz
Tepelný výkon: 3,5kW
P?íkon: 830W
Pr?tok vody: 2,8m3/h
Vhodné pro bazény do cca 18m3
Chladivo: Ekologická nápl? R410A/900g
Rozm?r:
Váha: 36kg
Item No.0775 --- Pcs.:

Kapesní digitální váha 500g x 0,1g st?íbrná HS-500g

xvaha21.jpg0237_xvaha21_Kapesni_digitalni_vaha_500g_x_0,1g_stribrna_HS-500g 7112. .Kapesní digitální váha na vážení ko?ení, bylinek, apod.
Váživost: do 500g
Rozlišení: 0,1g
Tara - dovažování
Kalibrace
Funkce po?ítání kus? (25,50,75,100)
Automatické vypnutí
Modré podsvícení displeje
Režimy vážení: gramy, unce, trojská unce,penny
Napájení: 2xAAA baterie, jsou v balení
Rozm?r: 120 x 62 x 20 mm
Pracovní plocha: 56 x 50mm
Item No.0237 --- Pcs.:

Kapesní digitální váha 100g x 0,01g st?íbrná HS-100g

xvaha22.jpg0238_xvaha22_Kapesni_digitalni_vaha_100g_x_0,01g_stribrna_HS-100g 7113. .Kapesní digitální váha na vážení ko?ení, bylinek, apod.
Váživost: do 100g
Rozlišení: 0,01g
Tara - dovažování
Kalibrace
Automatické vypnutí
Modré podsvícení displeje
Režimy vážení: gramy, unce, trojská unce, penny
Napájení: 2xAAA baterie, nejsou v balení
Rozm?r: 73 x 113 x 19 mm
Pracovní plocha: 70x 65mm
Item No.0238 --- Pcs.:

Digitální záv?sná váha 10kg x 5g

xvaha09.jpg0240_xvaha09_Digitalni_zavesna_vaha_10kg_x_5g 7116. .Digitální záv?sná váha.
Váživost: do 10kg
Rozlišení: 5g
Tara - dovažování
Kalibrace
Automatické vypnutí
Indikace p?etížení a slabé baterie
Hold
Režimy vážení: kg, Lb, Jin, OZ
Napájení: 2xAAA baterie, nejsou v balení
Rozm?r: 50 x 85 x 20 mm
Item No.0240 --- Pcs.:

Digitální kuchy?ská váha 10kg x 1g S-400

xvaha11.jpg0241_xvaha11_Digitalni_kuchynska_vaha_10kg_x_1g_S-400 7117. .Kuchy?ská digitální váha
Váživost: do 10kg
Rozlišení: 1g
Tara - dovažování
Automatická kalibrace
Modré podsvícení displeje
Režimy vážení: gramy, unce
Napájení: 2xAA baterie, jsou v balení
Rozm?r: 240 x 170 x 36mm
Pracovní plocha: pr?m?r 160mm
Item No.0241 --- Pcs.:

Kuchy?ská nutri?ní dietetická váha s výpo?tem kalorií, tuku, vlákniny...

xvaha10.jpg0835_xvaha10_Kuchynska_nutricni_dieteticka_vaha_s_vypoctem_kalorii 7118. .Kuchy?ská nutri?ní váha s výpo?tem nutri?ních (výživových) hodnot vážených potravin. Velmi vhodná pro sportovce, diabetiky, pacienty s reduk?ní dietou, zvýšeným cholesterolem, vysokým krevním tlakem apod.
Zobrazuje váhu jako klasická kuchy?ská váhaa navíc obsah tuku, vlákniny, uhlohydrát?, soli a cholesterolu
V pam?ti jsou uložena data od 926 potravin, podle informací Ministerstva zem?d?lství USA
S?ítání váhy a nutri?ních hodnot vážených potravin, získáte tak p?ehled o celkové výživové hodnot?.
Sklen?ná vážící deska z tvrzeného bezpe?nostního skla
Funkce TARA (nulování hmotnosti nádoby), velký LCD displej 64x28mm, indikace slabých baterií, automatické vypnutí
Váživost: 0-3 kg
P?esnost vážení: 1 g
Napájení: 4x AAA mikrotužková baterie
Rozm?r (ší?ka x hloubka x výška): 190 x 240 x 50 mm
Item No.0835 --- Pcs.:

Odpadkový koš kovový 10L s pohybovým ?idlem bezdotykovým senzorem HDB-10

xodpadk01.jpg0191_xodpadk01_Odpadkovy_kos_10L_se_senzorem_HDB-10 7135. .Odpadkový koš s pohybovým ?idlem. P?i p?iblížení ruky na cca 15cm se automaticky otev?e víko. Po vhození odpadu se víko automaticky uzav?e.
Koš je vhodný všude tam, kde není vhodné se odpadkového koše dotýkat (restaurace, citlivé provozy, ale i domácnosti).
Vaše návšt?vy budou udiveny technickou dokonalostí tohoto za?ízení.
Provedení z lesklého nerezového plechu + plastové víko
Sou?ástí je spona na p?ichycení sá?ku do koše.
Objem koše: 10l
Rozm?r: 19,5 x 46cm (pr?m?r x výška)
Napájení: 4x AA tužková baterie, vypína?
Item No.0191 --- Pcs.:

Hv?zdá?ský ?o?kový dalekohled zv?tšení 525x astronomický teleskop 60/700 HT-70060

dalekoh_a2.jpg0838_dalekoh_a1_Hvezdarsky_dalekohled_HT-70060 7155. .Objevte krásy hv?zdného nebe, prohlédn?te si krátery na povrchu m?síce.
Kvalitní hv?zdá?ský ?o?kový dalekohled s dostate?n? velkou ohniskovou vzdáleností a pr?m?rem objektivu zaru?uje úžasné nové zážitky p?i sledování oblohy nebo vzdálených pozemských objekt?. Sou?ástí je bohaté p?íslušenství, vše baleno v praktickém kufru.
Jednoduché ovládání a podrobný návod zaru?ují úchvatné zážitky i za?ínajícím hv?zdá??m.

Technické parametry
- Objektiv: 60mm
- Ohnisková vzdálenost: 700mm
- Hledá?ek: 5x24
- 1.5x p?evracející optický ?len pro pozemní pozorování
- Maximální zv?tšení: 525x:
- Okulár SR4: zv?tšení: 175x, zv?tšení s 1.5x p?evracejícím optickým ?lenem: 263x, zv?tšení 3 x Barlow: 525x
- Okulár SR12.5: zv?tšení: 56x, zv?tšení s 1.5x p?evracejícím optickým ?lenem: 84x, zv?tšení 3 x Barlow: 168x
- Okulár SR20: zv?tšení: 35x, zv?tšení s 1.5x p?evracejícím optickým ?lenem: 53x, zv?tšení 3 x Barlow: 105
- Stavitelný hliníkový stativ - trojnožka
Item No.0838 --- Pcs.:

Bezdrátový domovní zvonek HD05 s optickou signalizací vyzván?ní

zw05.jpg0078_zw05_Bezdratovy_domovni_zvonek_HD05_s_optickou_signalizaci 7170. .Nemusíte natahovat dráty, p?enos signálu mezi tla?ítkem a elektronickým zvonkem je bezdrátový. P?ístroj lze též použít jako univerzální bezdrátovou signalizaci (sta?í a nemocní lidé si mohou p?ivolat ošet?ovatele, bohatí lidé služku, my ostatní t?eba manžela z dílny k ve?e?i). Neslyšící navíc ocení optickou signalizaci zazvon?ní- p?i zazvon?ní se p?ijíma? rozbliká. Digitální kódování 256 kanál? zajistí, že se více zvonk? umíst?ných na jednom míst? nebude ovliv?ovat.
Napájení: vysíla?- baterie 12V
p?ijíma?: 3xC (malý mono?lánek) nebo napaje? 6V
Dosah: až 30m ve volném prostranství
Item No.0078 --- Pcs.:

Prodlužovací kabel k domovnímu zvonku s dve?ním komunikátorem KW-NEW, délka 50m

kabel1.jpg0357_kk5_Prodluzovaci_kabel_komunikatoru_KW-NEW_50m 7190. .Speciální prodlužovací kabel ur?ený výhradn? pro komunikátor typ KW-NEW. Délka 50m. K základnímu kabelu, který je již u komunikátoru p?iložen m?žete p?ipojit až dva tyto prodlužovací kabely, tedy až do celkové délky cca 110m.
Item No.0357 --- Pcs.:

Dve?ní domácí telefon - domovní zvonek s dve?ním komunikátorem , propojení dv?ma dráty KW-220

skom21.jpg0322_skom21_Domovni_zvonek_s_dvernim_komunikatorem_dvoudratovy_KW-220 7200. .Domácí telefon s dvouvodi?ovým propojením venkovní a vnit?ní jednotky, vyjíme?n? hezký design.
Ideální pomocník, který nahradí Váš stávající domovní zvonek - vnit?ní jednotka má vestav?n zvonek s p?íjemným zvukem. Obousm?rná hlasová komunikace.
Možnost ovládání standardního dve?ního zámku- vnit?ní jednotka je vybavena tla?ítkem. Barva vnit?ní a venkovní jednotky bílá.
Napájení 230V
Item No.0322 --- Pcs.:

Lapa? hmyzu s LED diodou hubi? Hutermann IK-01

xlapac01b.jpg0306_xlapac01b_Lapac_hmyzu_IK-01 7219. .Elektrický lapa? hmyzu. Tento typ lapa?e nepoužívá pro svou funkci žádné chemikálie a nepracuje na akustickém principu, je tedy velmi vhodný pro použití v obytných prostorech.
Hmyz je váben sv?tlem LED diody a usmrcen výbojem na m?ížce v lapa?i.
Napájení: 230V
Rozm?ry: 95x60x55mm
Provedení s modrou LED diodou, minimální spot?eba, životnost 50000 hodin
Item No.0306 --- Pcs.:

Lapa? hmyzu s UV zá?ivkou hubi? Hutermann IK-03 zá?ivka 3W

xlapac02.jpg0336_xlapac02_Lapac_hmyzu_Hutermann_IK-03 7220. .Elektrický lapa? hmyzu. Tento typ lapa?e nepoužívá pro svou funkci žádné chemikálie a nepracuje na akustickém principu, je tedy velmi vhodný pro použití v obytných prostorech.
Hmyz je váben UV-A zá?ivkou a usmrcen výbojem na m?ížce v lapa?i. Vyjímatelný spodek lapa?e pro snadné vysypání nahromad?ného hmyzu.
Napájení: 230V
Provedení s modrou UV-A zá?ivkou 3W
Záv?sný kroužek
Rozm?ry: 210x105mm
Item No.0336 --- Pcs.:

Lapa? hmyzu 12 W s UV zá?ivkou 2 x 6 W hubi? Hutermann IK-12

xlapac03.jpg0341_xlapac03_Lapac_hmyzu_Hutermann_IK-12 7222. .Elektrický lapa? hmyzu. Tento typ lapa?e je zcela ekologický, nepoužívá pro svou funkci žádné chemikálie a nepracuje na akustickém principu, je tedy velmi vhodný pro použití v obytných prostorách, restauracích, barech apod.
Hmyz je váben UV-A zá?ivkou a usmrcen výbojem na m?ížce v lapa?i. Vyjímatelný spodek lapa?e pro snadné vysypání nahromad?ného hmyzu.
Napájení: 230V
Provedení s modrou UV-A zá?ivkou2x6W
Vhodný pro prostory až 25m3
Rozm?ry: 27x27x11cm
Item No.0341 --- Pcs.:

Elektronický odpuzova? hmyzu IR02

odpuzhmyz2.jpg0326_odpuzhmyz2_Elektronicky_odpuzovac_hmyzu_IR02_elektricky 7227. .Výkonný elektronický odpuzova? hmyzu pracuje na principu vysokofrekven?ního tónu, který je hmyzu nep?íjemný.
Neobsahuje žádné chemikálie.
Napájení: 230V
T?i volitelné kmito?ty pro odpuzování vážek nebo komár?.

AKCE!
Item No.0326 --- Pcs.:

Univerzální solární odpuzova? hmyzu, hlodavc?, brouk? p?enosný vario ochrana Hutermann IMR-Solar

odpuzuni2.jpg2202_odpuzuni2_Solarni_odpuzovac_hmyzu,_hlodavcu,_brouku_Hutermann_IMR-Solar 7228. .Elektronický odpuzova? hmyzu, hlodavc? atd., pracuje na principu vysokofrekven?ního tónu, který je živo?ich?m nep?íjemný, neobsahuje žádné chemikálie..
P?epína?em lze zvolit jeden ze t?í zvuk?, které odpuzují nevítaná zví?átka.
Solární napájení s vým?nným akumulátorem (v cen?) s výhodou využijete na cestách nebo venku na zahrad?, odpuzova? m?žete mít stále u sebe.
Pro použití v budov? je možné napájet odpuzova? externím adaptérem.

Napájení: Solární ?lánek + NiMH akumulátor, vstup pro napáje?
T?i volitelné kmito?ty pro odpuzování:
- komár?
- myší, krys
- šváb?, kun
Item No.2202 --- Pcs.:

Odpuzova? krtk?, hraboš?, hryzc? MR11

odpuzkrt1.jpg0228_odpuzkrt1_Odpuzovac_krtku,_hrabosu,_hryzcu_MR11 7230. .Trápí Vás krtince na zahrádce? Likvidují hraboši ?i hryzci Vaši zeleninu?
Odpuzova? krtk? a hraboš? Vás podobných obtíží zbaví. Neobsahuje žádné chemikálie.
Odpuzova? se zasune do zem?, kam vysílá vibrace, které uvedené živo?ichy odpudí. Vibrace nijak neškodí lidem a domácím zví?at?m.

Technické parametry:
U?innost na ploše až 800m2 (dle typu p?dy)
Frekvence: 400 Hz
Vodot?sné provedení
Napájení 4x 1,5V mono?lánek ((D baterie), životnost cca 4-6 m?síc?
Rozm?ry (D x Š x V) 380 x 56 x 56 mm
Item No.0228 --- Pcs.:

Solární odpuzova? krtk?, hraboš?, hryzc? vibra?ní, velký solární panel MR12S

odpuzkrt2.jpg0229_odpuzkrt2_Solarni_odpuzovac_krtku,_hrabosu,_hryzcu_MR12S 7231. .Trápí Vás krtince na zahrádce? Likvidují hraboši Vaši zeleninu?
Odpuzova? krtk? a hraboš? Vás podobných obtíží zbaví. Neobsahuje žádné chemikálie. Napájení ze solárního ?lánku, takže nepot?ebujete žádné baterie.
Odpuzova? se jednoduše pouze zasune do zem?, kam vysílá vibrace, které uvedené živo?ichy odpudí. Vibrace nijak neškodí lidem a domácím zví?at?m.

Technické parametry:
U?innost na ploše až 700m2 (dle typu p?dy)
Frekvence: 400-1000 Hz
Vodot?sné provedení
Solární panel 9x7cm
Napájení solární ?lánek 0,2W; akumulátor NiMH 1,2V/800mA
Rozm?ry (D x Š x V) 340 x 160 x 160 mm

AKCE!
Item No.0229 --- Pcs.:

Solární odpuzova? krtk?, hraboš?, hryzc? vibra?ní s LED lampou MR13SL

odpuzkrt3.jpg0230_odpuzkrt3_Solarni_odpuzovac_krtku,_hrabosu,_hryzcu_s_LED_lampou_MR13SL 7232. .Trápí Vás krtince na zahrádce? Likvidují hraboši Vaši zeleninu?
Odpuzova? krtk? a hraboš? Vás podobných obtíží zbaví. Neobsahuje žádné chemikálie. Napájení ze solárního ?lánku, takže nepot?ebujete žádné baterie.
Odpuzova? se jednoduše pouze zasune do zem?, kam vysílá vibrace, které uvedené živo?ichy odpudí. Vibrace nijak neškodí lidem a domácím zví?at?m.
Navíc vestav?ná LED orienta?ní lampi?ka, p?i soumraku se automaticky sepne.

Technické parametry:
U?innost na ploše až 700m2 (dle typu p?dy)
Frekvence: 400-1000 Hz
Vodot?sné provedení
Solární panel 9x7cm
Napájení solární ?lánek 0,2W; akumulátor NiMH 1,2V/800mA
Rozm?ry (D x Š x V) 380 x 155 x 155 mm
Item No.0230 --- Pcs.:

Elektronický ultrazvukový odpuzova? hlodavc? IC

p1.jpg0334_xderat1_Elektronicky_odpuzovac_hlodavcu_IC 7233. .Ultrazvukový odpuzova? Vás pohodln? zbaví obtížných hlodavc? (myši apod.). Vysokofrekven?ní zvuk je hlodavc?m velmi nep?íjemný. Neobsahuje žádné chemikálie. Odpuzova? je osazen piezo-reproduktorem.

Napájení 9V baterie, životnost baterie v p?ístroji více než 1 rok.
Item No.0334 --- Pcs.:

Ultrazvukový odpuzova? hlodavc? do zásuvky MR01

odpuzmys1.jpg0332_odpuzmys1_Ultrazvukovy_odpuzovac_hlodavcu_do_zasuvky_MR01 7234. .Ultrazvukový odpuzova? Vás pohodln? zbaví obtížných hlodavc? (myši, kuny apod.). Vysokofrekven?ní zvuk je pro ?lov?ka neslyšitelný, ale hlodavc?m je velmi nep?íjemný.
Odpuzova? je osazen piezo-reproduktorem, neobsahuje žádné chemikálie.
Obsah balení: odpuzova?, napaje?, návod

Technické parametry:
napájení: 230V~/50Hz
spot?eba: cca 4W
kmito?et: 25kHz
ú?innost: až 200m2
rozm?ry: 100x100x65mm
Item No.0332 --- Pcs.:

Ultrazvukový odpuzova? hlodavc? s vysokým výkonem MR19

odpuzmys2.jpg0335_odpuzmys2_Ultrazvukovy_odpuzovac_hlodavcu_s_vysokym_vykonem_MR19 7235. .Výkonný ultrazvukový odpuzova? Vás pohodln? zbaví obtížných hlodavc? (myši, kuny apod.). Vysokofrekven?ní zvuk je pro ?lov?ka neslyšitelný, ale hlodavc?m je velmi nep?íjemný. Odpuzova? vysílá kolísavý tón s nastavitelnou periodou. Neobsahuje žádné chemikálie.
Odpuzova? je osazen dv?ma piezo-reproduktory, je vhodný do v?tších objekt?.
Obsah balení: odpuzova?, napaje?, návod

Technické parametry:
napájení: 230V~/50Hz - adaptér
spot?eba: cca 1.6W
kmito?et: 24-45kHz
akustický tlak: 160dB
ú?innost: až 800m2
rozm?ry: 142x70x87mm
Item No.0335 --- Pcs.:

Odpuzova? hmyzu, hlodavc?, brouk? a podobných šk?dc? univerzální výkonný Hutermann IMR32

odpuzuni1.jpg2203_odpuzuni1_Univerzalmi_odpuzovac_skudcu_Hutermann_IMR32 7236. .Výkonný ultrazvukový odpuzova? Vás pohodln? zbaví obtížných hlodavc? i hmyzu. P?epínatelný vysokofrekven?ní zvuk je pro ?lov?ka neslyšitelný, ale živo?ich?m je velmi nep?íjemný. Odpuzova? vysílá kolísavý tón s prom?nnou periodou. Neobsahuje žádné chemikálie
Odpuzova? je osazen t?emi piezo-reproduktory, je vhodný do v?tších objekt?.
Obsah balení: odpuzova?, napaje?, návod

Technické parametry:
napájení: 230V~/50Hz - adaptér
kmito?et: 25-65kHz
ú?innost: až 500m2
rozm?ry: 120x70mm
Item No.2203 --- Pcs.:

Plaši? pták? elektronický odpuzova? Hutermann SB-2001

odpuzptak1.jpg2200_odpuzptak1_Plasic_ptaku_elektronicky_odpuzovac_Hutermann_SB-2001 7237. .Trápí Vás špa?ci, kosi, vrabci apod. ve Vašem sad?, vinici nebo na zahrádce? Bojíte se o svou úrodu? Pak práv? pro Vás je ur?en tento moderní elektronický plaši? pták?.
Interní zvukový generátor imitující k?ik dravc? ú?inn? odežene ptáky ze st?ežené oblasti. Zvuk sovy je ú?inný rovn?ž na drobné hlodavce.

Plaši? m?že pracovat ve dvou režimech:
- aktivace pohybovým ?idlem (vhodné pro menší plochy)
- nastavením ?asova?e, plaši? se aktivuje v nastavitelném intervalu

Vestav?ný senzor osv?tlení blokuje za?ízení za tmy, nemusíte se tedy obávat rušení no?ního klidu.
Plaši? je založen na prostých zákonech p?írody, je zcela ekologický, nepoužívá žádné chemické prost?edky.

Technické parametry:
Detek?ní úhel pohybového ?idla: 130°
Dosah pohybového ?idla: až 10m
Perioda ?asova?e: nastavitelná 5 až 30 minut
Hlasitost: nastavitelná, max. 105 dB
Imitace zvuk?: jest?áb, sokol orel, sova
Napájení: Napaje? 12V/400mA
Provozní teplota: 0 až 50°C
Rozm?ry (D x Š x V): 115 x 200 x 120 mm

Obsah balení: plaši?, sí?ový napaje?
Item No.2200 --- Pcs.:

Odpuzova? plaši? kun a hlodavc? do auta ultrazvukový HM1

odpuzkun1.jpg2205_odpuzkun1_Odpuzovac_kun_HM1 7238. .U?inná ochrana proti kunám, které zp?sobují škody na elektroinstalaci a jiných ?ástech vozidla.
Agresivní ultrazvukový tón je zví?at?m nep?íjemný, chrán?nému místu se tedy vyhnou. Pro ?lov?ka je ultrazvuk neslyšitelný.
P?ístroj je ur?en pro montáž do motorového prostoru vozu, p?ívodní kabel osazen pojistkovým pouzdrem.

Technické parametry:
Napájení 12V z palubní sít? vozidla
Spot?eba: <4mA
Frekvence: 23kHz, 1s zvuk/4s pauza
Uhel vyza?ování: cca 140°
Akustický výkon: 85dB (+/- 15%)
Pracovní podmínky: -40 - +80°C
Krytí: IP44
Homologace E8
Velikost: 140x82x39mm
Item No.2205 --- Pcs.:

Odpuzova? kun a hlodavc? ultrazvukový s VN 6 elektrod do auta HM2E

odpuzkun2.jpg2206_odpuzkun2_Odpuzovac_kun_HM2 7239. .U?inná ochrana proti kunám, které zp?sobují škody na elektroinstalaci a jiných ?ástech vozidla.
Vhodný pro použití ve vozidlech nebo zem?d?lských strojích, ekologickým zp?sobem Vás zbaví obtížných hlodavc? a škod na majetku.
Dvousystémové provedení, krom? ultrazvukového plaši?e je p?ístroj osazen šesti elektrodami s výbojem vysokého nap?tí. P?i kontaktu šk?dce s elektrodou je zasažen výbojem, ?lov?ku není výboj nebezpe?ný.
Agresivní ultrazvukový tón je zví?at?m nep?íjemný, chrán?nému místu se tedy vyhnou. Pro ?lov?ka je ultrazvuk neslyšitelný.
P?ístroj je ur?en pro montáž do motorového prostoru vozu, p?ívodní kabel osazen pojistkovým pouzdrem.


Technické parametry:
Napájení 12-24V z palubní sít? vozidla
Spot?eba: <0,7W
Frekvence: 23kHz, 1s zvuk/4s pauza
Uhel vyza?ování: cca 140°
Akustický výkon: 85dB (+/- 15%)
VN nap?tí elektrod: 300-700VDC
Pracovní podmínky: -40 - +80°C
Krytí: IP44
Homologace E11
Velikost: 140x82x39mm
Item No.2206 --- Pcs.:

Odpuzova? odhan?? ps? a ko?ek s kapesní svítilnou DC17

odpuzdog1.jpg2207_odpuzdog1_Odhanec_psu_a_kocek_s_kapesni_svitilnou_DC17 7240. .Kapesní odpuzova? nevítaných ps? a ko?ek.
V p?ípad?, že Vás pes obt?žuje, aktivací ultrazvukového tónu, který je ps?m nep?íjemný, nevítaného psa odeženete.
Integrovaná kapesní svítilna.
Vhodné pro osobní pot?ebu, ale nap?. i pro doru?ovatele, restaurace ?i obchody.

Napájení: 1x9V baterie
Frekvence: 20-25kHz
Akustický výkon: 135dB
Dosah: cca 10m
Rozm?r: 121x45x24mm
Váha: 55g (bez baterie)
Item No.2207 --- Pcs.:

Ultrazvukový odpuzova? odhan?? ps?, ko?ek, zajíc? se stroboskopem a detekcí pohybu DC19

odpuzdog2.jpg2208_odpuzdog2_Ultrazvukovy_odpuzovac_psu_a_kocek_DC19 724212.06.2013Trápí Vás cizí psi nebo ko?ky na pozemku?
Kombinovaný odhan?? s detekcí pohybu, slyšitelnou nebo ultrazvukovou sirénou a stroboskopem Vás t?chto obtíží zbaví.
V p?ípad?, že p?ístroj detekuje pohyb ve svém zorném poli, aktivuje ultrazvukovou sirénu, která spolehliv? odežene nevítaného návšt?vníka.
Navíc integrovaný stroboskop (blikající sv?tlo) pro zvýšení ú?inku.
Akustickou sirénu lze p?epnout na slyšitelný kmito?et, p?ístroj tak m?že odhán?t i živo?ichy, kte?í nevnímají ultrazvuk.
Venkovní vod?odolné provedení, jednoduchá montáž na ze?, na strom apod.
Prom?nlivá frekvence zabra?uje p?izp?sobení zví?at na stabilní zvuk.
Plaši? je možné použít na psy, ko?ky, králíky, zajíce, ptáky, veverky apod.

Technické parametry:
Detek?ní úhel ?idla: 110°
Dosah ?idla: cca 8-12m
Frekvence: ultrazvuk 18-24kHz prom?nlivá frekvence / slyšitelné pásmo
Napájení: 2x9V baterie 6F22 nebo napaje? 9V/200mA (v balení)
Klidová spot?eba: 0,16mA
Rozm?r: 110x100x95mm
Váha: 255g
K DODANI CCA 12.06.2013
Item No.2208 --- Pcs.:

Zavlažovací hodiny mechanické max. 2 hodiny 5-120 minut Hutermann HWT-01

spvod1.jpg0516_spvod1_Zavlazovaci_hodiny_mechanicke_HWT-01 7243. .Spínací zavlažovací hodiny pro ovládání rozvodu vody.
Zapojují se na vodovodní kohoutek, na nastavenou dobu sepnou zavlažování zahrady atd.
P?ípojka 1", p?ipojení hadice 3/4", rychlospojka
Robustní provedení.
Nastavení doby sepnutí 5-120minut v? nastavení trvalého pr?toku

AKCE !
Item No.0516 --- Pcs.:

Zavlažovací hodiny digitální Hutermann HWT-07

spvod2.jpg0517_spvod2_Zavlazovaci_hodiny_digitalni_HWT-07 7244. .Spínací zavlažovací hodiny pro ovládání rozvodu vody.
Automatické programy pro opakovanou zálivku v nastavené dob?.
P?ípojka 1", p?ipojení hadice 3/4", rychlospojka

AKCE !!
Item No.0517 --- Pcs.:

Vysíla?ky - radiostanice PMR446, dosah 5km, vysíla?ka Hutermann HWT-388

xvysil01.jpg0881_a_vys01_Radiostanice_PMR446,_model_HWT-388_(sada_2ks) 7248. .Radiostanice pro praktické využití doma, na výlet?, na stavb? i pro zábavu Vašich d?tí. Dosah až 5km v terénu.
Sada dvou kus?.
- P?enos v pásmu FM 446MHz
- Výkon 0.5W
- 8 kanál?
- autoscan
- vyzván?ní
- nastavení hlasitosti
- vestav?ná LED svítilna
- podsv?tlení displeje
- konektor pro sluchátka a mikrofon
- napájení 4x AAA baterie (alkalické) nebo Ni-MH akumulátory
- indikace stavu baterií
- klips na opasek

AKCE!
Item No.0881 --- Pcs.:

Robotická stavebnice E-robo HUNA Class1

hr_hunac1.jpg2511_hr_hunac1_Roboticka_stavebnice_E-robo_HUNA_Class1 7260. .Základní sada špi?kové robotické stavebnice s dálkovým ovládáním.
Stavebnice je vyvinuta spole?ností, specializující se na robotické technologie, ?ada stavebnic HUNA je ur?ena pro výuku robotizace na školách, ale vzhledem ke své variabilnosti a komplexnosti zaujme každého nadšence pohyblivých hra?ek, malého i velkého.
Stavebnice obsahuje mnoho díl?, ze kterých lze sestavit velkou ?adu model? podle detailních p?iložených instrukcí nebo podle vlastní fantazie.

Mozkem stavebnice je p?edprogramovaná procesorová jednotka s p?ijíma?em dálkového ovládání, vstupy na infra?ervená ?idla a výstupy pro motory. Jednotka v jednotlivých režimech demonstruje r?zné zp?soby ovládání robot?.
Robota je možné ovládat pomocí dálkového ovládání, složit?jší varianty využívají infra?ervené senzory pro automatizaci pohybu v n?kolika režimech podle nastavení procesorové jednotky.

Obsah stavebnice
- Konstruk?ní díly (cca 180ks)
- ?ídící procesorová jednotka (p?edprogramovaná se šesti režimy)
- Dálkové IR ovládání
- P?ijíma? pro IR dálkové ovládání
- 2 x motorek
- 3 x infra?ervený senzor
- Návody na stavbu robot?
Všechny ?ásti stavebnice jsou zabaleny v praktickém plastovém boxu.

V nabídce najdete také pokro?ilejší verze stavebnic s možností vlastního programování procesorové jednotky dodaným software !
Item No.2511 --- Pcs.:

Robotická stavebnice E-robo HUNA Class2- programovatelná

hr_hunac2.jpg2512_hr_hunac2_Roboticka_stavebnice_E-robo_HUNA_Class2 7261. .Pokro?ilá sada špi?kové robotické stavebnice s možností tvorby vlastních program? pro ovládání robot?.
Stavebnice obsahuje ?adu dalších díl? pro sestavení složit?jších a chyt?ejších robot? podle p?iložených instrukcí nebo podle vlastní fantazie.

Mozkem stavebnice je procesorová jednotka, kterou pomocí dodaného software naprogramujete.
Možnost programování chování robota, reakce na infra?ervená ?idla, dotyková ?idla, fotosenzor v?. nastavení funkce dálkového ovládání dává tak?ka nekone?némnožství aplikací.

Pro plné využití se stavebnice kombinuje se základní verzí Class1.
Dálkové ovládání je vícekanálové, takže m?žete po?ádat souboje nebo sportovní klání s více roboty.

Obsah stavebnice
- Konstruk?ní díly (cca 260ks)
- ?ídící programovatelná procesorová jednotka
- 2 x dotykový senzor
- 1 x fotosenzor osv?tlení
- 1x servomotor
- USB kabel a interface pro p?ipojení k USB PC
- CD s ovlada?i a software (kompatibilní s Windows 2000, XP, W7)
- Návody na stavbu robot?

Všechny ?ásti stavebnice jsou zabaleny v praktickém plastovém boxu.
Item No.2512 --- Pcs.:

Robotická stavebnice E-robo HUNA Class3- programovatelná

hr_hunac3.jpg2513_hr_hunac3_Roboticka_stavebnice_E-robo_HUNA_Class3 7262. .Rozší?ení sady špi?kové robotické stavebnice s možností tvorby vlastních program? pro ovládání robot?
Obsahuje ?adu dalších díl? a elektronických / elektromechanických prvk? pro sestrojení složit?jších model? podle p?iložených instrukcí nebo podle vlastní fantazie.

Možnost programování chování robota, rychlosti motor?, reakce na infra?ervená ?idla, dotyková ?idla, fotosenzor v?. nastavení funkce dálkového ovládání dává tak?ka nekone?né množství aplikací.

Stavebnice Class 3 se kombinuje s verzí Class 2, p?ípadn? Class 1 + Class2.

Obsah stavebnice
- Konstruk?ní díly (cca 250ks) v?. díl? na konstrukci pás?
- 1x servomotor
- 1 x bzu?ák
- 1x mikrofon
- 2 x modul LED diody
- 2x pouzdro na baterie
- Návody na stavbu robot?

Všechny ?ásti stavebnice jsou zabaleny v praktickém plastovém boxu.
Item No.2513 --- Pcs.:

Robotická stavebnice E-robo HUNA Komplet 1-3

hr_hunacc.jpg2514_hr_hunacc_Roboticka_stavebnice_E-robo_HUNA_Komplet 7263. .Kompletní balení všech pot?ebných díl? stavebnic ?ady HUNA tedy Class 1 - Class 3 s možností tvorby vlastních program? pro ovládání robot?.
Z konstruk?ních a elektronických díl? lze sestavit všechny modely ze stavebnic Class 1 - Class 3 a samoz?ejm? ?adu dalších model? podle vlastní fantazie.

Mozkem stavebnice je procesorová jednotka, kterou pomocí dodaného software naprogramujete (neobsahuje p?edprogramovanou procesorovou jednotku).
Možnost programování chování robota, rychlosti motor?, natá?ení servomotoru, reakce na infra?ervená ?idla, dotyková ?idla, fotosenzor v?. nastavení funkce dálkového ovládání dává tak?ka nekone?né množství aplikací.

Obsah stavebnice
- Konstruk?ní díly (Class 1 - Class 3)
- ?ídící programovatelnáprocesorová jednotka
- Dálkové IR ovládání
- P?ijíma? pro IR dálkové ovládání
- 2 x motorek
- 3 x infra?ervený senzor
- 2 x dotykový senzor
- 1 x fotosenzor osv?tlení
- 2 x servomotor
- 1 x bzu?ák
- 1x mikrofon
- 2 x modul LED diody
- 2x pouzdro baterií
- USB kabel a interface pro p?ipojení k USB PC
- CD s ovlada?i a software (kompatibilní s Windows 2000, XP, W7)
- Návody na stavbu robot?

Všechny ?ásti stavebnice jsou zabaleny v praktickém plastovém boxu.
Item No.2514 --- Pcs.:

IR vrtulník 3CH HELI-735

hr_vrt02.jpg0243_hr_vrt02_IR_vrtulnik_3CH_HELI-735 7266. .Model vrtulníku s IR dálkovým ovládáním.
T?íkanálové ovládání umož?uje vrtulník snadno ovládat ve t?ech osách ( nahoru/dol?, vpravo/vlevo, dop?edu/dozadu ).
T?i volitelné kanály umož?ují lety t?í vrtulník? najednou, m?žete tak sout?žit mezi sebou.

Napájení vrtulníku: akumulátor 3,7V
Dobíjení: z dálkového ovlada?e
Doba nabíjení: cca 20-30 minut
Doba provozu na nabití: cca 5-6 minut
Napájení dálkového ovlada?e: 6x1,5V AA tužkové baterie
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Vhodné pro d?ti od 14 let

Rozm?ry:
- délka trupu 165mm,
- pr?m?r hlavních rotor?: 135mm

Obsah soupravy:
Vrtulník, dálkové ovládání, náhradní vrtulka
Item No.0243 --- Pcs.:

Pohyblivý had na dálkové ovládání - RC model ch?estýš

hr_snake1.jpg2545_hr_snake1_Pohyblivy_had_na_dalkove_ovladani_-_RC_model_chrestys 7270. .Model ch?estýše na dálkové ovládání.
V?rný pohyb modelu, stejn? jako u skute?ného hada
S tímto modelem si ur?it? užijete spoustu zábavy doma i venku.

Délka: cca 80cm
Napájení: had: 4xAAA baterie
ovlada?: 1x9V baterie, baterie nejsou p?iloženy
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.2545 --- Pcs.:

Solární šváb- brouk

hr_solarsv.jpg2555_hr_solarsv_Solarni_svab-_brouk 7271. .Solární vychytávka, se kterou užijete spoustu zábavy.
Solární panel ne zádech švába pohání motorek, který vibracemi s broukem pohybuje.
Není t?eba žádné baterie, pouze slunce.
Velikost (pouze t?lo, bez nohou a tykadel): 42x19x13mm
NENI URCENO PRO DETI DO T?I LET!
Item No.2555 --- Pcs.:

Solární kobylka XL- brouk skákající

hr_solar7.jpg2543_hr_solar7_Solarni_kobylka_XL-_skakajici 7272. .Solární vychytávka, se kterou užijete spoustu zábavy.
Solární panel ne zádech kobylky pohání motorek, který vibracemi s kobylkou pohybuje - kobylka poskakuje r?znými sm?ry.
Není t?eba žádné baterie, pouze slunce.
Velikost (pouze t?lo, bez nohou a tykadel): 43x20x13mm
NENI URCENO PRO DETI DO T?I LET!
Item No.2543 --- Pcs.:

Robotický brouk - mravenec Machine Bug

hr_brouk1.jpg2553_hr_brouk1_Roboticky_brouk_-_mravenec_Machine_Bug 7273. .Skv?lý model robotického brouka pro pobavení malých i velkých.
Robotický brouk má kovová tykadla, reaguje na dotek, po nárazu tykadly do p?ekážky zm?ní sm?r a pokra?uje v pohybu.
V?rn? napodobuje pohyb hmyzu.
Spoustu zábavy užijete také vypušt?ním více brouk? spole?n?.
Velikost: 6 x 5,3cm bez tykadel
Napájení baterií 2x AG13 (v balení)

Model obsahuje malé díly, není ur?eno pro d?ti do t?í let, doporu?eno od osmi let..
Item No.2553 --- Pcs.:

Robotický pavouk - stavebnice - brouk krab - SPIDER ROBOT

hr_spider1.jpg2552_hr_spider1_Stavebnice_pohybliveho_pavouka_-_SPIDER_ROBOT 7274. .Skv?lá stavebnice pohyblivého pavouka pro malé i velké.
V?rn? napodobuje pohyb všech osmi nohou pavouka, pohybuje se po rovin? i po šikmé ploše.
Model lze sestavit ve dvou provedeních, s r?znou rychlostí pohybu.
70 díl?, není pot?eba lepidlo, díly se pouze sestaví.
Velikost modelu: cca 16x7x10cm
Napájení baterií 1,5V AA

Stavebnice obsahuje malé díly, není ur?eno pro d?ti do t?í let.
Item No.2552 --- Pcs.:

i-Phone Robot Running wheel

hr_runwh.jpg2554_hr_runwh_i-_Robot_Running_wheel 7276. .Dopln?k k Vašemu Smartphone, se kterým užijete spoustu zábavy.
Vozítko ovládané pomocí i-Phone, iPad, iPod s akustickými a vizuálními efekty
Pomocí grafické aplikace ovládejte vozítko všemi sm?ry nastavitelnou rychlostí.

Napájení NiMh akumulátorem
Nabíjení z USB
Velikost: 7,5 x 6,5 x 6,5cm

Barvy: Bílá, Šedá, Zelená, Modrá, Oranžová (p?i požadavku na barvu tuto uve?te do poznámky objednávky)
Item No.2554 --- Pcs.:

P?írodní baterie - vzd?lávací sada Enviro Battery

hr_envib1.jpg2550_hr_envib1_Prirodni_baterie_-_vzdelavaci_sada_Enviro_Battery 7278. .Výuková vzd?lávací stavebnice.
Víte, že lze získat elektrickou energii z brambory, citrónu apod? Víte, že si m?žete doma vyrobit svou vlastní "elektrárnu"?
Tato fascinující stavebnice nejen pro malé výzkumníky Vám názorn? p?edvede, jak m?žete nap?. citrónem napájet digitální hodiny, bzu?ák nebo LED diodu.
Stavebnice obsahuje vše pot?ebné pro pokusy s p?írodní elekt?inou, budete p?ekvapeni, jak snadno lze získat elekrickou energii nap?. z oby?ejné brambory.
Stavebnice obsahuje malé díly, není ur?eno pro d?ti do t?í let, je vhodné pro d?ti od 10 let.


Obsah balení:
4ks zinkového plátku
4ks m?d?ného plátku
propojovací vodi?e
3ks pohárku
2ks speciálního ví?ka na lahve
1ks LED majáku
1ks LCD digitálních hodin
1ks zvukového generátoru- bzu?ák
Podrobný ?eský návod s popisem experiment?
Item No.2550 --- Pcs.:

Solární stavebnice - hra?ka SolarBot skláda?ka Robot SolarKit 6 v 1

hr_solar1.jpg0245_hr_solar1_Solarni_stavebnice_6_v_1 7281. .Solární stavebnice 6 v 1 pro malé i velké.
Užasná vzd?lávací souprava, velmi jasn? demonstruje princip solární energie, nepot?ebuje žádné baterie, vše je napájeno pouze ze solárního ?lánku.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavu se vzd?láním.
Lze sestavit šest r?zných model?: v?trný mlýn, letadlo, lo?, auto, otá?ivé letadlo, št?n?, všechny modely se pohybují !!
Sada obsahuje 21 plastových díl?, motor a solární ?lánek, sestavují se bez pot?eby lepidla apod.
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.0245 --- Pcs.:

Solární stavebnice - hra?ka SolarBot skláda?ka Robot SolarKit 6 v 1 verze 2012

hr_solar1b.jpg2541_hr_solar1b_Solarni_stavebnice_SolarKit_6_v_1_verze_2012 7282. .Solární stavebnice 6 v 1 pro malé i velké.
Nová verze, nové modely.
Užasná vzd?lávací souprava, velmi jasn? demonstruje princip solární energie, nepot?ebuje žádné baterie, vše je napájeno pouze ze solárního ?lánku.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavu se vzd?láním.
Lze sestavit šest r?zných model?: v?trný mlýn, letadlo, lo?, auto, otá?ivé letadlo, št?n?, všechny modely se pohybují !!
Sada obsahuje 21 plastových díl?, motor a solární ?lánek, sestavují se bez pot?eby lepidla apod.
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.2541 --- Pcs.:

Solární stavebnice Solar Transformers - hra?ka SolarBot SolarKit 3 v 1 robot, škorpión, tank

hr_solar2.jpg0246_hr_solar2_Solarni_stavebnice_Robot_3_v_1 7283. .Solární stavebnice nové generace pro malé i velké.
Užasná vzd?lávací souprava, velmi jasn? demonstruje princip solární energie, nepot?ebuje žádné baterie, vše je napájeno pouze ze solárního ?lánku.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavuse vzd?láním.
Lze sestavit t?i r?zné modely: robot, škorpión, tank, všechny modely se pohybují !!
Díly se sestavují pouhým "zacvaknutím", bez pot?eby lepidla apod.
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.0246 --- Pcs.:

Solární k?? - stavebnice 3v1 (h?ebec Pegas, vále?ný v?z, trenér)

hr_solar8.jpg2544_hr_solar8_Solarni_stavebnice_Hrebec 7284. .Solární stavebnice h?ebce ve t?ech variantách pro malé milovníky koní.
Vzd?lávací souprava, velmi jasn? demonstruje princip solární energie, nepot?ebuje žádné baterie, vše je napájeno pouze ze solárního ?lánku.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavu se vzd?láním.
Lze sestavit t?i r?zné modely: k?? Pegas, trenér koní, dvoukolový vále?ný v?z, všechny modely se pohybují !!
Díly se sestavují pouhým "zacvaknutím", bez pot?eby lepidla apod.
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod.
Velikost model? cca 20cm.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.2544 --- Pcs.:

Solární stavebnice horská dráha

hr_solar9.jpg2546_hr_solar9_Solarni_stavebnice_horska_draha 7285. .Solární stavebnice horské dráhy s kuli?kami.
Vzd?lávací souprava, velmi jasn? demonstruje princip solární energie, nepot?ebuje žádné baterie, vše je napájeno pouze ze solárního ?lánku.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavu se vzd?láním.
Solární energie pohání pohyblivé schody, které na vršek dráhy vynášejí kuli?ky, kuli?ky sjížd?jí po dráze dol?, kde je schody op?t naloží...
Díly se sestavují pouhým "zacvaknutím", bez pot?eby lepidla apod.
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod.
Velikost modelu cca 17x15x13cm
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.2546 --- Pcs.:

Solární stavebnice vlá?ek - solar train

hr_solar3.jpg0247_hr_solar3_Solarni_stavebnice_vlacek_-_solar_train 7286. .Solární stavebnice nové generace pro malé i velké.
Užasná vzd?lávací souprava, velmi jasn? demonstruje princip solární energie, nepot?ebuje žádné baterie, vše je napájeno pouze ze solárního ?lánku.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavuse vzd?láním.
Model t?í?lánkového vlá?ku, model se pohybuje !!
Díly se sestavují pouhým "zacvaknutím", bez pot?eby lepidla apod.
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.0247 --- Pcs.:

Solární stavebnice Boat - solární hra?ka - ?lun

hr_solar4.jpg0248_hr_solar4_Solarni_stavebnice_Boat_-_solarni_hracka_-_clun 7286. .Solární stavebnice nové generace pro malé i velké.
Užasná vzd?lávací souprava, velmi jasn? demonstruje princip solární energie, nepot?ebuje žádné baterie, vše je napájeno pouze ze solárního ?lánku.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavuse vzd?láním.
Model ?lunu, model se pohybuje !!
Díly se sestavují pouhým "zacvaknutím", bez pot?eby lepidla apod.
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.0248 --- Pcs.:

Solární stavebnice Helicopter - solární hra?ka - vrtulník

hr_solar5.jpg0249_hr_solar5_Solarni_stavebnice_Helicopter_-_solarni_hracka_-_vrtulnik 7287. .Solární stavebnice nové generace pro malé i velké.
Užasná vzd?lávací souprava, velmi jasn? demonstruje princip solární energie, nepot?ebuje žádné baterie, vše je napájeno pouze ze solárního ?lánku.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavuse vzd?láním.
Model upoutaného vrtulníku, model se pohybuje !!
Díly se sestavují pouhým "zacvaknutím", bez pot?eby lepidla apod.
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.0249 --- Pcs.:

Solární sestava Domek - solární hra?ka

hr_solar6.jpg2542_hr_solar6_Solarni_sestava_Domek_-_solarni_hracka 7287. .Solární hra?ka nové generace pro malé i velké.
Vzd?lávací model, který velmi jasn? demonstruje princip solární energie, nepot?ebuje žádné baterie, vše je napájeno pouze ze solárního ?lánku.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavu se vzd?láním.
Model domku se solárním napájením, to?ící se vrtulí, sirénkou, osv?tlením (+možnost napájení z baterií) .
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.2542 --- Pcs.:

Stavebnice v?trné auto - WindCar

hr_windcar.jpg2547_hr_windcar_Stavebnice_vetrne_auto_-_WindCar 7288. .Stavebnice auta pohán?ného v?trem.
A? fouká vítr z kterékoli strany, díky natá?ecí vrtuli a p?evod?m pojede auto vždy p?ímo, t?eba proti v?tru.
Vzd?lávací souprava, velmi jasn? demonstruje princip v?trné energie, nepot?ebuje žádné baterie, auto jepohán?no pouze v?trem.
Škola hrou - ideální hra?ka, která spojuje zábavu se vzd?láním.
Díly se sestavují pouhým "zacvaknutím", bez pot?eby lepidla apod.
Ke stavebnici p?ikládáme CESKÝ návod.
Velikost modelu cca 27x14x27cm
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Item No.2547 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 1 kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_spacer1.jpg2501_hr_spacer1_SpaceRail_LEVEL_1 7290. .Skv?lá stavebnice horské dráhy se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 1- základní stavebnice vhodná i pro za?áte?níky.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- dráha délky 5m
- cca 70 díl?
- automatický výtah na kuli?ky výšky 30cm
- 2 kovové kuli?ky
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2501 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 2 kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_spacer2.jpg2502_hr_spacer2_SpaceRail_LEVEL_2 7291. .Skv?lá stavebnice horské dráhy se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 2- stavebnice vhodná i pro za?áte?níky.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- dráha délky 10m
- cca 100 díl?
- automatický výtah na kuli?ky výšky 30cm
- 2 kovové kuli?ky
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2502 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 2 svítící kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_space2s.jpg2510_hr_space2s_SpaceRail_LEVEL_2_svitici 7291. .Nová varianta skv?lé stavebnice horské dráhy, v noci svítí !
Dráha se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 2- stavebnice vhodná i pro za?áte?níky.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- svítivá dráha délky 10m
- cca 100 díl?
- automatický výtah na kuli?ky výšky 30cm
- 2 kovové kuli?ky
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2510 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 3 kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_spacer3.jpg2503_hr_spacer3_SpaceRail_LEVEL_3 7292. .Skv?lá stavebnice horské dráhy se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 3- stavebnice pro zkušen?jší stavitele.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- dráha délky 16m
- cca 100 díl?
- automatický výtah na kuli?ky výšky 30cm
- 2 kovové kuli?ky
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2503 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 4 kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_spacer4.jpg2504_hr_spacer4_SpaceRail_LEVEL_4 7293. .Skv?lá stavebnice horské dráhy se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 4- stavebnice pro zkušen?jší stavitele.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- dráha délky 26m
- automatický výtah na kuli?ky výšky 30cm
- 4 lopingy, startér
- 4 kovové kuli?ky
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2504 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 4 svítící kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_space4s.jpg2500_hr_space4s_SpaceRail_LEVEL_4_svitici 7293. .Nová varianta skv?lé stavebnice horské dráhy, v noci svítí !
Stavebnice se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 4- stavebnice pro zkušen?jší stavitele.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- svítící dráha délky 26m
- automatický výtah na kuli?ky výšky 30cm
- 4 lopingy, startér
- 4 kovové kuli?ky
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2500 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 5 kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_spacer5.jpg2505_hr_spacer5_SpaceRail_LEVEL_5 7294. .Skv?lá stavebnice horské dráhy se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 5- stavebnice pro pokro?ilé stavitele.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!

Technické parametry:
- dráha délky 32m
- automatický výtah na kuli?ky
- 5 kovových kuli?ek
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2505 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 6 kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_spacer6.jpg2506_hr_spacer6_SpaceRail_LEVEL_6 7295. .Skv?lá stavebnice horské dráhy se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 6- stavebnice pro zkušené stavitele.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- dráha délky 60m
- cca 1000 díl?
- 6x loping
- výhybky, p?ekláp?cí prvky
- automatický výtah na kuli?ky
- 8 kovových kuli?ek
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2506 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 7 kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_spacer7.jpg2507_hr_spacer7_SpaceRail_LEVEL_7 7296. .Skv?lá stavebnice horské dráhy se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 7- stavebnice pro zkušené stavitele.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- dráha délky 32m
- cca 1000 díl?
- 3 automatické výtahy na kuli?ky
- 10 loping?
- dva samostatné okruhy
- 8 kovových kuli?ek
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.

Item No.2507 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 8 kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_spacer8.jpg2508_hr_spacer8_SpaceRail_LEVEL_8 7297. .Skv?lá stavebnice horské dráhy se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 8- stavebnice pro zkušené stavitele.
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- dráha délky 40m
- cca 1000 díl?
- automatický výtah 60cm se t?emi výstupy na kuli?ky
- skoky, lopingy
- p?t samostatných okruh?
- 10 kovových kuli?ek
- ?eský návod
- Napájení výtahu: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V naší nabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2508 --- Pcs.:

SpaceRail LEVEL 9 kuli?ková stavebnice kuli?kodráha Space Rail

hr_spacer9.jpg2509_hr_spacer9_SpaceRail_LEVEL_9 7298. .Skv?lá stavebnice horské dráhy se zatá?kami, lopingy, klesáním i stoupáním. Ov??te znalosti z mechaniky, fyziky a kynetiky tak, aby kuli?ky projely celou dráhu co nejrychleji, ale aby p?itom dráhu neopustily. Z jednotlivých díl? v?. automatického výtahu na kuli?ky sestavíte celou kuli?kodráhu podle doporu?eného návrhu nebo podle vlastní fantazie.
Ideální pro školáky, pro které je tato stavebnice ideální školou hrou, ale také fantastická zábava pro celou rodinu.
LEVEL 9- nevyšší úrove? stavebnice kuli?kodráhy
NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET

Technické parametry:
- dráha délky 68m
- cca 1500 díl?
- automatické výtahy
- skoky, lopingy, kyvadlo
- ?eský návod
- Napájení výtah?: baterie typ C - "bu?t" (není sou?ástí dodávky)

V našínabídce najdete celou ?adu drah od úrovn? složitosti 1 až do nejvyšší úrovn? 9.
Item No.2509 --- Pcs.:

3D puzzle skláda?ka Eiffelova v?ž 35 díl? eifelova

hr_3dpeif.jpg2560_hr_3dpeif_3D_puzzle_skladacka_Eiffelova_vez 7300. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 23x20x47cm
Po?et díl?: 35
Item No.2560 --- Pcs.:

3D puzzle skláda?ka Tower bridge

hr_3dptow.jpg2563_hr_3dptow_3D_puzzle_skladacka_Tower_bridge 7301. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model známého londýnského mostu..
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 41x11x16cm
Po?et díl?: 41
Item No.2563 --- Pcs.:

3D Puzzle skláda?ka Big Ben

hr_3dpbig.jpg2564_hr_3dpbig_3D_Puzzle_skladacka_Big_Ben 7302. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model známého londýnského Big Ben..
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 9x9x38,5cm
Po?et díl?: 30
Item No.2564 --- Pcs.:

3D Puzzle skláda?ka Empire State Building

hr_3dpemp.jpg2565_hr_3dpemp_3D_Puzzle_skladacka_Empire_State_Building 7303. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model známé americké výškové budovy.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky anilepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 12x16,5x38,5cm
Po?et díl?: 39
Item No.2565 --- Pcs.:

3D Puzzle skláda?ka chrám Vasila Blaženého - velký model 173 díl?

hr_3dpvas.jpg2566_hr_3dpvas_3D_Puzzle_skladacka_chram_Vasila_Blazeneho 7304. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný velký 3D prostorový model známé budovy z Rudého nám?stí v Moskv?.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 35 x 42 x 60cm
Po?et díl?: 173
Item No.2566 --- Pcs.:

3D Puzzle skláda?ka chrám Notre Dame Pa?íž

hr_3dpnot.jpg2567_hr_3dpnot_3D_Puzzle_skladacka_chram_Notre_Dame_Pariz 7305. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model známé budovy z Pa?íže.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 23.3 X 11.5 X 15.3 CM
Po?et díl?: 40
Item No.2567 --- Pcs.:

3D Puzzle skláda?ka Burj Al Arab - st?ední velikost (32cm)

hr_3dpbaa.jpg2568_hr_3dpbaa_3D_Puzzle_skladacka_Burj_Al_Arab 7306. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model známého hotelu Burj Al Arab v Dubaji.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 24.0 X 20.0 X 32.0 cm
Po?et díl?: 37
Item No.2568 --- Pcs.:

3D Puzzle skláda?ka Socha Svobody

hr_3dpsvo.jpg2569_hr_3dpsvo_3D_Puzzle_skladacka_Socha_Svobody 7307. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model známé Sochy Svobody v New Yorku.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 26.0 X 26.0 X 27.0 cm
Po?et díl?: 39
Item No.2569 --- Pcs.:

3D Puzzle skláda?ka V?trný mlýn z Holandska - st?ední

hr_3dpmly.jpg2570_hr_3dpmly_3D_Puzzle_skladacka_Vetrny_mlyn_z_Holandska_-_stredni 7308. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model v?trného mlýna, typického pro krajinu v Holandsku.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 19.6 X 26.5 X 20.0 cm
Po?et díl?: 45
Item No.2570 --- Pcs.:

3D Puzzle skláda?ka lo? Black Pearl

hr_3dppea.jpg2562_hr_3dppea_3D_Puzzle_skladacka_lod_Black_Pearl 7310. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model.
Užasná skláda?ka pirátské lod? Cerná perla.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 48x15x43cm
Po?et díl?: 155
Item No.2562 --- Pcs.:

3D puzzle skláda?ka lo? Santa Maria

hr_3dpsan.jpg2561_hr_3dpsan_3D_puzzle_skladacka_lod_Santa_Maria 7311. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model.
Užasná skláda?ka nejv?tší z lodí Kryštofa Kolumba - Santa Maria
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 41x15x42cm
Po?et díl?: 102
Item No.2561 --- Pcs.:

3D puzzle skláda?ka Obrn?ná lo? - fregata z 19. století Dingyuan

hr_3dpdin.jpg2571_hr_3dpdin_3D_puzzle_skladacka_Obrnena_lod_Dingyuan 7312. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model vále?né lodi z 19. století.
Užasná skláda?ka nejv?tší z lodí Kryštofa Kolumba - Santa Maria
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 45 X 11 X 23.5 cm
Po?et díl?: 73
Item No.2571 --- Pcs.:

3D puzzle skláda?ka letadlová lo? Nimitz

hr_3dpnim.jpg2572_hr_3dpnim_3D_puzzle_skladacka_letadlova_lod_Nimitz 7313. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model americké letadlové lodi Nimitz.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 77 X 18 X 19 cm
Po?et díl?: 70
Item No.2572 --- Pcs.:

3D puzzle skláda?ka Bitevní lo? "168" - velká

hr_3dpbit.jpg2573_hr_3dpbit_3D_puzzle_skladacka_Bitevni_lod_"168"_-_velka 7314. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model bitevní lodi.
Pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Po?et díl?: 120
Item No.2573 --- Pcs.:

3D puzzle skláda?ka Hmyz

hr_3dphmy.jpg2574_hr_3dphmy_3D_puzzle_skladacka_Hmyz 7316. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte krásný 3D prostorový model.
Jednoduchá skláda?ka pro za?áte?níky, pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 16 x 18 x 7,5cm
Item No.2574 --- Pcs.:

3D puzzle skláda?ka Zví?átka

hr_3dpzv1.jpg2575_hr_3dpzv1_3D_puzzle_skladacka_Zviratka 7317. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte 3D prostorový model ?ty? zví?at.
Jednoduchá skláda?ka pro za?áte?níky, pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Item No.2575 --- Pcs.:

3D puzzle skláda?ka Transformer

hr_3dptr1.jpg2576_hr_3dptr1_3D_puzzle_skladacka_Transformer 7319. .3D prostorové puzzle jsou ur?ené nejen pro zábavu, ale jsou také vhodné pro rozvoj prostorové p?edstavivosti.
Oproti klasickým plochým puzzlím sestavíte 3D prostorový model.
Jednoduchá skláda?ka pro za?áte?níky, pro sestavení nejsou t?eba n?žky ani lepidlo.
Není ur?eno pro d?ti do 3 let.

Materiál: EPS+papír
Rozm?r sestaveného modelu: 19,5 x 14 x 30cm
Po?et díl?: 56
Item No.2576 --- Pcs.:

Létající ryba RC Shark - žralok

hr_ryba02.jpg2522_hr_ryba02_Letajici_ryba_RC_Shark_-_zralok 7323. .Super zábava pro malé i velké, ob?í ryba na dálkové ovládání pluje prostorem naprosto p?irozen?.
Díky dokonalému systému vyvažování se velmi lehce ovládá ve všech sm?rech.

Ovládání dálkovým ovládáním na AAA baterie.

Ryba se plní heliem pro pln?ní balónk? (bombu helia rovn?ž nabízíme), nafouknutá ryba vydrží týdny.

NENI URCENO PRO DETI DO 3 LET!
Napájení: 3xAAA 1,5V baterie ovlada? + 1x AAA 1,5V baterie ryba
Dosah dálkového ovládání: cca 30m
Délka: cca 1,3m
Item No.2522 --- Pcs.:

Vzduchový kompresor celokovový dvoupístový 12V, 85l/min, typ Hutermann HCA-02

car_air2.jpg0861_car_air2_Vzduchovy_kompresor_HCA-02 7327. .Výkonný vzduchový kompresor 85l/minutu, vhodný pro nafukování objemných p?edm?t? (?lun? apod.)
- dvoupístové provedení (2x30mm)
- tlak 10Bar
- výkon 85l/min
- napájení: 12V/25A, 3m kabel
- hadice spirálová 8m
- p?íslušenství: textilní brašna,koncovky na nafukování pneu, mí??, hra?ek
- rozm?r: 25x22x10cm
Item No.0861 --- Pcs.:

Digitální m??i? tlaku v pneumatikách tlakom?r pneu HP-801

car_tlak1.jpg0878_car_tlak1_Digitalni_meric_tlaku_v_pneumatikach_HP-801 7330. .Praktický digitální tlakom?r pro m??ení tlaku v pneumatikách.
Zobrazení nam??ené hodnoty na podsv?tleném LCD displeji.
Automatické vypnutí.
Osv?tlení ventilku
Volba jednotek: PSI, Bar, Kpa, Kg/cm2
M??ící rozsah: 0-100PSI, 0-7Bar, 0-7Kg/cm2, 0-700Kpa
Napájení: lithiová baterie CR-2032 3V + 3xLR44 na podsv?tlení displeje (baterie jsou sou?ástí balení)
Item No.0878 --- Pcs.:

Autonabíje?ka do zapalova?e 12V/2x USB redukce nabíje?ka adaptér napaje? HCU-200

car_ada2u.jpg0175_car_ada2u_Autonabijecka_do_zapalovace_2x_USB_HCU-200 7332. .Napájecí adaptér do autozapalova?e, vhodný k napájení za?ízení , která používají napájení p?es USB (MP3 p?ehráva?e, kamery apod.)
Vstup: 12V
Výstup: USB 5V
Max. zát?ž: 500mA
Item No.0175 --- Pcs.:

Autonabíje?ka do zapalova?e 12V / 2x USB pr?chozí redukce adaptér napaje? HCU-100

car_ada2uc.jpg0176_car_ada2uc_Autonabijecka_do_zapalovace_2x_USB_pruchozi_HCU-100 7333. .Napájecí adaptér do autozapalova?e, vhodný k napájení za?ízení , která používají napájení p?es USB (MP3 p?ehráva?e, telefony, fotoaparáty apod.)
Sou?ástí je pr?chozí zásuvka 12V, zárove? tedy m?žete napájet i za?ízení z autozapalova?e. Adaptér je na kloubu pro snadnou manipulaci s p?ipojenými kabely.
Vstup: 12V
Výstup: 2x USB 5V, 1x12V
Max. zát?ž:
- USB celkem 1000mA (v p?ípad? použití obou USB konektor? tedy 2x500mA)
- 12V zásuvka max 10A
Item No.0176 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 12V/230V, 70W (120W max) s USB nabíje?kou Hutermann HI70U

car_i070u.jpg0177_car_i070u_Menic_napeti_12V/230V,_70W_(120W_max)_s_USB_HI70U 7334. .Kompaktní m?ni? nap?tí - p?evádí nap?tí 12Vss (v automobilu) na st?ídavé nap?tí 230V pro spot?ebi?e napájené standardním sí?ovým nap?tím.
Po použití nap?. ve voze, obytném p?ív?su, garáži apod. Vhodný pro napájení malých elektrospot?ebi??, jako nap?. dobíje?ek, holicích strojk? apod.
Sou?ástí je USB konektor 5V vhodný k napájení za?ízení , která používají napájení p?es USB (MP3 p?ehráva?e, telefony, fotoaparáty apod.)
Ochrana proti p?etížení, vestav?ná pojistka, ochrana vybití baterie, ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí
Vstup: 12Vss
Výstup USB: 5V/500mA
M?ni?:
- Výstup: 230V/50Hz
- Výkon: 70W trvalý (120W špi?kový), modifikovaný sinus
- U?innost: >90%
- Klidový proud: <0,2A
Rozm?r: 12 x 7 x 4 cm
Item No.0177 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 12V/230V, 300W (600W max.) s USB , modifikovaný sinus Hutermann HI300U

car_inv300.jpg0864_car_inv300_Menic_napeti_12V/230V,_300W_(600W_max)_s_USB_Hutermann_HI300U 735002.05.2013Výkonn?jší varianta m?ni?e s USB výstupem.
Elektronická ochrana proti p?etížení, vestav?ná pojistka, ochrana podp?tí (vybití baterie), ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí.
Vstup: 12Vss (11-15V)
Výstup: 230V/50Hz
Výkon: 300W trvalý (600W špi?kový), modifikovaný sinus
U?innost: >85%
Klidový proud: <0,3A
P?ipojovací kabel na svorky autobaterie + kabel do autozapalova?e
K DODANI CCA 02.05.2013
Item No.0864 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 12V/230V, 500W (1000W max.) modifikovaný sinus Hutermann HI500

car_inv500.jpg0865_car_inv500_Menic_napeti_12V/230V,_500W_(1000W_max)_Hutermann_HI500 7360. .Výkonná varianta m?ni?e nap?tí.
Elektronická ochrana proti p?etížení, ochrana podp?tí (vybití baterie), ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí
Vstup: 12Vss
Výstup: 230V/50Hz
Výkon: 500W trvalý (1000W špi?kový), modifikovaný sinus
U?innost: >85%
Klidový proud: <0,45A
Clazení: ventilátor
P?ipojovací kabel na svorky autobaterie
Item No.0865 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 24V/230V, 500W (1000W max.) s USB Hutermann HI500-24

car_inv500_2.jpg0178_car_in500b_Menic_napeti_24V/230V,_500W_(1000W_max)_s_USB_Hutermann_HI500-24 7365. .Výkonná varianta m?ni?e nap?tí s USB výstupem.
Elektronická ochrana proti p?etížení, vestav?ná pojistka, ochrana podp?tí (vybití baterie), ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí
Vstup: 24Vss (22-30V)
Výstup: 230V/50Hz
Výkon: 500W trvalý (1000W špi?kový), modifikovaný sinus
U?innost: >85%
Klidový proud: <0,25A
P?ipojovací kabel na svorky autobaterie + kabel do autozásuvky
Item No.0178 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 12V/230V, 1500W (3000W max) Hutermann HI1500

car_in1500_2.jpg0867_car_in1500_Menic_napeti_12V/230V,_1500W_(3000W_max)_Hutermann_HI1500 7370. .Výkonná varianta m?ni?e nap?tí.
Elektronická ochrana proti p?etížení, vestav?ná pojistka, ochranapodp?tí (vybití baterie), ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí

Vstup: 12Vss (11-15V)
Výstup: 230V/50Hz
Výkon: 1500W trvalý (3000W špi?kový), modifikovaný sinus
U?innost: >80%
Klidový proud: <0,45A
Aktivní chlazení ventilátorem
P?ipojovací kabel na svorky autobaterie
Item No.0867 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 24V/230V, 1500W (3000W max) Hutermann HI1500-24

car_in1500_2.jpg0857_car_i1500b_Menic_napeti_24V/230V,_1500W_(3000W_max)_Hutermann_HI1500-24 737202.05.2013Výkonná varianta m?ni?e nap?tí pro použití v automobilech/autobusech s palubním nap?tím 24V.
Elektronická ochrana proti p?etížení, vestav?ná pojistka, ochrana podp?tí (vybití baterie), ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí

Vstup: 24Vss (22-30V)
Výstup: 230V/50Hz
Výkon: 1500W trvalý (3000W špi?kový), modifikovaný sinus
U?innost: >80%
Klidový proud: <0,25A
Aktivní chlazení
P?ipojovací kabel na svorky autobaterie
K DODANI CCA 02.05.2013
Item No.0857 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 12V/230V, 3000W (6000W max.) USB Hutermann HI3000U

car_in3000_2.jpg0868_car_in3000_Menic_napeti_12V/230V,_3000W_(6000W_max)_USB_Hutermann_HI3000U 7380. .Nejvýkonn?jší varianta m?ni?e nap?tí. Vhodný pro provoz ledni?ek, mikrovlnných trub apod.
Navíc USB výstup pro napájení 5V.
Elektronická ochrana proti p?etížení, vestav?ná pojistka, ochrana vybití baterie, ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí
Vstup: 12Vss (11-15V)
Výstup: 230V/50Hz
Výkon: 2800W trvalý / 3000W max. 30 minut / 6000W špi?kový; modifikovaný sinus
Výstup USB: 5V/500mA
U?innost: >80%
Klidový proud: <0,45A
Aktivní chlazení
P?ipojovací kabel s oky pro p?ipojení k baterii

Item No.0868 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 12V/230V SINUS, 300W ( 600W max. ) Hutermann HI300S

car_i300s.jpg0869_car_i300s_Menic_napeti_12V/230V_SINUS,_300W_(_600W_max_)_Hutermann_HI300S 739002.05.2013Výkonn?jší varianta m?ni?e s ?ist? sinusovým pr?b?hem výstupního nap?tí, vhodná i pro napájení citlivých p?ístroj?
Elektronická ochrana proti p?etížení, vestav?ná pojistka, ochrana vybití baterie, ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí
Vstup: 12Vss
Výstup: 230V/50Hz
Výkon: 300W trvalý (600W špi?kový), ?istý sinus
U?innost: >85%
Zkreslení: <5%
Klidový proud: <0,4A
P?ipojovací kabel na svorky autobaterie + kabel do autozapalova?e
Rozm?r: 17 x 15 x 5,5 cm
K DODANI CCA 02.05.2013
Item No.0869 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 12V/230V SINUS, 600W (1200W max.) Hutermann HI600S

car_i600s.jpg1730_car_i600s_Menic_napeti_12V/230V_SINUS,_600W_(1200W_max)_Hutermann_HI600S 739502.05.2013Výkonn?jší varianta m?ni?e s ?ist? sinusovým pr?b?hem výstupního nap?tí, vhodná i pro napájení citlivých p?ístroj?
Elektronická ochrana proti p?etížení, vestav?ná pojistka, ochrana vybití baterie, ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí
Vstup: 12Vss
Výstup: 2x 220-240V/50Hz, USB 5V
Výkon: 600W trvalý (1200W špi?kový), ?istý sinus
U?innost: >85%
Zkreslení: <5%
Klidový proud: <0,4A
P?ipojovací kabel s klešt?mi na svorky autobaterie
Rozm?r: 17 x 15 x 5,5 cm

Ilustra?ní foto
K DODANI CCA 02.05.2013
Item No.1730 --- Pcs.:

M?ni? nap?tí 12V/230V SINUS, 1000W (2000W max.) Hutermann HI1000S

car_i300s.jpg0858_car_i1000s_Menic_napeti_12V/230V_SINUS,_1000W_(2000W_max)_Hutermann_HI1000S 7400. .Výkonná varianta m?ni?e s ?ist? sinusovým pr?b?hem výstupního nap?tí, vhodná i pro napájení citlivých p?ístroj?
Elektronická ochrana proti p?etížení, vestav?ná pojistka, ochrana vybití baterie, ochrana proti p?ep?tí na vstupu, ochrana proti zkratování výstupu, ochrana proti p?eh?átí
Vstup: 12Vss
Výstup: 230V/50Hz
Výkon: 1000W trvalý (2000W špi?kový), ?istý sinus
U?innost: >85%
Zkreslení: <5%
Klidový proud: <1,5A
P?ipojovací kabel na svorky autobaterie
Rozm?r: 33 x 15 x 7 cm
Item No.0858 --- Pcs.:

Garážový parkovací senzor - laser asistent Hutermann PA-13L

car_parks6.jpg0874_car_parks6_Garazovy_parkovaci_senzor_-_laser_asistent_Hutermann_PA-13L 7405. .Máte problém s parkováním v garáži? Trápí Vás od?ený lak na voze? Tomu už bude konec s laserovým parkovacím asistentem.
Laserový paprsek Vás navede vždy na to správné místo v garáži.
Pohybové ?idlo automaticky sepne asistent p?i vjezdu vozu do garáže.
Asistent se umístí na strop garáže, pohybem vozu se automaticky aktivuje laserový paprsek. Autem pak zaparkujete tak, aby paprsek vždy svítil na vybrané místo na vozidle.
Item No.0874 --- Pcs.:

Parkovací asistent Hutermann, 4x senzor , LED displej

car_parks1.jpg0870_car_parks1_Parkovaci_asistent_Hutermann,_4x_senzor_,_LED_displej 7410. .Neradi couváte? Máte ?asto od?ený nárazník? Parkovací asistent Vás p?i couvání upozorní na blížící se p?ekážku. P?iblížení je indikováno sloupcovým grafem na ?ty?barevném displeji a to v?. detekované vzdálenosti k p?ekážce, navíc je p?iblížení indikováno pípáním se zkracující se periodou p?i v?tším p?iblížení. Sloupcový graf indikuje p?iblížení k p?ekážce z levé nebo pravé strany.
P?ípravky a materiál pro montáž je sou?ástí balení.
Homologace E8 Ministerstva dopravy CR.

Technické parametry:
- LED displej, p?ipojovací kabel 7m
- indikace optická: 14 LED diod s indikací pravá/levá strana+ ukazatel vzdálenosti
- indikace zvuková: Bi...Bi, se zkracující se pauzou p?i p?iblížení
- napájení: 10.5 - 16V
- detekce p?ekážky: 0.3 - 2.5m (alarm od 1.5m)
- pracovní teplota: -30 - +80C
- sensory: ultrazvukové 40kHz, pr?m?r 24mm (montážní otvor 22mm), p?ipojovací kabel 2.5m
- možnost instalace 4 senzor? nebo 2 senzor?

Obsah soupravy:
- Centrální jednotka
- LED displej s akustickou signalizací
- 4ks ultrazvukového senzoru
- frézka pro vyvrtání p?esného otvoru
- kabeláž + montážní materiál
Item No.0870 --- Pcs.:

Parkovací asistent Hutermann 803, 4x senzor , LCD grafický displej

car_parks4.jpg0873_car_parks4_Parkovaci_asistent_Hutermann_803,_4x_senzor_,_LCD_displej 7420. .Neradi couváte? Máte ?asto od?ený nárazník? Parkovací asistent Vás p?i couvání upozorní na blížící se p?ekážku. P?iblížení je indikováno sloupcovým grafem na barevném displeji a to v?. detekované vzdálenosti k p?ekážce, navíc je p?iblížení indikováno pípáním se zkracující se periodou p?i v?tším p?iblížení. Symboly u obrázku vozidla indikují sm?r p?iblížení k p?ekážce.
P?ípravky a materiál pro montáž je sou?ástí balení.
Homologace E8 Ministerstva dopravy CR.

Technické parametry:
- LCD displej s kloubem, p?ichycení oboustrannou samolepkou, p?ipojovací kabel
- indikace optická: 7 úrovní p?iblížení ve sloupcovém grafu+ zobrazení sm?ru p?ekážky
- indikace zvuková: Bi...Bi, se zkracující se pauzou p?i p?iblížení
- napájení: 10.5 - 28V
- detekce p?ekážky: 0.3 - 2.5m (alarm od 1.5m)
- pracovní teplota: -30 - +70C
- sensory: ultrazvukové 40kHz, pr?m?r 24mm (montážní otvor 22mm), p?ipojovací kabel 2.5m
- možnost instalace 4 senzor? nebo 2 senzor?
- rozm?r displeje: 78x57x31mm

Obsah soupravy:
- Centrální jednotka
- LED displej s akustickou signalizací
- 4ks ultrazvukového senzoru
- frézka pro vyvrtání p?esného otvoru
- kabeláž + montážní materiál
Item No.0873 --- Pcs.:

Parkovací senzor-asistent Hutermann ultrazvukový v podložce SPZ (t?i ultrazvukové senzory)

car_parks3.jpg0872_car_parks3_Parkovaci_senzor_v_podlozce_SPZ_(tri_ultrazvukova_cidla) 7440. .Varianta parkovacího senzoru v podložce pod SPZ. Jednoduše vym?níte svojí stávající podložku pod SPZ za tuto podložku se t?emi zabudovanými ultrazvukovými senzory. Nemusíte vrtat senzory do nárazníku.
Akustická a optická signalizace na LED displeji (dle vzdálenosti od p?ekážky, 1.9 - 0m).

Obsah soupravy:
- Centrální jednotka
- LED displej s akustickou signalizací
- podložka SPZ se senzory
- kabeláž a montážní materiál
Item No.0872 --- Pcs.:

Couvací kamera Hutermann CARCAM11

car_cam11b.jpg0824_car_cam11_Couvaci_kamera_Hutermann_CARCAM11 7450. .Couvací barevná kamera vodot?sná. Sou?ástí kamery je držák pro p?ichycení
Technické parametry:
Obrazový senzor: CMOS CMD
Rozlišení: 628x586, 420TVL
Zrcadlení obrazu
Uhel záb?ru: 92 stup??
Výstup: videosigná 1Vppl, konektor Cinch
Napájení: 8-12V
Elektronická záv?rka.: 1/60-1/15000s
Rozm?ry:35x40x25mm (bez držáku)
Balení: kamera , kabeláž
Item No.0824 --- Pcs.:

Couvací kamera s no?ním vid?ním Hutermann CARCAM18

car_cam18.jpg0825_car_cam18_Couvaci_kamera_s_nocnim_videnim_Hutermann_CARCAM18 7460. .Couvací barevná kovová kamera vodot?sná, s no?ním vid?ním. Kamera je standardn? ur?ena pro montáž do nárazníku ?i jiné ?ásti karoserie.
Technické parametry:
Obrazový senzor: CMOS CMD
Rozlišení: 628x586, 420TVL
Zrcadlení obrazu
Uhel záb?ru: 120 stup??
Výstup: videosignál 1Vppl, konektor Cinch
Napájení: 8-12V
Elektronická záv?rka.: 1/60-1/15000s
Rozm?ry: pr?m?r 31mm
Balení: kamera s reduk?ními kroužky pro snadnou instalaci do šikmých ploch automobilu, kabeláž
Item No.0825 --- Pcs.:

Couvací kamera s no?ním vid?ním Hutermann CARCAM15

car_cam15.jpg0642_car_cam15_Couvaci_kamera_s_nocnim_videnim_Hutermann_CARCAM15 7462. .Couvací barevná kovová minikamera vodot?sná. Kamera je standardn? ur?ena pro montáž do nárazníku ?i jiné ?ásti karoserie, frézka pro vyvrtání otvoru je sou?ástí balení, kamera se "zacvakne" do vyvrtaného otvoru.
Technické parametry:
Obrazový senzor: CMOS CMD
Rozlišení: 628x586, 420TVL
Zrcadlení obrazu
Uhel záb?ru: 120 stup??
Výstup: videosignál 1Vppl, konektor Cinch
Napájení: 8-12V
Elektronická záv?rka.: 1/60-1/15000s
Rozm?ry: pr?m?r 24,5mm
Balení: kamera, kabeláž, frézka
Item No.0642 --- Pcs.:

Couvací kamera Hutermann CARCAM31, 170stup??

car_cam31.jpg0826_car_cam31_Couvaci_kamera_s_nocnim_videnim_CARCAM31 7470. .Couvací barevná kovová kamera vodot?sná, v masivním kovovém krytu.
Technické parametry:
Obrazový senzor: CMOS CMD
Rozlišení: 628x586, 420TVL
Zrcadlení obrazu
Uhel záb?ru: 170 stup??
Min. osv?tlení: 0,2 Lux
Výstup: videosigná 1Vppl, konektor Cinch
Napájení: 8-12V
Elektronická záv?rka.: 1/60-1/15000s
Rozm?ry: 28x32x23 mm
Balení: kamera, kabeláž
Item No.0826 --- Pcs.:

Couvací kamera Hutermann Škoda s LED osv?tlením pro SPZ

car_camsk1.jpg0827_car_camsk1_Couvaci_kamera_Skoda_s_LED_osvetlenim_pro_SPZ 7480. .Barevná vodot?sná couvací kamera s LED osv?tlením pro SPZ. Kamera je ur?ena pro zabudování místo p?vodního osv?tlení SPZ do vozidel Škoda. Vestav?ná LED lampi?ka nahradí stávající osv?tlení registra?ní zna?ky.

Technické parametry:
Obrazový senzor: CMOS CMD
Rozlišení: 656x462, 420TVL
Zrcadlení obrazu
Uhel záb?ru: 170 stup??
Min. osv?tlení 0,2 LUX
Výstup: videosignál 1Vpp, konektor Cinch
Napájení: 8-12V
Elektronická záv?rka.: 1/60-1/15000s
Automatické vyvážení bílé, AGC a BLC
Balení:kamera, kabeláž (kabel 5m)
Item No.0827 --- Pcs.:

Couvací kamera barevná Hutermann CARCAM55, 170stup??

car_cam55.jpg0828_car_cam55_Couvaci_kamera_barevna_Hutermann_CARCAM55,_170stupnu 7490. .Couvací barevná kamera vodot?sná, s no?ním vid?ním, v masivním kovovém krytu.
Technické parametry:
Obrazový senzor: CMOS CMD
Rozlišení: 656x462, 420TVL
Zrcadlení obrazu
Uhel záb?ru: 170 stup??
Min. osv?tlení 0,2 LUX
Výstup: videosignál 1Vpp,konektor Cinch
Napájení: 8-12V
Elektronická záv?rka.: 1/60-1/15000s
Rozm?ry: 32x34x25 mm
Balení: kamera, kabeláž
Item No.0828 --- Pcs.:

Nabíje?ka autobaterií 6V / 12V / 4A max. Hutermann HC1204

carnab04.jpg0875_carnab04_Nabijecka_autobaterii_6V_/_12V_/_4A_max_Hutermann_HC1204 7520. .P?enosná nabíje?ka olov?ných akumulátor?.
Ur?eno pro akumulátory 6/12V do cca 40Ah, max. nabíjecí proud 4A.
LED stupnice pro indikaci nabíjecího proudu.
Ochrana proti zkratu, p?epólování a p?eh?átí.
Item No.0875 --- Pcs.:

Nabíje?ka autobaterií 6V / 12V / 6A max. Hutermann HC1206

carnab06.jpg0876_carnab06_Nabijecka_autobaterii_6V_/_12V_/_6A_max_Hutermann_HC1206 7530. .P?enosná nabíje?ka olov?ných akumulátor?.
Ur?eno pro akumulátory 6/12V do cca 60Ah, max. nabíjecí proud 6A.
LED stupnice pro indikaci nabíjecího proudu.
Ochrana proti zkratu, p?epólování a p?eh?átí.
Item No.0876 --- Pcs.:

Nabíje?ka autobaterií 12V / 24V / 15A max. Hutermann HC1215

carnab15.jpg0877_carnab15_Nabijecka_autobaterii_12V_/_24V_/_15A_max_Hutermann_HC1215 7540. .P?enosná nabíje?ka olov?ných akumulátor?.
Ur?eno pro akumulátory 12V/24V až do 300Ah, max. nabíjecí proud 15A.
Ru?kový ukazatel nabíjecího proudu.
Ochrana proti zkratu, p?epólování a p?eh?átí.
Item No.0877 --- Pcs.:

Tester autobaterií zát?žový bateriový zkouše?ka olov?ných akumulátor? HBT-64

car_btest1.jpg0739_car_btest1_Tester_autobaterii_HBT-64 7550. .Tester pro rychlé m??ení startovacího výkonu moto- a autobaterií 6V nebo 12V a pro m??ení dobíjecí soustavy (alternátoru).
M??í nabití akumulátoru, okamžitý startovací proud a dobití akumulátoru.
Kvalitu baterií m??í tzv. zát?žovou metodou, akumulátory 12V zát?ží 100A, 6V akumulátory zát?ží 50A. U špatné baterie pod zát?ží klesá nap?tí, jasn? tedy poznáte stav Vaší baterie.
Zobrazení nap?tí na stupnici s ru?i?kovým voltmetrem.
Item No.0739 --- Pcs.:

Startovací kabely Hutermann 200A se svorkami, délka 2.5m

carka200.jpg0880_carka200_Startovaci_kabely_Hutermann_200A_se_svorkami,_delka_25m 7555. .M?d?né startovací kabely se svorkami na akumulátor.
Kvalitní provedení, dostate?n? dimenzované, licna 58x0.3mm, pr?m?r kabelu 8mm
Max. proud: 200A
Délka: 2.5m
Praktické uzavíratelné balení na zip.
Item No.0880 --- Pcs.:

Startovací kabely Hutermann 400A se svorkami, délka 2.5m

carka400.jpg0882_carka400_Startovaci_kabely_Hutermann_400A_se_svorkami,_delka_25m 7560. .M?d?né startovací kabely se svorkami na akumulátor.
Kvalitní provedení, dostate?n? dimenzované, licna 142x0.3mm, pr?m?r kabelu 9mm
Max. proud: 400A
Délka: 2.5m
Praktické uzavíratelné balení na zip.
Item No.0882 --- Pcs.:

Cte?ka chybových kód? Launch Creader V univerzální diagnostika scanner OBD-II / EOBD

mobd01.jpg0751_mobd01_Ctecka_chybovych_kodu_Launch_Creader_V_univerzalni_diagnostika_scanner_OBD-II_/_EOBD 7560. .Zajímá Vás stav Vašeho vozidla? Chcete v?d?t pro? Vám svítí chybová kontrolka?
Tato moderní inteligentní ?te?ka chybových kód? (DTC) umož?uje na?tení a p?ípadn? vynulování chybových kód? z ?ídících jednotek vozidla (motor, airbagy, ABS, automatická p?evodovka atd.)
Pracuje zcela samostatn?, pro svou funkci nepot?ebuje po?íta? apod., na?tené informace p?ehledn? zobrazuje na velkém grafickém LCD displeji.
Krom? na?tení kód? umož?uje on-line zobrazení parametr? v?. zobrazení graf? (otá?ky, teplotu motoru, data z lamba sondy atd.).
Cte?ka je osazena kabelem OBD-II, podporuje evropská, americká, japonská, korejská vozidla vybavená OBD II / EOBD II, všechny protokoly OBD II/ EOBD v?etn? CAN.
Možnost bezplatné aktualizace software jednotkyz internetu !
Scanner je vhodný jak pro kutily, tak pro automechaniky, tuningové nadšence apod.

Základní možnosti:
- ?tení standardizovaných chybových kód? DTC (P0, P2, P3, U0) a speciálních kód? (P1, P3, U1)
- zobrazení textového popisu chybového kódu
- vymazání kód?
- detekce p?í?iny svícení kontrolky emisí, v?. možnosti zhasnutí kontrolky.
- zobrazení FREEZE DATA, tedy údaj? vozidla, které byly uloženy v okamžiku detekce poruchy (teplota, otá?ky..)
- I/M Readiness - p?ipravenostpro test emisí
- pr?b?žné zobrazení hodnot p?i provozu, zaznamenávaných ?ídící jednotkou vozu (otá?ky, teplota, lambda sonda..
- grafické zobrazení dat
- zobrazení údaj? o vozidle (VIN, CID, CVN)

Technické parametry:
-Velký podsvícený displej6x6cm
- Rozlišení displeje 160x160 bod?
- Napájení: 8-18V z vozidla
- Délka kabelu 90cm
Item No.0751 --- Pcs.:

Škrabka na led a sníh s dlouhou rukavicí a gumou / autoškrabka

car_ice01.jpg0879_car_ice01_Skrabka_na_led_s_rukavici 7570. .Praktická škrabka na sklo s dlouhou teplou rukavicí, již žádné zmrzlé ruce p?i odstra?ování ledu z okna.
Oproti b?žným typ?m má škrabka dlouhou rukavivi s gumou, takže sníh a led Vám nebude padat zp?t do rukavice.
Délka 31cm
Item No.0879 --- Pcs.:

Popruh upínací s rá?nou a háky 4m/40mm

car_pop1.jpg0173_car_pop1_Popruh_upinaci_s_racnou_a_haky_4m/40mm 7575. .Upínací popruh s kovovou rá?nou.
Délka popruhu: 4m
Ší?ka: 40mm
Nosnost: 1500lbs (680kg)
Item No.0173 --- Pcs.:

Xenonová HID sada pro automobily Hutermann H1/4300K

xenon_kit1.jpg0744_carxek1_43_Xenonova_HID_sada_pro_automobily_Hutermann_H1/4300K 7580. .Kompletní xenonová automobilová sada, jednoduchá montáž bez jakýchkoli úprav nebo jiného zásahu do sv?tlomet?, xenonová výbojka se umístí do patice místo p?vodní žárovky.
Kvalitní kovový ballast, kompletn? zalitý, odolný proti ot?es?m.
Obsah soupravy:
2x xenonová výbojka H1/4300K
2x m?ni? nap?tí/startér (ballast)
2x sada držák?
Kabeláž, návod

AKCE - SLEVA XENONOVÝCH SAD !!
Item No.0744 --- Pcs.:

Xenonová HID sada pro automobily Hutermann H3/4300K

xenon_kit1.jpg0745_carxek3_43_Xenonova_HID_sada_pro_automobily_Hutermann_H3/4300K 7660. .Kompletní xenonová automobilová sada, jednoduchá montáž bez jakýchkoli úprav nebo jiného zásahu do sv?tlomet?, xenonová výbojka se umístí do patice místo p?vodní žárovky.
Kvalitní kovový ballast, kompletn? zalitý, odolný proti ot?es?m.
Obsah soupravy:
2x xenonová výbojka H3/4300K
2x m?ni? nap?tí/startér (ballast)
2x sada držák?
Kabeláž, návod

AKCE - SLEVA XENONOVÝCH SAD !!
Item No.0745 --- Pcs.:

Xenonová HID sada pro automobily Hutermann H7/4300K

xenon_kit1.jpg0746_carxek7_43_Xenonova_HID_sada_pro_automobily_Hutermann_H7/4300K 7670. .Kompletní xenonová automobilová sada, jednoduchá montáž bez jakýchkoli úprav nebo jiného zásahu do sv?tlomet?, xenonová výbojka se umístí do patice místo p?vodní žárovky.
Kvalitní kovový ballast, kompletn? zalitý, odolný proti ot?es?m.
Obsah soupravy:
2x xenonová výbojka H7/4300K
2x m?ni? nap?tí/startér (ballast)
2x sada držák?
Kabeláž, návod

AKCE - SLEVA XENONOVÝCH SAD !!
Item No.0746 --- Pcs.:

Xenonová HID sada pro automobily Hutermann H4/4300K-bixenon

xenon_kit1.jpg0748_carxek4_43_Xenonova_HID_sada_pro_automobily_Hutermann_H4/4300K-bixenon 7690. .Kompletní xenonová automobilová sada, jednoduchá montáž bez jakýchkoli úprav nebo jiného zásahu do sv?tlomet?, xenonová výbojka se umístí do patice místo p?vodní žárovky.
Kvalitní kovový ballast, kompletn? zalitý, odolný proti ot?es?m.
Obsah soupravy:
2x xenonová výbojka H4/4300K
2x m?ni? nap?tí/startér (ballast)
2x sada držák?
Kabeláž, návod

AKCE - SLEVA XENONOVÝCH SAD !!
Item No.0748 --- Pcs.:

LED diodová pozi?ní sv?tla 8 LED, homologace, typ HL-804

car_led02.jpg0753_car_led02_LED_diodova_svetla_8_LED_HL-804 7710. .Univerzální LED diodová pozi?ní sv?tla, výrazn? zvyšují viditelnost Vašeho vozu.
Osazeno 8 LED diodami o pr?m?ru 5mm, univerzální použití, minimální spot?eba.
Ochrana proti p?ep?tí p?i startování, ochrana proti p?epólování, integrovaná ochrana proti rušení Canbus apod.
Protikorozní úprava, silikonové t?sn?ní, nerezové šrouby.
Napájení: 9V-32V
Krytí: IP67
Rozm?r: 111x18x36mm

Homologace E4-7R, kategorie A
Cena za 2ks
Item No.0753 --- Pcs.:

LED diodová pozi?ní sv?tla 8 LED, homologace, typ HL-806

car_led03.jpg0754_car_led03_LED_diodova_svetla_8_LED_HL-806 7720. .Univerzální LED diodová pozi?ní sv?tla, výrazn? zvyšují viditelnost Vašeho vozu.
Osazeno 8 LED diodami o pr?m?ru 5mm, univerzální použití, minimální spot?eba.
Ochrana proti p?ep?tí p?i startování, ochrana proti p?epólování, integrovaná ochrana proti rušení Canbus apod.
Protikorozní úprava, silikonové t?sn?ní, nerezové šrouby.
Napájení: 9V-32V
Krytí: IP67
Rozm?r: 155x18x36mm
Homologace E4-7R, kategorie A
Cena za 2ks
Item No.0754 --- Pcs.:

MP3/FM transmitter - p?ehráva? MP3 do auta (USB/SD/Line-In) Hutermann CMP3-8

car_mp3_1.jpg0757_car_mp3_1_Prehravac_MP3_do_auta_(USB/SD/Line-In)_Hutermann_CMP3-8 7750. .FM transmitter pro p?ehrávání Vašich oblíbených skladeb z externího média nebo p?ehráva?e v reproduktorech autorádia.

K p?ehráva?i m?žete audiokabelem p?ipojit Váš CD p?ehráva?, MP3 p?ehráva?, telefon apod. P?ehráva? je rovn?ž osazen USB konektorem nap?. pro p?ipojení USB flashdisku a SD/MMC slotem pro p?ehrávání z pam??ových karet.
Na p?ehráva?i nastavíte kmito?et, tento naladíte na autorádiu a m?žete poslouchat. Jednoduchá instalace, p?ehráva? je vybaven kloubem pro pohodlné nato?ení.
P?ehráva? je napájen ze zásuvky automobilu (cigaretový napaje?), nepot?ebuje žádné baterie.

Technické parametry:
- FM transmiter 87,5-108MHz
- podsvícený LCD displej
- zásuvka Jack 3.5mm
- USB port
- slot pro pam??ové karty SD/MMC
- oto?ný kloub pro snadné umíst?ní
- napájení 12V z autozapalova?e
Item No.0757 --- Pcs.:

FM transmitter - p?ehráva? MP3 do auta (USB/SD), OLED displej, Hutermann CMP3-10

car_mp3_2.jpg0758_car_mp3_2_Prehravac_MP3_do_auta_(USB/SD)_Hutermann_CMP3-10 7750. .FM transmitter pro p?ehrávání Vašich oblíbených skladeb z externího média v reproduktorech autorádia.

P?ehráva? je osazen USB konektorem nap?. pro p?ipojení USB flashdisku a SD/MMC slotem pro p?ehrávání z pam??ových karet.
Na p?ehráva?i nastavíte kmito?et, stejný kmito?et naladíte na autorádiu a m?žete poslouchat. Jednoduchá instalace, p?ehráva? je vybaven kloubem pro pohodlné nato?ení.
P?ehráva? je napájen ze zásuvky automobilu (cigaretový napaje?), nepot?ebuje žádné baterie.

Technické parametry:
- FM transmiter 87,5-108MHz
- podsvícený t?í?ádkový OLED grafický displej (zobrazuje zdroj hudby, nastavenou frekvenci, název skladby, formát, equalizer, bitrate)
- automatické p?ehrávání
- Equalizér s šesti režimy
- USB port
- slot pro pam??ové karty SD/MMC
- p?ehrávání MP3 a WMA soubor?
- oto?ný kloub pro snadné umíst?ní
- sada redukcí pro mobilní telefony
- napájení 12V z autozapalova?e
- dálkové ovládání

K cen? zboží je ú?tován autorký poplatek ve výši 3%
Item No.0758 --- Pcs.:

FM transmitter - p?ehráva? MP3 do auta (USB/SD), pam?? 2GB, OLED displej, typ CMP3-10-2G

car_mp3_2.jpg0759_car_mp3_2m_Prehravac_MP3_do_auta_(USB/SD)_Hutermann_CMP3-10-2G 7750. .FM transmitter pro p?ehrávání Vašich oblíbených skladeb z externího média v reproduktorech autorádia. Integrovaná pam?? 2GB, m?žete tedy nahrát hudbu p?ímo do p?ehráva?e a nemusíte p?ipojovat žádný externí zdroj hudby.

P?ehráva? je osazen USB konektorem nap?. pro p?ipojení USB flashdisku a SD/MMC slotem pro p?ehrávání z pam??ových karet.
Na p?ehráva?i nastavíte kmito?et, stejný kmito?et naladíte na autorádiu a m?žete poslouchat. Jednoduchá instalace, p?ehráva? je vybaven kloubem pro pohodlné nato?ení.
P?ehráva? je napájen ze zásuvky automobilu (cigaretový napaje?), nepot?ebuje žádné baterie.

Technické parametry:
- FM transmiter 87,5-108MHz
- podsvícený t?í?ádkový OLED grafický displej (zobrazuje zdroj hudby, nastavenou frekvenci, název skladby, formát, equalizer, bitrate)
- automatické p?ehrávání, pam?? naposledy p?ehrávané skladby a nastavené frekvence
- Equalizér s šesti režimy
- USB port
- slot pro pam??ové karty SD/MMC
- p?ehrávání MP3 a WMA soubor?
- oto?ný kloub pro snadné umíst?ní
- sada redukcí pro mobilní telefony
- napájení 12V z autozapalova?e
- dálkové ovládání

K cen? zboží je ú?tován autorký poplatek ve výši 3%
Item No.0759 --- Pcs.:

FM transmitter - modulátor MP3 RDS - p?ehráva? MP3 do auta (USB/SD), OLED displej, typ CMP3-11

car_mp3_4.jpg0756_car_mp3_4_Prehravac_MP3_do_auta_(USB/SD)_Hutermann_CMP3-11 7771. .Kvalitní FM transmitter se zvukem Dolby Surround pro p?ehrávání Vašich oblíbených skladeb z externího média v reproduktorech autorádia.
Oproti jednodušším model?m je implementován systém RDS, který umož?uje zobrazení názv? p?ehrávaných skladeb ajména interpreta na displeji autorádia.
Procházení složkami se soubory, ?eské menu.

P?ehráva? je osazen USB konektorem nap?. pro p?ipojení USB flashdisku a SD/MMC slotem pro p?ehrávání z pam??ových karet.
Na p?ehráva?i nastavíte kmito?et, stejný kmito?et naladíte na autorádiu a m?žete poslouchat. Jednoduchá instalace, p?ehráva? je vybaven kloubem pro pohodlné nato?ení.
P?ehráva? je napájen ze zásuvky automobilu (cigaretový napaje?), nepot?ebuje žádné baterie.

Technické parametry:
-FM transmiter 87,5-108MHz
- Kmito?tový rozsah: 20Hz-18kHz
- podsvícený OLED grafický displej (zobrazuje zdroj hudby, nastavenou frekvenci, název skladby, formát, equalizer, bitrate)
- automatické p?ehrávání, náhodné p?ehrávání, pam?? naposledy p?ehrávané skladby a nastavené frekvence
- Equalizér s šesti režimy
- nastavení hlasitosti
- USB port
- slot pro pam??ové karty SD/MMC
- p?ehrávání MP3 (8-320 kbps) a WMA (5-256kbps) soubor?
- oto?ný kloub pro snadné umíst?ní
- napájení 12V z autozapalova?e
- dálkové ovládání

K cen? zboží je ú?tován autorký poplatek ve výši 3%
Item No.0756 --- Pcs.:

FM transmitter - p?ehráva? MP3 do auta (USB/SD/LINE IN), Bluetooth Handsfree, dálkové ovládání, typ CMP3-12BT

car_mp3_3.jpg0760_car_mp3_3_Prehravac_MP3_do_auta_(USB/SD/LINE-IN/BT)_Hutermann_CMP3-12BT 7772. .FM transmitter pro p?ehrávání Vašich oblíbených skladeb z externího média v reproduktorech autorádia.

P?ehráva? je osazen USB konektorem nap?. pro p?ipojení USB flashdisku, SD/MMC slotem pro p?ehrávání z pam??ových karet a Line In audiovstupem.
Dále umož?uje p?ehrávání z bluetooth A2DP za?ízení.
Na p?ehráva?i nastavíte kmito?et, stejný kmito?et naladíte na autorádiu a m?žete poslouchat. Jednoduchá instalace, p?ehráva? je vybaven kloubem pro pohodlné nato?ení.
Bluetooth p?ijíma? umož?uje propojení s Vaším telefonem, za?ízení pak použijete jako handsfree sadu, na p?ehráva?i je tla?ítko pro p?íjem hovor?.
P?ehráva? je napájen ze zásuvky automobilu (cigaretový napaje?), nepot?ebuje žádné baterie, pomocí USB konektoru navíc m?žete napájet Vaše p?enosná za?ízení s USB p?ipojením (telefon, p?ehráva? atd.)

Technické parametry:
- FM transmiter 87,5-108MHz
- podsvícený grafický displej 35x20mm
- automatické p?ehrávání, pam?? naposledy p?ehrávané skladby, nastavené frekvence, hlasitosti atd.
- Equalizér
- USB port
- slot pro pam??ové karty SD/MMC
- Line In vstup Jack
- p?ehrávání MP3 a WMA soubor? 8-320kbps
- Bluetooth HFP handsfree, potla?ení Echo
- oto?ný kloub pro snadné umíst?ní
- Vyza?ovaný výkon < 50 nW
- Výstupní frekven?ní rozsah 25 Hz - 15 kHz
- napájení 12V z autozapalova?e, tavná pojistka v konektoru
- dálkové IR ovládání

K cen? zboží je ú?tován autorký poplatek ve výši 3%
Item No.0760 --- Pcs.:

Solar Bluetooth Handsfree LCD DSP + FM transmitter CMP3-13BT

car_mp3_5.jpg0510_car_mp3_5_Solar_Bluetooth_Handsfree_LCD_DSP_+_FM_transmitter_CMP3-13BT 777302.05.2013Bluetooth handsfree pro Váš mobilní telefon se solárním napájením a LCD displejem. Jednoduše p?ipevníte držák p?ísavkami na sklo, vložíte do držáku tento Bluetooth modul a již m?žete bezpe?n? telefonovat.
Režim reproduktoru (hovor je slyšet z vestav?ného reproduktoru) nebo FM transmitter (hovor je p?enášen do reproduktor? autorádia)
Podsv?tlený LCD displej zobrazuje stavové informace, tel. ?íslo nebo jméno volajícího atd.
P?ístroj je osazen digitálním signálovým procesorem (DSP) pro velmi vysokou kvalitu zvuku bez interferencí a rušení.
Do p?ístroje m?žete vložit microSD kartu s Vašimi MP3 skladbami a jednoduše pak poslouchat vybranou hudbu v reproduktorech autorádia. Na p?ehráva?i nastavíte kmito?et, stejný kmito?et naladíte na autorádiu a posloucháte.
Vzhledem k tomu, že v p?ístroji je integrován akumulátor, m?žete jej použít i kdekoli jinde na cestách, v kancelá?i atd, t?eba jako p?enosný FM transmitter pro p?ehrávání MP3.

Další funkce:
- p?íjem, zav?šení hovoru jedním velkým tla?ítkem
- odmítnutí hovoru
- zobrazení tel. ?ísla a p?ípadn? jména volajícího na displeji
- podpora hlasového vytá?ení (pokud je podporováno telefonem)
- opakované vytá?ení (Redial)
- záznam posledních 20 hovor?

Technické parametry:
-Bluetooth handsfree v 2.0, dosah do 10m
- frekvence: 2,4GHz
- pln? duplexní p?enos
- p?ehrávání Mp3 z microSD karty
- Fm transmitter 87,5-108MHz
- podsvícený grafický displej
- Adresá? pro uložení tel. seznamu
- Napájení: solární panel + možnost dobíjení cigaretovým zapalova?em 12V-24V
- integrovaný akumulátor: LI 600mAh
- držák na sklo s p?ísavkami
- pohotovostní režim až 9 dní

K cen? zboží je ú?tován autorký poplatek ve výši 3%
K DODANI CCA 02.05.2013
Item No.0510 --- Pcs.:

MP3/MP4/FM p?ehráva? HT-Style 4GB

mp3_07.jpg0274_mp3_07_MP3/MP4/FM_prehravac_HT-Style_4GB 7778. .Vyjíme?n? tenký p?ehráva? hudebních i videosoubor? MP3/MP4 s integrovanou pam?tí 4GB a barevným LCD displejem
Vestav?ný FM p?ijíma? a diktafon.
Kvalitní kovový kryt, silikonové ochranné pouzdro v barv? p?ehráva?e v p?íslušenství.

- displej 1,8"262000 barev, rozlišení 128x160 bod?
- kapacita pam?ti: 4 GB
- podporované formáty: Formáty MP3, WMA, WAV, OGG, APM, AVM, AVI, Ebook, JPG, GIF. BMP
- ID3 tag
- FM p?ijíma?
- Diktafon
- equalizér, 7 režim?
- hry
- výstup: jack pro sluchátka stereo
- p?ipojení USB 2.0 High-Speed, Mass Storage (není t?eba ovlada?e)

P?íslušenství: Sluchátka, USB kabel, silikonový obal
Rozm?r (mm) VxŠxH: 90 x 40 x 7 mm
Váha (g): 30
Item No.0274 --- Pcs.:

Napaje? USB cestovní 230V / 5V s USB konektorem

na_mp3.jpg0276_na_mp3_Napajec_USB_cestovni_230V_/_5V_s_USB_konektorem 7784. .Napaje? pro kamery, MP3/MP4 p?ehráva?e a další za?ízení napájená p?es USB..
Kompaktní provedení, malé rozm?ry
Sí?ové nap?tí: 230V/50Hz
Výstup: USB konektor 5V/1000mA
Item No.0276 --- Pcs.:

Chladicí taška autochladni?ka 22l Ice-Bag autoledni?ka 12V

chladnic01.jpg0194_chladnic01_Chladici_taska_Ice_Bag_22l 7785. .Chladicí taška napájená 12V (z automobilové zásuvky). Ideální na piknik, dovolenou, pláž apod.
Prakti?t?jší než b?žné plastové autochladni?ky.
Objem 22l je dostate?n? velký pro uložení nápoj? i potravin.
Kapsy na vn?jší stran? pro uložení dalších p?edm?t?, popruh pro snadné p?enášení na rameni.

Napájení: 12V/60W
Vnit?ní rozm?r: 33x26x26cm
Item No.0194 --- Pcs.:

Autochladni?ka 24l autoledni?ka 12V s funkcí oh?evu.

chladnic02.jpg0195_chladnic02_Autochladnicka_plastova_24l 7786. .Autochladni?ka s duálním napájením (12V z automobilové zásuvky nebo ze sít? 230V). Ideální na piknik, dovolenou, pláž apod.
Objem 24l je dostate?n? velký pro uložení nápoj? i potravin.
Ochlazuje až o 15° oproti okolní teplot?, vnit?ní prostor uzp?soben pro uložení 2l PET lahví nastojato.
Režim oh?evu udržuje v zim? obsah zah?átý (až 65°).
Sou?ástí je p?ipojovací kabel do autozapalova?e a sí'tový kabel 230V.
Barva modrá
Item No.0195 --- Pcs.:

Protiskluzová nanopodložka NANO STICK ?erná

xnanopod01.jpg0762_xnanopod01_Protiskluzova_nanopodlozka_NANO_STICK_cerna 7780. .Protiskluzová nanopodložka. Technická vychytávka do Vaší domácnosti, kancelá?e nebo auta.
Speciální technologie podložky s extra p?ilnavým povrchem udrží na svém míst? mobil, GPS, MP3 p?ehráva? apod.
Nanopodložka je ur?ena zejména pro použití v automobilu, kde zázra?n? udrží na palubní desce p?edm?ty i p?i sportovní jízd?, ale své uplatn?ní najde i v domácnosti nebo kancelá?i.
Odolná, opakovan? použitelná.
Barva: ?erná
Rozm?r: 145 x 90mm
Item No.0762 --- Pcs.:

Elektrocentrála (generátor) p?enosná benzínová Hutermann HEC-2500, 2200W max

gener12.jpg0282_gener12_Generator_HEC-2500 7840. .Výkonná varianta generátoru pro v?tší objekty.
P?enosná benzínová elektrocentrála 2200W max, 2000W trvale
Výstupní nap?tí: 220V/50Hz
Motor ?ty?taktní benzínový (Natural 95)
Startování: ru?ní
Objem nádrže: 15l
Hmotnost 40kg
Rozm?ry: 62x46x47cm
Item No.0282 --- Pcs.:

Invertorová elektrocentrála (generátor) p?enosná benzínová ITC GG2000SI, 2000W

generi20.jpg0284_generi20_Invertorova_elektrocentrala_(generator)_prenosna_benzinova_ITC_GG2000SI,_2000W 7860. .Velmi kvalitní a tichá kuf?íková elektrocentrála v invertorovém provedení, s nízkou hlu?ností. Vhodná pro citlivá za?ízení.

Technické parametry
Nap?tí: 230V/50Hz, 1 fáze, dv? zásuvky
Alternátor: digitální invertorový
Provozní výkon: 2000W
Zásuvka 12V: ano, 12V/8,3A
Startování: ru?ní
Objem nádrže: 7l
Hlu?nost: 58dB/7m

NENI SKLADEM
Item No.0284 --- Pcs.:

Odhlu?n?ná elektrocentrála DG6000SE-3

gener60.jpg0287_gener60_Odhlucnena_elektrocentrala_DG6000SE-3 7875. .Odhlu?n?ná kapotovaná t?ífázová elektrocentrála.

Technické parametry
Nap?tí: 380V/230V/50Hz, 3 fáze
Provozní výkon: 6900W
Palivo: nafta
Nádrž: 17l
Zásuvka 12V: ano
Hlu?nost: 65dBA/7m
Startování: elektrické
Item No.0287 --- Pcs.:

Ultrazvukový elektronický výcvikový obojek proti št?kání DOG-B01 protišt?kací

dog_b01.jpg0250_dog_b01_Ultrazvukovy_elektronicky_vycvikovy_obojek_proti_stekani_DOG-B01 7950. .U?inné ?ešení proti št?kání a vytí psa. Nastavitelná citlivost umož?uje pohodlné nastavení pro Vašeho ?ty?nohého milá?ka. P?ístroj reaguje na vibraci hrtanu psa, št?kot jiného psa tedy p?ístroj neaktivuje a Váš pes tedy nebude kárán za vytí nebo št?kot jiného psa.
Obojek je velmi lehký a malý, jeho nošení nebude psovi nijak vadit. Zvuk vysílaný p?ístrojem je psovi nep?íjemný, brzy rozpozná souvislost mezi št?káním a aktivací obojku a nau?í se tak št?kání omezovat.

Technické parametry:
Nastavení citlivosti, nastavení zvuku, slyšitelný pro ?lov?ka nebo ultrazvuk
Nastavitelný pružný obojek: 20-60cm
Item No.0250 --- Pcs.:

Ultrazvukový elektronický výcvikový obojek proti št?kání se záznamem Vašeho hlasu DOG-B02 protišt?kací

dog_b02.jpg0251_dog_b02_Ultrazvukovy_elektronicky_vycvikovy_obojek_proti_stekani_DOG-B02 7960. .Unikátní ?ešení proti št?kání a vytí psa. Do p?ístroje nahrajete až 6 sekund povelu pro psa, ve chvíli, kdy pes za?ne št?kat, aktivuje se ultrazvuková signalizace a p?ehraje se Váš nahraný povel. Nastavitelná citlivost umož?uje pohodlné nastavení pro Vašeho ?ty?nohého milá?ka. P?ístroj reaguje na vibraci hrtanu psa, št?kot jiného psa tedy p?ístroj neaktivuje a Váš pes tedy nebude kárán za vytí nebo št?kot jiného psa.
Obojek je velmi lehký a malý, jeho nošení nebude psovi nijak vadit. Zvukvysílaný p?ístrojem je psovi nep?íjemný, brzy rozpozná souvislost mezi št?káním a aktivací obojku a nau?í se tak št?kání omezovat.

Technické parametry:
Nastavení citlivosti, záznam zvuku-povelu až 6 sekund
Nastavitelný pružný obojek: 20-60cm
Item No.0251 --- Pcs.:

Elektronický výcvikový obojek proti št?kání s elektrickým impulzem PETTRAINER DOG-B04 protišt?kací

dog_b04.jpg3052_dog_b04_Elektronicky_vycvikovy_obojek_proti_stekani_DOG-B04 7972. .Velmi efektivní ?ešení pro odnau?ení št?kání psa.
Inteligentní elektronika rozpozná št?kání psa a aktivuje elektrický impuls. Intenzita impulsu a citlivost je nastavitelná.
Signalizace je psovi nep?íjemná, brzy rozpozná souvislost mezi št?káním a aktivací obojku a nau?í se tak št?kání omezovat. P?i neustálém št?kání se po p?ti impulsech automaticky vypne na cca 1 minutu .
V souprav? jsou vym?nitelné kovové kontakty na obojek podle délky srsti psa, obojek tak p?izp?sobíte Vašemu psovi, aby kontakty dosedly p?es srst až na k?ži a ú?inek byl co nejlepší.
Testovací režim s optickou indikací funkce.
U?elem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepat?í do rukou lidem, kte?í nemají vztah ke zví?at?m.

Technické parametry:
Inteligentní systém rozpoznávání zvuku
Nastavení intenzity el. impulsu
Nastavení citlivosti na št?kání
Vhodné pro psy od cca 3kg
Napájení: 1x alkalická baterie 6V, typ 4A76 (v sad?)
Nastavitelný obojek: 15-60cm
Rozm?ry: 55x38x32mm
Váha bez obojku: 65g
Vod?odolné provedení

Obsah balení: nastavitelný obojek , modul signalizace, kovové kontakty, baterie

Elektronické výcvikové obojky jsou efektivní pom?ckou pro výcvik psa. Vhodnou kombinací povel? se pes ?asem nau?í reagovat již na slabší povely, protože ví, že pokud neposlechne, bude následovat siln?jší a jemu nep?íjemný povel. U?elem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepat?í do rukou lidem, kte?í nemají vztah ke zví?at?m.
Item No.3052 --- Pcs.:

Elektronický výcvikový obojek proti št?kání s elektrickým impulzem PETTRAINER DOG-B05 protišt?kací PET850

dog_b05.jpg3053_dog_b05_Elektronicky_vycvikovy_obojek_proti_stekani_DOG-B05 7974. .Velmi efektivní ?ešení pro odnau?ení št?kání psa. Varianta obojku s akumulátorem, elektrickým výbojem a vibracemi.
Inteligentní elektronika rozpozná št?kání psa, aktivuje vibrátor v obojku a p?ípadn? elektrický impuls. Intenzita impulsu a citlivost je nastavitelná.
Signalizace je psovi nep?íjemná, brzy rozpozná souvislost mezi št?káním a aktivací obojku a nau?í se tak št?kání omezovat. P?i neustálém št?kání se po p?ti impulsech automaticky vypne na cca 1 minutu .
V souprav? jsou vym?nitelné kovové kontakty na obojek podle délky srsti psa, obojek tak p?izp?sobíte Vašemu psovi, aby kontakty dosedly p?es srst až na k?ži a ú?inek byl co nejlepší.
V balení je také testovací dioda pro vyzkoušení funkce elektrického výboje.
U?elem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepat?í do rukou lidem, kte?í nemají vztah ke zví?at?m.

Technické parametry:
Inteligentní systém rozpoznávání zvuku
Vibrace+elektrický impuls
Nastavení intenzity el. impulsu
Nastavení citlivosti na št?kání
Vhodné pro psy od cca 3kg
Napájení: akumulátor + USB nabíje?ka
Nastavitelný obojek: 15-60cm
Rozm?ry: 60x38x32mm
Váha bez obojku: 65g
Vod?odolné provedení

Obsah balení: nastavitelný obojek , modul signalizace, kovové kontakty, testovací doutnavka, baterie

Elektronické výcvikové obojky jsou efektivní pom?ckou pro výcvik psa. Vhodnou kombinací povel? se pes ?asem nau?í reagovat již na slabší povely, protože ví, že pokud neposlechne, bude následovat siln?jší a jemu nep?íjemný povel. U?elem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepat?í do rukou lidem, kte?í nemají vztah ke zví?at?m.
Item No.3053 --- Pcs.:

Elektronický obojek - odpuzova? obtížného hmyzu a klíš?at DOG-P01

dog_p01.jpg0253_dog_p01_Elektronicky_obojek_-_odpuzovac_hmyzu_DOG-P01 7980. .Efektivní a bezpe?ná ochrana Vašeho mazlí?ka p?ed obtížnýmn hmyzem, blechami, klííš?aty.
Neobsahuje žádné chemikálie ani parfémy.
Rozm?ry: 70x32x17mm
Item No.0253 --- Pcs.:

Elektronický výcvikový obojek na dálkové ovládání 2 v 1 DOG CONTROL -T01

dog_t01.jpg0254_dog_t01_Elektronicky_vycvikovy_obojek_2v1_DOG_CONTROL_-T01 7990. .Základní provedení elektronického výcvikového obojku, které kombinuje zvukové povely a vibrace. Obojek je vhodný pro malé psy.

Technické parametry:
Dosah: cca 200m dle podmínek
Napájení: obojek- 2xAAA baterie, dálký ovlada? 1x12V baterie, vše v balení
Rozm?ry:
- dálkový ovlada?: 86x37x16mm
- p?ijíma?: 55x32x30mm
Váha obojku v?,. baterií: 70g
Vod?odolné provedení

Obsah balení: obojek, dálkový ovlada?, testovací dioda, kovové kontakty, baterie

Elektronické výcvikové obojky jsou efektivní pom?ckou pro výcvik psa. Vhodnou kombinací povel? se pes ?asem nau?í reagovat již na slabší povely, protože ví, že pokud neposlechne, bude následovat siln?jší a jemu nep?íjemný povel. U?elem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepat?í do rukou lidem, kte?í nemají vztah ke zví?at?m.
Item No.0254 --- Pcs.:

Elektronický výcvikový obojek na dálkové ovládání 4 v 1 DOG CONTROL BLACK - T02 vibrace, výboj

dog_t02.jpg0255_dog_t02_Elektronicky_vycvikovy_obojek_4_v_1_DOG_CONTROL_-_T02 8000. .Elektronický výcvikový obojek kombinuje ?ty?i funkce pro výcvik Vašeho ?ty?nohého milá?ka:
- p?ivolání zvukem-hvízdnutí (volitelná hlasitost)
- vibrace
- elektrický výboj
- LED svítilna (ukazovátko)
V souprav? jsou vym?nitelné kovové kontakty na obojek podle délky srsti psa, obojek tak p?izp?sobíte Vašemu psovi, aby kontakty dosedly p?es srst až na k?ži a ú?inek byl co nejlepší.
V balení je také testovací doutnavka pro vyzkoušení funkce elektrického výboje.

Technické parametry:
Dosah: cca 300m dle podmínek
Napájení: obojek- 2xAAA baterie, dálký ovlada? 1x9V baterie, vše v balení
Indikace slabé baterie
Rozm?ry:
- dálkový ovlada?: 123x45x27mm
- p?ijíma?: 66x36x38mm
Váha obojku v?,. baterií: 56g
Vod?odolné provedení

Obsah balení: obojek, dálkový ovlada?, testovací doutnavka, kovové kontakty, baterie

Elektronické výcvikové obojky jsou efektivní pom?ckou pro výcvik psa. Vhodnou kombinací povel? se pes ?asem nau?í reagovat již na slabší povely, protože ví, že pokud neposlechne, bude následovat siln?jší a jemu nep?íjemný povel. U?elem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepat?í do rukou lidem, kte?í nemají vztah ke zví?at?m.
Item No.0255 --- Pcs.:

Elektronický výcvikový obojek s LCD a plynulou regulací DOG CONTROL - T05L, na dálkové ovládání

dog_t05.jpg0257_dog_t05_Elektronicky_vycvikovy_obojek_s_LCD_DOG_CONTROL_-T05L 8020. .Komfortní elektronický výcvikový obojek pro výcvik Vašeho ?ty?nohého milá?ka. Jednoduše nau?íte svého psa reagovat na základní povely "KE MNE", "NESMIŠ" apod.
Kombinuje ?ty?i funkce::
- zvukovou signalizaci
- vibrace (100 úrovní intenzity)
- elektrický výboj (100 úrovní intenzity)
- LED svítilna (ukazovátko)
V souprav? jsou vym?nitelné kovové kontakty na obojek podle délky srsti psa, obojek tak p?izp?sobíte Vašemu psovi, aby kontakty dosedly p?es srst až na k?ži a ú?inek byl co nejlepší. V balení je také testovací dioda pro vyzkoušení funkce elektrického výboje.
Komfotní ovládání, zobrazení nastavených parametr? na LCD displeji. Vysíla? podporuje dva p?ijíma?e, lze jej tedy použít pro výcvik dvou ps?.
Automatické vypínání vysíla?e a p?ijíma?e pro optimalizaci spot?eby a maximální výdrž baterií.

Technické parametry:
Dosah: cca 300m dle podmínek
Napájení: obojek- 2xAAA baterie, dálký ovlada? 2x6V baterie, vše v balení
Rozm?ry:
- dálkový ovlada?: 83x46x26mm
-p?ijíma?: 66x36x38mm
Váha obojku v?,. baterií: 56g
Max. délka obojku (pásku): 62cm
Vod?odolné provedení

Obsah balení: obojek, dálkový ovlada?, testovací dioda, kovové kontakty, baterie

Elektronické výcvikové obojky jsou efektivní pom?ckou pro výcvik psa. Vhodnou kombinací povel? se pes ?asem nau?í reagovat již na slabší povely, protože ví, že pokud neposlechne, bude následovat siln?jší a jemu nep?íjemný povel. Elektronické obojky jsou ur?eny zejména pro výcvik neposlušných nebo t?žce zvladatelných ps?, nejvhodn?jší je za?ít s výcvikem již v mládí, aby si pes co nejd?íve osvojil správné návyky.
U?elem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepat?í do rukou lidem, kte?í nemají vztah ke zví?at?m.
Item No.0257 --- Pcs.:

Elektronický výcvikový obojek profesionální s plynulou regulací DOG CONTROL - T06L, na dálkové ovládání

dog_t06.jpg0259_dog_t06_Elektronicky_vycvikovy_obojek_DOG_CONTROL_-_T06L 8030. .Komfortní profesionální elektronický výcvikový obojek pro výcvik Vašeho ?ty?nohého milá?ka. Jednoduše nau?íte svého psa reagovat na základní povely "KE MNE", "NESMIŠ" apod.
Kombinuje funkce::
- zvukovou signalizaci (100 úrovní intenzity)
- vibrace (100 úrovní intenzity)
- elektrický výboj (100 úrovní intenzity)
V souprav? jsou vym?nitelné kovové kontakty na obojek podle délky srsti psa (nejdelší kontakt 13mm), obojek tak p?izp?sobíte Vašemu psovi, aby kontakty dosedly p?es srst až na k?žia ú?inek byl co nejlepší. V balení je také testovací dioda pro vyzkoušení funkce elektrického výboje.
Vysíla? podporuje t?i p?ijíma?e, lze jej tedy použít pro výcvik t?í ps?.
Ke každému p?ijíma?i (obojku) lze uložit do pam?ti t?i nastavení intenzity povel?, jednoduše tak zvolíte Vámi p?ednastavené úrovn? podle chování psa.
Komfotní ovládání, zobrazení nastavených parametr? na LCD displeji.
Automatické vypínání vysíla?e a p?ijíma?e pro optimalizaci spot?eby a maximální výdrž baterií.

Technické parametry:
Dosah: až 1000m
Napájení: obojek- 2xAAA baterie, dálký ovlada? 1x9V baterie, vše v balení
Rozm?ry:
- dálkový ovlada?: 53x125x30mm
- p?ijíma?: 72x43x34mm
Ší?ka textilního obojku 22mm
Váha obojku v?,. baterií: 84g
Vod?odolné provedení

Obsah balení: obojek, dálkový ovlada?, testovací dioda, kovové kontakty, baterie

Elektronické výcvikové obojky jsou efektivní pom?ckou pro výcvik psa. Vhodnou kombinací povel? se pes ?asem nau?í reagovat již na slabší povely, protože ví, že pokud neposlechne, bude následovat siln?jší a jemu nep?íjemný povel. Elektronické obojky jsou ur?eny zejména pro výcvik neposlušných nebo t?žce zvladatelných ps?, nejvhodn?jší je za?ít s výcvikem již v mládí, aby si pes co nejd?íve osvojil správné návyky.
U?elem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepat?í do rukou lidem, kte?í nemají vztah ke zví?at?m.
Item No.0259 --- Pcs.:

Elektronický výcvikový + lokaliza?ní lovecký obojek profesionální s plynulou regulací DOG TRAINER - T07, na dálkové ovládání

dog_t07.jpg3050_dog_t07_Elektronicky_vycvikovy_obojek_DOG_TRAINER_-_T07 8033. .Komfortní profesionální elektronický výcvikový obojek pro výcvik a vyhledání Vašeho ?ty?nohého milá?ka.
Jednoduše nau?íte svého psa reagovat na základní povely "KE MNE", "NESMIŠ" apod., zárove? pomocí akustického signálu psa dohledáte, pokud zab?hne do houští apod. V p?ístroji lze p?epínat 9 zvuk?, v?. imitací zvuk? pták? atd.
Rovn?ž vhodné pro myslivost, vhodný dopln?k pro honební a lovecké psy.

Kombinuje funkce::
- dálková zvuková signalizace pro vyhledání psa (3 režimy automatické zvukové signalizace pohybu psa/klidu + 9 režim? zvuk? )
- vibrace (9 úrovní intenzity)
- elektrický výboj (9 úrovní intenzity)
V souprav? jsou vym?nitelné kovové kontakty na obojek podle délky srsti psa (nejdelší kontakt 13mm), obojek tak p?izp?sobíte Vašemu psovi, aby kontakty dosedly p?es srst až na k?ži a ú?inek byl co nejlepší. V balení je také testovací dioda pro vyzkoušení funkce elektrického výboje.
Vysíla? podporuje dva p?ijíma?e, lze jej tedy použít pro výcvik dvou ps?.
Komfotní ovládání, zobrazení nastavených parametr? na LCD displeji s podsvícením.
Napájení z integrovaných akumulátor?.
Vodot?sné provedení p?ijímacích jednotek (sirénka + výcvikový obojek).
Výrazné barevné provedení pro snadnou lokalizaci.

Technické parametry:
Dosah: až 500m
P?enosová frekvence: 433,825MHz
Napájení: výcvikový obojek, sirénka: LiPol 3,7V/230mAh; dálkový ovlada? NiMh 7,2V/210mAh
Vodot?sné provedení p?ijímacích jednotek na obojku

Obsah balení: dálkový ovlada?, obojek, výcviková jednotka, sirénka, testovací dioda, kovové kontakty, baterie

Elektronické výcvikové obojky jsou efektivní pom?ckou pro výcvik psa. Vhodnou kombinací povel? se pes ?asem nau?í reagovat již na slabší povely, protože ví, že pokud neposlechne, bude následovat siln?jší a jemu nep?íjemný povel. Elektronické obojky jsou ur?eny zejména pro výcvik neposlušných nebo t?žce zvladatelných ps?, nejvhodn?jší je za?ít s výcvikem již v mládí, aby si pes co nejd?íve osvojil správné návyky.
U?elem použití obojku není trestání psa, ale jeho výchova. Obojek nepat?í do rukou lidem, kte?í nemají vztah ke zví?at?m.
Item No.3050 --- Pcs.:

Klikr pro výcvik psa i-Clicker

dog_c01.jpg0258_dog_c01_Klikr_pro_vycvik_psa_i-Clicker 8040. .Nau?te psa p?ib?hnout na kliknutí. Spojení kliknutí a pamlsku nebo pohlazení je efektivní výcvikovou metodou.
Inovativní design, velmi jednoduché použití, sta?í velmi malá síla.
Kroucená bužírka pro snadné nošení.
Item No.0258 --- Pcs.:

Teleskopický žeb?ík 200cm 2m ALU-L200

zebrikn20.jpg0300_zebrikn20_Teleskopicky_zebrik_200cm_ALU-L200 8050. .Špi?ková skládací teleskopická konstrukce žeb?íku a malá hmotnost zajiš?uje dokonalou manipulaci a skladnost, složený žeb?ík snadno umístíte do kufru vozidla.
Žeb?ík je možné vysunout do požadované délky stupe? po stupni, jednotlivé stupn? lze aretovat.
Vysoce kvalitní konstrukce žeb?íku odpovídá evropským normám bezpe?nosti, žeb?íky jsou certifikovány dle EN131.
Autostop mechanismus pro snadné zasouvání žeb?íku, každý stupe? je pro v?tší bezpe?nost automaticky blokován.
Velmi vhodné pro malí?e, stavebníky, zahrádká?e, reklamní agentury atd..

Technické parametry:
- Výška - max. vysunutý: 200 cm
- Ší?ka: 46 cm
- Po?et p?í?ek: 7
- Vzdálenost mezi p?í?kami: 29,5 cm
- Nosnost: 150 kg
- Rozm?r (složený): 69 x 46 x 6,5 cm
- Hmotnost: 5 kg
- Materiál: eloxovaný hliník v kombinaci s vysoce odolným termoplastem
- Certifikace: EN131
Item No.0300 --- Pcs.:

Teleskopický žeb?ík 290cm 2,9m ALU-L290

zebrikn29.jpg0301_zebrikn29_Teleskopicky_zebrik_290cm_ALU-L290 8060. .Špi?ková skládací teleskopická konstrukce žeb?íku a malá hmotnost zajiš?uje dokonalou manipulaci a skladnost, složený žeb?ík snadno umístíte do kufru vozidla.
Žeb?ík je možné vysunout do požadované délky stupe? po stupni, jednotlivé stupn? lze aretovat.
Vysoce kvalitní konstrukce žeb?íku odpovídá evropským normám bezpe?nosti, žeb?íky jsou certifikovány dle EN131.
Autostop mechanismus pro snadné zasouvání žeb?íku, každý stupe? je pro v?tší bezpe?nost automaticky blokován.
Velmi vhodné pro malí?e, stavebníky, zahrádká?e, reklamní agentury atd..

Technické parametry:
- Výška - max. vysunutý: 290 cm
- Ší?ka: 47 cm
- Po?et p?í?ek: 10
- Vzdálenost mezi p?í?kami: 29,5 cm
- Nosnost: 150 kg
- Rozm?r (složený): 77,4 x 47 x 8 cm
- Hmotnost: 8 kg
- Materiál: eloxovaný hliník v kombinaci s vysoce odolným termoplastem
- Certifikace: EN131
Item No.0301 --- Pcs.:

Teleskopický žeb?ík 381cm 3,8m 380 ALU-L381

zebrikn38.jpg0302_zebrikn38_Teleskopicky_zebrik_381cm_ALU-L381 8070. .Špi?ková skládací teleskopická konstrukce žeb?íku a malá hmotnost zajiš?uje dokonalou manipulaci a skladnost, složený žeb?ík snadno umístíte do kufru vozidla.
Žeb?ík je možné vysunout do požadované délky stupe? po stupni, jednotlivé stupn? lze aretovat.
Vysoce kvalitní konstrukce žeb?íku odpovídá evropským normám bezpe?nosti, žeb?íky jsou certifikovány dle EN131.
Autostop mechanismus pro snadné zasouvání žeb?íku, každý stupe? je pro v?tší bezpe?nost automaticky blokován.
Velmi vhodné pro malí?e, stavebníky, zahrádká?e, reklamní agentury atd..

Technické parametry:
- Výška - max. vysunutý: 381 cm
- Ší?ka: 47,5 cm
- Po?et p?í?ek: 13
- Vzdálenost mezi p?í?kami: 29,5 cm
- Nosnost: 150 kg
- Rozm?r (složený): 87,5 x 47,5 x 8,8 cm
-Hmotnost: 10,7 kg
- Materiál: eloxovaný hliník v kombinaci s vysoce odolným termoplastem
- Certifikace: EN131
Item No.0302 --- Pcs.:

Solární panel fotovoltaický polykrystal 50W

solarpm050.jpg0346_solarpp050_Solarni_panel_fotovoltaicky_polykrystal_50W 8210. .AKCE!

Solární panel v duralovém rámu, krytý temperovaným sklem.
Výroba certifikována dle ISO9001:2000, CE, IEC16215

Technické parametry
- Materiál: polykrystal Silicon
- Max.výkon: 50W
- Výstupní nap?tí p?i zát?ži: 17,5V
- Max. výstupnínap?tí naprázdno: 21,3V
- Max. proud p?i zát?ži: 2,9A
- Max. zkratový proud: 3,1A
- Pracovní teplota: - 45st.C až + 85st.C
- Rozm?ry: 670x640x50mm
Item No.0346 --- Pcs.:

Solární panel fotovoltaický polykrystal 120W

solarpm120.jpg0348_solarpp120_Solarni_panel_fotovoltaicky_polykrystal_120W 8220. .AKCE!

Solární panel v duralovém rámu, krytý temperovaným sklem.
Výroba certifikována dle ISO9001:2000, CE, IEC16215

Technické parametry
- Materiál: polykrystal Silicon
- Max.výkon: 120W
- Výstupní nap?tí p?i zát?ži: 35,2V
- Max. výstupní nap?tí naprázdno: 42,5V
- Max. proud p?i zát?ži: 3,42A
- Max. zkratový proud: 3,75A
- Pracovní teplota: - 45st.C až + 85st.C
- Rozm?ry: 1030x1000x35mm
Item No.0348 --- Pcs.:

Svítidlo Oval Pir-poškozené PIR ?idlo

bulk_b.jpg0990_vybul_Svitidlo_Oval_Pir_-_vyprodej 8999. .SVítidlo Oval-Pir demontované z demolice, poškozený PIR, vyvrtané otvory v zadní ?ásti, jako svítidlo pln? funk?ní
Max. zát?ž: 230V, 60W
Rozm?r: 265x185x100mm

Barva bílá:
Item No.0990 --- Pcs.:

Hütermann Eastern Europe Division a.s.

0__Hutermann_Eastern_Europe_Division_as 9180. .Uhlová 796
148 00 Praha 4
tel.: 244 91 22 22, 244 91 33 11, 732 422 463
fax: 244 91 32 32
Internet: www.hutermann.cz
E-mail:objednavkycz@hutermann.com
Item No.0 --- Pcs.:


Above mentioned prices are in SIT

For your order please fill the form:

Email:
Company (Name):
Phone:
.
Address:
City:
Street:
Postal Code:
Country:
VAT No.:
Notice